Sturla J. Stålsett

25

Oppstandelsens lys

Oppstandelsen kan vi verken se eller regne oss til. Den er like lite synlig som den er sannsynlig. Men vi kan leve i lyset fra den, og handle på håpet den gir. Slik viser den sin sannhet.

Publisert: 18. apr 2017  /  742 visninger.

Hva kan vi vite om oppstandelsen? Egentlig ingenting. I hvert fall hvis vi legger til grunn den vanlige meningen av å vite. Oppstandelsen forkynnes i Det nye testamentet som noe enestående, noe som er ulikt alt annet som til da har skjedd. Det er en eskjatologisk hendelse, det vil si, en hendelse som hører med til det ytterste eller det dypeste i tilværelsen. Dermed er den også utilgjengelig for vår viten. Den er utenfor vår vitenskaps rekkevidde.

En slik hendelse fanges ikke opp av kameralinser, ikke engang om de er skjult.

Heller ikke i Det nye testamentet. Ingen rapporteres å ha sett hva som skjedde. En tom grav er som kjent et høyst mangetydig tegn, nå som den gang. De som rapporteres å ha sett ham, den oppstandne, som for eksempel de to disiplene som forvirret og fortvilet dro fra Jerusalem til Emmaus, de var jo ikke i stand til å kjenne ham igjen. Og i det øyeblikket de kjente ham igjen, ble han usynlig, står det (Lukas 24,31).  Ikke særlig sterkt bevismateriale, vil vi måtte si.

 

Tro, ikke viten

Om oppstandelsen vet vi ingenting. Men vi tror på oppstandelsen. Det er kjernen i kristen tro.  Og vi vet ganske mye om denne kristne troen på oppstandelsen. Vi vet at denne troen må ha oppstått tidlig. Og vi vet at den må ha vært mot alle odds.

For langfredagens hendelser var utvilsomt et kraftig slag i ansiktet for alle som var blitt berørt av Jesus fra Nasaret. Alle som hadde kjent varmen i omfavnelsene og kraften i de refsende og trøstende ordene hans. Alle de som hadde undret seg over visdommen i lignelsene og merket helbredelsen i omsorgen hans. Alle de som hadde kjent Guds nærhet i mennesket Jesus fra Nasaret fikk et avgjørende slag i ansiktet på langfredag.

For da ble det klart for alle og enhver at ikke bare var han et sårbart og dødelig menneske som alle andre. Men i tillegg hadde den smertelige og skammelige døden han var blitt påført vist at han var en farlig og foraktelig mann, en som samfunnet og de troende måtte beskyttes mot. En oppvigler, en gudsbespotter, en bedrager og kvakksalver.

Dette var Golgatas budskap til alle som så Jesus bli hengt opp på korset ved siden av de andre som var dømt som forbrytere: Denne Jesus fra Nasaret var avslørt, og måtte betale prisen for det.

 

Vendepunkt: Oppstandelseserfaringer

Midt imot den brutale overmakten på langfredag vokser altså en annen tro fram blant de små og utslåtte gruppene av Jesus-etterfølgere: Han som ble korsfestet, er blitt reist opp fra de døde. Vi tok ikke feil! Han var ingen bedrager. Han tilhørte Gud, og derfor har Guds selv grepet inn og reist ham opp.

Det er en trassig tro som kommer til orde. Vi kan tenke oss at den ikke kan ha kommet så lett, eller så brått overbevisende. Tekstene forteller om tvil, sorg og skepsis. Og frykt (Matt 28,8; Mark 16,8).

Men disiplene må ha hatt sterke erfaringer. Erfaringer av Guds nærvær midt i skuffelsen og mørket, erfaringer av nytt håp. Oppstandelseserfaringer, som har vekket en ny tro hos dem og gitt den uventet kraft.

Erfaringer av møter med den oppstandne har, så vidt vi kjenner til, ikke blitt gjentatt. De var unike. Når oppstandelsestroen likevel har holdt seg opp igjennom historien, er det neppe på grunn av sannsynlighetsberegninger eller bevisvurderinger.  Få vil nok slutte seg til troen på den oppstandne av rent historisk eller vitenskapelig interesse.

 

Nytt lys

Når troen på oppstandelsen fortsatt feires, er det fordi mennesker erfarer at den gir et nytt lys over tilværelsen. Vi kan ikke se oppstandelsen. Men vi kan leve i dens lys. I det lyset kan mye bli annerledes. Det som virker helt umulig kan likevel bli mulig. Sorgtung død kan vise seg å bane vei for ny livsglede.

Påskedramaets fortellerstemmer hevder at Gud kan snu svik, urett og voldelig slutt til oppreisning og ny begynnelse. Det er ikke logisk, eller «mulig». Oppstandelsen var og er helt usannsynlig, og derfor bare tilgjengelig som håp, og i håp. Men det er et håp det går an å handle på, mens det ennå er mørkt. Slik blir det troverdig.

 

Synlig

Hvordan kan vi få hjelp til tro dette usannsynlige, umulige? Er det konkret og kroppslig uttrykt noe sted?

Ja – det er synlig i et sakrament, i en liturgisk handling i alminnelige gudstjenester, hver søndag. Det har skjedd for oss i et øyeblikk de færreste husker. Det har skjedd i dåpen. Da ble kraften av Kristi oppstandelse gjort gjeldende for oss. Helt personlig.  

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?» skriver Paulus til menigheten i Roma. Og han fortsetter: «Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.» (Rom 6, 3-5). Sterke ord – som gir noen hver grunn til å rette ryggen og se framover.

 

Diskusjonene om sannheten i budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde fører kanskje ingen steder så lenge de dreier seg om hva oppstandelsen er. For dens lys er som solens. Den som stirrer inn i det, ser ingenting.

Men der solen skinner, blir det varmt. Der kan isen smelte og nytt liv gro. Oppstandelsens sannhet gjenkjenner vi først i hva den lyser opp – hva «den har givet»: Lyset og livet.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
Oppstandelsen var og er helt usannsynlig

Gjennom innlegget ditt får jeg ikke helt tak på om du fornekter oppstandelsen, eller om du bare prøver å være poetisk.                                                                           Begge deler er mest sannsynlig, for å uttrykke meg litt i din egen stil. Men hva er det du prøver å antyde i denne utvalgte setningen din ovenfor.

Hvis vi analyserer litt kommer jeg frem til at du egentlig sier:  Det er synlig at beretningen om oppstandelsen er usann.

Dette er en sterk påstand fra en prest i Den Norske Kirke.

For de fleste av oss som leser Bibelen med troens øyne. ser denne beretningen ut til å være troverdig og sann.  For det første:  Menneskene vi møter i denne sammenheng synes ekte og sannhetssøkende. Noen er skeptikere, og noen vil ha bevis. Det får de på en mild og udramatisk måte. Det finnes ingen ting som tyder på det hele er oppdiktet. Ingen dramatiseringer, bare naturlige reaksjoner.

For det andre: Er det usannsynlig at Gud, som har skapt universet, skapt alt liv, deg og meg og noen til, med all den kompleksitet som det medfølger. Er det usannsynlig at livets Skaper og Herre også er Herre over dødens makt ?

For meg er det en synlig sannhet.                                                                                       Hvis ikke, hvilke HÅP er det du da støtter deg til ?


1 Kor 15,12 Men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?
1 Kor 15,20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.4 liker  
Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi analyserer litt kommer jeg frem til at du egentlig sier:  Det er synlig at beretningen om oppstandelsen er usann.

Jeg ser en annen forståelse i det Stålsett skriver.  Han skriver kort om det helt vesentlige og grunnleggende i kristen tro.

Han skriver ikke at beretningen om oppstandelsen er usann.  Og han mener heller ikke det for da ville han ikke være en troende kristen.

Kristen er han jo, selv om jeg er svært uenig med han i mye.

 

 

 

Kommentar #3

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Jeg tror dette

Publisert over 3 år siden

er en konstruktiv tilnærmelse, en som ikke støter bort moderne, realorienterte mennesker. Dersom en holder fast ved at Jesus sto opp legemlig ved at det døde legemet i graven forsvant, men at det ikke lenger var et vanlig fysisk legeme; ja da er det mange av oss som må melde pass. Materien har simpelthen ikke slike egenskaper. Dessuten kan fenomenet forklares på andre måter, uten at en må ty til metafysiske krumspring. Stålsett bruker virkningene av (beretningen om) oppstandelsen som bevis på dens voldsomme og forvandlende kraft. Det er et udiskutabelt bevis. Det er vanskelig å tenke seg at alt kristendommen har frambrakt, skulle basere seg på et falsum.

Men dagens mennesker med dagens viten er nødt til å forstå fenomenene på andre måter enn evangelistene. For dem var brudd på naturlovene ikke noe å bekymre seg for når beretningene ble skrevet. De hadde jo GT som et utgangspunkt, og GT er jo fullt av beretninger som strider mot det fysisk mulige. Derfor er det, som Stålsett påpeker, et blindspor å søke etter bevis for at oppstandelsen skjedde akkurat slik som evangeliene forteller. Et slikt forsøk er nødt til å føre til økt tvil i stedet for styrket tro.

1 liker  
Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Dessuten kan fenomenet forklares på andre måter, uten at en må ty til metafysiske krumspring.

Jeg hadde jo håpet at Stålsett selv gav en liten  avklaring. Men nå ser jeg at han har moderne, realorienterte mennesker til å svare for seg. Så da er det vel bare å takke og bukke (:-)

Kommentar #5

Sturla J. Stålsett

25 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi analyserer litt kommer jeg frem til at du egentlig sier:  Det er synlig at beretningen om oppstandelsen er usann.

Hei Magnus Leirgulen. 

Jeg synes dette var en urimelig slutning! Hele innlegget mitt argumenterer for oppstandelsens sannhet. Jeg mener det er en sannhet som "overgår all forstand". Den sprenger rammene for både vår viten og forventning.  Men den setter dype spor i historien og i menneskers liv, fra de første kristne fram til idag. Derfor slutter jeg meg med glede til trosbekjennelsen: "Stod opp fra de døde tredje dag..." Det er nettopp en sannhet vi bekjenner i tro, ikke et faktum vi kan fastslå. 

Hilsen Sturla Stålsett

Kommentar #6

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.

Oppstandelsen forkynnes i Det nye testamentet som noe enestående, noe som er ulikt alt annet som til da har skjedd. Det er en eskjatologisk hendelse, det vil si, en hendelse som hører med til det ytterste eller det dypeste i tilværelsen. Dermed er den også utilgjengelig for vår viten. Den er utenfor vår vitenskaps rekkevidde.

En slik hendelse fanges ikke opp av kameralinser, ikke engang om de er skjult.

Selv om vi er enige i om hva en oppstandelse er, har vi noe grunnlag for å si noe om hvordan det forholder seg til vår vitenskap? Hvordan forholder dette seg til de øvrige undere som Jesus gjorde, kunne vi hatt bilde av Jesus gående på vannet?

Graven var tom. Det kan vi glede oss over. Men et videokamera plassert inne i graven ville filmet en grav som ikke var tom og som så var tom. Eller? Eller ville kameraet sluttet å fungere? Det ville i så fall også være et klart tegn og noe som gjør hendelsen tilgjengelig for vår viten.

Det hadde vært hyggelig om emmausvandrerne hadde tatt noen selfier med den fremmede. Men det er nok en grunn til at Jesus kom til jorden før mobilkameraets tid.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette blir tåketale.

Publisert over 3 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
Hele innlegget mitt argumenterer for oppstandelsens sannhet. Jeg mener det er en sannhet som "overgår all forstand". Den sprenger rammene for både vår viten og forventning.  Men den setter dype spor i historien og i menneskers liv, fra de første kristne fram til idag. Derfor slutter jeg meg med glede til trosbekjennelsen: "Stod opp fra de døde tredje dag..." Det er nettopp en sannhet vi bekjenner i tro, ikke et faktum vi kan fastslå. 

Jeg ser at flere her henger seg på den tanken at vi i vår opplyste verden ikke kan slå fast at Jesus sto opp FYSISK fra de døde.
Til det er vi for vitenskapstroende....?!

Fordi det er umulig...Ja det er umulig å gjøre vann til vin...å gå på vannet...å helbrede syke...å vekke opp døde osv.
Jeg undres storlig på hva troen da dreier seg om for disse som sår tvil om undere som er UMULIG i vitenskapens verden.
Hvor er den vissheten om ting som ikke sees blitt av hos de som ikke tror på Jesus som en som gjør det umulige ?
Hva er da vitsen med å kalle seg kristen ?


2 liker  
Kommentar #8

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Poenget er

Publisert over 3 år siden

at de som opplevde dette, opplevde at han gjorde det "umulige". Dette er ikke det samme som at en betrakter fra vår tid ville ansett det som et uforklarlig under. Helbredelsesundre fortoner seg helt anderledes i tiden før moderne medisinsk kunnskap og kapasitet enn det gjør i dag. I dag framstår slike "undere" stort sett som bløff og manipulering. På samme måte vil oppstandelsesunderet fortone seg helt anderledes om Mosebøkenes  univers er referanserammen, enn når dagens veldokumenterte virkelighet er referansen.

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Fordi det er umulig...Ja det er umulig å gjøre vann til vin...å gå på vannet...å helbrede syke...å vekke opp døde osv.
Jeg undres storlig på hva troen da dreier seg om for disse som sår tvil om undere som er UMULIG i vitenskapens verden.
Hvor er den vissheten om ting som ikke sees blitt av hos de som ikke tror på Jesus som en som gjør det umulige ?
Hva er da vitsen med å kalle seg kristen ?

Tro er den fulle visshet om det en ikke kan se. Å blande vitenskap inn i dette blir fullstendig meningsløst. Det er der mange går seg vill.

2 liker  
Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
de som opplevde dette, opplevde at han gjorde det "umulige". Dette er ikke det samme som at en betrakter fra vår tid ville ansett det som et uforklarlig under. Helbredelsesundre fortoner seg helt anderledes i tiden før moderne medisinsk kunnskap og kapasitet enn det gjør i dag. I dag framstår slike "undere" stort sett som bløff og manipulering. På samme måte vil oppstandelsesunderet fortone seg helt anderledes om Mosebøkenes  univers er referanserammen, enn når dagens veldokumenterte virkelighet er referansen.

Den gang som nå var det umulig å stå opp fra de døde og å gå på vannet.
De som så Jesus levende etter at han ble drept på korset så en levende Jesus.

Så kan du og andre vantroende prate om kameraer og hva dere vil.
Hvis Jesus ikke sto opp fra døden er den kristne troen et stort falsum.

Så her gjelder det å bestemme seg for hva man virkelig tror på.

2 liker  
Kommentar #11

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Min overbevisning er

Publisert over 3 år siden

at materien følger materiens lover, mens sjelelige/åndelige fenomener ikke er underlagt disse lover. Hittil har ingen klart å vise at materie forandrer seg eller forflytter seg etter tilfeldige innfall. For en del tiår siden forbløffet Uri Geller en hel verden med å "vise" at han med tankekraft kunne bøye metallgjenstander. Det var selvsagt et falsum, men mange lot seg lure. En grunn til at folk lar seg lure, er at de stiller feil spørsmål i møte med slike fenomener. De spør: Hvordan får han det til? Mens det riktige spørsmålet er: Hvordan får han oss til å oppleve at noe skjer som ikke skjer i virkeligheten.

Derfor er det ikke juks eller bevisst bedrag når evangelistene skriver om oppstandelsen som en faktisk og fysisk hendelse, nettopp fordi de levde i en verdensforståelse der guddommen kunne la slike fenomener skje. Derfor skjedde nedtegnelsene i samsvar med de (en del av) datidens mennesker opplevde. Men med dagens virkelighetsforståelse er vi nødt til å spørre: Hvordan kunne Jesu liv og død få en så avgjørende innvirkning på ettertiden selv om hans fysiske skikkelse var underlagt materiens lover.

1 liker  
Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er Gud underlagt fysiske lover ?

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det ikke juks eller bevisst bedrag når evangelistene skriver om oppstandelsen som en faktisk og fysisk hendelse, nettopp fordi de levde i en verdensforståelse der guddommen kunne la slike fenomener skje. Derfor skjedde nedtegnelsene i samsvar med de (en del av) datidens mennesker opplevde. Men med dagens virkelighetsforståelse er vi nødt til å spørre: Hvordan kunne Jesu liv og død få en så avgjørende innvirkning på ettertiden selv om hans fysiske skikkelse var underlagt materiens lover.

Hvis vi skal tro på Gud og Jesus blir det ganske tåpelig å plassere dem inn under naturens lover.
Da blir skapelse umulig...helbredelser umulig...livet blir umulig.

Den slags kristen tro og forståelse er kun menneskelig og begrenset.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere