Berit Hagen Agøy

16    5

Samme oppdrag — ny rolle

Kirkens oppdrag er upåvirket av de endrede relasjonene mellom kirken og staten.

Publisert: 16. feb 2017 / 164 visninger.

Året 2017 er et merkeår i norsk kirkehistorie. 500-årsmarkeringen for reformasjonen faller sammen med avviklingen av statskirken.

Kirken har alltid levd sitt liv og forkynt sitt budskap i en verden i forandring. Som luthersk kirke skal vi være i kontinuerlig reformasjon og et fellesskap hvor mangfoldet får utspille seg. Den norske kirke er forankret i kirkens universelle tro og lære og samtidig åpen for kulturell tilpasning.

Bundet sammen

Den norske 
kirke er et trosfellesskap, en medlemsorganisasjon og en samfunnsinstitusjon. Vi er ­uløselig bundet sammen med andre kristne trossøsken i ­Norge og verden gjennom medlemskap i økumeniske organisasjoner og samarbeid med søster­kirker. Sammen med dem forvalter vi kirkens misjons­oppdrag og forkynner evangeliet om ­frelse gjennom Jesus Kristus. Vi ­uttrykker Guds kjærlighet til alle mennesker gjennom diakoni og samfunnsansvar. Vi har et forvalteroppdrag om å ta vare på hverandre og på jorden.

Den norske kirke vil være et åpent og inkluderende fellesskap hvor medlemmene kjenner tilhørighet og eierskap, og hvor også alle andre føler seg velkommen. Kirken skal fortsatt invitere mennesker til dåp og trosfellesskap.

Sammen med andre kirkesamfunn har Den norske kirke ansvar for å videreføre og fornye den kristne kulturarven i vårt land i en tid med økende sekularisering og livssynsmessig mangfold. Dette skal skje i ­respekt for og i dialog med ­andres tro og livssyn.

Relasjonell i sitt vesen

Den norske kirke er en del av sivilsamfunnet og samarbeider med en lang rekke organisasjoner og institusjoner. Kristendommen er i sitt vesen relasjonell. Slik Gud elsker oss, skal vi elske vår ­neste. Kirken har derfor alltid vært forpliktet til å bidra til å skape gode og tillitsfulle mellommenneskelige relasjoner, både i nære forhold i og samfunnet.

Det kristne menneskesynet om livets ukrenkelighet, likeverd og ansvar er utgangs­punktet for ­kirkens samfunnsengasjement. Vi vil fremme fred og rettferdighet og utfordre urett og maktmisbruk. Den norske kirke skal fortsette å være en viktig etisk premissleverandør inn i samfunns­debattene.

Samfunn

Som samfunns­aktør vil kirken ut fra sitt kristne og ­humanistiske verdigrunnlag, ­bidra til å fremme menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten. Dette gjør vi sammen med andre tros- og livssynssamfunn og ulike organisasjoner som vi deler grunnleggende verdier med.

I Norge har vi lang tradisjon med et konstruktivt samvirke mellom sivilsamfunnet og staten. Slik har vi bygd tillit, trygghet og åpenhet. Dette er et kjennetegn på vårt velfungerende ­nordiske velferdssamfunn. Slik samhandling og offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn og ­andre aktører innen kultur- og organisasjonsliv, har vært en styrke ved det norske samfunnet.

En ny rolle

Den norske kirke får nå en ny rolle overfor staten og offentlige myndigheter. Men kanskje enda mer merkbart; ­staten får en ny rolle overfor religion i og med at Norge ikke lenger har noen statsreligion.

Grunnlovens paragraf 2 videre­fører et kristent og humanistisk verdigrunnlag, og paragraf 16 slår fast at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten». Den norske kirke skal fortsatt ha en nær relasjon til det norske folk og til offentlige myndigheter. Men dette skal nå skje, ikke fordi vi skal ha en privilegert posisjon som statens foretrukne religion, men fordi vi er landets største trossamfunn og en av de viktigste bærere og formidlere av kristen og humanistisk kultur og tradisjon som har formet — og fortsatt skal forme — samfunnets verdigrunnlag.

Møteplass

Den norske kirke har fremdeles noen oppgaver som vi, sammen det offentlige, skjøtter på vegne av felles­skapet, blant annet gravferdsforvaltning og vern av kirkebygg som ­kulturminner.

Den norske kirkes kulturelle og sosiale fellesskapsarenaer spiller fortsatt en viktig rolle, ikke minst i lokalsamfunnene. Kirken skal fortsatt være en åpen møteplass og ressurs for alle som ønsker det. Vi vil videre­føre det gode samarbeidet med myndighetene både i kommunene og på nasjonalt nivå. I over­skuelig framtid vil Den norske kirke være en av landets største frivillige organisasjoner og en sentral samfunnsaktør.

Selvforståelse må justeres. Kirkens nye relasjon til staten pålegger oss et ansvar. Vår identitet og selvforståelse må justeres slik at vi ikke lenger ser oss som representanter for staten eller misbruker vår majoritetsposisjon overfor andre tros- og livssynssamfunn.

Alle tros- og livssyns­samfunn må gis samme handlingsrom og muligheter til å utøve sin virksomhet og til å være ­aktive ­samfunnsaktører. Uavhengig av tro og livssyn er vi alle samfunnsborgere med de samme rettig­heter og plikter i sam­funnet.

Vi står overfor store utfordringer slik som klimaendringer, fattigdom, økende ulikheter og flyktningkrise. Dette kan bare løses gjennom bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av tro og kultur.

Utfordrer tradisjoner

Tros- og livssynsfriheten er en fundamental og universell menneske­rett. Denne retten er under 
sterkt press i store deler av ­verden. Vi ser tendenser til å nedvurdere denne fundamentale rettig­heten og avveie den opp mot andre ­politikkområder, slik som for eksempel hen­synet til majoritetsbefolkningens 
religion og kultur og innvandringspolitiske hensyn. Trosfriheten utfordres også av 
kulturelle og religiøse tradi­sjoner, ikke minst ­knyttet til forståelsen av kjønnsroller og familie. Som troende har vi et stort ansvar for at religiøse ­tradisjoner ikke blir misbrukt for å innskrenke andres tros­frihet og rettigheter.

Den norske kirkes rolle kan bare spille en konstruktiv rolle i samfunnet i årene framover dersom vi spiller på lag med alle dem som ønsker et livssynsåpent samfunn hvor alles rett til å utøve sin tro og livssyn sikres.

FØRST PUBLISERT I  VÅRT LAND 16.02.2017

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

All makt i denne sal
av
Rune Berglund Steen
rundt 2 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Vi blir på Holmlia!
av
Silje Kivle Andreassen
rundt 3 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
Satan, hvor er du?
av
Astrid Sætrang Morvik
rundt 3 timer siden / 203 visninger
4 kommentarer
Kjærlighet og valg
av
Signe Sandvig
rundt 5 timer siden / 140 visninger
0 kommentarer
Et Monster ?
av
Jørgen Thorkildsen
rundt 5 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Moderne tro?
av
Heidi Schmidt
rundt 6 timer siden / 83 visninger
0 kommentarer
En konge til Ingrid Alexandra
av
Berit Aalborg
rundt 6 timer siden / 442 visninger
6 kommentarer
Det aller beste til barna våre!
av
Cecilie Heian
rundt 8 timer siden / 60 visninger
0 kommentarer
Nytt perspektiv på barneretten
av
Eivind Meland
rundt 10 timer siden / 568 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Gud hjelper på den måten
av
Benito FAUVEL
mindre enn 1 minutt siden / 1 visninger
0 kommentarer
All makt i denne sal
av
Rune Berglund Steen
rundt 2 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Vi blir på Holmlia!
av
Silje Kivle Andreassen
rundt 3 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
Satan, hvor er du?
av
Astrid Sætrang Morvik
rundt 3 timer siden / 203 visninger
4 kommentarer
Kjærlighet og valg
av
Signe Sandvig
rundt 5 timer siden / 140 visninger
0 kommentarer
Et Monster ?
av
Jørgen Thorkildsen
rundt 5 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Moderne tro?
av
Heidi Schmidt
rundt 6 timer siden / 83 visninger
0 kommentarer
En konge til Ingrid Alexandra
av
Berit Aalborg
rundt 6 timer siden / 442 visninger
6 kommentarer
Det aller beste til barna våre!
av
Cecilie Heian
rundt 8 timer siden / 60 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Satan, hvor er du?
4 minutter siden / 203 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Satan, hvor er du?
8 minutter siden / 203 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Satan, hvor er du?
26 minutter siden / 203 visninger
Robin Tande kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
31 minutter siden / 442 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Argumentasjon i klimadebatten
36 minutter siden / 155 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?
43 minutter siden / 1444 visninger
Benito FAUVEL kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
rundt 1 time siden / 442 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 427 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Nådebevegelsen, Amazing Grace, lederskap og teologi - del 3
rundt 1 time siden / 117 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 427 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 2 timer siden / 203 visninger
Les flere