Håkon Hovda

113    2047

Vår frie vilje, eller Guds?

Om det er kun mennesket som får sin vilje, så gjøres Gud til en fange av "skjebnen".

Publisert for 8 dager siden / 988 visninger.

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter Sin frie vilje.- Rom 8.28

For litt siden re-postet jeg et bilde på Facebook med et sleivspark til de som løfter fram den frie vilje som det avgjørende momentet for det frelsesverket de har blitt gitt ved troen på Jesus Kristus. Selv om dette er et bilde som formidler en sannhet med humor, så er det en dypere sannhet som ligger bak det, nemlig at veldig mange av historiene og vitnesbyrdene i Bibelen om mennesker som blir frelst, har veldig lite med mennesket frie vilje å gjøre, og derfor også fritt og selvstendig valg. I stedet ser vi gang på gang hvordan Gud griper tak i mennesket, både gjennom mirakler (så som helbredelser og overnaturlige hendelser), og gjennom mer naturlige hendelser og virkemidler (så som ved forkynnelsen av evangeliet). Felles for begge disse metodene, er at mennesket får en dyp overbevisning, gitt av Den Hellige Ånd, om behovet for omvendelse fra synd, og til Gud. Men hele veien er trykket på at det er Gud som i Sin store kjærlighet, etter Sin frie vilje, velger å frelse mennesker. Om Johannes døperen står det til og med at han var fylt av Den Hellige Ånd fra før han ble født. Det betyr at Gud allerede hadde gjort han til Sin tjener, uavhengig av hvordan han måtte føle om saken, til og med før han hadde noen mulighet å reflektere over saken. Likeens ser vi at Gud i andre tilfeller igjen, tillot at mennesker ble forherdet i sitt hjerte, så de ikke skulle vende om til Han og bli frelst (som med Farao, Judas og stordelen av jødene - se Rom 9).

Etter som jeg selv har reflektert og tenkt over dette i lys av min egen erfaring av frelsen, så har jeg skjønt hvor lite jeg egentlig hadde å si for nettopp dette. Det var Gud som kalte og dro på meg. Det var Han som overbeviste meg om synd i mitt liv (og fortsatt gjør det). Det var Han som ikke lot meg stikke av når jeg ville det, men lot meg se hvor tomt og meningsløst livet mitt var uten Han. Det var Han som dro meg til Seg, gang på gang (og fortsatt gjør det).

I lys av Bibelens historier og vitnesbyrd om akkurat dette, ikke minst Romerne 8.28 sitert ovenfor, så trenger vi å stille oss selv ett enkelt spørsmål:

Hvem får sin vilje?

Jeg vil foreslå at svaret er kanskje mer skremmende og herligere enn vi kanskje tror. La meg forsøke å se litt på alternativene: Om det er kun Gud som får Sin vilje, så betyr det at Gud dømmer mennesker til fortapelse eller frelse uten at de kan gjøre noe med det. De blir som brikker i et stort, kosmisk spill å regne, noe som gjør Gud ganske så skremmende og kynisk (mildt sagt). På dette punktet mener jeg at ateistene har ett godt poeng.

Om det er kun mennesket som får sin vilje, så gjøres Gud til en fange av "skjebnen". Han gjøres til vår tjener og gir oss det vi vil ha, uavhengig av om dette går på tvers av Hans vilje. Noen ganger lykkes Han med å dra og lokke mennesker til Seg, andre ganger feiler Han. Det betyr at Jesu verk på Golgata faktisk bare er delvis vellykket i realiteten av at mange vender Gud ryggen. I teorien betyr det også at Gud kunne feilet fullstendig med hele Sin plan, fordi mennesket var fri til å velge annerledes enn det som var Guds vilje og intensjon.

Det siste alternativet, så langt som jeg kan se, er at både Gud og mennesket får sin vilje. Både de som går fortapt og de som blir frelst får det slik de vil, men også Gud får det slik Han vil, fordi Han er i kontroll og leder oss, det vil si de som blir frelst, til det punkt hvor vår vilje er å gjøre Hans vilje. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg av hele min forstand ønsket å kjenne Jesus og ta imot frelsen fra Han den dagen Han møtte meg. Jeg ønsket ikke noe annet mer. Men på samme måte som den som sulter har et valg om han vil spise eller dø, slik hadde jeg et valg om å ta imot det Jesus så nådefullt stilte fram for meg den dagen. Det er et valg som i realiteten bare har en utvei og det er Guds vei. Og det er ikke noe annet den fortapte stakkar kan gjør enn å kaste seg til bakken og gi seg over til Han som er Herre og Frelser.

Hva så med de som går fortapt? De får også sin vilje. De har hørt evangeliet blitt forkynt, men valgt å vende Gud ryggen. Romerne 1 gjør det klart at hele skapelsen og historien vitner om Gud, men de velger allikevel å ikke bøye seg for Han, men istedet gjør de opprør. Så Gud overgir dem til deres egne lyster og lar dem få det slik de vil.

Faktum er at på den siste dag er det veldig mange som vil få det de ikke fortjener. Men det er ikke de som går fortapt i sin synd og opprør, men de som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus ved troen på Han. De som får det de fortjener, er de som valgte å ikke ta imot da de ble kalt til omvendelse. Derfor, både mennesket og Gud får det slik de vil til slutt.

Men i alt dette er det egentlig kun en som har virkelig fri vilje, og det er Gud. Hvorfor? Fordi Han er Skaperen av alt. Vår "frie" vilje strekker seg kun så langt som det mulig innenfor de rammer som Skaperen selv har satt. Bibelen lærer oss at det innbefatter til og med antallet dager vi får på denne jorden. Men dette kan du selv tenke over og gjøre deg opp en mening, når du leser for eksempel Salme 139.


Dette er ikke et særlig dyptgående eller utfyllende innlegg om fri vilje og Guds suverenitet over Sitt skaperverk, men heller et innspill for å skape ettertanke og refleksjon rundt et viktig spørsmål som får følger for så mange aspekter av vår tro, spesielt i relasjon til frelsen og Gud selv.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #6

Håkon Hovda

113 innlegg  2047 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Igjen kommer en kommentar som rett og slett ikke handler om fri vilje. Begrepet blir ikke forstått. At Gud vet alt hindrer ikke vår frie vilje. Du må forklare hva du egentlig mener. Det du snakker om har rett og slett ikke noe med fri vilje å gjøre. 

Mener du egentlig at vår frie vilje er fri bare hvis den kan trumfe Guds vilje? D.v.s at vår frie vilje skal kunne bøye Guds vilje? Om det er slik du forstår det så er det feil. Den slags "vilje" har ingenting med begrepet fri vilje å gjøre.

Slik jeg forstår og bruker begrepet "fri vilje" her, så er det i relasjon Gud og frelsen. Bibelen snakker mye om hvordan, før vi mottar frelse, er slaver under synden. Et annet sted snakkes det om at vi er forblindet av djevelen. Jesus sa at vi er barn av djevelen når vi ikke tilhører Gud. Våre handlinger er derfor kun fri i den forstand at vi gjør det vi gjør fordi vi er de vi er, ikke fordi vi har noen særlig grad av reell frihet. Vi er bundet av synden og gjør derfor synd. Derfor sier Jesus at når Han får satt oss fri, først da blir vi virkelig fri. 

Jeg får et inntrykk, korriger mer om jeg tar feil her, at du tenker at vi er fri til å velge hvor gode eller hvor onde vi vil være? I en forstand har du rett, derfor holder Gud oss ansvarlige, men i relasjon til Han og vår frelse så er det lite vi kan gjøre. Alt vi gjør er "besmittet" av vår syndenatur som vi alle er født med. Og i dette ligger også at vi ikke søker Gud og sannheten. Vi er fornøyde med å leve i løgn og synd, i opprør til Gud (igjen, Rom 1). Om Gud derfor overlot oss til oss selv, ville ingen bli frelst av "fri vilje". Det er kun når Gud selv griper inn i våre liv og vekker våre sinn og hjerte, åpner våre øyne og drar oss til Seg Selv, at vi kan bli frelst. Derfor handler dette forsvinnende om "fri vilje", mener jeg. Å forsøke å sette vår vilje inn som en del av frelsesverket, er å frata Gud æren for hva Han har gjort. Det er derfor nyttig å lese Efeserne 2 i denne sammenhengen. 

Håper det var oppklarende for hva jeg tenker om "fri vilje" :-)

Svar
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

96 innlegg  5349 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Men Han vet alt og alt skjer ihenhold til Hans plan og hensikt fra før verden ble skapt. 

Jeg er enig med Tore. Han beskriver den frie vilje slik jeg forstår den.

Selv om vi har fri vilje, så bestemmer ikke vi over Guds plan og over Guds frie vilje.

Det er som Tore skriver.

Jeg er også enig med deg Håkon i det jeg har sitert deg på ovenfor.  Men, du skriver om noe annet enn vår frie vilje.

Slik jeg forstår deg Håkon så beskriver du mer en skjebne tro, enn at vi har fri vilje.  Dere snakker forbi hverandre.  Du tar fram noe annet enn den frie vilje.

Med det som du beskriver, hva da med ondskapen - med massedrap på jøder under Hitler . massedrap på egne borgere under Stalin, Mao og Pol Pot.  Mener du det var utslag av menneskets frie vilje eller Guds vilje.

Jeg går ut fra at vi alle er enige i at vi i vår frie vilje kan tro på Jesus og Hans frelse, samt velge av fri vilje å ikke tro.

Der kommer fortapelsens mulighet inn.  Det er jo det essensielle i Guds plan.  Han ønsker jo at alle skal bli frelst til evig liv i paradis. Da vi har mulighet til å velge å tro eller ikke tro - har vi ikke da fri vilje? Og det i selve frelsesoppdraget, der Gud selv lot seg dømme av oss til tortur, nedverdige seg selv, dø på et kors for så å stå opp?

Det er overraskende for meg om du mener at alle uansett blir frelst. Det er jo det du egentlig hevder slik jeg forstår deg. Og da har vi ikke fri vilje.

Svar
Kommentar #8

Anders Ekström

5 innlegg  35 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Av det du skriver ser jeg at du ikke forstår begrepet fri vilje. Hva tror du fri vilje er for noe? Din konklusjon og din kommentar har ingenting med fri vilje å gjøre.

Det är fullt möjligt att jag inte förstår. För mig är det mycket enkelt, fri vilja är motsatsen till bunden vilja. Vänligen förklara för mej vad du lägger in i begreppet "fri vilja."

Svar
Kommentar #9

Håkon Hovda

113 innlegg  2047 kommentarer

Publisert 6 dager siden

For det første, takk for gode refleksjoner og tilbakemeldinger. 

Til det siste du skrev først, jeg skjønner ikke helt hvor du har det fra at jeg tror at alle blir frelst. Langt derifra. 

Så skal jeg forsøke å svare litt mer systematisk. 

Du sier: Slik jeg forstår deg Håkon så beskriver du mer en skjebne tro, enn at vi har fri vilje.  Dere snakker forbi hverandre.  Du tar fram noe annet enn den frie vilje.

Svar: Jeg er ikke så sikker på at jeg ikke snakker om fri vilje. Jeg mener at Guds suverenitet er vanskelig å få til å kombinere med reell fri vilje. Med reell mener jeg at det fra vår side oppleves som vårt valg og vår viljeshandling, men i virkeligheten så er vår vilje underlagt en større, nemlig Guds. Jeg tenker ta at hva Josef sier om brødrenes svik: Dere tenkte det til det onde, men Gud tenkte det til det gode...Brødrene handlet altså utfra sitt onde hjerte, men Gud styrte deres handlinger (istedet for å drepe han, kaster de han i brønnen og selger han som slave) og omstendigheten så Josef endte opp der Gud hele tiden hadde planlagt at han skulle ende opp. Brødrenes, og Josefs vilje, ble derfor på ett vis altså et middel til oppfylle Guds vilje. Det samme skjer hele Bibelen igjennom. 

Vår vilje er altså en form for fri vilje, men alltid underlagt Guds hensikt og plan. 

Svar
Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

96 innlegg  5349 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Til det siste du skrev først, jeg skjønner ikke helt hvor du har det fra at jeg tror at alle blir frelst. Langt derifra. 

Til det siterte ovenfor.  Jeg burde nok ha skrevet at jeg mener konsekvensen av din forståelse er at vi faktisk har fri vilje til å tro eller ikke å tro.  At det at vi har vilje til å tro eller ikke å tro viser at vi har fri vilje.

At vi uansett er underlagt Guds vilje er vi enig i.  For gud er allmektig, men han ga fra deg litt av sin allmektighet da Han ga oss fri vilje. Slett gjentatt ord veldig uenige er vi nok ikke.

Fri vilje viser Guds kjærlighet.  Uten fri vilje ville vi vært slaver under troen og helt ufrie.

Og vi hadde ikke levd i verden.  For det er kun her i dette livet, viljen er fri.  For Gud vil elskes.  Det roper Bibelen til meg.  Elsk meg sier Gud, og jeg vil gi dere tusentalls tilbake.'

Jeg trodde heller ikke at du mente at alle uansett blir frelst til evig liv.

Men, at da vi kan velge bort evig liv - så viser det at vi har fri vilje.

Var ikke mennesket skapt, da var Gud ikke Gud. At Gud er Gud er mennesket årsak til.

Hadde ikke Gud skapt mennesket, da hadde det ikke eksistert noen bevissthet om Gud.

Jeg limer inn fra et innlegg jeg hadde for 4 år siden: 

At Gud er "Gud" er mennesket årsak til

Det kristne mysterium består ikke i forsoningen mellom en herre og hans tjener, men mellom en far og hans sønn.  Og denne forsoningen er ikke en gjenforening, men noe uendelig mye mer.  Den er gjenoppvekkelsen av bevisstheten om Enhet.  Enheten eller sammenhengen i at vi er skapt i Guds bilde.

Virkeligheten lærer oss at vi ikke finner meningen med livet i det skapte.  Vi tror at vi finner meningen med livet i vitenskapen, i matrialisme og økende apetitt på økende velstand.

Innerst inne har hvert menneske en følelse av at verden aldri kan tilfredsstille oss.

Hvordan frigjøre oss fra matrialismen og troen på verden som meningen med livet?

Det er det evige i oss som er vår sanne mening med livet.  Derfor vil matrialisme og økende hunger etter mer føre til en følelse av tomhet og savn.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere