Ask Ebeltoft

1    0

Storskoginstruksen. En instruks som undergraver rettsstaten.

Kan vi tillate at Justisdepartementet raserer forvaltningsloven og vår tillit til Norge som en rettsstat? Selvfølgelig ikke. Vår menneskelige plikt er å bekjempe urettferdighet.

Publisert: 11. nov 2016 / 745 visninger.

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet hvordan siste gruppe av Storskogsakene skal behandles, og Refugees welcome to the Arctic ser en uholdbar situasjon utvikle seg. Både i forhold til asylsøkerne, rettsikkerheten og praksis i forvaltningsorganene.
Syriske asylsøkere havner i limbo i Norge, og både Russland og PU gir klare indikasjoner på at retur ikke aksepteres. Returer er prøvd uten hell opptil flere ganger. Vi kan ikke lenger akseptere at regjeringen bruker alle tenkelige midler for å ivareta Europas strengeste asylpolitikk.

Syrere med utgåtte visum og utvisning fra Russland får avslag i henhold til Storskoginstruksen, og tilbake sitter mennesker i en limbosituasjon.
Det er en skammelig og kritikkverdig behandling av mennesker som søker asyl. RWTtA mener dette er psykisk tortur gjennomført av en regjering som tilsynelatende ikke skyr noen midler for å avvise mennesker på flukt i avskrekkingsøyemed.

UDI skrev til Justisdepartementet 21. april 2016 og ba om en endring i praksis i disse sakene, da det viste seg at Russland ikke var så trygt som Storskoginstruksen påpekte.
"Sannsynlighetsvurderingen bør ta utgangspunkt i russisk regelverk for tilbakekall og fornyelse av tillatelser. Dersom oppholdsgrunnlaget i Russland antas ikke å bli videreført, mener UDI at dette bør føre til at søknaden skal tas til realitetsbehandling i Norge".

Men Justisdepartementet så bort fra UDIs bekymring og lot instruksen være uendret!

UNE konkluderte med sitt stornemndvedtak (juni 2016) at retur av syriske menn, som har hatt langvarig, legalt opphold i Russland før de kom til Norge, ikke er i strid med utlendingsloven § 73. Stornemndas vurdering skulle sette klare føringer for hvilke momenter som bør inngå i en slik vurdering og hvor Norges internasjonale forpliktelser går, med hensyn til kravet til «non-refoulement» Det er forbudt for Norge å sende mennesker til et land der de risikerer videre utsendelse til krig, forfølgelse, tortur eller nedverdigende og umenneskelig behandling.

Stornemndas to dissenterende nemndmedlemmer var av oppfatning at faren for kjederefoulement absolutt var til stede, støttet i UNHCRs uttalelser.

Det som virkelig bekymrer er at nonrefoulement ikke er realiteten, ikke minst for de som nå har utgåtte visum. UNCHR opplyser at organisasjonen forhindret tvangsutsendelse fra Russland i 117 saker i 2015, hvor de mente det var fare for refoulement. 50 av disse var syrere, og vi vet også at to syrere som ble returnert fra Norge endte opp i Syria.

UNE skriver også pr. mail at eventuell uttransportering ikke er tema i deres vurdering.
"Når det gjelder muligheten for å uttransportere personer som har fått vedtak om at de må returnere til Russland fordi Norge nekter å realitetsbehandle asylsøknaden, er dette et tema som ikke blir vurdert i UNEs saksbehandling".

Vi i Refugees welcome to the Arctic kjenner til flere tilfeller hvor returnerte har mistet sitt visum ved retur til Russland.
Utvisning fra Russland, fengsling, nevnte utsendelse til Syria og en tilværelse "under jorden" er rapportert av dem som allerede har blitt returnert uten realitetsbehandling i Norge.
Den syriske studenten som ble tvangsreturnert desember 2015, og etter press hentet tilbake til Norge, har nå fått oppholdstillatelse.
Hans sak hvor visumet ble kansellert ved retur, beskriver det russiske asylsystemet. Det er akkurat slike lignende saker det nå gis avslag på.

Forvaltningsorganene UDI og PU er de som har ansvaret for vedtak, og vi ser en skremmende utvikling vedrørende informasjon og underretting av vedtak.
I rundskriv om behandling om asylsøknader for Storskogporteføljen er det skrevet;
"Det vil si at UDI ikke skal tildele advokat fra advokatlistene. I stedet skal PU underrette søkeren om vedtaket, fortelle om frist for klage og frist for å begjære utsatt iverksetting. PU informerer om resultatet av denne begjæringen".

I disse dager kommer vedtak med avslag på realitetsbehandling, og vi ser at underretting av vedtak holdes tilbake.
UDI henviser alltid til PU fremfor å informere dersom søker tar kontakt,. Det er svært alvorlig at informasjon- og opplysningsplikten ikke blir ivaretatt hos et så viktig forvaltningsorgan, som forvalter vilkår for liv og helse og forøvrig nylig fikk tildelt Åpenhetsprisen.

Mange asylsøkere med avslag henvender seg til PU hvor man får beskjed muntlig eller pr. e-post, at asylsøknaden er avslått. I de fleste tilfeller utleveres ikke vedtaket fra PU, og mottatte vedtak har kommet opptil 50 dager etter vedtaksdato.
I èn mottatt mail fra PU får man beskjed om avslag, og at norske myndigheter vil kontakte søker for informasjon om vedtaket. Det gis ikke adgang til klagerett før man har fått en formell beskjed fra UDI/forvaltningen
Denne praksisen ønsker vi større åpenhet om, da det ellers lett kan lede til å tro at man omgår forvaltningsloven for å sørge for at flyktninger sitter i ro på mottak til PU er klar til å uttransportere. For først da formidles avslaget.

Denne praksisen som nå gjennomføres, mener vi strider mot forvaltningsloven, som sier at det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig.

Man kan også i flere tilfeller se at tilsynelatende helt like saker, behandles ulikt. Dette kan ikke aksepteres i en rettsstat, som vi i Norge ønsker å være.
Når én sak realitetsbehandles, og én helt lik sak gis avslag på å realitetsbehandles, kan man faktisk si at Storskoginstruksen er en fallitterklæring for rettsstaten.

Vi i Refugees welcome to the Arctic krever at Justis- og beredskapsdepartementet umiddelbart endrer praksis for denne gruppen som tilhører Storskogporteføljen.
Rapporter fra UNCHR klassifiserer ikke Russlands asylsystem som trygt, og dette underbygges av rapportene fra allerede tvangsreturnerte.
En instruks som gir avslag til personer med utgåtte visum og russiske utvisningsvedtak, og som videre ikke kan effektueres av PU, er en instruks som ikke har noe plass i en rettsstat.
Forvaltningslovens prinsipper utfordres og rettssikkerheten svekkes av et justisdepartement som undergraver selve demokratiet. Dette er alvorlig.

Dette er ikke bare hensynsløse måltall som regjeringen setter, dette er mennesker som søker vår beskyttelse. De søker et land med likeverd, fred, humanitet og respekt for menneskerettigheter.
Norge er dette landet og det må vi fortsette å være.

Denne utviklingen vi ser med tanke på asylretten kan ikke forbigås i stillhet.
Ikke av politikere, ikke av statsansatte i forvaltningen og heller ikke av oss som har vokst opp i et land som alltid har fremmet menneskerettigheter. Det er nå vi setter en gruppe mennesker i et fengsel de ikke kan slippe unna, det er nå barn fengsles og sendes til krigen i Afghanistan, det er nå barn stenges bak piggtrådgjerder i Europa, det er nå mindretallsregjeringen viser sitt sanne ansikt.

Da er det også nå vi skal si; Nok er nok! Vi ønsker de virkelige norske verdiene tilbake. Samhold, solidaritet, likeverd og et inkluderende samfunn. Det er det virkelige Norge!

Vi oppfordrer alle ansvarlige politikere til å ta denne altfor uavklarte og uansvarlige situasjonen på alvor, og forventer at en rettferdig realitetsbehandling av asylsøknadene blir et krav. Dette er ikke tiden i historien da vi skal lukke øynene.
Nok en gang må saken settes på agendaen i Stortinget!

Takk!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
12 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere