Erik Andvik

2

Bibelen – en kirkelig tradisjon

Bibelen kom ikke dalende ned til oss fra himmelen. Nytestamentet var ikke skrevet av Jesus. Vi har ikke engang noe tegn på at Jesus ba sine disipler om å skrive noe.

Publisert: 14. sep 2016

Som katolikk er jeg ofte takknemlig for Espen Ottosens tydelige­ stemme i den offentlige debatten, og opplever ham som en alliert i arbeidet med å forsvare en felles klassisk kristen lære om moraletiske­ spørsmål. Nettopp derfor har jeg et håp om at han kan utvikle en dypere forståelse av det katolske synet på forholdet mellom bibel og tradisjon.

Når Ottosen mener (Vårt Land 9. september) at «Den katolske kirke avviser­ at Bibelen er øverste autoritet for lære og liv» og isteden «fremmer (...) tanke-
gods som først og fremst er hentet fra kirkens tradisjon», setter han bibel og tradisjon opp mot hverandre på en måte som er fremmed for katolikker­. I den katolske forståelsen er det kirken som har gitt oss bibelen, og kirkens autoritet som underbygger bibelens autoritet. Bibelen er rett og slett en kirkelig tradisjon.

Dalte ikke ned. Bibelen kom ikke dalende ned til oss fra himmelen. Nytestamentet­ var ikke skrevet av Jesus­. Vi har ikke engang noe tegn på at Jesus ba sine disipler om å skrive noe. Det Jesus gjorde var å samle rundt seg sine apostler og bygge sin kirke, med et løfte om at dødsrikets porter ikke skulle få makt over den. Jesus og apostlene hadde jo allerede sin bibel – det vi i dag kjenner som Det gamle testamentet.

Som trofaste jøder var det for apostlene helt utenkelig at noe skulle kunne­ verken trekkes fra eller legges til denne bibelen. Likevel, med grunnlag i kirkens selvforståelse som en ufeilbarlig kirke grunnlagt av Jesus Kristus som er Ordet og videreført ved apostolisk autoritet, utviklet det seg etter hvert en ny – ja, tradisjon – om at noen av apostlenes skrifter skulle anses som autoritative på lik linje med de jødiske skriftene. Ulike utvalg av disse apostoliske skriftene ble brukt i de tidlige kristne menighetene i over to hundre år uten at det var fullkommen enighet om hvilket utvalg var det rette.

Enighet. Enigheten kom først i det fjerde århundre når apostlenes etterfølgere­ (kirkens biskoper) ved en synode­ i Roma i 382, senere bekreftet i Hippo i 393 og Kartago i 397, med grunnlagg i apostolisk autoritet fastslo en kanon, en autoritativ liste over de nytestamentlige skriftene. Denne kanon ble en del av kirkens Tradisjon, overlevert (latinsk trādere) fra generasjon til generasjon ned gjennom århundrene­ og helt frem til oss i dag. Det er ikke snakk om tradisjon av typen å spise grøt på julaften. Dette er Tradisjon med stor «T», en ufeilbarlig overlevering av det som kirken med grunnlag i apostolisk autoritet definerer som sentrale dogmer.

Når alle kristne i dag anerkjenner som Guds ord den nytestamentlige kanon­ sammen med de jødiske skriftene­, gir de sin tilslutning til denne kirkelige Tradisjon. I katolsk forståelse er det denne samme levende Tradisjon som har gitt oss dogmene som Ottosen er skeptisk til, som Maria-dogmene og læren om skjærsilden. Disse dogmene er riktignok tydeligere utviklet i den ekstrabibelske delen av Tradisjonen enn i selve Bibelen – for katolikker er ikke den kristne troen avledet av Bibelen alene løsrevet fra Tradisjonen. Men hvordan kunne den være det? Uten Tradisjonen har vi ingen ufeilbarlig innholdsfortegnelse for bibelen.

Umulig. Å sette opp bibel mot kirkens Tradisjon er for en katolikk like umulig som det ville være for Ottosen å sette opp evangeliene mot Paulus’ brev. For katolikker er bibel og Tradisjon en helhet. Fordi de er begge grunnlagt i Guds åpenbaring og beskyttet fra feil av Den hellige ånd, kan det aldri være noen reelle motsigelser mellom dem. Den katolske kirke setter ikke Tradisjonen over Bibelen. Bibelen er Tradisjonens høyeste skriftlig form, bindende autoritet for lære og liv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Bibel og tradisjon

Publisert over 3 år siden
Erik Andvik. Gå til den siterte teksten.
For katolikker er bibel og Tradisjon en helhet. Fordi de er begge grunnlagt i Guds åpenbaring og beskyttet fra feil av Den hellige ånd, kan det aldri være noen reelle motsigelser mellom dem. Den katolske kirke setter ikke Tradisjonen over Bibelen. Bibelen er Tradisjonens høyeste skriftlig form, bindende autoritet for lære og liv.

Jeg skal unnlate å debattere detaljer og heller peke på det som er selve problemet.

Man kan sikkert regne Bibelen som en del av tradisjonen. Problemet oppstår når enkelttradisjoner ikke lar seg belegge i Bibelen, men derimot bærer preg av å være viltvoksende fantasier. Man ser problemet konkret i en annen tråd her på VD der blant annet forestillingen om Maria som evig jomfru har vært nevnt.

For meg er det ubegripelig at mennesker som ellers er helt rasjonelle er villige til å akseptere hva som helst når de bare blir fortalt at noe er tradisjon i deres kirke.

Kommentar #2

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Reformatorisk kraft

Publisert over 3 år siden
Erik Andvik. Gå til den siterte teksten.
Den katolske kirke setter ikke Tradisjonen over Bibelen. Bibelen er Tradisjonens høyeste skriftlig form, bindende autoritet for lære og liv.

Den katolske kirke må gjerne tenke at Bibelen er "en kirkelig tradisjon", sålenge man ikke setter Tradisjonen over Bibelen.

La meg også legge til: Sålenge man ikke filtrerer Skriften gjennom Tradisjonen.

At mange katolikker setter Skriften høyt, er den katolske karismatiske vekkelsen et bevis på. Fordi fenomenene knyttet til denne vekkelsen, er vel noe man ikke finner i Tradisjonen, men i Skriften alene?

Den katolske karismatiske vekkelsen er dermed også et bevis på at Skriften ikke har mistet sin reformatoriske kraft.

Kommentar #3

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erik Andvik. Gå til den siterte teksten.
Umulig. Å sette opp bibel mot kirkens Tradisjon er for en katolikk like umulig som det ville være for Ottosen å sette opp evangeliene mot Paulus’ brev. For katolikker er bibel og Tradisjon en helhet. Fordi de er begge grunnlagt i Guds åpenbaring og beskyttet fra feil av Den hellige ånd, kan det aldri være noen reelle motsigelser mellom dem. Den katolske kirke setter ikke Tradisjonen over Bibelen. Bibelen er Tradisjonens høyeste skriftlig form, bindende autoritet for lære og liv.

Oj. Ingen reell motsigelse mellom dem (Tradisjon og Skriften). Ja, det må sies og være en kreativ formulering all den tid Bibelen snakker om forbud mot å be til andre enn Gud Fader ved Jesus Kristus. I direkte strid med sier katolsk lære at vi kan be til helgenene og de vil bære våre bønner fram for Gud. Den eneste Bibelen sier går i forbønn for oss i himmelen, er Jesus Kristus.

Bibelen sier også klart at der er ingen annen mellommann mellom oss og Gud enn Mennesket Jesus Kristus. Allikevel er paven å regne for en slik etter katolsk lære. 

På hvilket grunnlag kan den romersk-katolske kirke sidestille tradisjonen og Guds skrevne Ord? Ingen steder i Guds Ord finner vi en slik autoritet gitt til Tradisjon utenfor Skriftens egen åpenbaring og bekreftelse av noe slikt. 

Vi kunne selvsagt også løftet fram doktriner som ikke er å finne i Bibelen, så som Skjærsilden og bønner for de døde. Det er altså ikke slik at katolsk Tradisjon eksisterer i lykkelig enhet side om side med den bibelske tradisjon og åpenbaring. 

Det må derfor spørres: Om der eksisterte en slik enhet, uten motsigelser, hvorfor oppstod i såfall reformasjonen? Da er denne uten innhold og faktisk meningsløs. 

Kommentar #4

Erik Andvik

2 innlegg  10 kommentarer

Rasjonelt?

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
For meg er det ubegripelig at mennesker som ellers er helt rasjonelle er villige til å akseptere hva som helst når de bare blir fortalt at noe er tradisjon i deres kirke.

Neppe hva som helst. Selv katolske tradisjoner som relativt nylig er bekreftet formelt i kirken har røtter som går like langt tilbake som tradisjonen om nytestamentet.

Så da må jeg spørre deg -- hvorfor aksepterer du tradisjonen om at nytestamentet består av nøyaktig de 27 bøkene du har i din bibel og ikke noen andre?

Kommentar #5

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erik Andvik. Gå til den siterte teksten.
Neppe hva som helst. Selv katolske tradisjoner som relativt nylig er bekreftet formelt i kirken har røtter som går like langt tilbake som tradisjonen om nytestamentet.

Så da må jeg spørre deg -- hvorfor aksepterer du tradisjonen om at nytestamentet består av nøyaktig de 27 bøkene du har i din bibel og ikke noen andre?

Jeg vet ikke hva du egentlig mener med det første avsnittet. Mener du at det finnes tekster som er like gamle som de nytestamentlige tekstene? Eller mener du bare at det finnes tekster som er eldre enn de synodene som du nevner fra 300-tallet?

Til det andre avsnittet kan jeg bare gjenta hva jeg skrev: “Man kan sikkert regne Bibelen som en del av tradisjonen. Problemet oppstår når enkelttradisjoner ikke lar seg belegge i Bibelen, men derimot bærer preg av å være viltvoksende fantasier. ”

Det er disse tradisjonene som er problemet. Jeg forstår at du er villig til akseptere forestillingen om Maria som evig jomfru og forestillingen om Marias legemlige himmelfart og mange andre forestillinger fordi det er DKKs lære. Det er det jeg finner svært lite rasjonelt.

Vi vet at tekster av Paulus er gått tapt. Det kan vi se av Paulus’ brev. Om man fant disse tekstene, ville jeg ikke ha noe problem med å inkludere dem som uttrykk for tidlig kristen tro. Hvordan ulike kirkesamfunn ville stille seg til eventuelle nyoppdagede tekster, vet jeg ikke.

Som historiker er jeg kritisk til verdien av en rekke av de tekstene som DKK bygger sine tradisjoner på. For meg er mange av dem kun vitnesbyrd om fantasier. Slike tradisjoner er interessante fra en religionshistorisk synsvinkel. Noen særlig verdi ut over det har de ikke.

Kommentar #6

Erik Andvik

2 innlegg  10 kommentarer

Belegg i bibelen

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Problemet oppstår når enkelttradisjoner ikke lar seg belegge i Bibelen, men derimot bærer preg av å være viltvoksende fantasier. "

Det er disse tradisjonene som er problemet. Jeg forstår at du er villig til akseptere forestillingen om Maria som evig jomfru og forestillingen om Marias legemlige himmelfart og mange andre forestillinger fordi det er DKKs lære. Det er det jeg finner svært lite rasjonelt.

Én av de enkelttradisjonene som ikke lar seg belegge i Bibelen er nettopp forestillingen om at det skulle bli et skriftlig nytestament. Hvor finner du det i bibelen? Vi har i nytestamentet like gode antydninger til den fremtidige læren om Maria som vi har antydninger til den fremtidige læren om et nytestament. Vi er helt avhengig av kirkens tradisjon for begge. Som katolikk er ikke det noe problem for meg, fordi jeg tror på kirkens autoritet. Det er et mye større problem for protestanter.

Kommentar #7

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erik Andvik. Gå til den siterte teksten.
Én av de enkelttradisjonene som ikke lar seg belegge i Bibelen er nettopp forestillingen om at det skulle bli et skriftlig nytestament. Hvor finner du det i bibelen? Vi har i nytestamentet like gode antydninger til den fremtidige læren om Maria som vi har antydninger til den fremtidige læren om et nytestament.

Du forsøker å presse på meg en problemstilling som ikke er min, men klinger som apologi fra DKK.

Jeg må heller gjenta hva jeg skrev:

“Vi vet at tekster av Paulus er gått tapt. Det kan vi se av Paulus’ brev. Om man fant disse tekstene, ville jeg ikke ha noe problem med å inkludere dem som uttrykk for tidlig kristen tro. Hvordan ulike kirkesamfunn ville stille seg til eventuelle nyoppdagede tekster, vet jeg ikke.

Som historiker er jeg kritisk til verdien av en rekke av de tekstene som DKK bygger sine tradisjoner på. For meg er mange av dem kun vitnesbyrd om fantasier. Slike tradisjoner er interessante fra en religionshistorisk synsvinkel. Noen særlig verdi ut over det har de ikke.”

Du kan jo heller forklare hvorfor samlingen med nytestamentlige tekster ikke inkluderer de tekstene som DKK bygger sine tradisjoner på.

Kommentar #8

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erik Andvik. Gå til den siterte teksten.
Så da må jeg spørre deg -- hvorfor aksepterer du tradisjonen om at nytestamentet består av nøyaktig de 27 bøkene du har i din bibel og ikke noen andre?

Vil bare legge til noe - siden Ulrichsen refererte til "din kirkes" tradisjon ang NT kanonen.

Det er ca 7-8 bibel store bibel-kanoner i verden, ikke bare den katolske. Disse avviker fra hverandre kraftig. Men alle (foruten den rent jödiske da, selvsagt) har de samme 27 böker i NT! Dette er altså ikke en spesiell kirkes tradisjon.
Dette faktum stammer heller ikke fra noen synode i det fjerde århundre. NT er en samling apostolske skrifter sirkulert og allment anerkjent av den eneste kirke allerede kort etter den siste apostel, Johannes, död. DKK har senere kun bekreftet kanonen, for å avskrive de utallige tilleg (noen bra, noen halvgode og mange mange falske senere dokumenter) som ikke er anerkjent av den tidllige menigheten.

Kommentar #9

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Du kan jo heller forklare hvorfor samlingen med nytestamentlige tekster ikke inkluderer de tekstene som DKK bygger sine tradisjoner på.

Kirkefedrenes tradisjon er vel aldri påstått å väre ufeilbarlig inspirert av Gud? Det måtte de jo i sådall väre om de skulle inkluderes i NT.
Apostolisk tradisjon i DKK dreier seg om tolkning av skriften, og må da selvsagt väre separert fra skriften. Når det gjelder tradisjon i form av utförslse, så er den uansett underlagt nödvendige modifikasjoner opp igjennom tidene, og det er opp til enhver i hver generasjon og kultur å gjöre dette med visdom, så det ville väre totalt imot sin hensikt å fastlåse det til skriften.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 12 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere