Lederartikkel Vårt Land

Håpløst Frp-forslag om støtte til tro og livssyn

Dersom programkomiteen i Frp virkelig tror at deres trosfinansieringsmodell vil fungere, avslører de et faretruende lavt kunnskapsnivå.

Publisert: 27. jan 2017  /  593 visninger.

FREMSKRITTSPARTIETS PROGRAMKOMITÉ går inn for at all offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn droppes. Dersom forslaget skulle få gjennomslag, vil det være dramatisk både for Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, moskeene og mange andre. Alle disse får mesteparten av sine økonomiske midler fra stat og kommune.

GRUNNLOVENS paragraf 16, som ble endret så sent som i mai 2012, heter det at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. (...) Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.» Frps alternativ til offentlig tilskudd er at folk skal få skattelette, sånn at «hver enkelt kan velge om de vil støtte sitt trossamfunn, kirke eller moské», forteller FpU-leder og programkomitémedlem Bjørn-Kristian Svendsrud til Vårt Land.

I SVERIGE finansieres den tidligere statskirken gjennom kirkeskatt, som trekkes automatisk fra medlemmenes inntekt. Summen kan leses av på selvangivelsen og regnes som en av de viktigste årsakene til at Svenska kyrkan har mistet så mange medlemmer etter skilsmissen fra staten i år 2000. En slik ordning, som informerer medlemmene om hva de sparer på å melde seg ut, er den store skrekken for ledelsen i Den norske kirke.

DETTE ER imidlertid langt å foretrekke framfor Frps modell, der hvert enkelt medlem forutsettes å se en generell skattelette i sammenheng med bortfall av offentlig støtte til alle tros- og livssynssamfunn. Oppslutningen om folkekirken vises på mange måter, men det store flertallet av medlemmene har liten bevissthet rundt behovet for frivillige gaver. Dersom programkomiteen i Frp faktisk tror at denne finansieringsmodellen vil fungere, avslører de et faretruende lavt kunnskapsnivå på feltet.

KRFS HANS Dagrun Eriksen beskylder Frp for å bryte kirkeforliket, og han har selvsagt rett. Det er en real sak å mene at det bør være vanlige skattebetaleres individuelle ansvar å avgjøre om tros- og livssynssamfunnene skal kunne opprettholde driften, men det er i strid med det vi kaller den norske modellen.

GRUNNLOVEN MÅ endres dersom Frps modell skal kunne innføres. Vi regner med at flertallet på Stortinget ønsker en forutsigbar tros- og livssynspolitikk som ikke hviler på at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av den enkelte skattebetaler».

Publisert i Vårt Land 27. januar 2017.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er ikke, som lederskribenten tror, noen motsetning mellom Frps forslag og den svenske modellen. Svendsrud fra Frp trekker jo faktisk fram den svenske modellen som en mulig løsning i Fritanke.nos artikkel: 

http://fritanke.no/nyheter/programkomiteen-i-frp-foreslar-enstemmig-a-kutte-all-stotte-ogsa-til-den-norske-kirke/19.10369

I Sverige (samt Damnark+Finland) er det medlemmene selv som betaler og ingen andre. Kirken får hjelp fra staten til å kreve inn kirkeskatten over skatteseddelen, men det er jo av underordnet betydning så lenge bare medlemmer betaler. Da blir kirkeskatten en medlemskontingent. 

Pengene går via staten, men staten selv spytter ikke i noe og kan dermed bruke pengene til noe annet, for eksempel skattelettelser.

5 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Slutt på livssynssubsidier?

Publisert over 3 år siden

Et poeng er at under en slik ordning så subsidierer ikke en muslim en kristen, en Jehovas vitne Dnk, en SDH en metodist, en humanist en religiøs osv. 

Dette ansvarliggjør hvert trossamfunn og livssynsamfun forvaltningen av sin aktivitet. Retten til å tro på hva en vil er grunnlovsfestet, at Dnk skal ha forrang som "folkekirke" har vist seg å være et politisk spill mer enn et kristent fotfeste i den norske folkesjela. Det har gått inflasjon i den kristne praksis som Dnk står for, at folket selv bestemmer både teologi og hvordan kirken ledes. Dette har fått konsekvenser jeg med sorg bivåner. Ikke desto mindre er dette i tråd med den liberale strømning i samfunnet, enhver er seg selv sin herre og mester.

5 liker  
Kommentar #3

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Grl §16

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
at Dnk skal ha forrang som "folkekirke" har vist seg å være et politisk spill

Det skal stor frimodighet til å få seg til å forfekte på ramme alvor at en grunnlovsbestemmelse er et "politisk spill".

Eller er kanskje en slik uttalelse bare å betrakte som et forsøk på å fremme en "alternativ sannhet" (som Trumpen kaller det, når han snakker usant)? 

Kommentar #4

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Skal et grunnlovsforslag gå igjennom må minst to tredjedeler av Stortinget stemme for forslaget ( såkalt kvalifisert flertall ) og minst to tredjedeler av Stortinget må være samlet. Hva er dette Ben Økland annet enn et politisk spill?

3 liker  
Kommentar #5

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Kva gjer HEF når staten ikkje lenger "spytter i"?

Publisert over 3 år siden
Even Gran. Gå til den siterte teksten.
staten selv spytter ikke i noe

Grunnlova § 16 avsluttar med at "Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik line". Viss "staten selv ikke spytter i noe" til Den norske kyrkja vert det heller ikkje grunnlag for å stø Human-Etisk Forbund. Det er ikkje mi sak, men det kunne vore interessant å høyre korleis Human-Etisk Forbund då vil finansiere verksemda si. Det vert opplyst her at HEF får 83 prosent av budsjettet dekka av offentleg overføringar

Kan journalist Even Gran i Human-Etisk Forbunds nettavis svare på om forbundet har tenkt gjennom spørsmålet om finansiering av forbundet viss Dnk vert finansiert av medlemsavgift i staden for støtte frå stat og kommune?

2 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

210 innlegg  1811 kommentarer

Et lite apropos

Publisert over 3 år siden

Jeg tillater meg å henvise til dette innlegget som også berører medlemskap i livssyns- og trossamfunn og dets eventuelle legitimitet. Rent etisk sett bør vel frivillighet basert på kompetent samtykke være sentralt: Både for medlem og det samfunn som mottar støtte fra fellesskapet. Spesielt når fordringer som etikk og redelighet er en del av det respektive samfunnets bærebjelke. Å ville velge status quo fordi man vinner på det, og så presentere rasjonaliserende ad-hoc-argumentasjon afor standpunktet er etisk lappverk.

Å selv stå redelig frem og praktisere det man forkynner burde være første prioritet når man mener å identifisere seg og organisasjonen med ærlighet, redelighet og solidarisk fellesansvar.

Ikke minst nettopp der det har en pris.

Link:  Tordenskiolds kirkelige soldater.

 

 

3 liker  
Kommentar #7

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hans Hassel. Gå til den siterte teksten.
Skal et grunnlovsforslag gå igjennom må minst to tredjedeler av Stortinget stemme for forslaget ( såkalt kvalifisert flertall ) og minst to tredjedeler av Stortinget må være samlet. Hva er dette Ben Økland annet enn et politisk spill?

"Hva er dette Ben Økland annet enn et politisk spill?"

Det er bestemmelser i Grunnlovens §121.

Mener du også, i fullt alvor, at landets grunnlov er "et politisk spill"?

Kommentar #8

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"All the world`s a stage,And all the men and women merely players" William Shakespeare.  Ja jeg tror det er "et politisk spill".

3 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hassel presiserer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det skal stor frimodighet til å få seg til å forfekte på ramme alvor at en grunnlovsbestemmelse er et "politisk spill".

Eller er kanskje en slik uttalelse bare å betrakte som et forsøk på å fremme en "alternativ sannhet" (som Trumpen kaller det, når han snakker usant)? 

Hassel har presisert begrepet og jeg behøver ikke legge til ytterligere, annet enn å spørre - er ikke grunnloven et politisk verktøy?

2 liker  
Kommentar #10

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Asgeir Remø. Gå til den siterte teksten.
Kan journalist Even Gran i Human-Etisk Forbunds nettavis svare på om forbundet har tenkt gjennom spørsmålet om finansiering av forbundet viss Dnk vert finansiert av medlemsavgift i staden for støtte frå stat og kommune?

Jeg er ikke EG, men tar sjansen: HEFs medlemmer betaler allerede kontingent. Jeg regner med at den vil måtte økes vesentlig dersom den offentlige støtten faller bort - i alle fall om forbundet skal bevare sitt aktivitetsnivå.

En vesentlig forskjell på HEF og DnK er at førstnevnte består av medlemmer som aktivt har meldt seg selv inn, og hvor fortsatt medlemskap forutsetter at kontingenten innbetales (jeg vil tro at det er mulig å søke fritak dersom man er i en svært vanskelig økonomisk situasjon). DnK stiller ingen andre krav for medlemsskap enn at man er døpt (for >99% av medlemmene skjedde dette da man var infantil, uten at man ga noe eget samtykke).

Hvor stor andel av DnKs medlemmer ville forbli dersom fortsatt medlemskap forutsatte at en kontingent på rundt tusenlappen i året var betalt?

1 liker  
Kommentar #11

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Tør HEF planlegge for det forbundet meiner er riktig?

Publisert over 3 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke EG, men tar sjansen: HEFs medlemmer betaler allerede kontingent. Jeg regner med at den vil måtte økes vesentlig dersom den offentlige støtten faller bort - i alle fall om forbundet skal bevare sitt aktivitetsnivå.

Eg saknar eit svar frå ein sentral representant for Human-Etisk Forbund på spørsmålet "om forbundet har tenkt gjennom spørsmålet om finansiering av forbundet viss Dnk vert finansiert av medlemsavgift i staden for støtte frå stat og kommune?"

At HEF må skaffe seg andre inntektskjelder om dei offentlege bidraga fell vekk og aktiviteten skal oppretthaldast er klart. Birkeland reknar med at medlemskontingenten må aukast. Viss ein legg til grunn at 900 kroner per medlem per år i offentleg stønad utgjer dei 83 prosenta vist til i kommentar #5 vil kontingenten måtte bli på rundt 1084 kroner per år. I dag er HEFs 'vanlege medlemskontingent' på 350 kroner per år, men 50 kroner for husstandsmedlemar og trygda

Birkeland stiller spørsmål om kor stor del av Dnks medlemar som ville forbli det etter innføring av medlemskontingent. Det får vi ikkje svaret på før det skjer og det avheng av korleis det skjer. Spørsmålet om "korleis det skjer" er litt av grunnen til at eg gjerne skulle høyrd HEFs offisielle svar på om forbundet har tenkt gjennom spørsmålet. 

Ei mulig tolking av manglande svar kan vere at HEF meiner det er greitt å kritisere Dnk for at kyrkja er offentleg finansiert, men å ta konsekvensen av det forbundet eventuelt meiner er prinsipielt riktig gjennom å ha ein strategi for å møte ei utvikling i 'riktig retning' tør ein ikkje. Som VLs leiarskribent skriv ovanfor så er medlemskontingent "den store skrekken for ledelsen i Den norske kirke". Det kan sjå ut som ein der ikkje tør planlegge for den utviklinga, men tør Human-Etisk Forbund?

Kommentar #12

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Asgeir Remø. Gå til den siterte teksten.
Ei mulig tolking av manglande svar kan vere at HEF meiner det er greitt å kritisere Dnk for at kyrkja er offentleg finansiert, men å ta konsekvensen av det forbundet eventuelt meiner er prinsipielt riktig gjennom å ha ein strategi for å møte ei utvikling i 'riktig retning' tør ein ikkje.

En mer sannsynlig tolkning er at HEF ikke har folk på jobb i weekenden for å svare deg (du stilte spørsmålet sent fredag ettermiddag), eller at Verdidebatt ikke er den beste kanalen for å kontakte forbundet. Kanskje det fungerer bedre å stille spørsmålet på forbundets Facebookside?

Kommentar #13

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dersom alle trossamfunn skal få lik behandling må aktiv medlemsregistrering på plass. Nå er det slik at statskirken eller folkekirken om du vil, har medlemmer som i hovedsak er innmeldt av foreldrene. Kun en promille av medlemmene er aktive medlemmer.  I praksis betyr det statskirken får en helt annen uttelling enn alle andre. Se bare på katolikkene og måten de forsøkte å få rettferdig fordeling :)

La alle som vil være med i et trossamfunn melde seg inn på nettet med bankid, og betale minst 1000 kr. Legg inn de som kvalifiserer og la folk ordne det selv. Da blir det likt for alle. Eller legg det inn i nettbanken til folk. 

Statskirken skal understøttes men det er urimelig at den skal fullfinansieres mens tilskuddet til andre utgjør en liten ekstra inntekt. 


1 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3385 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1221 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 992 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
17 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
9 dager siden / 814 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
9 dager siden / 621 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
21 dager siden / 559 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 487 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere