Johan Berg

Nemndleder
0    5

Tro og troverdighet

Å stille spørsmål ved konvertering til kristendommen er ikke det samme som å være forutinntatt.

Publisert for 6 dager siden / 435 visninger.

I Vårt Land 11. februar var det et oppslag om kristne konvertitter. Det er hyggelig å lese at de som konverterer forblir kristne, men som nemndleder i Utlendingsnemnda ­mener jeg at det som fremkommer bør nyanseres noe. Jeg understreker at jeg ikke uttaler meg som representant for UNE, men som en fagperson med innsikt på ­området.

I oppslaget heter det: «Utlen­dingsnemnda (UNE) er ofte skeptisk til asylsøkere som har konvertert til kristendommen.» Her er jeg uenig i at UNE er «skeptisk». Ordet frembringer en ­følelse av forutinntatthet og manglende vilje til å tro på konverteringen. Slik jeg oppfatter det bygger uttalelsen på en misforståelse av vår rolle og det regelverket som vår behandling bygger på.

Jeg minner om at vi er klageorgan for avgjørelser truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er kun sakene til de som ikke får en tillatelse fra UDI som kommer til oss, og vi vet derfor ikke hvor mange som er innvilget beskyttelse av UDI. Av de sakene som behandles hos oss er det store flertallet klagere som har konvertert enten etter avslag i UDI eller etter et tidligere avslag i UNE.

Vern som «flyktning» etter ­utlendingsloven er forbeholdt de som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse». Flyktning­status skal være forbeholdt de som ­virkelig risikerer forfølgelse. Dette understrekes både i Norge og internasjonalt. Dette medfører at de som ikke kan vise en slik velbegrunnet frykt ikke kan få opphold på det grunnlaget. Det er også viktig å understreke at det ikke er avgjørende om man er kristen, men om man risikerer forfølgelse i hjemlandet på grunn av sin kristne tro. Faren for forfølgelse må være konkret og ikke bare en teoretisk mulighet.

Når det gjelder Iran, som ­nevnes i oppslaget, tilsier ikke uavhengige kilder at man risikerer forfølgelse kun fordi man er kristen — det må noe mer til. Og dette er grunnen til at UNE ­vurderer alle saker på indivi­duelt grunnlag.

I troverdighetsvurderingen 
følger vi den formel som Høyeste­rett beskrev i en dom: «Ved vurderingen av om det foreligger en reell fare for forfølgelse, skal asylforklaringen legges til grunn så langt den fremstår som noen­lunde sannsynlig, og søkeren selv har medvirket til å opplyse saken så langt det er rimelig og mulig. Asylsøkerens generelle troverdighet er et relevant moment som skal tas i betraktning. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at forklaringen er riktig. I den forbindelse må konsekvensene av en eventuell uriktig avgjørelse i asylsøkerens disfavør vurderes. Jo alvorligere konsekvensene fortoner seg, jo mindre skal det til for å gi vedkommende beskyttelse.

Konkret utleder jeg av dette at eventuelle selvmotsigelser, uklarheter og utelatelser i forklaringen, som ikke kan begrunnes på tilfredsstillende måte, kan få betydning for bevisvurderingen.

Forklaringer som gradvis tilpasses, eller suppleres av nye forhold som tidligere ikke har vært nevnt, vil lett bidra til å svekke den generelle troverdigheten. Dette vil særlig være tilfellet der forklaringen ­endres etter at det grunnlaget som først ble påberopt, viser seg ikke å føre frem. (min utheving)

I tråd med det som Høyesterett pekte på, er det derfor vår oppgave å opplyse saken så godt det er mulig — herunder om forklaringen er troverdig — og dette innebærer at man tidvis må stille kritiske spørsmål.

En konvertitt må kunne ­beskrive prosessen frem til ­konverteringen. Etter praksis legges det til grunn at man må ha en viss kunnskap om kristen­dommen fordi man skal ha foretatt et bevisst valg om å skifte religion. Man må vite hva man skal skifte til. At vi stiller kritiske spørsmål er ikke det samme som å være «skeptisk» eller uvillig til å tro den det gjelder.

FØRST PUBLISERT I  VÅRT LAND 17.02.2017

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #6

Mona Ekenes

6 innlegg  427 kommentarer

Slike forhold kan fort bli et alvorlig problem:

Publisert 4 dager siden
Johan Berg. Gå til den siterte teksten.
Vi har ellers samme lovforståelse for i resten av Europa.

Slike forhold kan fort bli et alvorlig problem for både ekte kristne konvertitter og ekte kristne asylsøkere:

Asyl von Christen Bosbach kritisiert Kopftuch-Praxis beim BAMF

https://www.welt.de/politik/deutschland/article162160934/Bosbach-kritisiert-Kopftuch-Praxis-beim-BAMF.html

P.S. Er ingen ekspert på tysk, kun litt tysk fra ungdomskolen, men noe huskes jo.

Svar
Kommentar #7

Johan Berg

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert 4 dager siden

Som det står, 64,6 prosent av asylsøkere fra Irak, får medhold. Jeg beklager å måtte gjenta meg selv, men det avgjørende er ikke om man er ekte kristen, men om man er forfulgt. Derfor vurderes alle konkret. Og basert på de beste tilgjengelige kildene, også andre kilder enn kristne. Jeg vil også advare mot å trekke altfor bastante konklusjoner av artikkelen - rett og slett fordi vi ikke vet nok om bakgrunnen for avgjørelsen.

Svar
Kommentar #8

Mona Ekenes

6 innlegg  427 kommentarer

Alt dette har jo noe med både tro og troverdighet å gjøre.

Publisert 4 dager siden
Johan Berg. Gå til den siterte teksten.
men det avgjørende er ikke om man er ekte kristen, men om man er forfulgt.

Har forståelse for det, benyttet anledningen på denne tråden til å påminne om både kristne konvertitters og kristne asylsøkeres - ekstra utsatte - situasjon. Som er lite prioritert også i mainstream medier forøvrig, derfor gjør bl.a. Åpne Dører en viktig og helt nødvendig jobb.

Ville være med på å bidra til litt økt forståelse for denne ekstra utsatte minoritets gruppen, om mulig, der mange kristne allerede har blitt myrdet og myrdes daglig. Det betyr jo ikke at en samtidig mangler forståelse for andre forfulgte og utsatte folkegrupper. 

Noen utsettes samtidig for forfølgelser fra flere kanter enn andre, de kristne er meget utsatt. Noe flere enn Åpne Dører kan dokumentere.

Paradoksalt nok er muligheten til å opprette nødvendige friområder i nærområdene, totalt fraværende som en politisk menneskevennlig løsning. Noe som betyr at dette ikke er et ønsket politisk alternativ fra de aktuelle styresmaktenes side. Heller ikke et aktuelt alternativ fra mainstream mediers side.

Derfor er det viktige påminnelser om at det finnes en kristen  gruppe som er spesielt utsatt og som utsettes for store forfølgelser, lidelser og lider martyrdøden daglig.

Intoleranse truer trosfriheten

"I forbindelse med presentasjonen av World Watch List 2017 fra Åpne Dører ble det blant annet vist til at religiøs nasjonalisme er en av drivkreftene bak forfølgelse av kristne i stadig flere land og i stadig sterkere grad. 15.februar presenteres dette i Stortingets Utenrikskomite og i Utenriksdepartementet. .......

 ......."Av de ti øverste landene på listen med alvorligst forfølgelse, er det 8 land med muslimsk majoritet eller islamsk konstitusjon (Somalia, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran og Jemen). De to  andre er Nord-Korea (nr. 1) og Eritrea (nr. 10).

Drivkrefter bak forfølgelsen

Kairo-erklæringen om menneskerettigheter i islam (CDHRI, 1990) sier at den islamske religion overstyrer FNs Menneskerettighetserklæring. Sharia bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt i et muslimsk samfunn. Islamsk ekstremisme og radikalisering av muslimske folkegrupper er en tydelig drivkraft bak forfølgelse av annerledes troende i et stort flertall av landene på WWL. "

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676323-intoleranse-truer-trosfriheten

Hvite kan også ganske fort bli ekstra utsatt om dette ikke blir tatt på alvor i tide (som et annet eksempel på ekstra utsatthet). Der bl.a. grov rasisme her også ikke kun går i en retning:

Toronto Sun: Black Lives Matter co-founder appears to label white people ‘defects’   http://www.torontosun.com/2017/02/11/black-lives-matter-co-founder-appears-to-label-white-people-defects

Alt dette har jo noe med både tro og troverdighet å gjøre.

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Johan Berg

0 innlegg  5 kommentarer

Siste kommentar

Publisert 3 dager siden

En siste kommentar fra min side: Det er en beklagelig og uriktig oppfatning at kristne er særlig utsatt i mange land. Dessverre er det slik at det i mange land er andre grupper som er minst (!) like utsatt som de kristne. Tilhengere av bl.a. Bahai i Iran er et eksempel på en slik gruppe. Disse hører man lite om fra kristne grupper i diskusjonen. Som nemndleder kan jeg ikke overse disse gruppene, ei heller overse andre kilder som gir annen informasjon enn de du har vist til. Utlendingsforvaltningen sitter med et mye større informasjonbilde enn enkeltpersoner og enkeltgrupper. Det avgjørende er at ingen, kristne eller ikke, skal sendes tilbake til forfølgelse.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
5 minutter siden / 43 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
12 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
15 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere