Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38

"Gjenopprettelsen av alle ting."

Sannheten - prosess -Syntesen

Publisert: 8. feb 2017"Sann­heten er en prosess. Den oppstår gjennom tre såkalte dialektiske­ stadier, mente Hegel: En tese blir imøtegått av en antitese. På denne­ plattformen oppstår et nytt, videreutviklet standpunkt: Syntesen."

De prosessene jeg finner spennende å utforske for tiden, kan samles innfor ett begrep:  "Gjenopprettelsen av alle ting."  Omtalt i Ap.gj. 3.19-26.

I dette ligger spenningsfeltene mellom Jødedom - kristenrett - islamsk sharialov - sekulærsosialisme/humanisme.  Særdeles interessant, tidsaktuelt og med den største politiske sprengkraft. Tidsmessig befinner vi oss mot slutten av en 70-årsfase etter dannelsen av Israel.  Verden kjemper om tilknytningsrett til Paktstedet mellom Himmel og jord på Moriafjellet. Tempelplassen.  Vi befinner oss i en global krigsfase på 6-7 året. For de som har sans for tallsymbolikk er vi til alt overmål i år 5777, som henspeiler på nåde+fyllbyrdelse.

Jeg ønsker meg et fokus på "tilbake til de opprinnelige kjernepunkter" og bort med tradisjoner som ikke følger grunnmønsteret i Skaperens rammeverk. Gjeldende alle nevnte idéologier.

Tidsrelevant knyttet til oppfyllelsen av gamle profetiske linjer:
Gud skapte - syndefallets "pakter m/Døden" (Jes.28.15) ble annulert på Golgata v/ Sønnens blod - fornyelse av den gamle Ordets Pakt på Sinai oppfylles ved at Ånden tilgjengeliggjøres for alt kjød - dernest kommer fornyelsens tider da alt "skal gjenopprettes" og Jesus kan komme tilbake.

1) Splittelsen mellom jødedom og kristne må arbeides med og heles.  
A: Jøder avviste Guds hånd til frelse, vist ved Jesus.  
B:Kristne avviste tilbake, bl.a. etter Kirkemøtet i Nikea der båndene til jødiske røtter på mange måter fikk sentrale kutt.
Dagens kristentro er på ulike måter mer gresk/hellenistisk preget enn hebraisk i sitt tankesett.

2) Så kom Muhammed på banen og identifiserte seg som "Profeten" omtalt som Moeses´etterfølger. (- Istedetfor Jesu rolle som sådan. ) Han presenterte sin sammenfatning av gammel gude/engle-lære samlet under én fane, delvis krydret med judeokristne sannheter men strippet for kjernepunktene.  
- A: Pakten mellom Israels Gud - Abraham, Isak og Jakob, - der deres hjerter var blitt temmet under Guds hånd, ble erstattet med dogmet om at Ishmael var rette paktspartner.  
- B: Den nye pakt i Jesu blod, der Synden og Djevelen ble dømt, annuleres.
Noen muslimer ser seg som Allahs straffedom over jøder. Og kristne.

Nådens vei;  der mennesket temmer og bøyer sitt hjerte, ved identifikasjon med Guds lov samt Jesu offer på Golgata og dernest får del i oppstandelsen og ny frihet, blir borte.  "Jesus er ikke Guds Sønn, Han døde ikke på et kors etc."  
I moskétaket i Jerusalem, Omarmoskéen ble antitesen proklamert skriftlig:  "Gud har ingen Sønn".

Etter Nikeamøtet, ble kristendom innlemmet i Staten, og viktige markører og tradisjoner ble tilpasset og endret. Kristen tro har vært under utvikling.

"Hedningenes tidsalder" ble vesentlig endret i 1948 og 1967, og er nå i ferd med å nå merkeår. 70 år for nasjonen, 50 for Bruden/Jerusamlem.  
Jødene og verden har fått Løfteslandet Israel tilbake som gitt i utgangspunktet til Moses/Josva og hebreerne etter utgangen fra Egypt. Gud viser sin nåde til sin første nasjonale sønn og alle oss andre sønner/døtre.  
Alle både kan og må ta stilling til Israels Gud og Hans veier gjennom stillingstagen til kampen om de sentrale paktstedene, særlig i Jerusalem. De som skal bo i "landet", må også leve etter innholdet i disse. Dvs Basislovene de 10 bud.

Jeg tror alle vi innenfor disse idéologiene trenger å pusse støvet av de opprinnelige lover og pedagogiske rammeverk gitt oss av Gud. For kristne handler det om å presentere Jesus gjenkjennelig som jøde, på jødisk grunn og vår tro på Ham som vår felles Messias på basis av det bibelske rammeverk.  
Samtidig som en som "strekker seg over muren av fiendskap" og elsker alle mennesker med samme kjærlighet.

Det vi kan gjøre konkret, er å sammenholde sakramentene våre tydeligere med grunnbildene gitt i GT.  Pålagt å skulle følges nøyaktig som det ble vist Moses på fjellet. 2.Mos.25.(40). - Gjeldene implisitt også oss som tempel for Guds Ånd.

I tillegg innbefatter det også å holde Guds pedagogiske høytider som ble lagt profetisk fremoverskuende inntil Jesus, dernest nøyaktig oppfylt av Ham.
"Herrens høytider": Vår - Pinse- Høst
(+ Hanukkah (lys/olje-miraklet)), følger samtidig tidsmessig et menneskelig fosters svangerskapsutvikling i parallelt åndelig innhold.  
Ved dette, har Faderen gitt sin signatur som Skaper og frelser på en fantastisk måte.  Hans deltakende tilstedeværelse er ved dette "armert ned i grunnfjellet".  

Vi trenger å følge Hans rammeverk for vårt Hus, kanskje kan vi unngå blodbad og idéologikrigene.  
Kanskje gjenopprettelse av alle ting gjør det klarere for alle hvem Sannhetens Ånd er.  YH-VH. Jeg ER-Jeg ER. Både som Alef - Tav og Alfa & Omega.

Forståelsen av Johannes´og Jesu profetiske roller som sammenfatning av GT og NT er også viktig. Omvendelsesdåpen til Ordet + Åndens livspust slik at hjertets øye får lys til å forstå og vilje til å følge Guds gode retningslinjer for liv.

Kanskje vi kan oppnå en syntese, der alle sannhetssøkende og fredselskende mennesker lettere finner sammen.  På universets opprinnelige grunnvoll.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Tradisjonsrikt fundament er uforenelig med Guds lovformel

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker meg et fokus på "tilbake til de opprinnelige kjernepunkter" og bort med tradisjoner som ikke følger grunnmønsteret i Skaperens rammeverk. Gjeldende alle nevnte idéologier.

Hvis man fokuserer for mye på skaperverket er jeg redd man ender opp med at det egentlig er tradisjoner som er ditt grunnmønster i rammeverket?

Kristi fylde og dåpen:

Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. (Kol.2.8, se også Kol.3.1-10)

Hvordan forene et  fokus på "tilbake til de opprinnelige kjernepunkter" med f.eks Heb.9.1-10?

v1: Også den første pakten hadde sine forskrifter om gudstjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom... 2 det forreste rommet som kalles Det hellige ... 4 hvor prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. 8 Herved viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står (den jordiske helligdom/ første pakten) 9 Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud, fullkommen når det gjelder samvittigheten.

10 Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.

Dette er utsagn om den tradisjonsrike jordiske helligdom hvor det blir umulig å innføre den 2.pakt som bygger mer på 2.Pet.3 (Herren kommer for å opprette en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor) Inntil da bør man forsøke å gjøre det beste ut av det ved å gjøre alle til lags?

Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

De 10 Basislovene fra Sinai som grunnlag for et åndelig liv.

Publisert over 3 år siden

Takk for kommentar, setter pris på det.  Man har ofte ulike konsept i tankene og ordvalg kan skape misforståelser.  Samt at man spisser tanker ved dialog.

Noe av det som er bakgrunnen for avgrunnen mellom jødisk og kristen tro, ser jeg som helt unødig og basert på hellenistisk tankesett.  F.eks at grekerne tenker tidslinje, og at det ene avløser det andre og man går videre langs en vei.  Hebraisk tenkning er mer syklisk og baserer seg på grunnlagsmønstre som gjentar seg påny og påny.  Lag på lag.  Der det ene ikke "erstatter" i den forstand "avskaffer", men oppfyller det andre.  "Pakten ved blod" står ved lag, men nå oppgradert til hjertets tavle ved Menneskesønnen og Ånden.  Symbolsk inntatt ved nattverd.

Guds normer fra Sinai på den første pinsedag etter utvandringen, kulminerte med den første pakten med Israel som nasjon.  Moses mellommann mellom Gud og folket.  Guds "frieri" til folket:  Vil de følge hans 10 Basislover så vil Han være deres Gud og de Hans folk.  Pakten beseglet skriftlig og med blodsoffer.

Du refererer til Heb.9.1-10 om hvordan Jesus erstattet blod av dyr med sitt eget, én gang for alle. Alle offerskikkene som var symboler på det Jesus skulle oppfylle, er utdatert og avsluttet.  Enig i det. De beskrev et innhold som Jesus til fulle har fulbrakt.
Det som etter mitt skjønn blir feil, er når "de livslange beskyttelsesgjerdene" rundt vårt eget lille Eden (vår kropp og vårt liv, samt samfunnsliv) blir "fristilt" fra den naturlig grunnvoll de 10 Basislovene.  Noen sier "vi må velge" mellom lov og nåde.  Jeg ser de 10 bud som en gave, og at hjertets tilslutning til disse gjør at vi "blir frelst".

Slik jeg forstår Bibelens budskap skjer pånyfødselen når vi ved troen v/Guds Hellige Ånd forstår Basislovene som Guds sanne og gode dommer, aksepterer disse - dvs beklager våre overtredelser eller misgjerninger, ber om tilgivelse, omvender oss og dernest tar imot Nåden ved Ånden.  Alt i lys av Golgataverket.
Normer + Nåde er da sammensmeltet til ett ved troen i vårt hjerte.  Som ved unnfangelsen av barnet v/ sperm + egg.  Liknende også seksuell forening mellom mann + kvinne.

Kirkens nåværende dilemma er spenningsfeltet mellom normetikk og hyrdeetikk. De som er imot kirkelig vigsel av likekjønnede i Kirka, vektlegger normene i Bibelen, mens de som teologisk sett mer "har erstattet"/ "fristilt" norm med nåde, har valgt hyrdeperspektivet.  Det har brakt kirka i en meget vanskelig situasjon.
Bakgrunnen for kirkas styringsproblem er at de forkynner frelse ved barnedåp, og gir almen styringsrett på bakgrunn av en ubevisst handlig som lite barn. "Dåpens nåde".  Dette uavhengig av om det eksisterer en hjertets tro senere eller ei.  For meg blir det feil, og det følger ikke grunnmønsteret som er lagt tilknyttet dåp slik jeg kan se det.

Dersom man bygger på jødisk omskjærelse og innlemmelse i Guds rike, skulle man ha valgt den 8.dag.  8 symboliserer ny begynnelse.  
Imidlertid er det renselse i dåpen i Silodammen, som sannsynlgvis blir riktig parallell til Johannesdåpen. (Omvendelsesdåp).  Det representerer bedre en god samvittighets PAKT.  Et barn kan ikke inngå gyldig pakt.  
Riktigere ser det ut til å være hvis man har barnevelsignelse på den 8.dag, dernest dåp tilknyttet konfirmasjonen i 13-14 års alder.  Da gir det mening.  Normer og nåde integreres i sjel og sinn og blir ett med hjertet ved troen. Et frivillig valg, og en sann og gyldig pakt.  
Samtidig ser vi hvordan Gud ikke holder mennesker ansvarlig før 7 år senere.  Det samstemmer med psykologisk og følelsesmessig utvikling.  Amygdala (følelsessenter) er modnet ved ca 18 år.  Deretter -  slik tidligere praktisert, er myndighetsalderen 3 år senere, ved 21 år.  Dette er det bibelske grunnmønsteret slik jeg forstår Skriften.

Barn holdes i GT ikke ansvarlig innfor Gud før de er gamle nok til å skille mellom rett og galt.  Gud er ikke urimelig.  Barnevelsignelse på den 8.dag ville gjort bildet tydeligere.  
Nå tror jeg ikke menneskers liv og salighet er avhengig av om man holder grunnmønstre 100% rett.  Fordi Gud ser til hjertet.  Men det er lettere å forstå troslivet vårt, dersom vi holder oss til det Gud har lagt ned som grunnvoll og rammeverk.

Angående Høytidene er det det noe av samme problemstilling.  Vi mangler høsthøytidene i vårt kirkeår.  Vi vet om de men markerer de ikke ( i allfall ikke i frikirkelig sammenheng). Vi mister derved noe av rikdommen i de.  Også fordi vi ikke markerer vårhøytiden fullt ut (Tilsammen 3 uker tilknyttet både vår og høst).
Vi tar med hovedessensen, og det er vel og bra.  Men rikdommen i forståelse og alle skattene i hvordan Gud har gjort sitt frelsesverk, blir mer "generalisert".  Det ville gjort det lettere også for jøder å kunne bli frelst, dersom de forordninger de er trofast mot, også er synliggjort hos oss kristne.  Det har gitt meg mye å få utdypet forståelse.  Så langt jeg ser, blir dette mer riktig og vil forebygge konflikter på andre områder.

For min del opplever jeg på sett og vis Rom 11.11-15.  - som at den innsikten Messianske jøder nå de senere år bringer inn til vårt felles Bord, er en stor gave.  De ulike rettene "konpletterer hverandre smaksmessig og tidsmessig".  Ja takk, begge deler - i frihet. Gleden over Guds frelsesverk oppleves dypere og rikere for min del ved dette.
Det handler ikke om loviskhet og trelldom som det advarer om på ulike steder i Bibelen.  Men kunnskap og innsikt i skjønn forening :-).


Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Født i misgjerning, vi levde alle en gang som de...

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Takk for kommentar, setter pris på det.  Man har ofte ulike konsept i tankene og ordvalg kan skape misforståelser.  Samt at man spisser tanker ved dialog.

Det er jo sant, om en ikke er helt enig i visse ting, skjerpes i alle fall tankene omkring temaet, og man kan saktens putte noe av det man får av andre inn i mellom det man selv har ervervet seg.

Min henvisning til Heb.9.1-10 innebar ingen direkte henvisning til erstatning av dyreblod, det måtte i så fall være av mennesker? - (v7: Men i det andre (rommet) går øverstepresten inn alene og bare én gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det. ) Henvisningen min viste også til at så lenge den jordiske helligdommen enda står (1.pakt), er ikke det andre (v7 rommet/ det Aller Helligste/ 2. pakt) åpenbart (oppfylt) enda, og sikter til den tiden som "nå er" - altså tiden før det Aller Helligste blir synlig. (Se også Gal.4.22-31 som viser til at disse to paktene sikter til det nåværende Jerusalem, og det fremtidige himmelske Jerusalem (aller helligste) - også Åp.21.)

Din kommentar om at pakten med blod er blitt oppgradert blir derfor noe meningsløs da det står i 1.Joh.5 om vitnesbyrdet om sønnen:

Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. ;

1. Vannet og dommen over Babylon - den store horen, Åp.17.1-18 - v15: Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.

Blodet: Åp.14.14: Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. - v18 Så kom det en annen engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden: «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark! For nå er druene modne.» Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen så det sto opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.

Dette viser til Immanuels dager, (Matt.1.21-23, Jes.7.14f, Jes.8.1-10) Gjengjeldelse og forløsning> (>Jes.63, Joel 3.18-20, Apg.2.17-20, Luk.21.22)

3. Ånden, profetord til Ånden, Esek.37:

Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så, og se! – det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg: «Tal profetord til ånden! Menneske, tal profetisk og si til ånden: Så sier Herren Gud: Kom, ånd, fra de fire vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende.»

Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!» Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!

Dette måtte bli noen basisregler for det åndelige.

Ved slik lesning forstår man hva Ånden (dvs Gud) kan gjøre... men andre skriftsteder sier at dette ikke kommer før helt til slutt, døden er siste fiende som overvinnes (1.Kor.15.26) på den siste dag sier Marta i Joh.11.24. Ved siste basun sier 1.Kor.15.52 - og v13 sier: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.

Det er neimen ikke mange kristne som forstår at Jesus er oppstandelsen og livet på denne måten. Derved blir Hebreerbrevet 9 stående fortsatt ved lag på at vi fortsatt er i den 1. pakt hvor vi diskuterer kirkens nåværende dilemma. Vel, her synes jeg vi skal høre på Paulus i Ef.2 (Fra død til liv)

Født til misgjerning 

(Se også 1.Kor.15.43: Det (kroppen) blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.)

Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Slik fungerer altså nåden, som er en barmhjertighet fra Gud og gir døde nytt liv, men det skjer slik Marta har sagt. Å bli født på nytt, betyr å bli født av Gud:1.Joh.3.9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud...

Så her blir det ingen kirkestrid lengre, for normalt sett skulle det som skal være skapt av Gud lik ham? For alt som fraviker Guds natur, er i seg selv lik naturen akkurat som med dyrene? (Jak.3.7)

1 liker  
Kommentar #4

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

"Vannet, Blodet og Ånden" - Guds nådemidler til frelse for mennesket.

Publisert over 3 år siden

KGK: "Din kommentar om at pakten med blod er blitt oppgradert blir derfor noe meningsløs da det står i 1.Joh.5 om vitnesbyrdet om sønnen:

Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer."
-------------------------------------
Mitt svar:
Jeg vil utlegge disse begrepene slik:
Vannet er synonymt med Ordet/ Loven=10 Bud. Jfr. "omvendelsens dåp"/ Johannessdåpen.
Blodet er Jesu hjerteblod og fysiske kropps blod; utøsing av hele Hans liv i kjærlighet til menneskeheten.
Ånden er Guds Essens: Hans Livspust, Hjerte og Hans øyes (sinns) Lys.

Fra å være kun en ytre pakt ved Lov skrevet på steintavler, ble den oppgradert jfr.Esek 36.26.  "Jeg vil gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre.  Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte istedet."
(PS-Hjertet blir selvfølgelig ikke fysisk revet ut, men blir omdannet/født påny - ved vann og ånd, (Ordet og Ånden) som det står ireferanse til i Joh.3.5.)(Muslimene tolker dessverre ofte metaforer bokstavelig, f.eks avkapping av hender ved tyveri etc.)
Bruken av ordet "oppgradert", er knyttet til analogi til datamaskineners software.
:-)

Du knyttet "vannene" opp til Babylon. Det blir nok feilspor i denne sammenheng. Vanndyp benyttes om Guds sjel som roper på menneskets sjel:  "Vanndyp kaller på vanndyp".
"Blodet" du nevner som menneskenes blod.  I min kommentar er det Jesu "hjerteblod" og fysiske blod.
At vi skal tale profetisk til Livsånden som så iverksetter dette, er også fra menneskers perspektiv i denne sammenheng.

Mitt perspektiv var Gudsperspektivet, og at Guds Pakt med mennesket ble gjennomført ved de nådemidlene jeg nevnte. ;-)


2 liker  
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Loven er av Ånden

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Mitt svar:
Jeg vil utlegge disse begrepene slik:
Vannet er synonymt med Ordet/ Loven=10 Bud. Jfr. "omvendelsens dåp"/ Johannessdåpen.
Blodet er Jesu hjerteblod og fysiske kropps blod; utøsing av hele Hans liv i kjærlighet til menneskeheten.
Ånden er Guds Essens: Hans Livspust, Hjerte og Hans øyes (sinns) Lys.

Helt greit at du svarer slik, men da sier du med andre ord at vannet= loven = Guds essens, nemlig Ånden, og da blir det ikke 3 vitner, men bare 2, siden Paulus i Rom.7.14 forteller oss:

Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. (Ikke vann)

Det virker heller ikke som at loven inneholdt budene, men utnyttet dem!,hør bare hva Paulus informerer om i Rom.7.8-10: Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død. Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv,  og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død.

Mer angående "loven"; Gal.3.19: Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.

Dette tyder nemlig på at denne loven ikke er kommet ennå: Matt.13.39: Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. (De er høstfolk)

Loven fremkaller vreden (Guds vrede) Rom.4.15, Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. (Rom.5.13) Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. (Rom.20)

Hvordan kan loven være vannet, når alt vann renner ut i havet, og havet samler seg på et sted? (1.Mos.1.9-10) Og ble til et folkehav - Åp.17.15

I ditt "Gudsperspektiv" nevner du:  at Guds Pakt med mennesket ble gjennomført ved de nådemidlene jeg nevnte.

Mener du at nåden kom før vreden?

Åp 18 Babylons fall

Etter alt dette så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst i glansen fra ham.  

          Med mektig røst ropte han:
          « Falt, falt er Babylon  den store!
          Hun er blitt et tilholdssted  for onde ånder,
          et skjulested for alle  urene ånder,
          et skjulested for alle  urene fugler,
          et skjulested for alle  urene og avskyelige dyr.
         
          For alle folkeslag har drukket
          vredens vin  fra hennes horeri,
          jordens konger  har drevet hor med henne,
          og kjøpmennene på jorden  er blitt rike
          av hennes overdådige luksus.»

  20 – Fryd deg over henne,  du himmel
          og dere hellige,  apostler og profeter!
          For Gud har dømt henne  og gitt dere oppreisning. (Nåde)

Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Grunnmønstrene som god hjelp til å forstå Skriftene.

Publisert over 3 år siden

Paulus kan være knotete å forstå noen ganger.  Nesten lettere ofte å gå til grunnbildene i GT, som Jesus kom for å oppfylle til punkt og prikke.  
Paulus må forstås på bakgrunn av skriftene som han og jødene kjente.  Nå er han riktignok apostel til hedningene; kanskje det er derfor han skriver det noe tungvint.  
Slik jeg forstår de lange linjene i Skriften, er vannet synonymt med Loven på Sinai.  De 10 bud gitt på pinsedag, som ble forsterket til hjertet ved pinse i NT med Åndsutgytelsen.

Vi er enige i at alle symbollovene; dyreoffer i særdeleshet men også måltidsoffer er ferdig. Endt etter Jesu soningsoffer.  Fra et fysisk tempel m/ dyreoffer er vi blitt et åndelig tempel for Gud pga Jesus offer i kraft av å være GudeSønn.  
(PS-Han var ikke å regne som "menneskeoffer", fordi han var også var sann Gud. ("Født påny" ved omvendelsesdåpen + salvingen med Ånd. Han sier selv at han døpte seg for å oppfylle all rettferdighet/ (dåp/tilslutning til Lovens ord), selv om han var fri for synd/misgjerninger).

Ser vi på Elia på Karmel, hadde han sin storkonfrontasjon med alle avguder/Baalprofetene.  De lagde hvert sitt alter.  Elia vannet all veden - med vann/Guds Ord.  Dvs. overført betydning: Alteret solid dynket/("Hjertets" alter ble vannet med kunnskapen om Ordet(Basislovene)).  Dernest kom Ånden fra himmelen og konsumerte hele offeret og alt vannet.  Gud Alef-Tav hadde vist hvem Han er. Allhærs Gud. Ingen over, ingen ved siden.

Blodet er greit.
Ånden er Sinnet, Tanken, samt Hjerte/lungekretsløpet. (Vi er skapt i Guds bilde). Loven er av Gud, men er tanken uttrykt i Ord.  Jesus er Ordet. Joh.1.1.

Gud er "jurist"; alt som ikke har vært forkynt som Lov, kan ikke straffes.  Fordi straffen må være målt opp mot en kjent forordning.  Men elendigheta var så stor at Gud i 1.Mos 6 angret at Han hadde skapt mennesket.  Ondskap dagen lang.  I den grad at han sier at Han vil ødelegge de som ødelegger jorden.

Jesus bar dommen og straffen på vegne av oss alle.  Men vi får del i hans død og liv, når vi identifiserer oss med både de gjenværende budene, (de 10), samt Jesu død og oppstandelse.  Fordi det er en hjerteprosess.  Som dermed skaper det samme i oss, som om vi selv skulle stått overfor en jordisk dommer.

Loven ble gitt for å gi mennesker gode leveregler til beskyttelse og forståelse, og for å sette en stopper for alle overtredelser, synd og misgjerninger mot Gud og skaperverket.  Som med barn, - først etter at de har fått beskjed om hva de ikke kan/skal gjøre, kan de ansvarliggjøres i forhold til det.

Vann har flere innhold.  Det fysiske som i 1.Mos.  
I overført betydning som levende vann; "den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri mer tørste", sier Jesus.  Levende, rennende kontra stillestående vann.  Åndsfylte ord kontra bokstaver som slår ihjel.  Rhemaord i motsetning til generelle Logosord.  Hjertevarmende ord versus kalde harde fakta.
I åp. 17.15. symboliserer de et folkehav. - Apropos at sjelen regnes som "vanndyp". - dvs Tankene/ sinnet.  Den katolske kirkes navn The Holy See må nok spille på dette. Sjelehav? Sea/see.

Loven gitt ved engler??? Skrevet med Guds Finger. Flere gangeer i GT er det brukt ordet engel mtp Jesus? Tror Jesus mulig både var den som skrev Loven skriftlig, - samt senere demonstrerte den fysisk.  
Mellommannen var Moses. I NT kom Gud suverent ved Åndsdåpen - eller disiplene var vel strengt tatt forkynnere og Ånden falt i tilknytning til det..

Jeg forstår frelseshistorien som at Gud har gitt oss nådetid ennå; Jesus leste fra Jes 61, ...en nådens dag fra Herren.
Vreden ved Herrens Dag, tror jeg kommer i form av bl.a mulige naturkatastrofer som del av helheten.  Dommen over skjøgen/ Babylon har jeg ikke bastante meninger om.  Men generelt er Bibelen en bok skevet om Midt-Østen og Israels nærområder.  Samtidig som det er mange som er nevnt i konfliktene i endetiden. :-).    
Vi er ganske langt uti forløpet, så langt jeg kan forstå utviklingen.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Menneskets ånd og Guds Ånd

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Blodet er greit.
Ånden er Sinnet, Tanken, samt Hjerte/lungekretsløpet. (Vi er skapt i Guds bilde). Loven er av Gud, men er tanken uttrykt i Ord.  Jesus er Ordet. Joh.1.1.

Dersom du har lest alt om kristi blod og forstått Heb.9.14, kan vi la dette med døde gjerninger ligge.

Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud.  (Refr.1.Joh.1.7,  Joh.3.19) Heb.6.1-3: Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,  med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Slik skal vi gå videre, om Gud vil...

Vi må ikke blande menneskets ånd med Guds Ånd: 1.Kor.2.14: Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

v11: Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.

(Menneskets ånd, Job.14.10- Men når mannen dør,  er det ute med ham; når mennesket går bort,  hvor er det da? Slik vannet forsvinner  fra sjøen, slik elven minker og tørker ut, slik ligger mannen  og reiser seg ikke. Han våkner ikke  om så himmelen forgår, han står ikke opp fra søvnen. - Uten Guds hjelp Matt.19.23-26)

Slik det går frem av Heb.9.14: Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud (Refr. Kristus er førstegrøden, 1.Kor.15.23, Åp.14.1-5)

 - Det betyr at Guds Ånd er en egen kraftkilde - beskrevet i Visdommens bok 7k. under "visdommens vesen" (Guds visdom og kraft)

Visdommens ånd er forstandig; den er hellig, enestående i sitt slag, men den tar mange former. Den er fin, lettbevegelig, klar og ren; den er pålitelig, tar aldri skade, den elsker det gode.  Kvass er den, den lar seg aldri hindre. Men den gjør alltid det gode og er glad i menneskene. 

Fast og sikker er den, og har ingen bekymringer. Den makter alt og våker over alle ting. Den gjennomtrenger dem som er rene, forstandige og fintfølende.  For visdommen beveger seg med større letthet enn noen kan fatte, den gjennomtrenger og fyller alle ting ved sin renhet.  Ja, den er et pust av Guds kraft, ren strømmer den fram fra Den Allmektiges herlighet*, derfor kan intet urent komme den nær.

For den er en avglans av det evige lys, plettfritt speiler den Guds virke og er et bilde av hans godhet.  Den er bare én, men makter alt, den hviler i seg selv, men gjør alle ting nye. Fra slekt til slekt tar den bolig hos hellige mennesker og gjør dem til profeter og Guds venner, for Gud elsker bare den som bor i lag med visdommen.  

Ja, den er skjønnere enn solen, den overgår ethvert stjernebilde. Sammenligner du den med dagslyset, finner du at den skinner enda klarere,  for etter dagens lys kommer nattens mørke, men visdommen overvinnes aldri av noen mørkemakt.

Guds "herlighet" - Refr. Esek.1 Det er et flyvende objekt i metall. (Esel.1.4, 28 Således så Herrens herlighet ut)

Kommentar #8

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Ånd

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vi må ikke blande menneskets ånd med Guds Ånd: 1.Kor.2.14: Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Jeg må si med Paulus:  "Jeg tror ikke jeg har grepet det, men jager fram i mot målet".  Det jeg skriver er min forståelse så langt jeg har kunnskap og innsikt.
På ingen måte utfyllende, men dog.
Vi tenker nok veldig ulikt og tråden har utviklet seg, men skal prøve å oppsummere det jeg har skrevet om Ånd + litt til. På basis av din introduksjon underveis i tråden med henvisning til Bibelens vitnesbyrd ved "Vann, Blod og Ånd".

Jeg tar utgangspunkt i "Biologisk tenkning" tilknyttet Paulus brev til Rom. om at man av skaperverket selv kan se og forstå hvem Gud er, samt at mennesket er "Skapt i Guds bilde".  Dvs at som vi er, slik kan vi utlede at Gud er.  
Alt i Skaperverket speiler noe av Guds vesen, men mennesket i særdeleshet, nettopp fordi vi er "ånd" til forskjell fra dyrene.  
Begrepet ånd er vanskelig å definere, men slik er det jeg kan forstå det så langt. Dog kjapt skrevet og i kortform.

Interessant også å lese det du referer fra visdommens bok.  Kanskje er 1.Kor 13. om kjærligheten også et godt skrift i så måte.

Sitater fra utgangspunkt for utvikling av tråden:

A.F.: Kommentar: "De 10 Basislovene fra Sinai som grunnlag for et åndelig liv"

"Noe av det som er bakgrunnen for avgrunnen mellom jødisk og kristen tro, ser jeg som helt unødig og basert på hellenistisk tankesett.  F.eks at grekerne tenker tidslinje, og at det ene avløser det andre og man går videre langs en vei.  Hebraisk tenkning er mer syklisk og baserer seg på grunnlagsmønstre som gjentar seg påny og påny.  Lag på lag.  Der det ene ikke "erstatter" i den forstand "avskaffer", men oppfyller det andre.  "Pakten ved blod" står ved lag, men nå oppgradert til hjertets tavle ved Menneskesønnen og Ånden.  Symbolsk inntatt ved nattverd.

Guds normer fra Sinai på den første pinsedag etter utvandringen, kulminerte med den første pakten med Israel som nasjon.  Moses mellommann mellom Gud og folket.  Guds "frieri" til folket:  Vil de følge hans 10 Basislover så vil Han være deres Gud og de Hans folk.  Pakten beseglet skriftlig og med blodsoffer".

KGK:
"Din kommentar om at pakten med blod er blitt oppgradert blir derfor noe meningsløs da det står i 1.Joh.5 om vitnesbyrdet om sønnen":...
(Fra kommentar "Født i misgjerning")

A.F: 
"Vannet er synonymt med Ordet/ Loven=10 Bud. Jfr. "omvendelsens dåp"/ Johannessdåpen.
Blodet er Jesu hjerteblod og fysiske kropps blod; utøsing av hele Hans liv i kjærlighet til menneskeheten.
Ånden er Guds Essens: Hans Livspust, Hjerte og Hans øyes (sinns) Lys".

---        
A.F:
"Blodet er greit.
Ånden er Sinnet, Tanken, samt Hjerte/lungekretsløpet. (Vi er skapt i Guds bilde). Loven er av Gud, men er tanken uttrykt i Ord.  Jesus er Ordet. Joh.1.1."

A.F sammenfattet nå pr.idag:
Ånden er Guds Essens: Hans Livspust, Hjerte og Hans øyes (sinns) Lys".
Ånden er Sinnet, Tanken, samt Hjerte/lungekretsløpet. (Vi er skapt i Guds bilde).

Hva er hva?  
Hvem kan kjenne dybdene i Gud, uten Hans egen Ånd?

Guds Vesen er dog definert gjennom Hans Navn og uttrykker Hans Kjærlighet, Hans Allmakt og Retteferdighet. Vist i Skaperverket.

Summen av Guds Ånd må kunne summeres i
1) 1.Mos 1.1. På grunnteksten: "I begynnelsen skapte Elohim Alev -Tav himlene og jorden".  Altså på gresk Gud Alfa og Omega.  
2) Joh.1.1  henviser til dette utgangspunkt med:  
"I begynnelsen var Gud og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud".
3) Jesus sier også om seg selv: "Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden".  
4) Gud gjorde en bolig for seg selv på jorden gjennom Ordet ikledd kjød.  Fil 2.

Derfor er et menneskes ånd sammenlignbart med Guds egen Ånd.

På det fysiske planet vet vi at hjernen har en rekke ulike funksjoner, som bl.a kognitive, taktile, kinetiske etc.  Husker ikke alle begrepene i farta, men mener det er 7 ulike funksjonsområder som samspiller.  Alle bruker alle, men i varierende rekkefølge og grad i prosessering av det vi opplever.
Relativt i nyere tid er det blitt dokumentert at i tillegg til de ulike hjernestrukturene har selve hjertet nevroner av samme slag som hjernen.  
(Tarm det samme forøvrig.)

I praksis vil det si at man sannsynligvis kan utlede en forståelse av Guds Vesen gjennom både det Hebraiske Alfabetets Bokstaver dvs. Begreper, samt Kroppens biologiske funksjon.  Ulike oversettelser bruker ulike ord for dette, derfor greit å gå til "grunnmønstrene" for helhetsforståelse.

Tilbake til sitatene:
"Ånden er Guds Essens: Hans Livspust, Hjerte og Hans øyes (sinns) Lys".
"Ånden er Sinnet, Tanken, samt Hjerte/lungekretsløpet". (Vi er skapt i Guds bilde).

Essens = Sinn= Forståelse= Hjertets øyes Lys?
Begrepet "Kristi Sinnelag", forstår jeg som summen av Hans Vesen. Da er Tankeprosesser & Hjertelag, basert på Kunnskap & Innsikt ( Lys)  sentrale deler av dette.

Når jeg nevnte "hjerte-lungekretsløpet" under ett, var det med tanke på at Livspusten og Livspulsen gjensidig er avhengig av hverandre.  

Når Gud evaluerer/ dømmer, er det knyttet opp mot en bokstav "shin" som er tegnet som en tann, - apropos "fordøyelse".  
Vi har et uttrykk som utgår fra det ved at vi sier " La meg "tygge" på det.

Tilbake til 1.Kor 13:
Kjærligheten er tålmodig, velvillig, søker ikke sitt eget, holder ikke på det onde etc. etc.
Oppsummert i "Den tror  alt, håper alt og tåler alt".  Kjærligheten tar aldri slutt.

Det ble lenger enn jeg hadde trodd, men temaet er interessant.
          

        

          


        

          

1 liker  
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Den Hellige Ånd

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si med Paulus:  "Jeg tror ikke jeg har grepet det, men jager fram i mot målet".  Det jeg skriver er min forståelse så langt jeg har kunnskap og innsikt.
På ingen måte utfyllende, men dog.
Vi tenker nok veldig ulikt og tråden har utviklet seg, men skal prøve å oppsummere det jeg har skrevet om Ånd + litt til. På basis av din introduksjon underveis i tråden med henvisning til Bibelens vitnesbyrd ved "Vann, Blod og Ånd".

Ja, det er et interessant tema, men det er veldig innviklet og dermed sprer tråden seg til begreper som tråden ikke hadde i begynnelsen, og det er fordi skriften egentlig henger sammen i en helhet. (Bibelversene henviser og henviser)

Skal prøve denne gangen å begrense meg bare til DHÅ, altså Guds Ånd idet du skrev:

Summen av Guds Ånd må kunne summeres i

1) 1.Mos 1.1. På grunnteksten: "I begynnelsen skapte Elohim Alev -Tav himlene og jorden". Altså på gresk Gud Alfa og Omega.

2) Joh.1.1 henviser til dette utgangspunkt med:

"I begynnelsen var Gud og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud".

3) Jesus sier også om seg selv: "Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden".

4) Gud gjorde en bolig for seg selv på jorden gjennom Ordet ikledd kjød. Fil 2.

 

Derfor er et menneskes ånd sammenlignbart med Guds egen Ånd.
__________________________________________________________

Jeg overser disse punktene da disse ikke konkret har innhold i seg av å vise til DHÅ - Det skapelsesberetningen kan bidra med, er at Gud skapte lyset som eventuelt kan tolkes til å være Jesus, som beskriver seg selv som verdens lys, noe som igjen vil forrykke skapelsen til endetiden og dommen Joh.3.19, noe som også vil forklare alfa og omega.

Guds Ånd

Hvorfor bruker du ikke bibelens egen forklaring da den finnes på bibelsk?
Guds Ånd forklares blant annet i Esek.37 hvor døde knokler ble levende og står opp fra graven - er dette sammenlignbart med at vi har fått Guds Ånd? Det er jo en profeti. Vet du ikke at oppstandelsesdagen er den dagen Marta snakker om, den siste dag? (Joh.11.24)

Jeg mener Apg.2.17-20 forklarer denne tiden det skal skje på veldig bra ved at det skal skje "i de siste dager" at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker ; Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer.

Dette tilhører det samme som står om trengselstiden i Matt.24. (falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.) 

Og endelig bra utsagn fra ham du synes er vanskelig og forstå, Paulus fra 1.Kor.15. hvor hele kapitlet handler om oppstandelsen.

Fra v42: Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. (Forgjengelighet er et ord som beskriver alt som kan forgå, her menneskets dødelighet, det uforgjengelige betyr det motsatte, det som består, her evig liv)

v43-44: Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Legg merke til at det åndelige her tilhører et menneske som er i stand til å stå opp fra de døde, ingenting annet. v26 begrunner at døden er siste fiende som beseires.

v46-47: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden (det sjelelige) og skapt av jord, det andre (åndelige) mennesket er fra himmelen.

Dette bare til underretning om hva skriften selv slår fast.

 

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Tilføyelse - fysisk fraværende?

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
v46-47: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden (det sjelelige) og skapt av jord, det andre (åndelige) mennesket er fra himmelen.

Glemte å tilføye at dette ikke bare gjelder det første mennesket Adam, det står i 1.Kor.15.48: Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 

Det jordiske mennesket er av kjøtt og blod, det åndelige mennesket har ikke en fysisk kropp, lik Paulus som døde i Saulus, men ble vekket opp fra de døde (i Gal.1.1) Og som du kan lese i 1.Kor.5.3 er han faktisk "fysisk fraværende" men nærværende i ånden, noe som er umulig for oss dødelige, bare prøv!!! ;-)

Kommentar #11

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Profetiske grunnmønstre versus utlegninger

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden

Tid for å avrunde vår debatt med å vise tilbake til min utgangsartikkel.  Denne handlet om " gjenopprettelse" ved å pusse støvet av de profetiske  grunnmønstre i Bibelen versus tradisjoner som er oversatt, utlagt; - evt. misforstått, i verste fall fordreid og/eller tillagt opp gjennom historien.

Viktige historiske hendelser fungerer som grunnmønstre og står med sitt innhold fast i kraft av seg selv.
Spesifikt relevant er de 7 høytidene, samlet i 3 bolker rundt Påske- Pinse- Innhøstningsfesten.  Disse fungerer som Guds rammeplan og pedagogisk formidling av Guds hjerte for mennesker, Jesu frelsesverk og de dype åndelige sannheter.
Utlegninger forøvrig er avhengig av øyet som ser.


Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Bibelske grunnmønstrene

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Viktige historiske hendelser fungerer som grunnmønstre og står med sitt innhold fast i kraft av seg selv.
Spesifikt relevant er de 7 høytidene, samlet i 3 bolker rundt Påske- Pinse- Innhøstningsfesten.  Disse fungerer som Guds rammeplan og pedagogisk formidling av Guds hjerte for mennesker, Jesu frelsesverk og de dype åndelige sannheter.
Utlegninger forøvrig er avhengig av øyet som ser.

Som avrunding på denne debatten siden du absolutt vil se Bibelen som historisk grunnlag, og ikke profetisk slik Jesus hevder den er, blant annet i Luk.24.25-27 og v44-45, og ved å hevde at alt er fortalt før det skjer, for at vi skal tro på det som står skrevet når det skjer. (NT : Luk.1.20, Joh.13.9, Joh.14.29, GT: Fork.3.15 (1.9-11) Esek.21.39, 4.Mos.24.17) 

Dette er jo ting man ikke bør unnlate å se nøyere på? Jesus sier det slik i Åp.22.7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.» 

Jeg ønsker bare at flere får opp øynene sine for grunnmønstrene i Bibelen, uten at de er fordreide eller tillagt noe som helst, i stedet for et historisk mønster. (Luk.21.22). Siden høytidene er relevant for deg, står det i 4.Mos.9.2-3: «Israelittene skal holde påske til fastsatt tid. Den fjortende dagen i denne måneden, i skumringen, skal dere holde høytiden til fastsatt tid. Dere skal holde den etter alle lover og forskrifter.»

Uten å dvele ved hva som står her, eller ved å undersøke tekstene (let så skal dere finne) - så vet man ingenting, og bygger sin forståelse på egen fantasi. Ordene "fastsatt tid" er en tidsbestemt periode -  Vi kan se hva skriften sier mer om den fastsatte tid?

Den fastsatte tid

Apg.1.6-7: Mens de (disiplene) var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Som du kan se har den fastsatte tid også forbindelse med Guds makt /kraft over verden, det har han ikke inntil nå, det må først bli krig i himmelen og satan kastes ut før det kan skje. (Åp.12.7-12, v11: De har seiret over ham ved Lammets blod, Åp.17.14) Makten han bruker er selvfølgelig DHÅ, det er den som er kraften og makten - se forrige avsnitt.- Se for øvrig Luk.21.25-28 (Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor kraft og herlighet.)

Hab.2. Den rettferdige og fienden (den fastsatte tid og påsken/ https://snl.no/pesach 

Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på muren og speide for å se hva han vil si til meg, hvilket svar jeg får på min anklage. Skriv synet tydelig på tavler så det blir lett å lese! For synet venter på sin fastsatte tid, det vitner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent! For komme skal det, det kommer ikke for sent! (Hab 2,3 viser til Sal 27,14, Esek 12,23, Hebr 10,37)

Da håper jeg med denne avrundingen har gitt et noe nytt syn på grunnmønsteret i Bibelen angående høytider, for hvis en høytid faller på sitt grunnlag, faller også de andre;

 Heb.4.1.f.: La oss altså være på vakt så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa: Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile!

Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt.  For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger. Men her sier han: Aldri skal de komme inn til min hvile! Altså står det fortsatt igjen at noen skal komme inn til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet. Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt:

I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde. For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk.

Takker så mye for disputten!

2 liker  
Kommentar #13

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Profetiske grunnsmønstre bygd på historiske hendelser

Publisert over 3 år siden

Du utelot overskriften min i forrige sitat.  "Proftetiske grunnmønstre".  
Dernest fremlegges utsagnet motsatt; du tar spesifikt med "ikke profetisk". Dette er 100% feil.
K.G.K.: 
"Som avrunding på denne debatten siden du absolutt vil se Bibelen som historisk grunnlag, og ikke profetisk slik Jesus hevder den er".

Det er nytteløst å være i felles dialog her på forumet; - vi snakker forbi hverandre.
Det er vanskelig å forstå hvorfor det blir slik.  Det kan se ut som vi har felles sans for verdsetting av høytidene i profetisk betydning.  
Det er sannsynligvis bedre om vi kommuniserer denne saken på hver vår tråd istedetfor å ende opp med å motarbeide hverandre.  
Slik det nå er erfarer jeg at ditt referat av hva jeg sier blir helt feil.  

Min avrundende kommentar sist var som følger:  
"Profetiske grunnmønstre versus utlegninger".

Tid for å avrunde vår debatt med å vise tilbake til min utgangsartikkel.  Denne handlet om " gjenopprettelse" ved å pusse støvet av de profetiske  grunnmønstre i Bibelen versus tradisjoner som er oversatt, utlagt; - evt. misforstått, i verste fall fordreid og/eller tillagt opp gjennom historien.

"Viktige historiske hendelser fungerer som (profetiske) grunnmønstre og står med sitt innhold fast i kraft av seg selv.
Spesifikt relevant er de 7 høytidene, samlet i 3 bolker rundt Påske- Pinse- Innhøstningsfesten.  Disse fungerer som Guds rammeplan og pedagogisk formidling av Guds hjerte for mennesker, Jesu frelsesverk og de dype åndelige sannheter.
Utlegninger forøvrig er avhengig av øyet som ser".

Mye skjedde bl.a. på 300-tallet da tidspukt for "dager og tider" ble forandret.  Vi trenger å se den bibelske helheten i sammenheng, nettopp fordi det har profetisk betydning som vi står midt oppi. Høsthøytiden handler om Jesu gjenkomst.
At jeg sa at noen av bl.a. Paulus utlegninger er knotete, derfor lettere å gå direkte til grunnmønstrene, er også noe helt annet enn at jeg ikke liker Paulus.
 Jeg gjenkjenner dessverre ikke det bildet du oppfatter og videreformidler av det jeg sier.

Saken er for viktig å kommunisere om til at vi skal snakke forbi hverandre med negativt resultat.  Vær derfor så snill å ikke gjengi meg mer, det blir bare misforståelser ut av det.  På forhånd takk for forståelse og velvilje mht til dette.

 

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Profetisk da?

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Det er nytteløst å være i felles dialog her på forumet; - vi snakker forbi hverandre.
Det er vanskelig å forstå hvorfor det blir slik.  Det kan se ut som vi har felles sans for verdsetting av høytidene i profetisk betydning.  

Beklager om jeg har misforstått deg i det du skriver - jeg har tatt utgangspunkt i fra det du har skrevet og sitert det opp mot mine kommentarer. Skulle jeg likevel ha misforstått, må jeg se gjennom det på nytt. Dersom du skriver ned annerledes enn hva du tenker blir det vanskeligere å forstå.

Slik som i din siste kommentar skriver du: "Mye skjedde bl.a. på 300-tallet da tidspunkt for "dager og tider" ble forandret.  Vi trenger å se den bibelske helheten i sammenheng, nettopp fordi det har profetisk betydning som vi står midt oppi. Høsthøytiden handler om Jesu gjenkomst."

Her forstår jeg deg som at du oppfatter profeten Dan.7.25 som oppfylt, stemmer det eller ikke?
( Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.) 

Dan.7.25 viser til dyret i Åp.13.5 - Jeg har skrevet en tråd om akkurat dette. - Snarvei: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11465362-han-skal-tenke-pa-a-forandre-hellige-tider-og-lov 

AF: ""Viktige historiske hendelser fungerer som (profetiske) grunnmønstre og står med sitt innhold fast i kraft av seg selv."

KGK: Som for eksempel? Jeg er enig i at Bibelen også kan leses historisk, men den er dog historisk profetisk, Fork.1.10-11: Blir det sagt om noe:  «Se, dette er nytt», har det likevel hendt  i tidligere tider,  lenge før oss. Ingen minnes  det som før har hendt. Og det som skal komme, vil heller ingen minnes i slektene som følger. 

Det som var, er det som skal komme, hvis det er det du mener er jeg helt enig med deg! :-)

Kommentar #15

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Navn m/bilde ønsket som grunnlag for dialog.

Publisert over 3 år siden

Jeg vil ikke gå videre i dialog med personer uten VD-profil m/bilde.  Dette savner jeg tilhørende ditt navn.

Det har vært mange misforståelser.  Med resultat potensiell diskreditering tilknyttet temaer vi skriver - og fortsatt ønsker å skrive om.  
Som tidligere nevnt anmoder jeg om at vi skriver i hver våre tråder i fortsettelsen. Da kan vi dele det vi har på hjertet med våre egne ord. ;-).

Med vennlig hilsen
Anne Fjellstad

 

 

 

 

 

 


 

 

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

???

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil ikke gå videre i dialog med personer uten VD-profil m/bilde.  Dette savner jeg tilhørende ditt navn.

Du verden for et væromslag? Tror du et bilde gjør noen forskjell på dialog?

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere