Lederartikkel Vårt Land

Samvittighetsfrihet til doms

Dommen i Telemark viser at samvittighetsfriheten for fastleger ikke eksisterer.

Publisert: 11. feb 2017

Samvittighetsfriheten tapte i Aust-Telemark tingrett denne uken. Lege Katarzyna Jachimowicz­ tapte saken hun hadde anlagt mot Sauherad k­ommune etter at hun ble oppsagt fra stillingen som fastlege i kommunen fordi hun ikke vil sette inn spiral. Siden spiral medfører at et befruktet egg hindres fra å feste seg i livmoren, mener hun dette er det er en parallell til å medvirke til abort.

I 2014 oppsto det en heftig strid etter at Helsedepartementet hadde gitt fastleger adgang til å reservere seg mot å henvise til abortinngrep. Det endte med en ny forskrift senere samme år, som i praksis var et kompromiss. Saken ble løst for de legene som ikke ville henvise til abort ved at fastlegens underskrift ikke lenger skulle være nødvendig ved abortsaker. Men samtidig ble muligheten for reservasjon innskrenket. Det ble ikke lenger mulig å be andre leger overta oppgaver av samvittighetsgrunner, men bare ut fra praktiske grunner.

Denne forskriftsendringen innskrenket ­reservasjonsretten så mye at den i praksis ikke gjelder for fastleger, noe dommen i tingretten viser. Denne forskriften er et vesentlig premiss for den dommen som er avsagt. Retten aksepterer at det finnes en rett til å reservere seg ut fra samvittighet, men mener det ikke kan være tvil om at det unntaket som her er gjort, er hjemlet i lov, slik menneskerettighetene krever.

Retten har også tatt stilling til om denne forskriften er i strid med menneskerettighetene. Her har retten lagt til grunn at det foreligger en konflikt mellom menneskerettigheter. Å legge vansker i veien for kvinner som ønsker å få satt inn spiral, er i strid med likestilling mellom kjønnene og kvinners rett til å få nødvendig helsehjelp. Når disse rettighetene kolliderer med samvittighetsfriheten, må den siste vike. Det begrunnes med en dom i Menneskerettighetsdomstolen som gjelder samvittighetsvegring mot å registrere likekjønnede ekteskap i Storbritannia.

Dommen i tingretten er grundig. Selv om dommen skulle ha anvendt gjeldende norsk lov rett, gjenstår spørsmålet om norsk lovgivning er i samsvar med menneskerettighetene. Det kan til sjuende og sist først avklares av Menneskerettighetsdomstolen. Vi håper det vil bli mulig å føre saken dit, dersom anke i norsk rett ikke fører fram.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Samvittighetsfriheten tapte i Aust-Telemark tingrett denne uken. Lege Katarzyna Jachimowicz­ tapte saken hun hadde anlagt mot Sauherad k­ommune etter at hun ble oppsagt fra stillingen som fastlege i kommunen fordi hun ikke vil sette inn spiral. Siden spiral medfører at et befruktet egg hindres fra å feste seg i livmoren, mener hun dette er det er en parallell til å medvirke til abort.

 

Det avtegner seg et lite vakkert og mørkt bilde av en politisk og verdimessig ensretting som er uakseptabel.

Regjeringen velger å overse både Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og intensjonen i vår egen lov om ytringsfrihet, når samvittighetslegene sparkes fra sine fastlegeavtaler, og i verste fall ut i arbeidsløshet.

Katarzyna Jachimowicz­  mister ikke retten til å praktisere som fastlege fordi noen har klaget, eller fordi hun ikke er medisinsk kvalifisert, eller fordi hun har begått feil som krever påtale.

Hun mister retten bare fordi hun i noen ytterst få kontroversielle spørsmål har ytret ønske om å reservere seg. Hun er tvunget til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke har medført problemer i pasientbehandlingen.

Mange vil derfor mene at den Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen heller ikke er mye verdt  i Helsetilsynets øyne når de i praksis (På regjeringens vegne) initierer straffetiltak mot fastleger som har et annet moralsk kompass.

I  § 9 heter det blant annet :

Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og friheten til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi utrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

På hjemmebane skyldes presiseringen av vår egen § 100 i grunnloven  i 2004, at mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad gav vern til ytringsfriheten.

Derfor er det også foruroligende lite som skiller nåværende og tidligere Helse og omsorgsministre, når Bent Høie i praksis gjør det som de rødgrønne truet med å gjøre - nemlig å sparke fastleger med en annen tilnærming i noen ganske få kontroversielle enkeltspørsmål.

Pakket inn i byråkratiske formuleringer er virkeligheten at de risikerer sparken fordi kommunene nærmest refleksjonsløst gir  etter for tilsynet uten å vurdere hverken praktiske eller prinsippielle forhold. 

Og, det er naturligvis stressende  for landets samvittighetsleger å måtte forholde seg til at  Helsetilsynet på denne måten strammer grepet om fastlegepraksisen - med trusler om oppsigelse for de som ikke finner det mulig å innordne seg i ethvert etisk kontroversielt spørsmål.

At Helsetilsynet tidligere har akseptert dagens praksis hos fastlegene, gjennom mange tiår, og sammen med Helsedirektoratet og Helse og Omsorgsdepartementet - da den rødgrønne regjeringen forsøkte å stramme inn på en velfungerende praksis i 2011 – ikke kunne legge frem dokumentasjon på at dette hadde medført problemer i pasientbehandlingen, gjør saken enda mer urovekkende, og det avtegner seg et uskjønt og mørkt bilde av politisk og verdimessig ensretting som er uakseptabel.

Helsetilsynets tilnærming har også en praktisk side - helsereformen fordrer flere leger i arbeid og ikke færre. Noen kan åpenbart allikevel ofres i spillet om samvittighet, så lenge samvittigheten dreier seg om forhold som ikke vinner gehør hos flertallet.

Disse legene utgjør et fåtall av landets nærmere 5000 fastleger, og deres praktisering av samvittighet og reservasjon utgjør på ingen måte noen trussel eller medfører praktiske problemer i pasientbehandlingen. Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Derfor er det uendelig trist når samvittighetsfriheten ofres for denne type politisk og verdimessig ensretting . At yrkesforbudet for disse fastlegene nå synes å være fastslått bør utfordres og imøtegås på det sterkeste.

Må hun fortsatt ha mot til å kjempe - og vinne frem, selv om kampen kanskje må føres helt til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Alle som kan bør derfor også bidra med midler til dette.

3 liker  
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Profesjonalitet, ike et spill om samvittigheten

Publisert rundt 3 år siden

Skal man lukke øynene (ikke varsle) ved kriminelle handlinger, eller skal man miste jobben for illojalitet?  Jeg liker ikke at fastleger gjør gynekologisk arbeid uansett. Dette er en søkt problemstilling som er tredd ned over hodet på noen for at tilbudet skal være mer tilgjengelig for alle. Selv gynekologer som jobber som fastleger vegrer seg. Det er vanskelig å være oppdatert på alle felt når det skjer så mye faglig utvikling.

La gynekologen sette inn spiralen, mener jeg.  

1 liker  

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1218 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1115 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 851 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 602 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 572 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere