Per Steinar Runde

220

Frå historieforfalsking til allmenn, sjølvdestruktiv ideologi

Kvifor er det slik at forsvar av folk og fedreland, som overalt og til alle tider har blitt sett på som aktverdig og viktig, no siste førti åra har blitt gjort til noko vederstyggeleg?

Publisert: 25. jan 2017

 "Vår tids helter" var tittelen på ei bok eg eingong las. Forfattaren var britisk, men to av dei fem heltane var nordiske, Danmarks Andy Lassen og vår eigen Shetlands-Larsen, begge modige menn som kjempa for sine respektive fedreland under krigen. I dag får ein opp eit heilt anna persongalleri viss ein søkjer på nettet etter "vår tids helter". No er det aldri snakk om dei som vil berge sitt eige folk og land, men heller dei som vil redde resten av verda, slik det går fram av ein skulestil, publisert også av Changemaker:

"Det er de som hjelper dem som virkelig trenger hjelp og gjør en innsats for å bedre verden, som gjør seg fortjent til dette navnet. De menneskene som melder seg inn i humanitære organisasjoner som for eksempel Leger Uten Grenser, for å hjelpe de jordskjelvrammede i byen Bam. De som er med i Norsk Folkehjelp for å rydde miner i Eritrea. De som arbeider med Ebola-epidemier og risikerer å bli smittet og dø sammen med sine pasienter."

Eg har følgt litt med på utdeling av prisar lokalt og nasjonalt. Enten det er "folket" eller eliten som får bestemme, er det sjeldan at dei som blir heidra har gjort noko godt for eige land eller lokalsamfunn. Det er mest alltid humanitær innsats for utlendingar og innvandrarar som blir sett pris på.

Og sjølv når helten faktisk har vore leiar for ei nasjonal, militant opprørsgruppe, blir han omtalt som ein universell fredsengel, slik stortingspresident Thommessen gjorde på Nobel-banketten for OPCW i 2013:

"Hver epoke har behov for sine helter. Heltene er våre forbilder, og speiler våre samfunns mentalitet, våre idealer, våre mål. Akkurat som Nelson Mandela, som på sin helt egen måte, samlet oss til ett folk, et verdensfolk."

Eit verdensfolk er altså idealet og målet for leiaren i Noregs nasjonalforsamling, skal vi ta han på ordet.

 Kvifor er det slik at forsvar av folk og fedreland, som overalt og til alle tider har blitt sett på som aktverdig og viktig, no siste førti åra har blitt gjort til noko vederstyggeleg? Ein treng ikkje gå lenger enn til tredje episode av NRK-serien "Flukt" for å sjå at kritikk av innvandring og multikultur blir kalla hat, medan grense- og hovudlaus innvandringsaksept er uttrykk for det gode og medmenneskelege. Kvifor ropar ein på slikt vis hurra for alle som inviterer kreti og pleti til Noreg og vil dele landet med heile jorda, der ein før alltid forsvarte heim og folk mot framande og inntrengjarar? Ei av årsakene er openbert at denne sjølvdestruktive tenkjemåten forførande nok blir presentert som etisk høgverdig, ja, som uttrykk for den høgste moral. Det blir sagt at menneskerettar og humanitet pliktar oss til slik politikk. Men dei som seier dette overser det faktum at det er følgjene, og ikkje intensjonen (meininga), som avgjer om ei handling er god. Den kulturrelativistiske haldninga, uttrykt i utsegna "det er det same kven som bur her", vil nemleg øydeleggje den vestlege sivilisasjonen, som har formulert og vore relativt åleine om å praktisere individuelle menneskerettar. Skal ein forstå dei slik dette sitatet inneber, vil nemleg nasjonalstatane bukke under. Då står det ingen makt att som kan handheve menneskerettar og andre gode lover. Bak alle ideologiar, også destruktive som kommunismen, nazismen, islamismen og multikulturalismen, står det støtt personar med sterk tru på utopiar. For som regel er vegen til helvete brulagd med gode forsett. Det er berre menneske som er hellig overbeviste om si sak og sin misjon, som glatt avviser all tvil og alle motførestellingar. No kan menneskeskapte tankebaner heldigvis korrigerast og rettast opp, men i mellomtida kan dei ha gjort enorm skade.

Skal ein ta kampen opp mot den slags tankesett, må ein først forstå bakgrunnen for dei. Korleis kom dei til, og kvifor har leiande politikarar og alle større medium no i halvannan generasjon ikkje berre tillate, men også støtta ei framandkulturell innvandring som for alltid vil forandre Vest-Europa. I historisk samanheng er dette heilt eineståande. Kvifor skjer det her og berre her? For å tillate og ofte juble for framandkulturell overtaking av sitt eige land, er unekteleg sært og høgst dysfunksjonelt.

 Ei forståing av nasjonalisme som årsak til Den andre verdskrigen,  er noko av svaret. Men denne tolkinga er feil og snur saka på hovudet, for nasjonalisme inneber ikkje å erobre andre land, men handlar om å byggje, forsvare og tru vel om sitt eige. Tyske nasjonalsosialistar hadde ikkje forsvar som mål, men dels revansje, dels å skaffe seg koloniar i Aust-Europa til erstatning for dei som Tyskland tapte i Første verdskrig. Slikt vert elles kalla imperialisme eller kolonialisme. Det var likevel ikkje samtida som feilaktig knytte det til nasjonalisme, men  ideologisk basert omskriving av historia på 1950-talet, slik Sigurd Skirbekk har vist i boka "Nasjonalstaten. Velferdsstatens grunnlag". Det var tvert om engelsk, norsk og ikkje minst russisk nasjonalisme som gav inspirasjon og siger i  kampen mot nazismen. Alle på min alder veit det. Sjølv i det kommunistiske Sovjetsamveldet snakka dei om "Den store fedrelandskrigen", og same namnet  blir brukt i dagens Russland.

No er det andre folkeslag som aukar, emigrerer og gradvis legg under seg andre folks land. Til oss kjem det folk m.a. frå Pakistan, Somalia, Afghanistan og hundretals andre land. I Tyskland dominerer tyrkarane og i Frankrike folk frå Nord-Afrika. Det er nordmenn og andre europeiske folk som no minkar i tal og fortener vern og eit raudt varselflagg. Då er det meir enn merkeleg at vesteuropearane brukar milliardar på innvandring i staden for å satse på eigne etterkomarar.  Ein slik politikk ville folk frå tidlegare generasjonar ikkje forstått i det heile. Då var kristendommen eit bolverk mot muslimsk ekspansjon. Det var katolikkar på den Pyreneiske halvøya og i Sentral-Europa, og ortodokse i Konstantinopel og på Balkan, som stod for forsvaret. I dag har kristendommen blitt ein skugge av seg sjølv, kritisert av kulturradikale til å teie og tole, og delvis overteken av folk som trur på utopiar eller driv med dialog og religiøst samrøre.

 Vestleg kultur byggjer, sant nok, på kristendom, men vestlege intellektuelle har lenge sverma for andre religionar og ideologiar. Kaj Skagen, kommentator i Dag og Tid, spurde for eit år sidan: "Korleis skal ein kultur som ikkje trur på seg sjølv kunna overtyda andre om at han er verd å tru på?" Han viste til at frå 1970-åra har hovudstraumen av dei intellektuelle avvist vår eigen vestlege kultur og idealisert kulturen i den tredje verda. Eksempel på dette er Jan Myrdal, som meinte europeisk kultur stod for undertrykking, tortur og krig, og Jean-Paul Sartre, som likestilte gresk antikk, kristendom og den franske revolusjonen med nazismen og hevda at europeiske verdiar var tilsøla av blod frå kolonitida. Skagen nemnde også Jens Bjørneboes "Stillheten", der menneskeleg vondskap indirekte vert framstilt som ein særleg europeisk eigenskap. Endå lenger gjekk Bjørneboe i "Kruttårnet", der han skreiv dette om kristendommen:

"Ingen religion, ingen impuls i hele verdenshistorien har i så høy grad muliggjort Satans herredømme over jorden som de små, fire evangelier har gjort. 'Kristi lære' har minimum 300 millioner døde som frukt. Aldri har verden sett en slik inkarnasjon av det onde som den kristne Kirke”.

Både "Kruttårnet" og "Stillheten" høyrer til i trilogien "Bestialitetens historie", som blir rekna som hovudverket hans og "plasserte han i tetsjiktet i europeisk litteratur", i følgje Den norske bokklubben.

Skagen skriv at frå europeiske intellektuelle rann dette anti-europeiske sjølvbildet inn i den allmenne kulturen og kan i dag lesast ut av kvar ei dagsavis og annakvar skulebok. Denne sjølvforståinga ligg også til grunn for asyl- og immigrasjonspolitikken og i trongen til å forklare den mest valdelege terror med europeiske overgrep frå førre hundreåret. Dei tidlegare felleskulturane, kristendom og nasjonalkjensle, som samla nasjonen og gav menneska motiv for liv og arbeid, er no lagra på museum og bibliotek, meiner han. Vi har berre menneskerettane att, men ingen djupare kultur til å grunngje dei for oss sjølve eller andre. Han avsluttar med denne salva:

 "No skal vi altså integrera brennande truskulturar i ein innhaldslaus toleransekultur, som ikkje trur på andre verdiar enn sin eigen sjølvkritikk, toleransen av det framande og eit behageleg liv."

Denne vedvarande krinsinga om eigne misgjerningar, som franske Pascal Bruckner beskriv i boka "Botferdighetens tyranni", er bakgrunnen for antinasjonalismen i Europa og sverminga for alt ikkje-europeisk. Det har sin pris: ”Selvfølgelig dresserer man ikke ustraffet hele generasjoner til selvpisking” seier Bruckner, og held fram: "Det er blitt europeernes egenpåførte vei til selvmordet".

 

25 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

60 millioner som flykter

Publisert nesten 3 år siden

Alle skjønner at ikke det kan gå bra. Hvor er ansvaret? Hos de lederne som avviser sin egen befolkning og sender dem på flukt?  

4 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Kvifor er det slik at forsvar av folk og fedreland, som overalt og til alle tider har blitt sett på som aktverdig og viktig, no siste førti åra har blitt gjort til noko vederstyggeleg?

Det er noen rare premisser Runde setter opp i sitt innlegg. Det vil ikke sees på som "vederstyggelig" om du vil benytte ressursene til å hjelpe fattige og sultende mennesker også i vårt eget land. Og om du støter på gamle miner i hagen eller er uheldig å havne midt oppe i et jordskjelv, vil det fortsatt settes pris på om du gir en hjelpende hånd.

Vi ser også at når katastrofer eller større ulykker rammer innenlands, er mange på pletten for å hjelpe til, og det gjør de uten å risikere å bli hudflettet i de "politisk korrekte" medier.

I det store og hele, makter vi å ordne opp i "eget hus" og fortsatt ha ledige hender til å også gi et bidrag til andre som kanskje har en mer permanent vanskelig livssituasjon. jeg synes faktisk at du burde la være å bruke så mye tid på å irritere deg over slikt?

2 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Betalar for å bli erobra

Publisert nesten 3 år siden

Tidlegare har vårt fysiske forsvar mot fiendar periodevis vore dårleg, men no har den ekstreme, multikulturelle ideologien brote ned vårt mentale forsvar. Det er langt verre og kan bli vår bane som nasjon viss folk ikkje snart set foten ned. 

11 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Kvifor ropar ein på slikt vis hurra for alle som inviterer kreti og pleti til Noreg og vil dele landet med heile jorda, der ein før alltid forsvarte heim og folk mot framande og inntrengjarar? Ei av årsakene er openbert at denne sjølvdestruktive tenkjemåten forførande nok blir presentert som etisk høgverdig, ja, som uttrykk for den høgste moral.

Enda et eksempel på Rundes pussige oppfatning av hva som foregår. Nei, vi "inviterer ikke "kreti og pleti" og enda mindre foreslår noen "å dele landet med heile jorda". Men vi har altså bestemt oss for å hente til landet et svært begrenset antall av de millioner som lever i flyktningeleire etter å ha blitt rammet av krigshandlinger i sitt hjemland og i tillegg tillater vi, etter svært streng vurdering, noen få som kommer seg til landet på egen hånd, å få den beskyttelse de som medmennesker bør ha krav på.

At vi gir rom for dette begrensede antall mennesker, er absolutt i tråd med våre norske verdier, både de kristne og de humanistiske. Jeg vi påstå at det er Runde og hans meningsfeller som er i strid med norske verdier enten man legger mest vekt på de kristne eller de humanistiske, men jeg skal ikke gå inn i noen debatt om hvor disse fremmede verdiene har sitt opphav. 

Vi som, i motsetning til dette navlebeskuende, "seg-selv-nok" miljøet, er opptatt av å bevare gode, norske verdier, må på banen for å beskytte disse.

3 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
At vi gir rom for dette begrensede antall mennesker, er absolutt i tråd med våre norske verdier, både de kristne og de humanistiske. Jeg vi påstå at det er Runde og hans meningsfeller som er i strid med norske verdier enten man legger mest vekt på de kristne eller de humanistiske, men jeg skal ikke gå inn i noen debatt om hvor disse fremmede verdiene har sitt opphav. 

Det er et svartsyn og en mangel på balanse i Rundes innlegg som jeg rett og slett ikke forstår meg på.

2 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er berre menneske som er hellig overbeviste om si sak og sin misjon, som glatt avviser all tvil og alle motførestellingar. No kan menneskeskapte tankebaner heldigvis korrigerast og rettast opp, men i mellomtida kan dei ha gjort enorm skade.

Dette er et utsagn det er mulig å slutte seg til, men erfaring med bruk av denne typen utsagn, er at de egner seg bedre til bruk under selvrefleksjon enn som pekefinger ovenfor andre?

2 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Enda et eksempel på Rundes pussige oppfatning av hva som foregår. Nei, vi "inviterer ikke "kreti og pleti" og enda mindre foreslår noen "å dele landet med heile jorda".

Samtidig er det noe fascinerende å være vitne til at noen velger å bruke tiden sin på å lete opp og sette sammen en slik logikk. Jeg ser det som destruktivt og negativt, men hver sin smak. Levedyktig er tankegangen ikke. 

4 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ei forståing av nasjonalisme som årsak til Den andre verdskrigen,  er noko av svaret. Men denne tolkinga er feil og snur saka på hovudet, for nasjonalisme inneber ikkje å erobre andre land, men handlar om å byggje, forsvare og tru vel om sitt eige.

Her sporer resonnementet til Runde av. Revansj er riktig. Første verdenskrig startet med ønsket om revansj - over Tyskland. Versaillestraktaten ble det skriftlige beviset på dette. Her ble grobunnen lagt for et ubalanse i Europeisk næringsliv lagt, med forgreninger til det sosiale og kulturen. Her fikk ekstremismen sin grobunn og sterke utvikling til en verdensomspennende trussel Kort og godt skal man lete lenge for å finne et bedre eksempel på hvorfor nasjonalismen er livsfarlig og ingen farbar vei for nasjonene eller verden. 

Globalismen er en naturlig utvikling. Først bygger man opp Fosnavåg. Når Fosnavåg går bra selger man av sitt overskudd til Ålesund, som deler av sitt med Fosnavåg. Så tar man Sunnmøre som ekspanderer videre til alle fogderiene og siden erobrer det sørlige Norge som blir i stand til å handle med den store verden. Hele veien fra Fosnavåg til Fukuyama skjer det så en utveksling av de verdier alle på veien deler, og dette smelter sammen til en internasjonal kultur hvor grunnlaget er det enkelte individ som går i samfunn med andre for å vinne frem i fredelig sameksistens med alle på sin vei. Selv om det finnes noen Runder på veien som vil like å stoppe utviklingen, vil den oppfattes som så bra av de mange, av de fleste at man ser seg tjent med å fortsette. Resultatet er i prinsippet et fellesskap som deler. Hvis det ikke deles er det pga inngrep fra de som vil ta snarveier på vegne av egen flokk. En mest mulig flat fordeling vil gi den bredeste formen for gevinst for flest. 

Dette er individets opprør og seier over nasjonalismen, over horisonten som stopper ved lemmene for egne vinduer, og som åpner utsikt til horisonter langt borte. Visst trenger man store organisasjoner og større fora å arbeide i, men dette i seg selv ikke farlig så lenge man sørger for at det utøvende folk også er representert med egen makt i alle nivåer på veien. 

Slik er virker forskjellen på nasjonalisme og globalisme i et nøtteskall. 

3 liker  
Kommentar #9

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Summen blir 3,7 mill før 2060; kanskje 11 mill før 2100

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men vi har altså bestemt oss for å hente til landet et svært begrenset antall av de millioner som lever i flyktningeleire etter å ha blitt rammet av krigshandlinger i sitt hjemland og i tillegg tillater vi, etter svært streng vurdering, noen få som kommer seg til landet på egen hånd, å få den beskyttelse de som medmennesker bør ha krav på.

Mange bekkar små kan bli ei stor å. Det er summen av asylsøkjarar, kvoteflyktningar, arbeidsinnvandrarar, familieinnvandrarar og etterkomarar som tel. Sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/11661131-nordmenn-i-mindretal-for-2060

Når krigsflyktningar får varig opphald etter tre år, sjølv om konflikten tek slutt like etter, er kravet til statsborgarskap er svært lavt.

6 liker  
Kommentar #10

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Varer, men ikkje folk

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Norge som blir i stand til å handle med den store verden.

Det er godt muleg å byte varer utan å byte folk. 

7 liker  
Kommentar #11

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Andre forklaringar?

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er et svartsyn og en mangel på balanse i Rundes innlegg som jeg rett og slett ikke forstår meg på.

Og eg forstår heller ikkje at det politiske fleirtalet fører ein politikk som på sikt vil "skifte ut fredelege nordmenn med folk frå dei mest mislykka og valdelege statane på jorda, byte ut kristendom med islam, rettsstat med klankultur, ytringsfridom med ytringsfrykt, fornuftbaserte lover med sharia, velferdsstat med armod, og gå frå eit tillitssamfunn til eitt med korrupsjon, kriminalitet og fare for borgarkrig?", slik eg spissformulerte det i artikkelen https://www.document.no/2016/11/30/ser-lengst-finn-dei-beste-sjakktrekka/

Men i dette innlegget har eg iallfall prøvd å gje nokre mulege forklaringar. Viss du kan supplere meg, er det flott. 

8 liker  
Kommentar #12

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Resultatene

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Selv om det finnes noen Runder på veien som vil like å stoppe utviklingen, vil den oppfattes som så bra av de mange, av de fleste at man ser seg tjent med å fortsette. Resultatet er i prinsippet et fellesskap som deler. Hvis det ikke deles er det pga inngrep fra de som vil ta snarveier på vegne av egen flokk. En mest mulig flat fordeling vil gi den bredeste formen for gevinst for flest. 

Det er mye som tyder på at de prosessene du beskriver har ført til ubalanser som gir seg utslag i dagens politiske jordskjelv:

1 I mange land har en uhemmet, global konkurranse om arbeidsplasser ført til en stagnasjon og undergraving av levestandard. Alt for mange jobber og sliter for å holde hodet over vann, og opplever miserable liv. Resultat: Trump.

2 Mange opplever direktiver fra maktapparat fjernt fra og uten ansvar overfor velgerne. Resultat: Brexit og exodus fra handelsavtaler. I USA rettes nå søkelyset også mot FN. 

3 Innvandring av for mange fremmedkulturelle fører til terror, frykt og uro. Resultat: Murer.

Din tilnærming ligner venstresidens tradisjonelle avvisning av problemstillingene og bidrar til polariseringen og den revolusjonære stemningen som nå er i ferd med å bre seg.

8 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er godt muleg å byte varer utan å byte folk. 

Nei, fordi hvis en mann i Fosnavåg skal selge eggene fra eggesamlingen i Ålesund må enten han reise til Ålesund eller ålesundingen må komme til Fosnavåg. Man må treffes for å gjøre en handel. Derfor er avsondring av menneskelig kontakt umulig. Det er i rommet mellom de handlende parter at utvekslingen skjer. 

Man kan til og med tenke seg at en lege må undersøke en pasient mens begge oppholder seg i samme rom. Alternativt vil det være lite sannsynlig at man klarer å forklare sine symptomer eller få til å stille en riktig diagnose. 

Forøvrig ser jeg at du er frempå med de gamle tankene dine om hvordan muslimene skal få flertall i Norge. Du vet at dette er bare en hypotese, et regneeksempel. Norge er temmelig likt Tyskland på dette punktet. Begge land har ca 4,2% muslimer i dag og i begge tilfeller forventes tallene å stige til ca 4,7 innen 2050. Fødselstallene er ca 1,8 for pr immigrantkvinne, mens de er på 1,6 for en etnisk norsk. Dette vil likevel ikke føre til noen eksplosjon i fremmede barn fordi fødselsraten vil avta enda mer. 

1 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Din tilnærming ligner venstresidens tradisjonelle avvisning av problemstillingene og bidrar til polariseringen og den revolusjonære stemningen som nå er i ferd med å bre seg

OK. Det var åpenbart hva du klarte å forstå.

2 liker  
Kommentar #15

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
OK. Det var åpenbart hva du klarte å forstå.

Selv om det finnes noen Runder på veien som vil like å stoppe utviklingen, vil den oppfattes som så bra av de mange, av de fleste at man ser seg tjent med å fortsette.

Min kommentar ga 3 eksempler på hvorfor de fleste for eksempel i USA og Storbritannia ikke "ser seg tjent med å fortsette". 

7 liker  
Kommentar #16

Thomas N. Johansen

0 innlegg  18 kommentarer

Hvem bør anti-nasjonalistene adressere?

Publisert nesten 3 år siden

Europas historie er en lang historie om meningsløse broderkriger. Når vi nå endelig har klart å etablere fredelige og stabile nasjonalstater, hvor folk verken slåss med hverandre innenfor eller på tvers av grensene, har det blitt bestemt at disse nasjonalstatene likevel ikke har livets rett. Med dette menes det alvor. Så alvor at selv det å mene noe annet enn at destruksjonen av de europeiske nasjonalstatene er et ubetinget gode, ikke kan godtas. De politiske uenighetene skal ikke kunne konstateres å være til stede, slik politikken til vanlig legger opp til. Feil meninger skal fordømmes, for dette handler ikke om politikk, men moral, og moralen er hevet over politikken, slik også den formålstjenlige jusen er det.

En viss andel européere følger sin egen samvittighet og velger stemmesedler tilhørende moderate nasjonalkonservative partier. Noen få velgere viser ansikt. I Dresden ble ansiktene mange, og fra vinteren 2014 stilte folk seg bak fanen PEGIDA i det som var den største (ikke-separatistiske) nasjonalistisk orienterte massemønstringen i Vest-Europa på lang tid. 25 000 patrioter møtte opp i kulden etter årsskiftet. Terror-trusler hindret påfølgende demonstrasjon i å kunne gjennomføres, og PEGIDA dabbet av. Folk trakk seg tilbake i frykt, Kölnerdomen tente lysene igjen og Merkel pustet lettet ut.

Nyheten om de 25 000 kritikerne gikk verden rundt. En demonstrant ble avbildet med suspekte støvler. Noen hørte lyden av helvetesmarsjen i hodet og hadde behov for å skrive om det. Nåde de som organiserer seg igjen.

For å finne motivasjonen til de 40 000 demonstrantene man klarte å mønstre i Köln sommeren 2016, behøver man ikke å spekulere i usakligheter. Her ble det ikke lagt skjul på noe. Nå hadde folk kommet for å hylle ultranasjonalisme, folkemord, etnisk rensning, og for å drive absurd historierevisjonisme, med rød-hvite flagg vaiende overalt. Dette er ille, og man skulle tro at tyskere hadde kommet seg forbi denslags. Men så bor det heller ikke bare tyskere i Tyskland, og det var faktisk ingen å finne i denne demonstrasjonen. I den var det bare tyrkere, og de var svært følelsesmessig engasjert etter det nylige kuppforsøket mot deres kjære despot Erdoğan.

Og det er fortsatt sparsomt med protester mot at tysk nasjonalisme skal beseires med å videreføre storimporten av femtekolonnister.

9 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Selv om det finnes noen Runder på veien som vil like å stoppe utviklingen, vil den oppfattes som så bra av de mange, av de fleste at man ser seg tjent med å fortsette.

Min kommentar ga 3 eksempler på hvorfor de fleste for eksempel i USA og Storbritannia ikke "ser seg tjent med å fortsette". 

Situasjonen i USA og særlig i Storbritannia er foreløbig uavklart. Vi får se hva som skjer utover året, hvorvidt det slår til som planlagt eller utviklingen tar andre veier. Mulighetene er åpne i begge retninger. 

1 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Thomas N. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Og det er fortsatt sparsomt med protester mot at tysk nasjonalisme skal beseires med å videreføre storimporten av femtekolonnister.

Siden dette ikke finner sted er det helt naturlig at ingen protesterer. 

2 liker  
Kommentar #19

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Situasjonen i USA og særlig i Storbritannia er foreløbig uavklart. Vi får se hva som skjer utover året, hvorvidt det slår til som planlagt eller utviklingen tar andre veier. Mulighetene er åpne i begge retninger. 

Alle signaler tyder på at det britiske parlamentets behandlig av Brexit, blir en ren formalitet. Det amerikanske presidentvalget er en bekreftelse på hva som nå rører seg i folkedypet. De økonomiske indikatorene i både England og USA viser ingen form for usikkerhet og gir de regjerende partiene stor arbeidsro.

Det underlige og samtidig positive i hele situasjonen er at det er de historiske søylene i det internasjonale samfunn de siste 100 år, England og USA, som går foran og viser hvordan store forandringer kan gjennomføres kontrollert og med fredelige midler uten blodsutgytelse. Folket går til valg, og folkets stemme blir respektert, uansett hvor dramatisk utfallet er for den gjeldende eliten.

Jeg er enig i at vi er en tidlig fase, og at det fortsatt råder usikkerheter. Men så langt råder det både ro og besluttsomhet i forhold til at folkets stemme skal få nøyaktig de politiske konsekvensene valgene handlet om. Det er all grunn til å håpe at det fortsetter slik.

5 liker  
Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at vi er en tidlig fase, og at det fortsatt råder usikkerheter. Men så langt råder det både ro og besluttsomhet i forhold til at folkets stemme skal få nøyaktig de politiske konsekvensene valgene handlet om. Det er all grunn til å håpe at det fortsetter slik.

Som for eksempel å bygge mur mot Mexico og tillate tortur under avhør...?  Jf. medieoppslag i går.

1 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Alle signaler tyder på at det britiske parlamentets behandlig av Brexit, blir en ren formalitet. Det amerikanske presidentvalget er en bekreftelse på hva som nå rører seg i folkedypet. De økonomiske indikatorene i både England og USA viser ingen form for usikkerhet og gir de regjerende partiene stor arbeidsro.

Ingen av delene du siteres på her stemmer. Brexit kan ende med nytt parlamentsvalg før §50 settes ut i livet, Trump har en formidabel oppgave med å komme seg ut av startblokkene og få allmenn tillit (var det dette folket ville ha når de får se det live?) og det er stor uro i hele samfunnsstrukturen begge steder pga manglende evne til å møte alle utfordringer godt nok i tide. Slik er det gjerne i alle samfunn, men USA og Storbritannia har høstet pes for det. 

1 liker  
Kommentar #22

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Svar?

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Som for eksempel å bygge mur mot Mexico og tillate tortur under avhør...?

Den gode Oddbjørn lever etter Ibsens valspråk: "Jeg spørger helst; mitt kall er ei at svare." Det passar for ein litterat, men på ei debattside hadde det gjort seg også med eit svar i blant, jmfr http://www.verdidebatt.no/innlegg/11674051-andre-forklaringar

11 liker  
Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Under mindst to forudsætninger:

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik er virker forskjellen på nasjonalisme og globalisme i et nøtteskall. 

1. At mennesker og deres kulturer universelt er kompatible under bevarelse af civiliserede former.

2. At man kan skalere organisationsformer ubegrænset op med bevarelse af deres egenskaber.

Meget tyder på at demokrati og tilhørende mentalitet er et specifikt europæisk fænomen og også i europæisk sammenhæng ser det ud til at demokrati ikke kan udstrækkes ud over nationalstaten.

12 liker  
Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig ser jeg at du er frempå med de gamle tankene dine om hvordan muslimene skal få flertall i Norge. Du vet at dette er bare en hypotese, et regneeksempel.

Nej, det er en prognose, en fremskrivning af den nuværende kurs - altså, hvad der vil blive realiteten, hvis kursen ikke ændres.

Begge land har ca 4,2% muslimer i dag og i begge tilfeller forventes tallene å stige til ca 4,7 innen 2050. Fødselstallene er ca 1,8 for pr immigrantkvinne, mens de er på 1,6 for en etnisk norsk.

En stigning på 0,5 % frem til 2050 er udregnet ved løbende at omdefinere folk med udenlandsk baggrund til at være norske. Det handler altså om juridisk status og ikke om baggrund/afstamning.

Fødselstallene er netop hypotetiske - ikke realiserede, men byggende på prognoser ud fra kvindernes angivelige planer. Dertil kommer at fertilitet for en gruppe udregnes med anvendelse af også aldersfordeling og generationslængde.

7 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Har liten hensikt

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Den gode Oddbjørn lever etter Ibsens valspråk: "Jeg spørger helst; mitt kall er ei at svare." Det passar for ein litterat, men på ei debattside hadde det gjort seg også med eit svar i blant, jmfr http://www.verdidebatt.no/innlegg/11674051-andre-forklaringar

Du lenker her til en av dine tidligere kommentarer i tråden, der du bl.a. skrev dette:

Og eg forstår heller ikkje at det politiske fleirtalet fører ein politikk som på sikt vil "skifte ut fredelege nordmenn med folk frå dei mest mislykka og valdelege statane på jorda, byte ut kristendom med islam, rettsstat med klankultur, ytringsfridom med ytringsfrykt, fornuftbaserte lover med sharia, velferdsstat med armod, og gå frå eit tillitssamfunn til eitt med korrupsjon, kriminalitet og fare for borgarkrig?", slik eg spissformulerte det i artikkelen https://www.document.no/2016/11/30/ser-lengst-finn-dei-beste-sjakktrekka/

Dette er ingen spissformulering. men rett og slett et vrangt virkelighetsbilde, slik jeg ser det. Avstanden mellom våre oppfatninger av hvordan framtidas Norge vil se ut, er antakelig så stor at det har liten hensikt å debattere dette videre. Din alarmisme når ikke fram til meg, og jeg greier nok heller ikke å overbevise deg om at du tar feil.

1 liker  
Kommentar #26

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Temaet her er fortida: Kva skapte dagens ideologi?

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Din alarmisme når ikke fram til meg, og jeg greier nok heller ikke å overbevise deg om at du tar feil.

Dette innlegget handlar ikkje om framtida, men om fortida. Det er eit forsøk på å finne historiske årsaker til ideologien som har vore dominerande siste tiåra. Eg refererer m.a. det Skirbekk, Skagen og Bruckner har skrive om temaet.  

Når eg viste til kommentaren min, "Andre forklaringar?", tenkte eg ikkje på det du siterte, men på denne setninga derifrå: "Men i dette innlegget har eg iallfall prøvd å gje nokre mulege forklaringar. Viss du kan supplere meg, er det flott." 

Eg meiner det er nokså klart at siste tiårs innvandringspolitikk i vestlege land, og grunngjevinga for denne, er eit brot med tidlegare tenking og tradisjon i vår del av verda, og også med dagens praksis og tankegang i mest alle andre land. Viss du er ueinig, har du sikkert eksempel å vise til. Viss du er einig, så har du kanskje ei anna forklaring enn det dei tre ovannemnde har gitt.

10 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

En stigning på 0,5 % frem til 2050 er udregnet ved løbende at omdefinere folk med udenlandsk baggrund til at være norske. Det handler altså om juridisk status og ikke om baggrund/afstamning.

Fødselstallene er netop hypotetiske - ikke realiserede, men byggende på prognoser ud fra kvindernes angivelige planer. Dertil kommer at fertilitet for en gruppe udregnes med anvendelse af også aldersfordeling og generationslængde.

Ikke desto mindre, det finnes ingen tall som tyder på at Norge eller andre land vil bestå av en fremmedfødt majoritet og et etnisk norsk mindretall. 

2 liker  
Kommentar #28

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Konkret: 

Når skjedde det at patriotisme gikk over fra å være noe positivt til og bli veldig negativt begrep.

Vi som levde i etterkrigstida opplevde en stolthet at over norske menn  og kvinner klarte å reise seg fra krigens ødeleggelser og til den velstanden vi har i dag.

Å heise det norske flagg er ok , men bedre ville det være å gå med homoflagget eller miljøflagget.

I  Sverige er flagget forbundet med nazisme?

7 liker  
Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg meiner det er nokså klart at siste tiårs innvandringspolitikk i vestlege land, og grunngjevinga for denne, er eit brot med tidlegare tenking og tradisjon i vår del av verda,

Dette er opplagt feil.  Jeg er gammel nok til å huske, og jeg tror du er enda eldre, da stengte grenser var et symbol på despotiske regimer og fri ferdsel over landegrensene ble regnet som et viktig kjennetegn for den demokratiske del av verden.

I Norge var det faktisk LO og Arbeiderpartiet som først satte ned foten da man fryktet at økt tilstrømming ville sette norske arbeidsplasser i fare. Eller føre til lønnspress nedover.

Tradisjonelt og historisk er det praktiske hindringer som har vært hinderet for mobilitet, ikke ideologiske (eller "tenkning og tradisjon").

1 liker  
Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
fri ferdsel over landegrensene ble regnet som et viktig kjennetegn for den demokratiske del av verden.

Våre unntak for jøder og jesuitter i Grunnloven, har vi i over 150 år, regnet som en skamplett i loven.

1 liker  
Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
I  Sverige er flagget forbundet med nazisme?

Hvor stammer egentlig denne myten fra? Som alle som i blant følger idrettssendinger eller andre begivenheter selv kan bevitne, veives det helt fritt med det svenske flagget uten motforestillinger fra andre enn patriotiske nordmenn som heier på andre utøvere. 

Jeg synes denne type påstander dessverre er karakteristisk for deler av det innvandrerfiendtlige miljøet.

1 liker  
Kommentar #32

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Well i demomstrasjonstog betyr det noe negativt.

1 liker  
Kommentar #33

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Well i demomstrasjonstog betyr det noe negativt.

Nynazistiske organisasjoner som vaier med kombinasjoner av svenske flagg og hakekorslignende symboler, er ikke et syn vi setter pris på. Er du uenig i det?

1 liker  
Kommentar #34

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Innlegget gjaldt haldningsendringar og årsaker til slike

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
 Jeg er gammel nok til å huske, og jeg tror du er enda eldre, da stengte grenser var et symbol på despotiske regimer og fri ferdsel over landegrensene ble regnet som et viktig kjennetegn for den demokratiske del av verden.

Det er verken handel eller turisme vi snakkar om, men å godta at tusenvis og etterkvart titusenvis av utlendingar kvart år skal få varig opphaldsløyve i Noreg, og det mangedoble i Vest-Europa sett under eitt. 

Regima i Sovjet og Aust-Europa gav som regel ikkje innbyggjarane lov til å reise til Vesten som turistar eingong, så det er ei heilt anna sak.

Elles har du rett i at LO har vore skeptisk til arbeidsinnvandring og sosial dumping. Sjeføkonom Reegård, som no blir pensjonist, har i mange år sagt at innvandring er eit tapsprosjekt for landet.

Praktiske og økonomiske forhold vil sjølvsagt begrense omfanget av migrasjon, og gjer det også i dag, men temaet for innlegget var haldningsendringar i mottakarlanda og årsakene til dette. 

6 liker  
Kommentar #35

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er verken handel eller turisme vi snakkar om

Jeg kommenterte din påstand om "brot med tidlegare tenking og tradisjon". Dette er etter min oppfatning, en grunnløs påstand. Kan du peke på hvilken tidligere "tenkning" du tenker på? Kan du utdype noe mer denne "tradisjonen"? Jeg tror svært mange av oss ikke ville vært her i landet i dag om denne påstanden var riktig.

Dette betyr ikke at dagens mobilitet over grensene nødvendigvis kan sammenlignes med tidligere tiders. Det var mer din påstand om tidligere tiders ideologi som du hevder å videreføre, jeg ville problematisere. Tvert i mot vil jeg påstå at dette dreier seg om en relativt ny ideologi som har oppstått etter verden er blitt "mindre" og vi møter mer "fremmedartede" innvandrere. I verste fall kan den sies å ha sine røtter i forrige århundres rasetenkning, men tilpasset vår tid.

Det siste var selvsagt ikke ment som å plassere alle engasjerte innvandringsmotstandere  i den tradisjonen. 

1 liker  
Kommentar #36

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ikke desto mindre, det finnes ingen tall som tyder på at Norge eller andre land vil bestå av en fremmedfødt majoritet og et etnisk norsk mindretall. 

Nej, nok ikke officielle, hvor folk skifter etnicitet i statistikken, når de har været i et nyt land længe nok. Den mekanisme kan gøre at et land kan have netto indvandring, mens antallet af 'indvandrere' i samme land går ned.

Prognoser, der opretholder folks etnicitet, peger på at i de fleste vesteuropæiske lande vil de oprindelige blive et mindretal i dette århundrede.

Selvsagt med en fortsættelse af de sidste årtiers politik som forudsætning.

9 liker  
Kommentar #37

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes denne type påstander dessverre er karakteristisk for deler av det innvandrerfiendtlige miljøet.

Måske fordi vi orienterer os om de mange ubehageligheder svenskere, vist mest skoleelever, er kommet ud for i forbindelse med at de har brugt det svenske flag eller bare haft dets farver på tøjet e.l.

Den svenske stats ideologi siger at nationalflag er nationalistiske og at nationalisme er en form for nazisme.

6 liker  
Kommentar #38

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er opplagt feil.  Jeg er gammel nok til å huske, og jeg tror du er enda eldre, da stengte grenser var et symbol på despotiske regimer og fri ferdsel over landegrensene ble regnet som et viktig kjennetegn for den demokratiske del av verden.

Du må da selv kunne se at du her sammenblander det at rejse og det at migrere.

7 liker  
Kommentar #39

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Den svenske stats ideologi siger at nationalflag er nationalistiske og at nationalisme er en form for nazisme.

Kan du linke til hvor den "svenske stat" uttrykker en slik ideologi?

1 liker  
Kommentar #40

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nynazistiske organisasjoner som vaier med kombinasjoner av svenske flagg og hakekorslignende symboler, er ikke et syn vi setter pris på. Er du uenig i det?

Ekspansive voldelige nationalister bruger også nationale symboler.

Det er en fejl at lade dem få monopol på de nationale symboler.

Det gjorde den danske venstrefløj og forståeligt, fordi de er antinationalister, men de tager fejl, når de søger at fremstille nationale symboler som nazistiske.

Det er desværre den linie fløjen som regel lægger sig på - at polarisere maksimalt og det hænger sammen med at fløjen, i lighed med nazismen, har en voldelig og konfliktmaksimerende ideologi, marxismen, som grundlag.

Dermed ødelægges den demokratiske samtale i det offentlige rum.

9 liker  
Kommentar #41

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du må da selv kunne se at du her sammenblander det at rejse og det at migrere.

Ikke i det hele tatt. Det er en relativt ny tankegang at det skulle være noe suspekt ved å søke lykken på tvers av landegrensene. Jeg har bedt om eksempler på at det skulle være tradisjoner for slik tenkning i det norske folk.

2 liker  
Kommentar #42

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det gjorde den danske venstrefløj og forståeligt, fordi de er antinationalister, men de tager fejl, når de søger at fremstille nationale symboler som nazistiske.

Selvsagt ville det være feil og det gjør de da heller ikke. 

2 liker  
Kommentar #43

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Kan du linke til hvor den "svenske stat" uttrykker en slik ideologi?

He he, nej sådan er det ikke. Det er en ideologi, der træder indirekte frem - f.eks. når elever bliver sendt hjem for at klæde om, hvis de har tøj med svenske flag indstrikket eller når skoler forbyder at flaget hejses i de almindelige anledninger - og i begrundelserne for disse ting.

Det kræver at man er så vred over den slags at man bruger tid på at kigge rundt de rigtige steder. Derfor vil de to fløje ikke kunne blive enige, før venstrefløjen også begynder at læse andet end MSM.

9 liker  
Kommentar #44

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt ville det være feil og det gjør de da heller ikke. 

Joe, sådan tendentielt og antydningsvis. De kan ikke sige det åbent, for det ville være latterligt, men en (påstået) forbindelse søges hele tiden etableret.

Og selvfølgelig er der den forbindelse at også nazister bruger nationale temaer. Det bliver bare 'mor karen logik' at sidestille alle, der bruger noget nationalt.

Ellers bliver det ligesom at sidestille enhver form for statslig omfordeling med kommunisme.

7 liker  
Kommentar #45

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke i det hele tatt. Det er en relativt ny tankegang at det skulle være noe suspekt ved å søke lykken på tvers av landegrensene. Jeg har bedt om eksempler på at det skulle være tradisjoner for slik tenkning i det norske folk.

Det er også en ret ny tankegang at man sådan ret nemt kan få nyt statsborgerskab.

Jo, man har altid set med en vis skepsis på udefrakommende - og da med god grund - man kender dem jo ikke...

Endelig har det da med kvantiteten i vor tid at gøre. Det vi oplever er ellers kun sket i forbindelse med imperialistiske krige, etniske udrensninger og folkemord.

Runde kaldte det en ideologi, men jeg tror ikke det var det i betydningen 'tankekonstruktion', men at det er den måde, alle mennesker alle steder og til alle tider har gjort og tænkt.

Det er altså den almindelige måde for mennesker at være på - at ikke synes om at deres bosted fyldes op med fremmede.

Alt dette kan ikke benægtes, bare fordi kapitalen og venstrefløjen har brug for migration af andre årsager end befolkningens velfærd.

 

8 liker  
Kommentar #46

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er en ideologi, der træder indirekte frem - f.eks. når elever bliver sendt hjem for at klæde om, hvis de har tøj med svenske flag indstrikket eller når skoler forbyder at flaget hejses i de almindelige anledninger - og i begrundelserne for disse ting.

Dette tror jeg er like mytisk som de svenske no-go-zones. 

3 liker  
Kommentar #47

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Runde kaldte det en ideologi, men jeg tror ikke det var det i betydningen 'tankekonstruktion', men at det er den måde, alle mennesker alle steder og til alle tider har gjort og tænkt.

Det er noe annet. At mennesket tar instinktive forbehold mot det fremmede, er ikke det samme som "gammel tradisjon og tenkning". Heldigvis har vi også medfødte egenskaper som peker i en annen retning og det er disse vi anvender når vi skaper en sivilisasjon. 

At hva som ligger i genene har betydning, er vi ikke uenige om. Men hva disse genene inneholder av potensiale for både konflikt og sosial interaksjon, er rimelig likt fordelt hos menneskene kloden rundt og det er ingen grunn til å tro at nordmenn er særlig disponert for "naturtilstanden".

Bortsett fra en forståelig aversjon mot danske skattefuter, er det ikke noen overbevisende tegn på en særnorsk tradisjon for å dyrke fremmedfrykten.

2 liker  
Kommentar #48

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Bagatellmessig innvandring før 1975

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kommenterte din påstand om "brot med tidlegare tenking og tradisjon". Dette er etter min oppfatning, en grunnløs påstand. Kan du peke på hvilken tidligere "tenkning" du tenker på? Kan du utdype noe mer denne "tradisjonen"

Det burde vel vere klart når eg starta med å nemne boka "Vår tids helter", der Leif Larsen var Noregs representant, dvs ein som kjempa mot invasjon og framandstyre. Vidare viste eg til europeisk kamp mot muslimske erobrarar frå Poitiers i Frankrike i 732 til gresk fridomskamp som strekte seg heilt inn i det 20. hundreåret. 

Når det gjeld nordmenn,  har vi rekna oss som eit eige folk, skilde frå både danskar og svenskar, i meir enn tusen år. Både nasjonaldagen vår, og minna frå 1814, 1905, 1940 og 1945, handlar om kampen for fridom  og sjølvstende. Frykta for innvandring har vore så stor at styresmaktene jamvel reagerte på bagatellmessige ting, som innvandring av nokre få tusen finske kvenar eller nokre hundre jødar. No skjems vi så sterkt over slikt at vi har opna døra for hundretusenvis frå fjerne kulturar, noko som reelt utfordrar oss demografisk, kulturelt og økonomisk. 

Les innlegget mitt ein gong til, slik at du får med deg poenga!

10 liker  
Kommentar #49

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Les innlegget mitt ein gong til, slik at du får med deg poenga!

Jeg har lest innlegget og har ingen problemer med å få med meg poengene. Jeg har heller ingen problem med å se hvor du sporer av i dine logiske tankerekker.

Først er det nødvendig at du tar til deg at det er forskjell på en militær invasjon fra en fremmed makt og migrasjon av enkeltindivider. Så lenge det ser ut som at du betrakter disse som identiske størrelser, er det vanskelig å føre en fornuftig debatt om dette.

1 liker  
Kommentar #50

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Multikulturell ideologi mm snur opp-ned på verdiar

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det var mer din påstand om tidligere tiders ideologi som du hevder å videreføre, jeg ville problematisere. Tvert i mot vil jeg påstå at dette dreier seg om en relativt ny ideologi som har oppstått etter verden er blitt "mindre" og vi møter mer "fremmedartede" innvandrere. I verste fall kan den sies å ha sine røtter i forrige århundres rasetenkning, men tilpasset vår tid.

Eg har nemnt "tidlegare praksis og tankegang", ikkje "tidlegere tiders ideologi". Eg har heller ikkje skrive noko om vidareføring. men sagt at "dagens ideologi" bryt med tidlegare praksis og tankegang. 

Problemet er ikkje at "vi møter mer 'fremmedartede' innvandrede", men at det i det kjem så uhorveleg mange av dei, og at ideologi skapt av våre eigne intellektuelle bryt ned vårt mentale forsvar mot innvandring. Det alle før rekna som noko positivt og godt, blir no kalla hat, medan det folk før forakta, blir no beundra. 

7 liker  

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
25 dager siden / 1681 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
5 dager siden / 1604 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
25 dager siden / 1198 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
21 dager siden / 1154 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 876 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
15 dager siden / 823 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 792 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere