Bernt Torvild Oftestad

104

Homoaktivist i Oslo katolske bispedømme

Ansettelsen av Petter T. Stocke-Nicolaisen som redaksjonssjef i Oslo katolske bispedømme (OKB) har vakt  reaksjoner blant lekfolk og geistlige i Kirken.

Publisert: 20. apr 2017

 

Det skyldes at vedkommende ikke er medlem av Kirken, er frimurer og har bakgrunn i homobevegelsen (Skeive dager, Pride og nettstedet Gaysir).  Nå har det vært sådd tvil om engasjementet i homobevegelsen. Men Stocke-Nicolaisen var i styret for Oslo Pride  2007-2008. Han har dessuten, så sent som i en selvpresentasjon fra 2013 med tanke på et politisk verv, opplyst at han har vært med i styret for "Skeive dager".

Ansettelsen samsvarer derfor ikke med de negative uttalelser som pave Frans nylig har kommet med, både om frimureri og homoaktivisme.

 

(Se http://www.purehelp.no/role/viewManCv/31316551/pettertrygvenicolaisen; https://www.yumpu.com/no/document/view/19979596/kandidatpresentasjon-hyre/51)

http://wdtprs.com/blog/?s=Freemasonry)

 

I VL 12.04 redegjør, leder for kommunikasjonsavdelingen i bispedømmet, Hans Rossiné, for denne ansettelsen. Han slår fast at Den katolske kirke "ansetter ikke folk primært på bakgrunn av deres tro og engasjement, men på grunn av deres faglige kompetanse og kvalifikasjoner (..)." Dette er svært overraskende når det dreier seg om en stilling som har med Kirkens kommunikasjon innad og utad å gjøre. En slik stilling profilerer Kirken i det offentlige. Derfor må den være besatt med katolikker som har kunnskap om katolsk kirkeliv, og som identifiserer seg med Kirkens tro og lære. Det går om Kirkens ansikt utad, og hva den ønsker å formidle til offentligheten. I følge utlysningsteksten  skal redaksjonssjefen "lede og koordinere arbeidet med produksjon av  redaksjonelt innhold på papir og digitalt (...). "  "Papir" må fremfor alt innbefatte Kirkens nyhets- og medlemsblad St. Olav, som alltid har hatt til oppgave å være en katolsk stemme i det norske samfunn. Det er lovlig hjemmel for å legge vekt på religion, livsstil osv. om det er begrunnet i stillingens karakter. Forutsetningen for at slikt kan trekkes inn i ansettelsesprosessen, er at det er anført i utlysningen (Se Lov Om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (Diskrimineringsloven) § 17). Det er mildt sagt overraskende uprofesjonelt at OKB ikke benytter seg av den rett loven gir til å stille krav om medlemskap og om at søkere deler kirkens tro og bekjennelse. Det gjør man i Den norske kirkes stillingsutlysninger. I utlysningen fra OKB heter det bare at søkere til stillingen som redaksjonssjef/nyhetsleder bør ha "sympati og forståelse for Den katolske kirkes oppdrag i Norge".  I intervjuet i VL 12.04 fremholder Rossiné at "alle som skal jobbe i kommunikasjonsavdelingen må være lojale overfor Den katolske kirkes oppdrag, verdier og læresetninger".  "Sympati" og "forståelse" er med respekt å melde noe helt annet enn "lojalitet". Og et "oppdrag" er noe annet enn "verdier og læresetninger". Rossiné gir her en uriktig opplysning. Det som gjelder rettslig for den ansatte og for arbeidsgiver, er teksten i utlysningen og ikke hva Rossiné  gjør gjeldende i Vårt Land.                     

 

Rossiné påpeker at man ikke har lov til å spørre søkere om seksuell legning. Men det var ikke saken i min reaksjon. Her dreier det seg om en offentlig kjent aktivitet innen homobevegelsen, og hva det måtte ha å si for arbeidet med å formidle katolsk tro og lære. Homobevegelsen har stått for det stikk motsatte av Kirkens morallære.                                           

 

Ansettelsen er godkjent av Rossinés overordnede Lisa Wade, og disse har "videreformidlet opplysningene til biskopen". Biskopen har altså ikke hatt noen innflytelse på ansettelsen (?!). Det er uhørt at bispedømmets øverste ansvarlige leder ikke har avgjørende myndighet i en så sentral ansettelse.  Har biskopen selv innført en ansettelsesordning som ikke involverer hans egen myndighet? Men likevel har han, som øverste leder, ansvaret for ansettelsen, og også for å ha innført en struktur som fjerner ham fra å ta kirkelig ansvar.                                               

 

Det forundrer at søkere med religionsfaglig og journalistisk kompetanse, som tilhører Kirken og har vært engasjert i kirkelig arbeid og som er trenet i å profilere og kommunisere katolsk tro og lære i offentligheten, ikke en gang er kommet i betraktning for stillingen. Det fantes søkere med  mer enn "sympati og forståelse" for Den katolske kirkes "oppdrag i Norge". Var kirkemedlemskap et handikap?                                                                               

 

Så vel religiøse samfunn som politiske partier og livssynsorganisasjoner anser en kommunikasjonsstilling på et slikt nivå som avgjørende for hvordan organisasjonen blir ideologisk profilert, og bruker lovens adgang til å vurdere søkere ut fra ideologiske kriterier - også tro og livssyn.  En aktuell utlysning i Den norske kirke, om her er høyst profesjonell, er et godt eksempel på dette.                                                                                                                      

I Skien (Gulset og Skotfoss sokn i Den norske kirke) er det utlyst en stilling som "kommunikasjonsmedarbeider". Ytre sett har den likhetstrekk med redaksjonssjefsstillingen i OKB. Men i utlysningsteksten heter det: "Søker må være medlem av Den norske kirke og dele dens tro og bekjennelse." Videre er erfaring fra arbeid i kirken også et av kvalifikasjonskravene. For Den norske kirke er dette selvsagt på soknenivå. I Den katolske kirke gjelder det ikke en gang på bispedømmenivå.  I ansettelsessaken viser både tenkning og praksis at OKB ikke opptrer kirkelig profesjonelt. Bruk av "hodejegere" bøter ikke på det. En kirke er ikke et konsern. Derfor må kompetansekravene være flere og annerledes enn i alminnelige mediebedrifter.

 

Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i OKB, er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.  

 

 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i OKB, er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.  

Dette er en luftig påstand. Det er ingen grunn til å tro at enda en homofil mann i OKB skal få Den katolske kirke til å rakne i sømmene. Nå har kirken stått støtt gjennom noen år med ruskevær. Hvilke evner tror Oftestad homofile er i besittelse av? Tror han vi er utstyrt med utenomjordiske krefter? Det er lov å synes at homofili ikke stemmer med Bibelen eller at man ikke liker tanken på at folk som elsker hverandre har sex, men man trenger da ikke skape seg slike forestillinger. 

Den katolske kirkes autoritet kommer helt fra Gud og Roma. Forskjellen på DKK og Folkekirken er at sistnevnte ikke hadde noen ideologi eller religion de fant verdt å ta vare på, og de har iboende strukturelle svakheter som at de mangler et læreembede. Slik ble Folkekirken et lett bytte for den som ville ha sin flik av dens kjortel. 

Det samme vil ikke skje i DKK. Der vil man skape religionen først ved å anerkjenne alle slags former for kjærlighet først og så tillate endringene. Prosessen har alt pågått lenge. 

Da blir det noe fislete å snakke om kontorsekretærene som ondets rot. Når dette er interessant å ta opp i et land hvor katolikker er en klar minoritet er det vel for å legge glør på biskopens hode igjen, samtidig som man får luftet sin homofobien sin. 

6 liker  
Kommentar #2

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Annerledeshet kan føles farlig...

Publisert over 2 år siden

Jeg har ikke mye peiling på DKKs forhold til frimurere og homofile, men jeg skal for enkelthets skyld anta at kirken har et anstrengt forhold til disse gruppene.  (Personlig identifiserer jeg meg ikke med noen av gruppene, siden det som skiller dem fra meg handler om ting jeg ikke er særlig interessert i, og heller ikke plager meg.)

Men hva så?  Etter min mening er det en styrke for en organisasjon å ansette personer som har holdninger eller egenskaper som avviker fra organisasjonens syn.  Jeg regner med at noen medlemmer ville bli kritiske om min livssynsorganisasjon (HEF) ansatte en pinsevenn eller katolikk, men selv ville jeg synes dette var verdifullt så lenge personen gjorde jobben sin på en god måte.

Jeg vil anta at en kommunikasjonsmedarbeider hos DKK ikke bare skal kommunisere med medlemmer og andre med sympati for kirken.  Særlig da er det lurt å ha inngående kjennskap til hvordan de som står utenfor organisasjonen opplever kirken.

3 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil anta at en kommunikasjonsmedarbeider hos DKK ikke bare skal kommunisere med medlemmer og andre med sympati for kirken.  Særlig da er det lurt å ha inngående kjennskap til hvordan de som står utenfor organisasjonen opplever kirken.

DKK har til hverdags et meget avslappet forhold til folk i sin alminnelighet. Man driver ikke akkurat og jager noen rundt i korridorene. Under messene gir dette seg utslag i at alle deltar på lik linje i trosfellesskapet, og det er ingen stigmatisering av noen av noen grunn så lenge man selv holder seg til reglene om å fx ikke gå til nattverd hvis man lever i gjengifte etter et ekteskap som ikke er oppløst etter katolske begreper, altså bryter med det som anses hellig. 

Samtidig er det også viktig å være klar over at det ikke er noe yrkesforbud for en homofil informasjonsmedarbeider. Hans oppgave er antagelig å formidle hva DKK mener på ulike felter, og så lenge han kan gjøre dette er hans legning eller andre spesialiteter underordnet spørsmålet om hvorvidt han skjøtter sin oppgave iht forutsetningene. I dette tilfellet har legning neppe kommet som en overraskelse på OKB, og det må antas at vedkommende er godtatt med hud og hår slik han fremsto i ansettelsesøyeblikket som i enhver annen sak. Han har ikke sterkere innflydelse på dogmatikken i Vatikanet enn fx jeg har og jeg går ut fra at Oftestads ønsker går i retning av et yrkesforbud for homofile i DKK. Han har ytret seg offentlig om sitt eget yrkesforbud ved MF og burde ha lett for å forstå hvordan dette arter seg for den som nå er ansatt i OKB. Inntrykket som skapes hos meg er da at dette dreier seg om personlig homofobi som ikke kjenner grenser. 

6 liker  
Kommentar #4

Greta Aune Jotun

163 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Homoaktivistenes agenda bør være kjent. I mange tiår - særlig i USA, men senere også i Norden og øvrige Europa, har de søkt å komme inn i posisjoner for å "omvende" kirkesamfunn.  Og mange steder har de lyktes, ettersom troen på Guds Ord har avtatt både hos aktive og passive kirkemedlemmer. Kristne avkledd Guds fulle rustning (Ef. 6), er like sårbare som en flokk soldater i smoking, lakksko og alkohol-rus.

4 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Homoaktivistenes agenda bør være kjent. I mange tiår - særlig i USA, men senere også i Norden og øvrige Europa, har de søkt å komme inn i posisjoner for å "omvende" kirkesamfunn.  Og mange steder har de lyktes, ettersom troen på Guds Ord har avtatt både hos aktive og passive kirkemedlemmer. Kristne avkledd Guds fulle rustning (Ef. 6), er like sårbare som en flokk soldater i smoking, lakksko og alkohol-rus.

OKB hadde en slags affære rundt homofile som ville ha innflydelse for drøyt 10 år siden og man ryddet opp i dette. I hvilken utstrekning vil du si legning kvalifiserer til yrkesforbud for å inneha en kontorstilling uten forkynnelsesplikt?

3 liker  
Kommentar #6

Oddvar Moi

17 innlegg  54 kommentarer

Bør vi ikke vente og se?

Publisert over 2 år siden

Det virker ikke klart for meg at denne personer nå er det man kan kalle en homoaktivist, selv om han var involvert i Skeive dager, Gaysir og Pride for en del år tilbake. Jeg syns vi skal la denne personen vise at han i dag ikke er en slik aktivist – noe som selvsagt ikke er forenlig med å være informasjonsarbeider i OKB.

Samtidig syns jeg det er unaturlig og uheldig at OKB nå i noen få år har lyst ut stillinger uten å nevnte tydelig at det er ønskelig at den som ansettes er medlem i Den katolske kirke. Men å sette dette som et absolutt krav, vil vel knapt kunne være mulig for alle stillinger.

Jeg har skrevet om dette også på min blogg.

2 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.
Det virker ikke klart for meg at denne personer nå er det man kan kalle en homoaktivist, selv om han var involvert i Skeive dager, Gaysir og Pride for en del år tilbake. Jeg syns vi skal la denne personen vise at han i dag ikke er en slik aktivist – noe som selvsagt ikke er forenlig med å være informasjonsarbeider i OKB.

Når jeg ser hvordan motstanderne har bygd opp sin argumentasjon viser de til punkter som jeg vil anse gjør ham verdig til stillingen. Det later til å være enighet om at han kunne ansettes ut fra sine kvalifikasjoner, men at det er hans legning og posisjoner relatert til denne som er anstøtstenene. 

Forøvrig synes jeg det er feigt av Bernt T. Oftestad og Greta Aune Jotun å skygge unna debatten etter at de har postet sine innlegg og kommentarer, og ikke ta opp hansken i de momenter som er nevnt underveis. 

4 liker  
Kommentar #8

Marina Azzaroli

0 innlegg  2 kommentarer

En ikke-katolikk mangler kunnskap

Publisert over 2 år siden

Det er så enkelt at en ikke-katolikk mangler kunnskap og innlevelse i den det katolske verdenssyn: klart at han er ikke kvalifisert til å ha en nøkkelrolle i informasjonstjeneste i OKB. Det alene skulle være nok til å avgjøre saken. Almen katolikker fortjener en bedre informasjonstjeneste enn dette.

3 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marina Azzaroli. Gå til den siterte teksten.
Det er så enkelt at en ikke-katolikk mangler kunnskap og innlevelse i den det katolske verdenssyn: klart at han er ikke kvalifisert til å ha en nøkkelrolle i informasjonstjeneste i OKB. Det alene skulle være nok til å avgjøre saken. Almen katolikker fortjener en bedre informasjonstjeneste enn dette.

Det har alltid vært medlemmer av andre trossamfunn, eller uten trossamfunn, i ulike trossamfunn. De arbeider på dispensasjon og forventes å te seg i tråd med det samfunn de tilhører. Kunnskap kan erverves, slik som kandidaten her har blitt ansatt fordi hans bakgrunn har vært ansett som relevant for DKK. Som nevnt, når motstanderne legger frem sine detaljer viser de hele veien til en godt skolert og erfaren person som kan utføre den oppgaven han er funnet verdig av sin arbeidsgiver til å gjøre. Til sist sitter vi igjen med motstandernes forakt for homofile og dette er det eneste argumentet som teller for dem. Det er det som gjelder. Da forsvarer de yrkesforbud for homofile. Jeg kan ikke se at det er noen rimelighet i det. 

3 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Bernt Oftestad og Hans Rossiné uttaler seg i VL i går og i dag. Det bringer saken ned til det den hele tiden var; en ikke-sak. 

Oftestad pirker på det vesle det kan pirkes på av formalia men innser at det var meningsløst av ham å reise spørsmålet i første omgang. Det later til at det var bare homofobien som voldte trøbbel, så da legger vi det hele stille og pent bak oss. Homofobien er flere tusen år gammel og vil bli enda flere tusen år gammel . 

2 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Når man vil ha styring på utviklingen gjelder det å være i forkant. I går utlyste OKB et vikariat i blandet kjøkkentjeneste. Her bør det for balansens skyld ansettes en forherdet streitng slik at biskopen og hans gjester ikke får servert skjeve snitter. Ja det skulle bare tatt seg ut!

2 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
23 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere