Lederartikkel Vårt Land

SV og omskjæring

Forbud mot omskjæring er utrolig arrogant overfor en gruppe som har kjempet i årtusener for å bevare sin identitet.

Publisert: 17. mar 2017  /  675 visninger.

Forbud mot omskjæring av gutter har tidligere skapt strid i Venstre. Nå er det Sosialistisk Venstrepartis tur. På landsmøtet behandles denne helga et forslag fra et ganske stort mindretall i programkomiteen om å sette 15 års grense for omskjæring. Forslaget har støtte fra partisekretæren, mens partilederen går mot.

De som vil forby omskjæring av gutter, snakker ofte som om det handler om å påføre barn skade. Til en viss grad kan debatten om kvinnelig omskjæring ha smittet over. Men omskjæring av gutter innebærer ingen skade eller helserisiko hvis det utføres av kvalifiserte personer. Det er derfor vi har sørget for at det kan skje innenfor det offentlige helsevesenet. I USA anbefaler helsemyndighetene omskjæring fordi det er bra for helsen.

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski begrunner derimot forbudet med at dette er noe den enkelte må bestemme selv. Men foreldrene har rett til å oppdra barn i samsvar med sin religion dersom det ikke innebærer at man skader barna. Man kan ha ulike meninger om hvor mye foreldre skal velge for barna, men forbud bør bare komme på tale dersom det er praksiser som skader barna.

For jødene er omskjæring en viktig markering av viljen til å bevare en jødisk identitet, og en fars første plikt overfor sin sønn. Dette er så viktig at ledende representanter for norske jøder har sagt at et forbud mot omskjæring er jevngodt med et forbud mot at jøder kan bo i landet.

Motstanderne av omskjæring synes tydeligvis ikke dette er viktig nok til å ta hensyn til. De synes å mene at de har rett til å pålegge jødene å nøye seg med omskjæring av voksne. Det er utrolig arrogant overfor en gruppe som har kjempet i årtusener for å bevare sin identitet. Vi håper SV ikke er så historieløse at de vedtar noe slikt.

Mye kan tyde på at det ikke er jødene som er den primære grunnen til motstanden mot omskjæring i Norge. Dette er noe som har dukket opp parallelt med den økende kritikken mot islam. Som kjent praktiserer også muslimer rituell omskjæring av guttebarn. Hvis SV skal gå til felts mot uheldige sider ved islam, finnes det imidlertid atskillige andre praksiser som er viktigere å bekjempe.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Skjønner ikke helt dette om identitet

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det er utrolig arrogant overfor en gruppe som har kjempet i årtusener for å bevare sin identitet.

for de fleste anstendige mennesker går da ikke rundt og viser frem sine edlere deler i all offentlighet. Det er jo ingen som ser om de er omskåret eller ikke. Er de ikke bra nok som de er skapt?

3 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

198 innlegg  1811 kommentarer

Mangel på innsikt, forståelse og respekt er alvorlige mangler

Publisert nesten 3 år siden

Omskjæring er for det jødiske folket et identitetsbærende rituale som har en absolutt ufravikelig plass i deres selvforståelse. Og helt siden jødenes stamfader Abraham inngikk en pakt med Herren, så har dette paktstegnet skapt undring og spørsmål hos andre. 

Omskjæring har faktisk vært helt grunnleggende og definerende for jødene i snart 4 000 år og er av avgjørende betydning for jødenes identitet. Et lovvedtak med forbud av omskjæring vil m.a.o. bli et voldsomt angrep på jødenes absolutte selvforståelse. For jødene er dette så sentralt at det blir som å bli bedt om å demontere sin identitet; dvs faktisk ikke være jøder lenger. Snart 4 000 års tradisjon skal nå altså avvikles med at barnet selv skal ha bestemmelsesrett.

Å forby jødene å omskjære sine guttebarn er et sterkt signal om at man som jøde faktisk er uønsket i Norge. Dvs mange jøder vil rømme landet, og andre kan føle seg presset til å foreta illegale omskjæringer eller reise til Israel for å få utført dette ritualet. 

Kristne og andre forstår dessverre ikke hvor viktig dette med omskjæring er for jødene, og dermed så ser man fra det evige utenfraperspektivet ikke hva dette faktisk handler om og betyr for jødene; muligens hovedsaklig den estetiske siden av saken. Men forbudet mot omskjæring blir faktisk som å forby ett av de mest sentrale kristne ritualene og par av leddene i trosbekjennelsen.

Poenget med at barnet selv skal gi sitt samtykke er å vise at man ikke har forstått det identitetsmessige poenget hos det jødiske folket her. 

Et apropos til slutt: Pussig nok, så er det samme argumentet med respekt for enkeltmennesket, ytringsrett og ytringskompetanse helt irrelevante og uinteressante poenger når det gjelder liv og død; dvs alle abortene som utføres. Her har vi barnet i mors liv, dvs det tause og usynlige medmennesket som er underveis, som høyst sannsynlig ikke ville anse den egne døden som et bedre alternativ enn andre løsninger? (Jeg ser her bort fra de tilfeller hvor mors liv er prioritert). 

Hele 15 000 aborter blir utført årlig i landet.

Det finnes 1 300 jøder i Norge.

 

 

4 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Smerter ved inngrep og etterpå

Publisert nesten 3 år siden

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Omskjaring-er-en-forbrytelse-86518b.html

Kommentar #4

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Takk

Publisert nesten 3 år siden

til Nyhagen for informasjon om dette emnet. Jeg lurte på om dette kan være smertefullt og kom over en artikkel om en voksen mann, som gir sitt besyv angående denne praksisen; se linken ovenfor.

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

198 innlegg  1811 kommentarer

SV trekker i dag forslaget

Publisert nesten 3 år siden

VG melder nå at forslaget om å forby omskjæring er "trukket inntil videre". Partiet vil heller nå foreta en bedre og mer omfattende høring om saken internt hvor også det mosaiske trossamfunnet samt andre instanser er invitert til å uttale seg om saken. Så får vi håpe at fornuften seirer i SV her.

3 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

198 innlegg  1811 kommentarer

PS

Publisert nesten 3 år siden

Dog uttaler en representant i SVs ledelse dessverre følgende: "Vi mener det er et godt forslag, men har kommet til at landsstyret vil være gi et bedre grunnlag for en god diskusjon en et vanskelig tema. Jeg tror fortsatt det er mulig å vinne støtte for forslaget".

Kommentar #7

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Omskjæring bør IKKE finne sted!

Publisert nesten 3 år siden

Vårt Lands lederskribent tar feil! Det er ikke dokumentert relevante helsegevinster som berettiger den skade - for det er en skade å få fjernet friskt vev fra penis - som omskjæring av gutter innebærer.

Er det så andre forhold som har så stor betydning at omskjæring kan forsvares, gitt at saken ikke er større enn den er? Prinsipielt er det ikke det. Skaden er uakseptabel - også fordi den påføres barn som ikke har samtykkekompetanse. 

Men tradisjon, tro og identitet skal man ikke kimse av. Det er også viktige faktorer - for både jøder og muslimer. Det gjelder ved omskjæring av gutter så vel som jenter. Derfor skal man være forsiktig med forbud. Vi har et forbud når det gjelder jenter - fordi skaden noen ganger (dvs. for noen former for omskjæring) er meget stor. Fordi skaden er mindre, er det relevant å vurdere andre former for tiltak mot omskjæring av gutter - i første omgang. 

Det innebærer at SV før et lovforslag legges fram, sørger for en omfattende utredning av konsekvensene av omskjæring, konsekvensene av et forbud mot omskjæring mm. SÅ kan man vurdere om et lovforbud er den beste veien å gå - for å få slutt på omskjæring av gutter.

For omskjæring bør ikke finne sted.*

Lars Gule

* I alle fall ikke på barn. Når man er voksen og vet hva man gjør, kan man skjære bort hva man vil, enten man er mann eller kvinne.

Se ellers mer om dette her: Livssynspolitisk amatørskap

1 liker  
Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

198 innlegg  1811 kommentarer

Omskjæring av gutter er en ufravikelig rettighet i et demokrati

Publisert nesten 3 år siden

Man bør balansere respekten for selvbestemmelse, individuelle verdier og interesser med kravet om å forebygge skade og ivareta helse. Dette er selvsagt også vesentlig når det gjelder  omskjæring av jødiske gutter: Nettopp fordi dette angår barn og praktiseres i religiøse minoritetsgrupper som har høy risiko for å bli desto ytterligere marginaliserte og sosialt ekskluderte som konsekvens av flertallets handlinger -og ikke minst mediemessig sterke kritikk fra visse hold av fenomenet. Å drøfte omskjæring relatert til kjønns- og barnerettigheter kan naturligvis gi nyttige og nødvendige impulser her; men det bør dog ikke skygge for det vesentlige faktum at prinsipper angående minoriteters rettigheter helt legitimt kan tillate en minoritet å gjøre noe som majoriteten ikke nødvendigvis forstår.

I tiden etter 1945 har de vestlige land sterkt vektlagt en pågående bevissthet om alle risikoene ved at et lands majoritet vil forby en minoritet fritt å praktisere dens kultur og religion. Majoriteten bør absolutt ikke bruke flertalls-makten for å tvinge en minoritet til å oppgi sin identitet og livsform; og myndighetene skal vise toleranse mot det som mange andre innbyggere ikke forstår og opplever som fremmedartet: Å ha lov til å gjøre noe som man selv mener er vesentlig og betydningsfullt, men som andre dog mener er underlig og sært, er en sentral del av demokratiets vesen og samfunnets iboende rettigheter.

I Norge er jødiske gutters helsemessige interesser adekvat ivaretatt ved loven om rituell omskjæring av gutter som trådte i kraft 1. januar 2015. Den pålegger regionale helseforetak å sørge for at spesialisthelsetjenesten tilbyr omskjæring. Ifølge loven er det kun leger som har lov til å omskjære. Alternativt kan inngrepet utføres av en annen dersom en lege er til stede og står som ansvarlig. Dette er mest aktuelt ved omskjæring av jødiske guttebarn der tradisjonen krever at en jødisk omskjærer, en mohel, forestår handlingen.

Jeg minner også om artikkel 30 i FNs Barnekonvensjon: "I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk"

3 liker  
Kommentar #9

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Er det barnas lidelse du vil til livs?

Publisert nesten 3 år siden
Omskjæring bør IKKE finne sted.

Omskjæringen er et viktig bevis på ønsket om å bevare den jødiske identiteten.

Ja er det barnas lidelse du vil til livs Gule, nei er redd for at du er en av de som vil viske ut alle bevis på Jødedommen for det er det som skjer ved å forby omskjærelsen. 

1 liker  
Kommentar #10

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Merkverdigheter

Publisert nesten 3 år siden

Det virker som om noen mener det ikke-jødiske sitter i forhuden. Det innebærer at om man skjærer bort forhuden blir man jødisk. Slik er det vel ikke. Verken blant de mange muslimer som praktiserer omskjæring eller blant de mange kristne eller ikke-troende amerikanerne som også praktiserer dette.

Å innbille seg at det jødiske er avhengig av om man ikke har forhud eller har det, er en merkelig oppfatning av hva det vil si å være jøde. Det ville også redusere det jødiske til noe rent ytre - et fysisk merke (som andre heller ikke skal se i det daglige).

Så primitiv er ikke jødedommen. Det er selvsagt mulig å være jøde uten å være omskåret.

At det likevel oppleves som et viktig symbol osv., for både jøder og muslimer, er hevet over tvil. Men at den slik skikk skal få bestå bare fordi den er gammel, er et elendig argument. Rett og slett pølsevev. Det innebærer likevel at man bør gå varlig fram. Dialog er bedre enn forbud, men det bør bli slutt på praksisen - for den ER skadelig. Å innbille seg noe annet er eventyr. 

Joda, det finnes noe ulike oppfatninger om dette - dvs. påstander om at det er positivt. Likevel sier mange jøder at dette ikke er noe de vil anbefale for andre. Men har dette en påviselig positiv effekt, har de da intet valg! Da er dette en medisinsk nyvinning som må deles med verden.

Vel, amerikanerne har praktisert slik omskjæring vel og lenge, ganske uavhengig av spesifikt livssyn. Uten at det kan sies at amerikanske menn er friskere nedentil enn andre menn. 

Lars Gule

2 liker  
Kommentar #11

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Fra Astrid Melands bok

Publisert nesten 3 år siden

Ulla Jepsen og mannen fikk sønnen omskåret. Også hun beskriver det som traumatisk: 

- Legen la ham opp på bordet og ba meg holde fast den lille overkroppen slik at han lå helt stille. Etterpå fikk han mannen min til å holde bena hans utstrakte - og holde godt fast - så han ikke skulle skjære feil om det skulle komme en plutselig bevegelse. I det øyeblikket følte jeg meg helt vilt dårlig, og da han satte kniven i brøt jeg ut «Gud, hva er det egentlig vi gjør?». «Ja, det ville jeg ha spurt meg selv om også om jeg var dere,» svarte legen tørt. «Det er jo derfor jeg har plassert mannen din her nede, slik at han kan se hva det egentlig er dere gjør». Da var jeg nær ved å kaste opp. Da legen begynte å sy var det mannen min som var nær ved å besvime. Da vi  kom hjem og jeg tok av bleien var tissemannen helt blå, det stakk ekle tråder ute av den og det piplet ut blod.


Hun kaller seg forhudsfundamentalist.

Kommentar #12

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Ord

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk"

Ja, jeg har bare tapt to språk ... og noen tro på Sarakka, Juksakka og Uksakka har jeg heller ikke. 

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere