Johan Berg

Nemndleder i Utlendingsnemnda
3

Tro og troverdighet

Å stille spørsmål ved konvertering til kristendommen er ikke det samme som å være forutinntatt.

Publisert: 17. feb 2017

I Vårt Land 11. februar var det et oppslag om kristne konvertitter. Det er hyggelig å lese at de som konverterer forblir kristne, men som nemndleder i Utlendingsnemnda ­mener jeg at det som fremkommer bør nyanseres noe. Jeg understreker at jeg ikke uttaler meg som representant for UNE, men som en fagperson med innsikt på ­området.

I oppslaget heter det: «Utlen­dingsnemnda (UNE) er ofte skeptisk til asylsøkere som har konvertert til kristendommen.» Her er jeg uenig i at UNE er «skeptisk». Ordet frembringer en ­følelse av forutinntatthet og manglende vilje til å tro på konverteringen. Slik jeg oppfatter det bygger uttalelsen på en misforståelse av vår rolle og det regelverket som vår behandling bygger på.

Jeg minner om at vi er klageorgan for avgjørelser truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er kun sakene til de som ikke får en tillatelse fra UDI som kommer til oss, og vi vet derfor ikke hvor mange som er innvilget beskyttelse av UDI. Av de sakene som behandles hos oss er det store flertallet klagere som har konvertert enten etter avslag i UDI eller etter et tidligere avslag i UNE.

Vern som «flyktning» etter ­utlendingsloven er forbeholdt de som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse». Flyktning­status skal være forbeholdt de som ­virkelig risikerer forfølgelse. Dette understrekes både i Norge og internasjonalt. Dette medfører at de som ikke kan vise en slik velbegrunnet frykt ikke kan få opphold på det grunnlaget. Det er også viktig å understreke at det ikke er avgjørende om man er kristen, men om man risikerer forfølgelse i hjemlandet på grunn av sin kristne tro. Faren for forfølgelse må være konkret og ikke bare en teoretisk mulighet.

Når det gjelder Iran, som ­nevnes i oppslaget, tilsier ikke uavhengige kilder at man risikerer forfølgelse kun fordi man er kristen — det må noe mer til. Og dette er grunnen til at UNE ­vurderer alle saker på indivi­duelt grunnlag.

I troverdighetsvurderingen 
følger vi den formel som Høyeste­rett beskrev i en dom: «Ved vurderingen av om det foreligger en reell fare for forfølgelse, skal asylforklaringen legges til grunn så langt den fremstår som noen­lunde sannsynlig, og søkeren selv har medvirket til å opplyse saken så langt det er rimelig og mulig. Asylsøkerens generelle troverdighet er et relevant moment som skal tas i betraktning. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at forklaringen er riktig. I den forbindelse må konsekvensene av en eventuell uriktig avgjørelse i asylsøkerens disfavør vurderes. Jo alvorligere konsekvensene fortoner seg, jo mindre skal det til for å gi vedkommende beskyttelse.

Konkret utleder jeg av dette at eventuelle selvmotsigelser, uklarheter og utelatelser i forklaringen, som ikke kan begrunnes på tilfredsstillende måte, kan få betydning for bevisvurderingen.

Forklaringer som gradvis tilpasses, eller suppleres av nye forhold som tidligere ikke har vært nevnt, vil lett bidra til å svekke den generelle troverdigheten. Dette vil særlig være tilfellet der forklaringen ­endres etter at det grunnlaget som først ble påberopt, viser seg ikke å føre frem. (min utheving)

I tråd med det som Høyesterett pekte på, er det derfor vår oppgave å opplyse saken så godt det er mulig — herunder om forklaringen er troverdig — og dette innebærer at man tidvis må stille kritiske spørsmål.

En konvertitt må kunne ­beskrive prosessen frem til ­konverteringen. Etter praksis legges det til grunn at man må ha en viss kunnskap om kristen­dommen fordi man skal ha foretatt et bevisst valg om å skifte religion. Man må vite hva man skal skifte til. At vi stiller kritiske spørsmål er ikke det samme som å være «skeptisk» eller uvillig til å tro den det gjelder.

FØRST PUBLISERT I  VÅRT LAND 17.02.2017

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Når det gjelder kristne konvertitter som forfølges

Publisert over 2 år siden
Johan Berg. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Iran, som ­nevnes i oppslaget, tilsier ikke uavhengige kilder at man risikerer forfølgelse kun fordi man er kristen — det må noe mer til. Og dette er grunnen til at UNE ­vurderer alle saker på indivi­duelt grunnlag.

Hvor henter dere opplysninger i fra når det gjelder kristne som forfølges?

Det kan umulig være her i fra:

"15. februar presenterer Åpne Dører World Watch List (Forfølgelseslisten) 2017 i Utenriksdepartementet og i Stortingets Utenrikskomite. Det er viktig for oss å løfte fram det globale omfanget av forfølgelse og at forfølgelse av kristne øker i mange deler av verden i dag."

215 millioner kristne forfølges. http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676316-215-millioner-kristne-forfolges

Bruker dere anerkjente kristne fra kristenhold til hjelp for vurderingen? (Ikke fra DNK, der mange ikke er så nøye med hva som er kristendom eller ikke, DNK har blitt ideologisk politisk og rådene vil bære preg av det.)

Regnes anerkjente kristne som uavhengige i forhold til partisk ideologisk politisk DNK?

Hva kommer det av at UNE ikke regner Iran for et høyrisikoland å sende kristne til og spesielt konvertitter som er spesielt utsatt? Hvilke uavhengige kilder er det som hevder at slike ikke er spesielt utsatt, når opplysningene om at det å konvertere fra islam til den kristne tro ansees for mye verre fra islamsk hold?

For ikke kristne er det ekstra vanskelig å vurdere om de menneskene som sier de har konvertert er ekte, til det trengs det troende kristnes vurderinger. Selv om der  også kan være muligheter for feilvurderinger, så er feilmarginen betydelig redusert. En ansetter ikke en elektroingeniør til å utføre en operasjon på et sykehus, for å si det slik. I praksis kan dette eksemplet være like avgjørende legemlig for dem som virkelig har konvertert fra islam til kristen tro.

Er fullstendig klar over at noen (ikke umulig de fleste med unntak av et lite mindretall) oppgir falskt at de har konvertert, derfor er det like opplagt at at det kreves noen som er virkelig kristne til å bidra med vurderingen av dette forholdet.

Dere har et meget stort ansvar for de valg som gjøres, desto viktigere oppgaven oppleves, desto viktigere er det at en bruker så kvalifiserte personer som mulig. Til å bidra med vurderingene.

Ingen av oss kunne på forhånd velge hvilke land og kultur vi ble født inn i, eller om vi i det hele tatt ble født inn i denne verden; greit å ha det samtidig i tankene. 

Spesielt når det har med tro og troverdighet å gjøre. 

1 liker  
Kommentar #2

Johan Berg

3 innlegg  9 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg kan ikke gi noen kommentar knyttet opp til den aktuell rapporten da jeg kjenner svært lite til den og organisasjonen som utarbeider den. Jeg merker meg at rapporten bruker "forfølgelse" på en annen måte enn noe land bruker begrepet. Deres bruk er ikke slik begrepet brukes i flyktningkonvensjonen og utlendingsloven, men mye mer omfattende "Forfølgelse" krever handlinger over en viss terskel, og f.eks. diskriminering faller utenfor. Unntak kan forekomme. Det skal være rettet mot deg personlig, noe som er vanskelig å se ved første øyekast er tilfelle. Deres bruk av begrepet gjør at det er vanskelig å bruke dem som kilde. Rapporten setter Somalia opp som nr 2 på sin liste. Somalia er et tilnærmet 100% muslimsk land med få kristne og det må derfor spørres om det er riktig å spørre om rapporten gir et riktig inntrykk av omfang mm. 

Jeg merker meg ditt synspunkt om at kun ekte kristne kan vurdere konvertering. Jeg velger å unnlate å kommentere om jeg selv er kristen eller ikke, Det stilles for øvrig ikke krav til å være kristen for å arbeide verken i Utlendingsnemnda eller som dommer i domstolene. De spørsmålene vi stiller i våre nemndmøter er for øvrig utarbeidet etter dialog med både Den norske kirke og andre kristne trossamfunn. 

Kommentar #3

Johan Berg

3 innlegg  9 kommentarer

Et lite tillegg

Publisert over 2 år siden

Jeg vil komme med et lite tillegg: Innlegget fra Mona Ekenes med henvisning til rapporten fra Åpne Dører belyser det vesentlige problemet i den debatten som pågår om utlendingsforvaltningens behandling av konvertitter: Vi bruker samme ord, men de har forskjellige innhold. Det blir litt som å sammenlikne epler og pærer. 

Et vesentlig begrep ved vurderingen er, som jeg skrev over, hva som regnes som "forfølgelse". I den legale definisjonen som vi bruker i forbindelse med våre vurderinger etter utlendingsloven mv. er terskelen mye høyere før man faller innenfor enn det er vanlig å bruke i daglig tale. Enkeltstående slag og spark er krenkende for den menneskelige verdighet, men vil sjelden nå opp til "forfølgelse" i utlendingslovens forstand. Diskriminering i forhold til f.eks. arbeidmarkedet regnes ikke som "forfølgelse" med mindre man blir hindret i å tjene til det daglige brød. Til sammenlikning er det et krav etter kirkeloven § 29 at kirkelig tilsatte skal være medlem i Den norske kirke. Andre stillinger, slik som f.eks. ansettelse som nemndleder eller dommere i domstolene, krever at man er norsk statsborger. At andre da ikke får lov til å få de jobbene er neppe forfølgelse slik vi ser det. Det kreves derfor en viss alvorlighet i det man utsettes for. 

I forhold til rapporten vil jeg også nevne at utlendingsforvaltningen har et utmerket organ, Landinfo, som innhenter og systematiserer informasjon om land og grupper. De sammenstiller en lang rekke rapporter fra ulike kilder og grupper, herunder kirkegrupper. De innhenter også opplysninger selv fra en lang rekke kilder. De har ingen synspunkter på de aktuelle sakene som behandles, men gir nøytral informasjon. UNE har også et stort sekretariat som selv innhenter opplysninger slik at vi skal ha et så godt grunnlag som mulig. 

Kommentar #4

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For det handler tross alt om menneskeliv.

Publisert over 2 år siden
Johan Berg. Gå til den siterte teksten.
Deres bruk er ikke slik begrepet brukes i flyktningkonvensjonen og utlendingsloven, men mye mer omfattende "Forfølgelse" krever handlinger over en viss terskel, og f.eks. diskriminering faller utenfor. Unntak kan forekomme. Det skal være rettet mot deg personlig, noe som er vanskelig å se ved første øyekast er tilfelle. Deres bruk av begrepet gjør at det er vanskelig å bruke dem som kilde. Rapporten setter Somalia opp som nr 2 på sin liste. Somalia er et tilnærmet 100% muslimsk land med få kristne og det må derfor spørres om det er riktig å spørre om rapporten gir et riktig inntrykk av omfang mm. 

Det er nettopp dette som er så alvorlig for ekte konvertitter, for flyktningkonvensjonen og utlendingsloven dekker ikke behovet for nok vern. Forstår at UNE og UDI også er bundet av inngåtte avtaler, men troverdigheten har samtidig større effekt om opplysningene også vurderes fra flere hold. 

Åpne Dører er en anerkjent organisasjon, som setter et mer korrekt antall sammenlignet med det som politisk aksepteres fra f.eks. FN. Den store utfordringen er å ta hensyn til enkelt menneskets situasjon, i møte med å være bundet til allerede inngåtte avtaler. Tror allikevel at det er plass for et visst skjønn og velvilje til å ta så riktige beslutninger som mulig, for det handler tross alt om menneskeliv.

Forventer ikke at ansatte i UDI eller UNE er kristne, selv om det hadde vært det aller beste. :-) 

Det avgjørende er jo hvor opplysningene innhentes fra. Samtidig ville det også kunne finnes muligheter å benytte hjelp fra noen som er virkelig kristne, til å vurdere om vedkommende det gjelder er en virkelig konvertitt? Når en prøver å sette seg inn i de virkelige konvertittenes situasjon (bare delvis mulig), så er jo forventningene til et land som markedsfører seg for å ivareta menneskerettigheter i praksis tilsvarende. Noe som øker ansvaret og forventningene betydelig.

Desto mer oppriktig en går inn for oppgaver og løsningene av dem, som kan medføre meget store konsekvenser for dem som feilvurderes. Desto flere steder innhenter en opplysninger og bruker best mulig kvalifisert hjelp. Er ikke det egentlig opplagt?

Kommentar #5

Johan Berg

3 innlegg  9 kommentarer

Vi tar alle på alvor

Publisert over 2 år siden

Vi tar alle anførte kovertitter på alvor. Det er derfor vi deres saker vurderes konkret for hver og en av dem. Dessverre er det slik at noen søker å misbruke asylinstituttet og som ikke har noen kunnskap om kristendommen. Vi bruker de beste kilder tilgjengelig for de å ha det best tilgjengelig grunnlaget for vår avgjørelse. Vi har ellers samme lovforståelse for i resten av Europa.

Kommentar #6

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Slike forhold kan fort bli et alvorlig problem:

Publisert over 2 år siden
Johan Berg. Gå til den siterte teksten.
Vi har ellers samme lovforståelse for i resten av Europa.

Slike forhold kan fort bli et alvorlig problem for både ekte kristne konvertitter og ekte kristne asylsøkere:

Asyl von Christen Bosbach kritisiert Kopftuch-Praxis beim BAMF

https://www.welt.de/politik/deutschland/article162160934/Bosbach-kritisiert-Kopftuch-Praxis-beim-BAMF.html

P.S. Er ingen ekspert på tysk, kun litt tysk fra ungdomskolen, men noe huskes jo.

Kommentar #7

Johan Berg

3 innlegg  9 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Som det står, 64,6 prosent av asylsøkere fra Irak, får medhold. Jeg beklager å måtte gjenta meg selv, men det avgjørende er ikke om man er ekte kristen, men om man er forfulgt. Derfor vurderes alle konkret. Og basert på de beste tilgjengelige kildene, også andre kilder enn kristne. Jeg vil også advare mot å trekke altfor bastante konklusjoner av artikkelen - rett og slett fordi vi ikke vet nok om bakgrunnen for avgjørelsen.

Kommentar #8

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Alt dette har jo noe med både tro og troverdighet å gjøre.

Publisert over 2 år siden
Johan Berg. Gå til den siterte teksten.
men det avgjørende er ikke om man er ekte kristen, men om man er forfulgt.

Har forståelse for det, benyttet anledningen på denne tråden til å påminne om både kristne konvertitters og kristne asylsøkeres - ekstra utsatte - situasjon. Som er lite prioritert også i mainstream medier forøvrig, derfor gjør bl.a. Åpne Dører en viktig og helt nødvendig jobb.

Ville være med på å bidra til litt økt forståelse for denne ekstra utsatte minoritets gruppen, om mulig, der mange kristne allerede har blitt myrdet og myrdes daglig. Det betyr jo ikke at en samtidig mangler forståelse for andre forfulgte og utsatte folkegrupper. 

Noen utsettes samtidig for forfølgelser fra flere kanter enn andre, de kristne er meget utsatt. Noe flere enn Åpne Dører kan dokumentere.

Paradoksalt nok er muligheten til å opprette nødvendige friområder i nærområdene, totalt fraværende som en politisk menneskevennlig løsning. Noe som betyr at dette ikke er et ønsket politisk alternativ fra de aktuelle styresmaktenes side. Heller ikke et aktuelt alternativ fra mainstream mediers side.

Derfor er det viktige påminnelser om at det finnes en kristen  gruppe som er spesielt utsatt og som utsettes for store forfølgelser, lidelser og lider martyrdøden daglig.

Intoleranse truer trosfriheten

"I forbindelse med presentasjonen av World Watch List 2017 fra Åpne Dører ble det blant annet vist til at religiøs nasjonalisme er en av drivkreftene bak forfølgelse av kristne i stadig flere land og i stadig sterkere grad. 15.februar presenteres dette i Stortingets Utenrikskomite og i Utenriksdepartementet. .......

 ......."Av de ti øverste landene på listen med alvorligst forfølgelse, er det 8 land med muslimsk majoritet eller islamsk konstitusjon (Somalia, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran og Jemen). De to  andre er Nord-Korea (nr. 1) og Eritrea (nr. 10).

Drivkrefter bak forfølgelsen

Kairo-erklæringen om menneskerettigheter i islam (CDHRI, 1990) sier at den islamske religion overstyrer FNs Menneskerettighetserklæring. Sharia bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt i et muslimsk samfunn. Islamsk ekstremisme og radikalisering av muslimske folkegrupper er en tydelig drivkraft bak forfølgelse av annerledes troende i et stort flertall av landene på WWL. "

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676323-intoleranse-truer-trosfriheten

Hvite kan også ganske fort bli ekstra utsatt om dette ikke blir tatt på alvor i tide (som et annet eksempel på ekstra utsatthet). Der bl.a. grov rasisme her også ikke kun går i en retning:

Toronto Sun: Black Lives Matter co-founder appears to label white people ‘defects’   http://www.torontosun.com/2017/02/11/black-lives-matter-co-founder-appears-to-label-white-people-defects

Alt dette har jo noe med både tro og troverdighet å gjøre.

1 liker  
Kommentar #9

Johan Berg

3 innlegg  9 kommentarer

Siste kommentar

Publisert over 2 år siden

En siste kommentar fra min side: Det er en beklagelig og uriktig oppfatning at kristne er særlig utsatt i mange land. Dessverre er det slik at det i mange land er andre grupper som er minst (!) like utsatt som de kristne. Tilhengere av bl.a. Bahai i Iran er et eksempel på en slik gruppe. Disse hører man lite om fra kristne grupper i diskusjonen. Som nemndleder kan jeg ikke overse disse gruppene, ei heller overse andre kilder som gir annen informasjon enn de du har vist til. Utlendingsforvaltningen sitter med et mye større informasjonbilde enn enkeltpersoner og enkeltgrupper. Det avgjørende er at ingen, kristne eller ikke, skal sendes tilbake til forfølgelse.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere