Dag Brekke

Pensjonist
3    8

Biskopen tar feil

Biskopen hevder at menighetsrådet i Kautokeino ikke kansi nei til den nye vigselsordningen. Hvor har han det fra?

Publisert: 13. feb 2017 / 606 visninger.

Menighetsrådet i Kautokeino sier nei til den nye vigselsordningen (VL 9/2). Biskopen hevder rådet ikke har hjemmel til å gjøre et slikt vedtak. Hvor tar han det fra?

Menighetsrådet og menighetsmøtet tar opp og gjør vedtak i en liste med angitte saker og ellers i de sakene de selv vil (Kirkeloven paragrafene 9 og 10). Ingen kan instruere menighetsrådet eller menighetsmøtet, heller ikke biskopen eller Kirke­møtet. Hva er hjemmelen for at Kirkemøtet har vedtatt de nye liturgier gjeldende for alle menigheter i landet fra en bestemt dato?

Nemnd

Kirkeloven gir hjemmel for at Kirkemøtet kan gi nærmere retningslinje for Kirkemøtets, Bispemøtets og bispedømmerådets virksomhet (KL paragrafene 23, 25 og 26). Har de gjort det?

Kirkemøtet skal ha en nemnd som skal avklare ­visse saker, men «Nemnda kan ikke omgjøre vedtak truffet av soknets organer» (KL paragraf 27). ­Menighetsrådet er selvstendig og suverent.

Biskop Øygard i Nord-­Hålogaland tar altså feil. Om menighetsrådet har gjort sitt vedtak, så må det respekteres. Historikken for KL paragraf 10 og menighetsmøtet er også klar på at menighetsmøtet gjør vedtak om valg av liturgi med mer («kirkelige bøker»).

Soknets eiendom

Kirken er soknets eiendom og de kan si nei til bruk som ikke er i samsvar med menighetsrådets bestemmelser, noe som praktiseres over hele landet, særlig når det gjelder sang og musikk og enkelte kulturarrangementer.

Kautokeino er ellers ikke det stedet en bør velge for en konflikt mellom Den norske kirke og lokalmiljøet. Biskopen bør snarest vende om og bidra til at en rotete kirkeorganisasjon får klare bestemmelser om myndighet og ansvar.

Denne saken illustrerer den mangel på organisasjonsforståelse som foreligger også på toppen av kirkehierarkiet, og behovet for å få en gjennom­gående representasjon i de valgte organer. Dette må ­avspeiles i en stillingsstruktur som følger organisasjonen og der myndighetsutøvelsen følger organiseringen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.02.2017

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Jørgen Vik

11 innlegg  171 kommentarer

Menighetsmøtets myndighet

Publisert over 1 år siden

Nei, det er nok ikke slik lenger at menighetsmøtet fritt kan vedta hvilke gudstjenestlige bøker (liturgi) som skal benyttes. Med virkning fra 1. januar i år ble dette endret. Nå er det bare spørsmål som Kirkemøtet aktivt overlater til menighetsmøtet at menighetsmøtet kan avgjøre. Og kirkemøtet har ikke gitt frihet til menighetsmøtene til å bestemme hvilken vigselsliturgi som skal brukes i den enkelte kirke. Den aktuelle paragrafen lyder nå slik: 

§ 11.Menighetsmøtets oppgaver.

Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn.

For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når kirkelig myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg.

0 Endret ved lover 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866), 27 mai 2016 nr. 17 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 532).

 

Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

8 innlegg  1424 kommentarer

Kom dere ut!

Publisert over 1 år siden

Dag Brekke.  For all del, kall sammen alle kristne i Kautokeino og meld dere ut av skandale-kirken.  Jesus har hyrder og lærere og evangelister blant disiplene i Kautokeino.  Hent opp nærmeste Apostel, så får dere hjelp.  F. eks. fra Kristent Nettverk.  Husk å be og faste, og la Herren lede dere i denne prosessen.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Dag Brekke

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det han skriver er riktig i dag.  Men saken gjelder et vedtak fra i fjor da lovformuleringen var annerledes. Og i denne saken har menighetsrådet og menighetsmøtet uttalt seg i en sak der de ønsker å uttale seg. Jeg antar at Lars Vik ikke mener at kirkens medlemmer ikke skal kunne uttale seg om de spørsmål de er opptatt av i den kirke de selv er medlem av.

At bispemøtet (og kirkemøtet) har fratatt menighetene denne retten i svært sentrale saker uten at menighetene har fått uttale seg om lovendringsforslaget lover ikke godt for samarbeidsklimaet i kirken.  Desto mer som en helhetlig forståelse av organisering og myndighet inklusive valgordning i kirken ikke foreligger.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Daniel Krussand

8 innlegg  1424 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Kirkemøtet er Sjefen i Dnk, Jesu Ord er underordnet.  Lykke til!!

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Lars Jørgen Vik

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Ja, denne saken kom opp i 2016, men da var det jo ikke aktuelt med homovielse. Det skjedde først fra 1. februar i år. Og det var selvsagt dette Øygard og menighetsrådet siktet til. Derfor uttalte Øygard seg slik han gjorde, og slik han måtte gjøre, selv om han i sak var enig med menighetsrådet. Han hadde ikke noe valg. Grunnen til at den ovenfor nevnte lovendringen kom var at ledelsen i kirkerådet/åpen folkekirke/regjeringen ville forhindre slike vedtak som ble fattet i Kautokeino. Jeg synes det er beklagelig. For meg er det selvsagt at menighetsmøtet (fremdeles)  burde hatt myndighet til å velge liturgi, der det er flere alternative muligheter.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Dag Brekke

3 innlegg  8 kommentarer

Respekter menighetsmøtet

Publisert over 1 år siden

Skriv din kommentar

Det synes som vi er enige om at her er egentlig menighetsråd/ menighetsmøte overkjørt uten en ryddig høringsrunde. Menighetsrådet i Kautokeino finner nok et av dette sammen med "øvrigheta". Men jeg gjentar. Kautokeino er ikke stedet for en slik type myndighetskonflikt.

I "mitt" menighetsråd praktiserer vi slik bispemøtet har lagt opp til. Men problemområdet - hvordan skal lokalmenigheten involveres i fremtidig kirkelig styre og stell - blir jo ikke enklere for det. Fragmentert saksbehandling og problemløsning er ikke veien å gå.1 liker  
Svar
Kommentar #7

Thomas Peter Randulff

14 innlegg  21 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Lars Jørgen Vik tar feil i sin første kommentar.

Les hva som står! 

"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestlige bøker i kirken". Det skal de uansett!

I tillegg skal de avgjøre saker som Kirkemøtet overlater til menighetsmøtet å avgjøre. Punktet om kirkelige bøker/ liturgier er ikke svekket!

Dette ble også presisert i forbindelse med endringen av formuleringen av paragrafen.

Uansett om biskoper, proster og sokneprester måtte legge press på menighetene om å bøye seg i lydighet: De lutherske bekjennelser anser menighetene som kirkens grunnelementer, og det er menighetene som avgjør - om så i ulydighet mot biskop og kirkemøte - hva som skal være deres lære.

Biskoper og kirkemøte er ikke menighetens herrer, men deres tjenere!

Med stor frimodighet skal derfor menighetene innkalle til menighetsmøte og behandle saken om innføring av ny ekteskapsliturgi.

Det har de både rett - og plikt - til

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Lars Jørgen Vik

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dette er sitatfusk. Du tar med bare første del av setningen og setter inn et punktum. Dersom en leser hele setningen blir meningen en helt annen.

Svar
Kommentar #9

Lars Jørgen Vik

11 innlegg  171 kommentarer

Hva kan menighetsmøtet bestemme?

Publisert over 1 år siden

Innledningen til § 11 i Kirkeloven, "Menighetsmøtets oppgaver" lød slik før, til siste årsskiftet:

"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse." (Min uthevelse.)

Den nye formuleringen, med gyldighet fra 1. januar i år er slik:

"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse."

Legg merke til at "liturgi" nå er fjernet fra teksten. Jeg har hele tiden forstått det slik at dette ordet ble fjernet for å sette bom for slike vedtak som ble fattet i Kautokeino, at det ikke skulle være lovlig for de enkelte menighetsmøtene å fatte vedtak om ikke å bruke "Vigsel 2017", altså vigselsliturgien for likekjønnede. Tar jeg feil?

Uansett om jeg har forstått lovteksten eller ikke mener jeg i likhet med Thomas Peter Randulff at menighetene med fordel kan si klart fra om hva de mener om den vielsesritualet for likekjønnede.

Svar
Kommentar #10

Thomas Peter Randulff

14 innlegg  21 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg må fortsatt korrigere Lars Jørgen Vik. Jeg satte med hensikt punktum etter første del av paragrafen. Det er nemlig to typer "saker" menighetsmøtet skal ta seg av.

1. Liturgiske bøker

2. Andre saker som Kirkemøtet overlater til dem.

Det er altså "andre saker" som Kirkemøtet kan overlate til menighetsmøtet. Liturgiske bøker skal uansett forelegges menighetsmøtet.    

Når det gjelder den nye formuleringen av paragrafen, ble det presisert at den ikke skulle innebære noen innholdsmessig endring i forhold til den gamle. Derfor er min forståelse rett.

Videre: Når det gjelder "gudstjenestlige bøker" så omfatter det i første rekke de liturgiske bøker, altså også vigselsliturgier.

Med andre ord: Menighetene har faktisk plikt til å innkalle til menighetsmøte for å behandle innføring av (nye) liturgier.

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Profetisk eller politisk?
av
Erling Rimehaug
4 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
MDGs skjebnevalg
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 140 visninger
0 kommentarer
Riv kirkens pyramider
av
Gunnar A Nordby
rundt 9 timer siden / 173 visninger
2 kommentarer
Skilles og møtes er håpets sang
av
Per Arne Dahl
rundt 9 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Talenten
av
Trygve Skogrand
rundt 9 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Jo, Listhaug er politiker
av
Arne D. Danielsen
rundt 9 timer siden / 311 visninger
8 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
rundt 11 timer siden / 1212 visninger
1 kommentarer
Ikke frykt
av
Joel Halldorf
rundt 12 timer siden / 338 visninger
3 kommentarer
HVEM HAR SKYLDA?
av
Levi Fragell
rundt 12 timer siden / 450 visninger
7 kommentarer
Smart kirketrim
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 146 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Profetisk eller politisk?
av
Erling Rimehaug
4 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
MDGs skjebnevalg
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 140 visninger
0 kommentarer
Riv kirkens pyramider
av
Gunnar A Nordby
rundt 9 timer siden / 173 visninger
2 kommentarer
Skilles og møtes er håpets sang
av
Per Arne Dahl
rundt 9 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Talenten
av
Trygve Skogrand
rundt 9 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Jo, Listhaug er politiker
av
Arne D. Danielsen
rundt 9 timer siden / 311 visninger
8 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
rundt 11 timer siden / 1212 visninger
1 kommentarer
Ikke frykt
av
Joel Halldorf
rundt 12 timer siden / 338 visninger
3 kommentarer
HVEM HAR SKYLDA?
av
Levi Fragell
rundt 12 timer siden / 450 visninger
7 kommentarer
Smart kirketrim
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 146 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anders Ekström kommenterte på
Endens tid
9 minutter siden / 1708 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
18 minutter siden / 1708 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
20 minutter siden / 423 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
37 minutter siden / 1708 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
40 minutter siden / 423 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
40 minutter siden / 311 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 1708 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 1708 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 1708 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Jonas håper fortsatt på sentrum
rundt 1 time siden / 1096 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 2 timer siden / 1708 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Endens tid
rundt 2 timer siden / 1708 visninger
Les flere