Magnar Kleiven

2

Omgjør forbudet mot reservasjon

I lys av samvittighetsutvalgets utredning, bør fastlegers reservasjonsadgang tas opp til ny vurdering.

Publisert: 20. sep 2016

Skrevet sammen med Ingvild Rogne, styreleder i Norges Kristelige Lege­forening

Debatten om fastlegers reservasjonsadgang endte med Helse- og omsorgsdepartementets absolutte forbud mot enhver samvittighetsbegrunnet reservasjon for fastleger.

Høsten 2016 gjennomfører fylkesmennene, på oppdrag fra Helsetilsynet, en kartlegging­ som har som mål å sikre at ­ingen fastleger «praktiserer lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner».

Hardhendt. Norges kristelige legeforening (NKLF) ser på dette som en unødvendig­ hardhendt prosess – mot kolleger­ som ­ønsker å praktisere legegjerningen­ i tråd med sin tolkning av yrkesetikken.

Regjeringen skal imidlertid ha ros for at den ønsket å gå dypere­ inn i de prinsipielle sidene i dette spørsmålet og satte ned et ­utvalg for å utrede yrkesutøveres samvittighetsfrihet i arbeidslivet generelt. Utredningen «Samvittighetsfrihet i arbeids­livet» ble nylig lagt frem. Norges Kristelige legeforening har lest den med stor interesse, og støtter dens prinsipielle forsvar for en tolerant grunninnstilling i møte med samvittighetskvaler.

Utvalget mener at det er riktig å begrense lovfestet reservasjonsrett til noen få situasjoner. For oss leger gjelder det reservasjon mot å utføre eller assistere ved abortinngrep, og en hypotetisk reservasjonsrett mot aktiv dødshjelp dersom det skulle bli legalisert.

Ingen tvinges. I de tilfellene der det foreligger en samvittighetskonflikt uten en slik lovfestet reservasjonsrett, argumenterer utvalget godt for at arbeids­giver og arbeidstaker bør forsøke å finne lokale ordninger.

Det er for utvalget selvsagt at ingen skal tvinges til å handle mot sin dype overbevisning. Da vil alternativene enten være at arbeidsgiver legger til rette, ­eller at arbeidstaker må finne et annet arbeid. Utvalget mener at tre forhold vil være avgjørende for at arbeidsgiver skal legge til rette for ansatte som har et reservasjonsønske:

1. Utgangspunktet er en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning.

2. En reservasjon vil ikke være inngripende overfor tredjepart.

3. En reservasjon vil ikke være urimelig inngripende overfor ­arbeidsgiver eller kollegaer.

Dette er tre viktige kriterier som vil være et godt utgangspunkt for dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Før reservasjonsforbudet for fastleger ble innført, var det nettopp slike ordninger mellom ­arbeidstaker og arbeidsgiver – basert på de tre nevnte kriteriene – som var vanlig i mange kommuner. Klager fra pasienter var svært sjeldne.

Etter innskjerpingen av fast­legeforskriften som umulig­gjorde reservasjon på samvittighetsgrunnlag, valgte flere fastleger å si opp stillingene sine fordi de ønsket å verne samvittigheten sin.

Forbud. I lys av Samvittighetsutvalgets utredning, er det grunn til å stille spørsmål ved om én yrkesgruppe skal ha ­reservasjonsforbud, mens det i alle andre situasjoner skal være arbeidsgiver og arbeidstaker som sammen vurderer om det finnes praktiske løsninger i tråd med de tre kriteriene.

Basert på vurderingene i utredningen bør den sittende ­regjeringen endre fastlegeforskriften. Praksis og rettssituasjon for fastleger må bli i tråd med utvalgets anbefaling om at kommunen og fastleger må kunne inngå lokale avtaler, så lenge dette ikke går ut over pasientene.

Selv om fastleger ikke lenger skal henvise til abort, utfører og henviser de fremdeles til etisk omstridt behandling, som forskrivning av prevensjon som kan virke på det befruktede egget, og assistert befruktning der det brukes fremmed arvemateriale. Fremtiden vil by på nye medisinske muligheter, men også etiske dilemmaer. Det er derfor viktig ikke å forby leger å handle i tråd med tradisjonell yrkesetikk.

Oppsagt. Vår kollega Katarzyna Jachimowich er oppsagt fra sin stilling som fastlege i Sauherad kommune fordi hun ikke ønsker å sette inn spiraler, siden de kan virke etter befruktning.

Bakgrunnen for dette er det syn at livet begynner ved unnfangelsen, og at vår oppgave som leger er å verne om livet fra unnfangelsen til en naturlig død. Hun la frem sin reservasjon da hun ble ansatt i 2011, i forståelse med arbeidsgiver. Hun har nå stevnet Sauherad kommune for retten, og rettsaken kommer opp på ­nyåret 2017.

Norges Kristelige legeforening støtter henne på prinsipielt grunnlag i denne saken, og samvittighetsfrihet som en menneskerett vil være det mest sentrale argumentet i saken.

Vi håper at helsemyndighetene­ bidrar til at denne saken kan ­løses og bli en veiviser inn i den nye, tolerante reservasjonspraksisen som Samvittighetsutvalget tilrår.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20.09.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magnar Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Oppsagt. Vår kollega Katarzyna Jachimowich er oppsagt fra sin stilling som fastlege i Sauherad kommune fordi hun ikke ønsker å sette inn spiraler, siden de kan virke etter befruktning. Bakgrunnen for dette er det syn at livet begynner ved unnfangelsen, og at vår oppgave som leger er å verne om livet fra unnfangelsen til en naturlig død. Hun la frem sin reservasjon da hun ble ansatt i 2011, i forståelse med arbeidsgiver. Hun har nå stevnet Sauherad kommune for retten, og rettsaken kommer opp på ­nyåret 2017. Norges Kristelige legeforening støtter henne på prinsipielt grunnlag i denne saken, og samvittighetsfrihet som en menneskerett vil være det mest sentrale argumentet i saken. Vi håper at helsemyndighetene­ bidrar til at denne saken kan ­løses og bli en veiviser inn i den nye, tolerante reservasjonspraksisen som Samvittighetsutvalget tilrår.

Takk til Magnar Kleiven og Ingvild Rogne for et viktig innlegg i debatten.

Tilnærmingen til spørsmålet har både en praktisk og prinsippiell side som ikke er uforenlige. Da dagens aborlovgivning ble vedtatt ble reservasjonsretten løftet frem som en legitim og gyldig posisjon i lovverket.

Det vil fortsatt være en klok vei å gå. 

Regjeringen velger å overse både Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og intensjonen i vår egen lov om ytringsfrihet, når samvittighetslegene sparkes fra sine fastlegeavtaler, og i verste fall ut i arbeidsløshet.

Legen Kleiven og Rogne henviser til mister ikke retten til å praktisere som fastlege fordi noen har klaget, eller fordi hun ikke er medisinsk kvalifisert, eller fordi hun har begått feil som krever påtale.

Hun mister retten bare fordi hun i noen ytterst få kontroversielle spørsmål har ytret ønske om å reservere seg.

Hun tvinges til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke har medført problemer i pasientbehandlingen, og hun opplyser til til avisa Varden i Telemark, at hun ikke har fått noen klager på grunn av sin reservasjon.

http://www.varden.no/nyheter/lege-far-sparken-fordi-hun-ikke-vil-sette-inn-spiral-1.1448688

Mange vil derfor mene at den Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen heller ikke er mye verdt når Helsetilsynet i praksis initierer staffetiltak mot fastleger som har et annet moralsk kompass.

Der heter det blant annet I § 9 :

Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og friheten til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi utrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

På hjemmebane skyldes presiseringen av vår egen § 100 i grunnloven i 2004, at mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad gav vern til ytringsfriheten. Derfor er det også foruroligende lite som skiller nåværende og tidligere Helse og omsorgsministre, når Bent Høie i praksis gjør det som de rødgrønne truet med å gjøre - nemlig å sparke fastleger med en annen tilnærming i noen ganske få kontroversielle enkeltspørsmål.

Pakket inn i byråkratiske formuleringer er virkeligheten at de risikerer sparken fordi kommunene nærmest refleksjonsløst gir etter for tilsynet uten å vurdere hverken praktiske eller prinsippielle forhold. Og, det er naturligvis stressende for landets samvittighetsleger å måtte forholde seg til at Helsetilsynet på denne måten strammer grepet om fastlegepraksisen - med trusler om oppsigelse for de som ikke finner det mulig å innordne seg i etthvert etisk kontroversielt spørsmål.

At Helsetilsynet tidligere har akseptert dagens praksis hos fastlegene, gjennom mange tiår, og sammen med Helsedirektoratet og Helse og Omsorgsdepartementet - da den rødgrønne regjeringen forsøkte å stramme inn på en velfungerende praksis i 2011 – ikke kunne legge frem dokumentasjon på at dette hadde medført problemer i pasientbehandlingen, gjør saken enda mer urovekkende, og det avtegner seg et uskjønt og mørkt bilde av politisk og verdimessig ensretting som er uakseptabel.

Helsetilsynets tilnærming har også en praktisk side - helsereformen fordrer flere leger i arbeid og ikke færre. Noen kan åpenbart allikevel ofres i spillet om samvittighet, så lenge samvittigheten dreier seg om forhold som ikke vinner gehør hos flertallet. Disse legene utgjør et fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon utgjør på ingen måte noen trussel eller medfører praktiske problemer i pasientbehandlingen. Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Derfor er det uendelig trist når samvittighetsfriheten ofres for denne type politisk og verdimessig ensretting . At yrkesforbudet for disse fastlegene nå synes å være fastslått bør utfordres og imøtegås på det sterkeste.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1210 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1206 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1025 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 850 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 627 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere