Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Nådens anstøt

Hvilken hensikt skulle det ha å tro på Gud?

Publisert: 21. apr 2017  /  1666 visninger.

‘Men om eg ikkje får noko ut av trua, kan eg vel like godt droppe det?’ skriver Eskil Skjeldal i sin nye bok, Eg slepper deg utan at du velsigner meg. Boka forteller hvordan Skjeldal gikk fra å arbeide som prest til å miste troen.

I boka blir det klart at det gudsbildet Skjeldal først bekjenner seg til og deretter forkaster, er et instrumentelt gudsbilde. Altså: Gud er en man kan tro på eller henvende seg til for å oppnå noe. Som en del av troskrisen ber Skjeldal om fred, nærvær, tegn, men får det ikke. Gud innfrir ikke forventningene. Skjeldal ser selv at troen hans er barnslig, men klarer ikke legge om. Derfor gir han også opp, for hvorfor tro når man ikke får noe ut av det?

Gud som middel. Det er ganske utbredt å forstå religiøs tro som en transaksjon og dermed se på Gud som et middel for å oppnå noe annet. Et slikt gudsbilde sier dypest sett at Gud er en automat som vil gi oss det som er godt, bare vi lærer oss å trykke på de rette knappene. Bildet kan ofte være mer sofistikert, nesten overgrodd av intellektuelle ­bestrebelser, men like fullt bærer det en forventning om utbytte. Og nettopp fordi den troende kan vente å få noe ut av Gud, er Gud verdt å tro på. Gir du den riktige tingen – bønn, trofasthet, disiplin, offer – vil du få Guds gaver tilbake, enten det er indre fred eller ytre velstand.

Spørsmålet om nytteverdi dukker opp overalt: Hva er vitsen med misjon dersom alle kommer til himmelen? Kan ­islam skape fred? Kan kristendom skape velstand? Også for trossamfunnene­ selv er det blitt en dagligdags nødvendighet å vise til effekt av tiltakene for å kunne forsvare at de i det hele tatt eksisterer. For hvorfor skulle kommunen bevilge­ penger til den kristelige ungdomsklubben dersom den ikke gjør ungdommene mindre kriminelle? Hvorfor skal Stortinget øke tilskuddet til Den norske kirke om den ikke kan vise til samfunnsnytte og økt oppslutning?

Underlagt logikk. Samfunnet er gjennomsyret av kost-nytte-tankegang. Det er ikke noe rart at også det som hører Gud til er blitt underlagt en slik logikk, for den berører allerede hvordan vi graderer menneskeverd, effektivitet i helsevesenet, akademisk aktivitet, forholdet mellom mobbing og mottiltak i skolen og en uendelighet av andre ting. Selve nerven i «New public management» (NPM) er å telle alt for å se om det er verdt tid og penger. Dette er en mye brukt ledelses- og forvaltningsfilosofi. Men det er ikke NPM sin skyld at det ligger lett for oss mennesker å regne på ting. Historisk sett er ressursene alltid knappe, så investeringer må kaste av seg. Uten å tenke slik hadde vi ikke kunnet overleve som menneskehet eller som enkeltmennesker.

Sannhet. Vi styrer hele tida mot mål. Jesus er imidlertid ikke sitert på at han er noe mål. Snarere sier han om seg selv at han er veien, sannheten og ­livet. Tre størrelser som ikke er verdifulle­ på grunn av et endepunkt eller en avkastning, men som alle betegner det som skjer her og nå og som har kvaliteter nettopp fordi de ikke måles mot noe annet. Livet og sannheten er det de er. Veien løftes fram ikke på grunn av sin endestasjon, men på grunn av at den er en vei. De er alle gode eller vonde i seg selv, uavhengig av parametre. Det finnes noe bortenfor vår intuitive måte å fordele verdi på, noe som unndrar seg begrunnelse. Vei, sannhet, liv. Gudstro.

Det er voldsomt provoserende­ for dagarbeiderne i Matteus-evangeliets vingård at de som kun har arbeidet én time får like høy lønn som de som har arbeidet hele dagen. Man må være svært rik for ikke å kunne leve seg inn i arbeidernes frustrasjon over den urettferdigheten de opplevde: Totalt ulik innsats gav helt lik uttelling. Nåden rommer en urettferdighet som det er vanskelig å forsone seg med: De første skal faktisk bli de siste. Det er helt på tvers av den allmenne fornuft.

Anstøt. Det som med ikke-kristne øyne blir ansett som ­tåpelig, men i kristne øyne som sant, kalles anstøt. Paulus skriver i Korinterbrevet at Kristus er dårskap for hedningene. Ofte brukes dette poenget for å rettferdiggjøre martyrier for vanskelig forsvarbare saker.

Men anstøtet handler ikke om samlivsetikk, mirakler ­eller ­Bibelens ufeilbarlighet. Det vi virkelig må gi slipp på er inve­steringslogikken. Hver dag må vi ta opp det korset, for så fort noen slipper strikken, smetter den tilbake der den var. Men hos Gud er det ikke noe forhold mellom ytelse og belønning. Ingen kan forvente å få noe tilbake, uansett hvor mye de har ytt. Men de som ikke har ytt, kan få i overflod. Det er nådens anstøt.

Hvilken hensikt har det å tro på Gud? Svaret bør ligge et godt stykke utenfor formålsrasjo-nali­teten.


8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

strålende lesning, takk.

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til Åste Dokka

Publisert nesten 3 år siden

Stor takk til Åste Dokka! 

At frelsen virkelig er gratis, er det dessverre mange som ikke vil akseptere. Ikke minst blant svært konservative kristne. Jeg håper reformasjonsjubileet kan åpne våre øyne for denne fantastiske gave!

4 liker  
Kommentar #3

Tor Albertsen

63 innlegg  597 kommentarer

Hva er nådens evangelium?

Publisert nesten 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Hvilken hensikt har det å tro på Gud? Svaret bør ligge et godt stykke utenfor formålsrasjo-nali­teten.

Tusen takk for innlegget, Åste.

Det er arvesynden du setter ord på. Selve synden: Mennesket som ser alt ut fra sin egen synsvinkel. Også gudstroen. At Gud er fordi vi (kanskje..?) trenger ham. 

Fra Guds synsvinkel det motsatte. Gud trenger oss - for sin skyld, sin nådes skyld. Derfor sendte han oss Jesus Kristus.

2 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Finnes rettferdighet i urettferdighet?

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
At frelsen virkelig er gratis, er det dessverre mange som ikke vil akseptere. Ikke minst blant svært konservative kristne. Jeg håper reformasjonsjubileet kan åpne våre øyne for denne fantastiske gave!

Frelsen er "gratis" ved at vi ikke kan kjøpe den for penger, men det vi gjør med den skiller oss ad. Som med alle gaver kan de investeres i form av talenter. Noen utvikler og foredler dem, mens andre graver dem ned - og faktisk mister dem.

Det er en myte at frelse er "gratis", når prisen er å ta vårt kors opp og følge Herren! 

1 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

What's in it for me?

Publisert nesten 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
et instrumentelt gudsbilde. Altså: Gud er en man kan tro på eller henvende seg til for å oppnå noe.

Det instrumentelle ligger innbakt i  dogmet om livets to utganger.

Heri ligger (den de facto) motivasjonen for å velge rett. 

Denne grunnleggende motivasjonen vil alltid utgjøre et bakteppe, og vil, enten man ønsker det eller ikke,  sette sitt stempel på mer høyverdige og "åndelige" aspekter ved  troen.

2 liker  
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Åsta på søndag

Publisert nesten 3 år siden

Dette var et godt innlegg. Ja, frelsen er gratis i at vi fikk den ufortjent, men det betyr IKKE at vi ikke skal gå på veien til sannheten og livet. Alt handler om kampen inni mennesket som stritter imot, når kampen tar pauser så er veien lettere å gå. Min mor lærte meg å slåss og hun kjempet nesten til det siste- lærdommen som jeg tok med etterhvert er ikke å stride i hverdagen for hevnen er min sier Gud. Gibran : we should not be ungrateful to those teatchers.

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg lurer på hvilke konservative du sikter til, som ikke vil ha frelsen gratis? 

Nåde blir vel forkynt av både liberale og konservative? At det finnes noen som har en noe lovisk forkynnelse stemmer vel, men jeg tror nok de fleste forkynner gratis frelse. 

Jeg har vokst opp i forholdsvis konservativt miljø, men nåde har alltid vært forkynt. (NLM, NMS, Normisjon, DnK.) Sanger om nåde er det svært mange av, og de synges fortsatt på bedehus rundt omkring.

"Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere ihu"

"Kor stort min Gud at eg ditt barn får væra, og leve i di frie nådepakt. Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt".

Frelsen er gratis, ferdig, fullbrakt. Men det koster å være disippel. Det koster å følge Jesus. Det kostet de fleste apostlene livet. Kristne rundt om i verden får erfare det daglig. Mange må betale med livet også i dag. 

Her i landet kan det koste både ære og vennskap. I alle fall hvis en vil følge Jesus så tett at en tror det han har sagt, og sier det til andre. Mange sliter både på skole og  i jobb.

Det er lettere å tie om det en tror. Tie om at en tror apostlene forkynte rett. Det er enklest å være "kamelonkristen", og si ja og amen til alt. Det er enklest å snu kappen etter vinden, og tie når en er uenig.

Derfor vil jeg si at det virkelig kan koste å være en kristen og følge Jesus.

Men frelsen er av nåde.


6 liker  
Kommentar #8

Geir Wigdel

29 innlegg  2088 kommentarer

Svak teologi og

Publisert nesten 3 år siden

dårlig logikk. Fortellingen om vingårdsarbeiderne har et annet budskap, nemlig at nåden ikke er gradert, men er den samme for alle som tror. Det var jo ikke slik at de som slet hele dagen fikk ingenting, de fikk det som var avtalt. slik Dokka utlegger historien virker det som det å være kristen medfører et miserabelt liv i evig slit og strev og med et høyst usikkert utbytte. Isannhet et vanskelig salgbart budskap.

1 liker  
Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Guds krav og Guds nåde

Publisert nesten 3 år siden

Du har rett i at også konservative forkynner nåden. Men jeg opplever at mange kristne blander krav inn i nåden. Gud krever riktignok alt av oss, men ikke som en betingelse for nåden. Guds nåde er ubetinget. Hans krav til oss henger sammen med disippelskapet, at vi tilhører Ham og vil tjene Ham. 

1 liker  
Kommentar #10

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

"Den billige nåden"

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
At frelsen virkelig er gratis, er det dessverre mange som ikke vil akseptere. Ikke minst blant svært konservative kristne. Jeg håper reformasjonsjubileet kan åpne våre øyne for denne fantastiske gave!

"Den billige nåden" skrev Dietrich Bonhoeffer om. Jeg tror ikke han ble regnet som spesielt konservativ.

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hmm

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at også konservative forkynner nåden. Men jeg opplever at mange kristne blander krav inn i nåden

Jeg har aldri hørt om noen kristne som blander krav inn i nåden, bortsett at du må være frelst. Hvilke krav tenker du på?

Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jeg vet på hvem jeg tror

Publisert nesten 3 år siden

Der sa du det selv, Petter, at man "må" være frelst! 

Nåden og frelsen henger vel sammen, det er samme sak. Det er ikke noe vi "må", det er en Guds gave . Les gjerne mer om dette i "Jeg vet på hvem jeg tror" av Carl Fredrik Wisløff. Han skriver forståelig og tydelig om dette. 

Kommentar #13

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Lettvint frelsen

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Frelsen er gratis, ferdig, fullbrakt. Men det koster å være disippel. Det koster å følge Jesus. Det kostet de fleste apostlene livet. Kristne rundt om i verden får erfare det daglig. Mange må betale med livet også i dag. 

Jeg vil bare minne om noe, kjære kollegaer. Frelsen har aldri vært "gratis". Den kostet Kristus alt, en pris vi selv ikke kan betale, er i stand til å betale. Vi er dyrt kjøpt, står det i skriften. Dette "gratis" begrepet oppfatter jeg som respektløst overfor den som gir frelsen. 

For å ta imot frelsen må vi også betale med alt vi har, vi må "miste vårt liv for å finne det". Jeg oppfatter ikke det som gratis, Herren gir sitt og jeg gir mitt. Om vi skal måle verdien i det jeg/du gir, mot hva Herren gir, ser vi at det vi gir ikke på noen måte veier opp mot hva vi får.

Allikevel så sier Herren at det skal komme de etter meg, som skal gjøre større ting enn meg. Gjør de det "gratis"?

Hvorfor er man så desperat opptatt av å ikke måtte være aktiv i tjeneste for å kunne ta i mot - leser dere ikke bibelen? (Siste spørsmål ikke stillet til deg, Kimo - men andre i debatten som har denne lettvint-frelsen som dogme.

1 liker  
Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det vanskelige språket

Publisert nesten 3 år siden

Språk er ikke lett, Tore Olsen. 

Jeg har brukt ordet "gratis". Du bruker ordene "lettvint" og "desperat" mot noen av oss, noe ingen av oss kjenner oss igjen i. Språk er menneskeskapt og preget av menneskelig tankegang. Det er ikke lett å beskrive Gud og Jesus med våre ord. Men det er ingen av oss som sier at frelsen var "lettvinn" for Jesus. 

Jeg vet fortsatt på Hvem jeg tror!

Kommentar #15

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jesus betalte med sitt liv.

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil bare minne om noe, kjære kollegaer. Frelsen har aldri vært "gratis". Den kostet Kristus alt, en pris vi selv ikke kan betale, er i stand til å betale. Vi er dyrt kjøpt, står det i skriften. Dette "gratis" begrepet oppfatter jeg som respektløst overfor den som gir frelsen. 

Tror vi er ganske enige her, Tore Olsen. Du skriver jo selv over her: "Frelsen er "gratis" ved at vi ikke kan kjøpe den for penger, men det vi gjør med den skiller oss ad. Som med alle gaver kan de investeres i form av talenter. Noen utvikler og foredler dem, mens andre graver dem ned - og faktisk mister dem.
Det er en myte at frelse er "gratis", når prisen er å ta vårt kors opp og følge Herren!"

----------

Altså, vi kan ikke legge noe til, verken penger eller gode gjerninger for å bli frelst. For vi er frelst av nåde, og prisen var høy for Han som betalte.

Rom.3:24. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Men som jeg også skrev, det koster å være disippel og følge Jesus. Det koster å være aktiv i tjenesten, men det er ikke tjenesten som frelser meg. Den er en takk for hva jeg har fått. Et ja til kallet. 

Vi kan lese i 2. Kor.5, om at Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi skal leve vårt liv for Ham. Vi er sendebud i Kristi sted. Han gav oss forlikelsens tjeneste. Og den tjenesten kan bli utført med både tårer og takkesang.

2 liker  
Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Tiltredes!

Kommentar #17

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Språk er ikke lett, Tore Olsen. 

Jeg har brukt ordet "gratis". Du bruker ordene "lettvint" og "desperat" mot noen av oss, noe ingen av oss kjenner oss igjen i. Språk er menneskeskapt og preget av menneskelig tankegang. Det er ikke lett å beskrive Gud og Jesus med våre ord. Men det er ingen av oss som sier at frelsen var "lettvinn" for Jesus. 

Jeg vet fortsatt på Hvem jeg tror!

Jeg er enig der. Med tanke på at den du tror på heter Ordet, eller er Ordet, så blir også språk viktig. Å formidle sannheten er Ordets hensikt i kommunikasjon med oss.

Flere jeg snakker med bruker "gratis" som en beskrivelse av frelsen, dette synes jeg er å lettvintgjøre frelsen. Når dette ordet blir dogmatisk er språket låst i et desperat forhold - for om så ikke er riktig, at frelsen er gratis og har heller aldri vært det, må man spørre seg om hvorfor man så nitidig hevder denne ikke-sannheten?

Frelsen er viktig, ikke bare viktig, frelsen er altet og hensikten med dette altet vi lever i. Universet er skapt for at vi skal oppnå frelse, som er mer enn godfølelsen av å bli hegnet om av Gud. Nå kan ikke jeg avgjøre hva som er "frelsen" i andres oppfatning av ordet, derfor er debatt en naturlig følge. Når noen sier til meg at frelsen er gratis, så undrer jeg meg og spør - jasså, når skjedde det? Begrepet har ikke gyldighet i min virkelighetsverden, derfor reagerer jeg. Så hva er frelse egentlig, om den ikke er gratis?:

 Er det å bli satt fri, som ordet egentlig  betyr, eller er det å bli helliggjort, som også ordet betyr. Eller er det å bli fullkommengjort, som ordet også betyr. Er det å bli fylt med kunnskap om sannheten som Den hellige ånd formidler, som ordet også betyr. Er det å bli løftet ut av verden - slik Enoks by ble løftet ut, som ordet også betyr. Er det å vandre med Gud - som ordet også betyr, eller er det å seire over verden, som ordet også betyr?

Slik kan man sitere bibelen i en uendelige rekke av biter av sannheten, som til slutt, når alt er samlet til en enhet i Gud - kan man da si at man er frelst? Eller er frelse å oppfatte som fra et tidlige stadium i troen? Eller, skjer det når Herren setter oss med Ham på sin trone, som Han har seiret og satt seg med sin Fader på Hans troen? 

Jeg sokner til den siste forståelsen, slik Paulus nevnte at seierskransen ikke var gitt ham ennå, men den lå der framme.

Så til noe som er veldig viktig i denne debatten, det elementet som du hevder og som jeg forstår deg på, at man er trygg i Kristus. Denne opplevelsen av å ha troen som rettesnor og et oppriktig tillitsforhold til vår Herre og Mester, Frelser og Forløser, at man vet hvem man tror på. Jeg underkjenner så absolutt ikke dette, og det er viktig å holde dette fokuset du hele tiden peker på. Forskjellen er at for meg er ikke det frelsen, men ledelsen mot frelsen, kall det frelsens vei. Jeg går på den fremdeles etter 40 år som troende, men er ennu ikke der framme. Den veien må vi ikke vike fra, og det er vel der vi finner hverandre, konservativ eller ikke.

(Poenget er heller ikke hvem av oss som har rett, men hva som er rett. Det er det Ordet alene som formidler - hvilket er krevende for mange å gripe fatt i, så vidt jeg skjønner - jeg undrer stadig mer på dette frelsesverket, det er mer å lære. Som du konkluderer med - det vanskelige språket.)

Kommentar #18

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Uten Ham - ingenting

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Altså, vi kan ikke legge noe til, verken penger eller gode gjerninger for å bli frelst. For vi er frelst av nåde, og prisen var høy for Han som betalte.

Rom.3:24. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Men som jeg også skrev, det koster å være disippel og følge Jesus. Det koster å være aktiv i tjenesten, men det er ikke tjenesten som frelser meg. Den er en takk for hva jeg har fått. Et ja til kallet. 

Vi kan lese i 2. Kor.5, om at Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi skal leve vårt liv for Ham. Vi er sendebud i Kristi sted. Han gav oss forlikelsens tjeneste. Og den tjenesten kan bli utført med både tårer og takkesang.

Jeg synes du gir en god beskrivelse. Vår Gudsdyrkelse skjer i kjærlighet, da må vi nok ofre en del vi også, og det er her vi utvikler våre "talenter". Det er å bemerke at disse talenter er gitt oss av Gud, og er en del av nåden. Når det kommer til stykket er alt vi får, gitt av nåden. Vi oppfordres til å tjene vår neste, gjør vi det så er tjenesten gitt av den nåden vi alt har fått. Når vi gir det videre blir vi en åpen kanal, strømmende av rent vann som slukker all tørste. Eller vi blir lys - både vannet å lyset er nåden gitt av og i Kristus, uten Ham og nåden er vi ingenting.

1 liker  
Kommentar #19

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vi som er underveis

Publisert nesten 3 år siden

Det er pussig at du fastholder begrepet "desperat" om oss andre, Tore Olsen, selv etter å ha fått beskjed om at dette ikke kjennes særlig relevant. For øvrig har jeg det som deg, jeg befinner meg på veien og har ennå ikke kommet fram til målet. Jeg har befunnet meg på denne veien i 70 år hittil.     

1 liker  
Kommentar #20

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er pussig at du fastholder begrepet "desperat" om oss andre, Tore Olsen, selv etter å ha fått beskjed om at dette ikke kjennes særlig relevant. For øvrig har jeg det som deg, jeg befinner meg på veien og har ennå ikke kommet fram til målet. Jeg har befunnet meg på denne veien i 70 år hittil.  

Det vanskelige språket - hvem er oss andre?

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er helt opp til deg, kanskje mener du bare meg?  

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et spørsmål.

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Flere jeg snakker med bruker "gratis" som en beskrivelse av frelsen, dette synes jeg er å lettvintgjøre frelsen.

Hva kan vi mennesker gjøre av strev og gjerninger for å "hjelpe" Jesus til å gjøre frelsen mer fullbrakt ?

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Anstøt foran korset.

Publisert nesten 3 år siden

Det finnes en anklager og mange forkynnere som har gått i den fella at de mener at vi må prestere noe for å oppnå den gunsten og nåden Jesus har tilveiebrakt i oppdrag fra Gud.
På den måten kan vi kristne leve hele livet i lovtrelldom og strev for at vi tror at vi ikke er bra nok for Gud uten at vi må hjelpe til å tilfredsstille Gud.
Saken er at Jesus ALLEREDE HAR levd det livet vi ikke makter.

Så enkelt og så fantastisk.

Kommentar #24

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Er frafallet en konsekvens av syndefallet?

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er helt opp til deg, kanskje mener du bare meg?  

Jeg mener oss, menneskeheten som Kristus har kjøpt fri. Det inkludere oss alle og jeg har fremdeles denne konservative holdning at å gjøre porten vid og veien bred er Guds sak, ikke vår. Men jeg vet jo at du har dine åndelige opplevelser, og jeg har ikke retten til å dømme hverken deg eller andre - personer!

Jeg er nok fremdeles veldig reservert mot en liberal utforming av evangeliets budskap, men som jeg antydet er det viktig å oppleve gleden og tryggheten på frelsens vei. Det er heller ikke riktig å gjøre porten for trang og veien for smal, den får være akkurat så passelig utformet som bibelen beskriver det - og da er ikke alle frelst, slik den moderne teologien forkynner. Liberalismen som smitter kristenheten er villedende, og da blir veien utformet på menneskets betingelser. Mer feil kan det ikke bli.

Så jeg peker ikke på deg som person, for hva vet jeg? Jeg peker på debattemaet, og da blir min holdning kanskje provokativ, for jeg mener at endring av evangeliets rene utforming er en desperat handling. Denne trenden begynte rett etter frafallet og tiltar.

Kommentar #25

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Hva er så vanskelig?

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva kan vi mennesker gjøre av strev og gjerninger for å "hjelpe" Jesus til å gjøre frelsen mer fullbrakt ?

Ingenting! Han drakk kalken alene og Han tråkket vinpersen - alene!

Det han betalte er ikke gratis! Vi er dyrt kjøpt og ordet "gratis" finner jeg ikke i bibelen. For oss koster det livet å følge Ham, det er heller ikke gratis. 

Følger vi Ham av hjertet kan vi ikke unngå å gjøre gjerninger i Kristus. Etter disse gjerninger blir vi dømt når Han kommer tilbake. Om Kristi kriterier for livsførsel ble fulgt samvittighetsfullt av alle mennesker hadde vi i dag levd i Paradis, eller rettere vi hadde hatt Enoks Sion blant oss. Våre gjerninger oss i mellom viser hvem og hva vi tror på. På våre frukter skal vi kjennes, og disse fruktene er kristenhetens styrke i en fallen verden.

Men hva gjør vi? Vi sloss innbyrdes om læren og har gjort det siden apostlene ble drept. Hva er så vanskelige med dette evangeliet at de som kaller seg kristne skal lage seg hver sine alternative versjoner?

1 liker  
Kommentar #26

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

#17 Frelsen er fri!

Publisert nesten 3 år siden

Dette har vært en fin tråd med mange nyttige kommentarer om et viktig tema. Så ble det noe ordkløveri om hva vi legger i "gratis" om nåden, og Tore Olsen fortsetter med noen betrakninger om ordet "frelse" og de mange betydningene av det ordet.

Da ble jeg mint om det gamle og herlige koret "frelsen er fri, frelsen i Kristus er fri". Som troende kan jeg regne meg som frelst av bare nåde i dag. Det er en posisjon jeg ble satt i da jeg tok i mot Jesus som herre i mitt liv, og som innebærer både gjenfødelse, rettferdiggjørelse og barnekår hos Gud. Men så har jeg et liv her på jord å forvalte, har jeg samfunn med Jesus i dette? Og den dagen jeg trekker pusten for siste gang, har jeg beholdt hjerteforholdet mitt til Jesus? Det blir avgjørende for om jeg står frelst hjemme en dag!

Vi kan ikke legge til eller trekke fra på frelsen, den er kun av nåde, men vi kan velge hvem vi vil tjene i dette livet, må vi aldri forkludre det valget!

Gud velsigne dere alle!

2 liker  
Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Det han betalte er ikke gratis! Vi er dyrt kjøpt og ordet "gratis" finner jeg ikke i bibelen. For oss koster det livet å følge Ham, det er heller ikke gratis. 

Følger vi Ham av hjertet kan vi ikke unngå å gjøre gjerninger i Kristus. Etter disse gjerninger blir vi dømt når Han kommer tilbake.

Det koster kun å ha fred i hjertet,og det er ikke livsfarlig..i hvert fall ikke her i Norge.
Romerne 8: Så finnes det da INGEN fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.
Jesus har tatt dommen og straffen.

2 liker  
Kommentar #28

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Rune Holt, takk

Publisert nesten 3 år siden

Kristne, som deg, gir håp.

At man ikke trenger å være overnaturlig, selv om man kaller seg kristen.

Så får de, som tror de kan være Gud selv, bare streve med det...

2 liker  
Kommentar #29

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Takker så mye Eriksen!

Publisert nesten 3 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Da ble jeg mint om det gamle og herlige koret "frelsen er fri, frelsen i Kristus er fri". Som troende kan jeg regne meg som frelst av bare nåde i dag. Det er en posisjon jeg ble satt i da jeg tok i mot Jesus som herre i mitt liv, og som innebærer både gjenfødelse, rettferdiggjørelse og barnekår hos Gud. Men så har jeg et liv her på jord å forvalte, har jeg samfunn med Jesus i dette? Og den dagen jeg trekker pusten for siste gang, har jeg beholdt hjerteforholdet mitt til Jesus? Det blir avgjørende for om jeg står frelst hjemme en dag!

Og der har vi det! Du har satt ord på deg jeg tydeligvis ikke har maktet å gjøre meg forstått på. Eriksen har her forklart på en god måte hva jeg selv mener. Heretter burde ingen være i tvil om hva frelse egentlig innebærer. Giveren har gitt alt og det er opp til oss å beholde det. Skriften bekrefter hva Eriksen her tydeliggjør.

Takker så mye Eriksen:)

Alt dreier som om Guds kjærlighet til oss, og vårt til Ham - at vi beholder hjerteforholdet, det er der i oss hvor kontakten egentlig opprettes. Forholdet til Kristus kan ikke baseres på intellektet.

1 liker  

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere