Roald Øye

Pensjonist
199    1408

Martin Luther

Det er kanskje noen som husker lektor Trygve Bull, som på sine eldre dager ble stortingsmann for SV. Han var en interessant og levende historielærer.

Publisert: 24. aug 2016 / 2601 visninger.

Vi brukte en lærebok i historie som antakelig var skrevet av en nær slektning av ham, professor Edvard Bull, som ble beskyldt for å ha hatt en sosialistisk agenda da han skrev boka. Der leste jeg for første gang om Martin Luthers utrolig stygge uttalelser om jødene. Jeg protesterte høylydt, for jeg trodde det var utslag av Arbeiderpartiets tradisjonelle antikristelige propaganda. Jeg har senere måttet bite i det sure eplet. Det som stod der var sant hvert bidige ord.

Martin Luther er berømt for Den protestantiske reformasjon, og han har gitt navnet sitt til utallige kirkesamfunn rundt omkring i verden. De fleste av dem hører hjemme i Europa og Nord Amerika. Kanskje det lutherske innslaget i navnene bør slettes etter det som nå har blitt alment kjent om ham?

Som augustinsk munk beundret Luther kirkefaderen Augustin på alle måter, inkludert hans syn på jødene. Augustin hadde promotert paria-status for jødene, som kom til å bli avskydd og foraktet, uvelkomne og henvist til en miserabel tilværelse i Europa gjennom hele Middelalderen. Luthers skrifter oppnådde på 1500-tallet og senere en status på høyde med Den hellige skrift, også de som angikk jødene som individer og folkegruppe. Augustins fordommer ble forsterket av Luther og ble en del av den «europeiske kulturarv». Det fikk tragiske følger helt opp til våre dager.

Luther var nemlig ikke bare en munk og universitetsprofessor, men også politiker, tysk nasjonalist og mye mer. På tross av den store fattigdommen til de tyske bøndene som hensynsløst ble utnyttet av både høyadelen og lavadelen, tok Luther av «forståelige grunner» de mektiges parti i Bondeopprøret i 1525. Nesten 300.000 bønder ble drept av adelen under opprøret. Kjente tyske skribenter som Erick Fromm og Karl Barth tilskriver den blinde tyske respekt for autoriteter å ha sitt opphav i Luthers skrifter.

Han hadde nemlig ikke hatt hell med seg i sitt forsøk på å omvende jødene i Tyskland til kristendommen, og som hevn (!) oppfordret han sine landsmenn til å få dem vekk. Tankene sine om dette prosjektet gjorde han rede for i boka si «Om jødene og deres løgner», som bl.a. innebar å sette fyr på synagoger og skoler, konfiskere jødiske bøker, rasere hjemmene deres, nekte rabbiene under trusler om dødsstraff å undervise sine trosfeller, beslaglegge deres penger og smykker og gjerne kjeppjage dem ut av tyske landområder.

Dr. teol. Martin Luthers anbefalinger ble satt ut i livet 400 år senere, om natten mellom 9. og 10. nobember 1938. Den har blitt kalt Krystallnatten på grunn av alle de knuste vinduene i jødiske hjem og butikker. Den statlig organiserte pogromen fant sted på Luthers fødselsdag! Det lutherske presteskapet ble gitt oppgaven å fullføre det lutherske «misjonsoppdraget» overfor verdensfienden, jødene. Holocaust var ikke bare et hårreisende påfunn av en galmann i Berlin. Det var en dypt forankret i «opplysningstidens ånd», som i fleng hadde fostret, filosofer, fortattere, kunstnere, komponister og vitenskapsmenn.

Den verdenvide lutherske kirke godkjenner naturligvis ikke drap på jøder i våre dager. Det skulle ha tatt seg ut! De er da skikkelige folk. Den fortsetter imidlertid å være fiendtlig innstilt overfor jøder på andre måter. Den tysk-lutherske kirkes organisasjon «Brot fur die Welt» donerer store summer til anti-Israel NGO- er, noe også andre lutherske kirker gjør, som f.eks. Den svenske kirke og Den danske nasjonal-evangelisk lutherske kirke. Den sistnevnte donerer penger gjennom DanChurchAid til NGO BADIL. Denne NGO-en leder an i BDS-kampanjer som benekter Israels legitimitet og sprer grove anti-jødiske tegneserier på sine websider som minner om Nazi-tidens publikasjoner. NGO Monitor har beskrevet disse i detalj.

De evangelisk lutherske kirker både i Amerika og Europa har en lang historie med antisemittisk bagasje som har sin felles teologiske basis ved sitt medlemsskap i Kirkenes Verdensråd, som støtter BDS-kampanjen og fordømmer kristensionister, som er sympatisk innstilt til den jødiske stat.

I 2017 vil 500-årsjubileet for Martin Luthers Reformasjon bli feiret med festivaler, utstillinger, konserter, gudstjenester og skuespill. 70 år etter jødeutryddelsen i Europa har det jødiske trossamfunn i Tyskland bedt kirkelige myndigheter formelt å beklage den lutherske demonisering av jødene, som så sterkt påvirket nasistene. Om de har lykkes, er ukjent.

Den evangelisk lutherske kirke i Amerika (ELCA) har imidlertid hittil ikke gjort noe forsøk på å «rette opp feila fra i går», meldes det. De foretrekker å videreføre sin tradisjonelle antisemittisme, hykleri og misforstått omsorg for dem som har en agenda som går ut på å ødelegge Israel. Hva Den norske kirke og andre lutherske kirkesamfunn har gjort, vet jeg ikke.

Martin Luther ble en av Adolf Hitlers ikoner, som ble lovprist i «Mein Kampf». Hans anti-semittiske ånd svever fremeles over vannene både i Amerika og i Europa.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Mona Ekenes

7 innlegg  845 kommentarer

Israel gav bort gjenerobret land for "fred"....

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Måtte Gud være Martin Luther og dagens åndelige ledere nådig! Men kjære, Mona Ekenes, jødene har da ikke fått hele løfteslandet tilbake. Judea og Samaria hører også med til Eretz Israel, og venter på en folkerettslig gyldig annektering, som kanskje er like om hjørnet etter valget i Israel i 2017. Om Gaza hører med, er jeg usikker på.

Rune, jødene fikk landet tilbake om enn ikke hele stor Israel, men nok til at de fikk et sterkt etterlengtet land tilbake. 6-dagers krigen medførte gjenerobring av landområder i forsvarskrig, dessverre for å gjøre verden til lags gav styresmaktene i Israel bort land for "fred". Noe de smertelig fikk erfare var fåfengt, fant raskt dette selv om omtalen av Israel og jødene er "politisk korrekt" formulert i vestlige leksika:

Israel fikk kontroll over Sinai-halvøya, Gazastripen, Golanhøydene og Vestbanken ved Jordanelva, som tidligere var kontrollert av Jordan, inkludert Øst-Jerusalem. 22. november 1967 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 242, «landet for fred»-formuleringen, der man fremmet et ønske om å opprette en vedvarende fred basert på at Israel trakk seg tilbake fra områdene de okkuperte i 1967, slik at de mistet all status som en stridslysten stat, alle stater i områdets uavhengighet ble respektert, samt retten til å leve i fred med sikre og anerkjente grenser…..

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Israels_historie

Rune, Israel er vel et av svært få land som ikke tillates rett til å beholde landområder vunnet i forsvarskrig. Antikristelig globallistisk "politisk korrekthet" krever og forlanger definisjonsretten på det meste, selv om Den Allmektige Allhærs Gud har all definisjonsrett.

Hvorfor de mer bibeltro kristne opp igjennom århundrene har forsøkt å fortie Luthers mørke side, er vel fordi de likte Luthers tolkning, lære og teologi. Den menneskelige trang til å velge sine ledere og etterfølge dem er sterk, til tross for Paulus sterkt advarte mot å holde seg til mennesker noe som medførte splittelser. Kirkehistorien bekrefter dette godt dokumentert.

For meg er det å holde seg til kirkefedre ubibelsk, for vi er alle kalt til å holde oss til Kristus Jesus alene og Skriften alene, uten unntak.

Det er kun de teologisk intellektuelle som har "glede" av årelange stridsspørsmål og diskusjoner om tolkninger som fort også medfører enda flere stridigheter og splittelser. Det er Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære samt Guds Forskrifter for menighetene vi skal forholde oss til, uten innblanding av menneskelige særordninger. Hadde alle kristne forholdt seg til Jesu Kristi lære og Guds Forskrifter for menighetene, da hadde kirkehistorien fått et mye bedre vitnesbyrd. De første jødiske menighetene bar vel heller ikke preg av noe som minnet om geistlighet, slik jeg har fått se det.

På forunderlig vis:

 

15 Men det er likevel annerledes med Guds nådes gave enn med Adams fall. På grunn av den enes fall måtte mange mennesker dø. Men Guds nåde er uendelig mye større: Den er en gave, og den gis til de mange i rikt mål på grunn av det ene menneske Jesu Kristi nåde. 16 Og det er annerledes med gaven enn med den enes synd. For dommen over én mann førte til fordømmelse, men nådens gave førte til frifinnelse, enda det var mange som hadde falt. 17 Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. 18  Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

 19 Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.

 20 Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større.

 21 Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Rom 5,15-21

Samtidig:

8 Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. 9 Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes Far, så vi kan vinne livet? 10 For fedrene tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. 11 All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.

 12  Derfor, rett ut de slappe hender

 og styrk de vaklende knær!

 13 La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen.

 14  Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

 15 Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.

 16 Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et måltid mat.

 17 Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende bad om den. For han fant ikke vei til omvendelse. Hebr 12,8-17

 

Luthers nådelære ble populær, mens helliggjørelsen (vokse opp til Kristus og bli mer og mer lik Ham) som også innebærer at Kristus Jesus renser bort (tukter, for det kan kjennes smertefullt) det som ikke har noe med helliggjørelse å gjøre underveis på Livets Veg.

Det er nødvendig å prøve seg selv og hverandre på Skriftene, også ledere og hyrdene i menighetene, hadde flere fulgt Jesu Kristi lære på dette området ville også mye vært annerledes.

Langt flere ville blitt mye bedre kjent med Skriftene, framfor de forskjellige kirkefedre og teologers tolkninger og meninger.

Svar
Kommentar #52

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Et klart Kristus-vitnesbyrd er nok.

Publisert over 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Derfor synes jeg du gikk vel langt i din ovenstående kommentar

Jeg er enig med deg i at jeg gikk vel langt i min kommentar, og jeg var forberedt på at det kunne komme motforestillinger. De var helt på sin plass.

Jeg har en personlig opplevelse som forklarer min loviske holdning. For noen år siden oversatte jeg til norsk, sammen med en sokneprest, et forskningarbeid om palestinsk kristendom i "Palestina". En israelsk professor ved Det hebraiske universitet i Jerusalem tillot oss å distribuere forskningsarbeidet til alle kristenlederne i Norge, også til biskopene. Responsen vi fikk var ikke bare positiv, for de kritiske forhold som professoren pekte på i sin undersøkelse av palestinernes trosutøvelse, ble stort sett avfeid med at de palestinske kristenlederne på Vestbredden, bl.a. biskop Munib Younan, (president i LVF), hadde et tinderende "klart Kristus-vitnesbyrd" i alt det de skrev og forkynte. 

Synet på staten Israel er en annen historie. "Katastrofen i 1948" er de kristne på "Vestbredden" med og feirer hvert år i mai, og okkupasjonen av landet deres ønsker de å få avsluttet med samme begrunnelse som den president Mahmoud Abbas gir. Like fullt blir vi oppfordret til å betrakte dem som våre kristne brødre og søstre, som vi kan dele vår tro med. Det faller ikke alltid så lett, når de endog rekner Jesus som den første palestinske frihetskjemper. Men som sagt, jeg har en tendens til å være for lovisk av og til.

Svar
Kommentar #53

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Stakkars israelere.

Publisert over 1 år siden

Med Bibelen i hånden som kart og landoppmåler anbefaler flere her mere zionistisk landgrab kalte "folkerettslig gyldig annektering."

Med slike venner er Israel dømt til å føre permanent krig til Gud og Jahve straffer dem for overmot og hovmod og sender hele regionen i Armaggedon.

Sånn blir det såfremt israelerne lar kristenzionistene veilede dem.

Stakkars israelere. 

Svar
Kommentar #54

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Din formulering ovenfor kan utløse mange juridiske diskusjoner blant folkerettslærde jurister, for begrepet er ladet med en hundreår lang histore, som splitter partene like mye i dag som for 100 år siden. Din tilnærming til problemets kompleksitet virker overfladisk og kunnskapsløs. Sett deg inn i hvilken stat eller entitet som okkuperer landområder fra hvilken annen stat med gyldig jurisdiksjon over omstridte områder!

En liten, men betydningsfull spissfindighet i Sikkerhetsrådets Resolusjon 242 etter Seksdagerskrigen i 1967, diskuterte partene  i 2 måneder før PLO og Arafat måtte bite i det sure eplet og gi seg. Det gjaldt spørsmålet om Israel skulle trekke seg ut fra "okkuperte områder" eller "de okkuperte områdene". Gjett hvilken formulering som ble den endelige i resolusjonen, og som fremdeles gjelder. Den riktige forståelsen bør gjøre alle "forståsegpåere" ydmyke når de uttaler seg om okkupasjon og annektering.  

Svar
Kommentar #55

Hans Torvaldsen

1 innlegg  68 kommentarer

Slettet - dobbelpostering

Publisert over 1 år siden
Svar
Kommentar #56

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Avblås BDS-kampanjen!

Publisert over 1 år siden

Utgangspunktet for debatten på denne tråden var Martin Luther, og hva han har betydd for ettertiden. Det har fra min side blitt fokusert på hans negative innflytelse på de menighetene som bruker navnet hans som markør, de lutherske menighetene. I to av dem har jeg hatt mitt åndelige hjem. 

Det har vært gode hjem. Gradvis har det gått opp for meg at kirkesamfunnet har et uavklart forhold til noe i min tro, som har blitt mer og mer urovekkende for meg. Det gjelder synet på staten Israel, som ble opprettet i 1948, og som jeg ser som oppfyllelse av Bibelens løfter til det jødiske folk.  

I frikirkemenighetene som jeg kjenner til, fins det medlemmer som deler mitt syn i dette spørsmålet. Andre er nøytrale i "dette vanskelige temaet". "Det får bli Guds sak å ordne opp i. Han greier det nok!" En tredje gruppe er tilhengerne av den såkalte erstatningsteologien, som ikke vil ha for mye fokus på Israel i en menighetssammenheng. Vi har hver våre kjepphester! Leave us alone!

Det er da Martin Luther dukker opp i mine tanker. Kan hans negative holdning til jødene, som han ga uttrykk for i sitt famøse skrift  fra 1542, også ha nedfelt seg i ledelsen i mitt og i andre kirkesamfunn? Jeg håper ikke det. Men i Den norske kirke og i den verdensvide katolske kirke tror jeg det er tilfelle, noe uttalelser fra lederne i Kirkens Verdensråd og Lutherske Verdensforbund tyder på.

Det tragiske med Luthers brennende engasjement på teologiens område, var at han i sitt virke for å vinne jødene i Tyskland for det glade budskap om frelsen i Jesus Kristus, kom til å jage dem bort fra denne mannen (Yeshua) som de gjennom hundreårene siden har avskydd som pesten. I Israel foreligger det et lovforslag i Knesset om å forby messiansk evangelisering av utlendinger. Det er trist, men forståelig. I våre dager burde det være en oppgave for den kristne menighet på jord å vise i ord og handling at de/vi tar avstand fra reformatorens ukristelige holdninger. Og heller ikke deltar sammen med resten av verden i BDS-kampanjer.          

Svar
Kommentar #57

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Vi ser andre også

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I frikirkemenighetene som jeg kjenner til, fins det medlemmer som deler mitt syn i dette spørsmålet. Andre er nøytrale i "dette vanskelige temaet". "Det får bli Guds sak å ordne opp i. Han greier det nok!" En tredje gruppe er tilhengerne av den såkalte erstatningsteologien, som ikke vil ha for mye fokus på Israel i en menighetssammenheng. Vi har hver våre kjepphester! Leave us alone!

De såkalte kristensosialistene fra 70-tallet, hvor er de blitt av? Den siste jeg husker er Bjørn Eidsvåg. Han måtte gå til psykolog for å miste Jesus for å ta vare på sin PK-tro. Det er slik det er fremstilt i media.

Du kan omtrent dømme menigheter, etter sitt syn på jødene. Jesus sa:"Dere skal dømmes av alle folkeslag, for mitt navns skyld". Det er jo det vi ser i dag.

Hvorfor skal vi dømme jøder hardere enn andre? Det er jo det vi gjør!

Svar
Kommentar #58

Rune Tveit

40 innlegg  4051 kommentarer

Godt poeng

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal vi dømme jøder hardere enn andre? Det er jo det vi gjør!

For hvorfor er selvmordsbombing I Paris terror, mens det I Israel er rettferdig forsvarskamp?

Svar
Kommentar #59

Gjermund Frøland

10 innlegg  5717 kommentarer

satt på spissen

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
For hvorfor er selvmordsbombing I Paris terror, mens det I Israel er rettferdig forsvarskamp?

Fordi selvmordsaksjoner i Frankrike utøves av fremmede og er rettet mot de innfødte.

I Israel er det omvendt.

Svar
Kommentar #60

Randi TunIi

10 innlegg  3846 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Fordi selvmordsaksjoner i Frankrike utøves av fremmede og er rettet mot de innfødte.

I Israel er det omvendt.

Så Anders B. Breivik drev ikke terrorisme han da.

Svar
Kommentar #61

Gjermund Frøland

10 innlegg  5717 kommentarer

stråmannsargumentasjon

Publisert over 1 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Så Anders B. Breivik drev ikke terrorisme han da.

Jeg svarer på stråmammsargumentasjon.

Ingen mener vel at selvmordsbombere ikke er terrorister?

Når jeg skriver "satt på spissen", er det fordi de fremmede (de europeiske innflytterne) i Israel er en utdøende rase. Deres barn og barnebarn er selvsagt like mye innfødte som de kristne og muslimske palestinerne er det. Det er jo dette som gjør den palestinske tragedie til et tilsynelatende uløselig problem.

Forøvrig må jeg få lov å påpeke at Breivik drev med terror mot medlemmer av Det norske arbeiderparti (min utheving).

Svar
Kommentar #62

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Trådens tema.

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
For hvorfor er selvmordsbombing I Paris terror, mens det I Israel er rettferdig forsvarskamp?

Fordi palestinerne må benytte terror i sin "rettferdige" kamp for landet sitt, som jødene har tatt fra dem. Dette er den politisk korrekte forståelse blant Vestens venstrevridde mediefolk, som også NRKs reportere fra Midtøsten har inntatt. Andre vil si at det er slik fordi vi står i en åndskamp der jøder er involvert. Da er det vanlig å "miste hodet", noe endog den religiøse reformatoren Martin Luther demonstrerte i sitt møte med jødene - for å holde seg til trådens tema.   

Svar
Kommentar #63

Gjermund Frøland

10 innlegg  5717 kommentarer

om å miste hodet i åndskamp

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Andre vil si at det er slik fordi vi står i en åndskamp der jøder er involvert.

Åndskamper har det med å bli ekstra brutale.

Vi kan se på Luthers "åndelige" kamp mot jødene og den "åndelige" retorikk han bruker i "Om jødene og deres løgner".

Vi kan se på med hvilken besluttsomhet staten Israel, Guds eget land, ble opprettet (både i Josva og i moderne tid).

Vi kan se på selvmordsbomberne og deres hodeløse tro på "åndelig" belønning fra Gud det hinsidige.

Ikke bare er åndskampene ekstra brutale, men det ser også ut til at martyrene venter seg en svært så hedonistisk belønning.

Svar
Kommentar #64

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Djevelens barn.

Publisert over 1 år siden

Professor i kirkehistorie Tarald Rasmussen uttalte på VLs verdidebatt i 2016: «Da Luthers skrifter ble utgitt i seks bind på norsk på 1980-tallet lot vi være å ta med noe fra denn­e 
teksten: «Jødene og deres løgner», fordi vi mente det var best ikke å bringe den i omløp på nytt. Tekstens virkningshistorie maner til ekstra forsiktighet: Før og under annen verdenskrig ble den i flere protestantiske land utgitt på nytt og brukt til støtte for jødeforfølgelser.»

Nasistenes jødehat har blitt tatt opp igjen i etterkrigstidens Norge av Norsk Front, bl.a. av en av deres frontfigurer forhenværende sogneprest, Hans Egede Nissen, som har sagt det slik:

«Jesus Kristus sa til jødene: «Dere har djevelen til far!» (Johs. 8.44.). Luther er således i god overensstemmelse med evangeliene i sitt syn på jødene. Den evangelisk-lutherske kirke har syndet meget ved å drive humanitet og veldedighet overfor djevelen. Og ikke minst har Den norske­ kirke, som ved grunnloven er forpliktet til å forbli ved den evangelisk-lutherske­ konfesjon­, syndet ved å undertrykke og ­neglisjere den store reformators­ advarsler og sannhetsord om djevelens barn.»

I Norge og i andre demokratiske land er ikke dette lenger en aktell problemstilling, men derimot i de muslimske land, især i Midtøsten, er den det alt overskyggende problem. Å ­neglisjere den store reformators­ advarsler og sannhetsord om djevelens barn, er det bare et fåtall kristne palestinere som våger å gjøre.»

Når en norsk lutheraner i 2016 kan få seg til å ytre noe så hårreisende på religiøst grunnlag, hva kan man ikke da vente å høre fra troende palestinske lutheranere i Det hellige land? Jeg har lest og lyttet til hva presidenten i Det Lutherske verdensforbund, biskop Munib Younan, mener om «djevelens barn», og det er i rettferdighetens navn ikke like ille som Luthers udgydelser, men det religiøse slektskapet er  tydelig. Dokumentasjon fins på Google.

Et spørsmål reiser seg: Har Den Lutherske kirke i "Palestina", der biskop Munib Younan er biskop, oversatt til arabisk Luthers skrifter bl.a. om jødenes løgner og distribuert det til dens menigheter, eller har de utelatt det slik de norske oversetterne på 1980-tallet gjorde, fordi tekstens negative virkningshistorie er så dramatisk. Har Lutherske Verdensforbund der Munib Younan er president ved noen anledning offentlig gått ut og tatt avstand fral Luthers famøse  skrift? Har noen Lutherske kirkesamfunn i det hele tatt gjort det? Det er eventuelt ukjent for meg.

Svar
Kommentar #65

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Det Luther ikke er skyldig i.

Publisert over 1 år siden

Vår kultur hviler bokstavlig talt på tre søyler, Athen, Roma og Jerusalem. I historiefaget har den sistnevnte søylen tradisjonelt blitt stemoderlig behandlet på øverste nivå. Det kan jeg hevde fordi jeg har opplevd norsk skoleverks tilbud på dette fagområdet fra bunn til tops, godt dekket i folkeskole og gymnas, men mangelfullt ved Det historisk fakultet opp til hovedfagsnivå ved UiO, slik jeg opplevde tilbudet for et par generasjoner siden. Jeg synes å merke konsekvensene av denne mangelen i dagens fremstilling av Midtøstens historie der jøder, palestinere og Israel står i sentrum.

Hva vet f.eks. Ola Nordmann om følgene, som Korsfarertiden fikk for antisemittismens fremvekst i Europa og i den muslimske verden? Som historielærer i realskole og gymnas er jeg medskyldig i dette historiske underskuddet - og i de to siste generasjoners tilbøyelighet til så lett å bli manipulert av medienes skjeve framstilling av Midtøstens historie. Man kan si hva man vil om Martin Luther, men at han er skyld i fremveksten av antisemittismen i verden før han skrev smedeskriftet sitt i 1543, blir helt galt.

Jeg har for sent blitt klar over Korsfarertidens betydning for dagens antisemettisme i den muslimske verden, som nordmannen Sigurd Jorsalsfare med pavens velsignelse også var med å fremme: Kristus-morderne skulle nå tas både på vei sydover til Jerusalem og på hjemmebane, sammen med de muslimske okkupantene.

Jeg skulle ønske en kirkehistoriker kunne ha gjort rede for denne historiske biten i en eller annen riksavis. Hvordan kan vi som folk og nasjon gjøre godt igjen det vi har vært med på overfor det jødiske folk gjennom tidene?  Boken "Jødehat" fra 2005, som er omtalt tidligere på denne tråden, gir verdifull informasjon om denne historien.  

Svar
Kommentar #66

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Luther jubileum med bismak..

Publisert over 1 år siden

Martin Luthers smedeskrift "Jødene og deres løgner" figurerer ved siden av Adolf Hitlers "Mein Kampf" og "Sions vises protokoller", som forfatter av en av tidenes verste antisemttiske skrifter.

Det siste skriftet utgir seg for å være en samling protokoller fra et hemmelig møte mellom ledende jøder og frimurere, som skal ha funnet sted samtidig med den første sionistkongress i Basel i 1897. Her skal jødiske ledere ha lagt planer om å gripe makten i verden og ødelegge all kristen kultur. Det er usikkert hvem som opprinnelig fabrikerte protokollene. De to andre har kjent forfatter, som burde ha lite til felles.

Alle de tre antisemittiske skriftene er populær lesning i de muslimske land og gjør det smertefullt å bekjenne sin lutherske tilhørighet når man er sammen med mennesker fra denne kulturen. Har det blitt tatt noe initiativ fra sentralt hold for å bøte på skaden som Luthers skrift har påført spesielt det jødiske folk? At Luther har så høy stjerne i mange vestlige land gjør skaden desto verre. 

1 liker  
Svar
Kommentar #67

Mona Ekenes

7 innlegg  845 kommentarer

Hva skal en så si når Luther forkastet.......

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Martin Luthers smedeskrift "Jødene og deres løgner" figurerer ved siden av Adolf Hitlers "Mein Kampf" og "Sions vises protokoller", som forfatter av en av tidenes verste antisemttiske skrifter.

Martins Luthers forhold til jødene minner dessverre sterkt om dette:

Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. 10 Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort! For han farer med ondsinnet sladder om oss. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. 11  Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud 3 Joh 1,9-11 

Hva skal en så si når Luther forkastet et helt folkeslag der alle er jøder? Luther begynte kun å forholde seg til skriftsteder som kun utelukket jøder, uten å ta med skriftsteder som tok jødene til nåde og miskunn igjen. Hva slags lære er det om dette ikke er vranglære? For det er i sannhet ikke Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære som samtidig er selve Faderens lære. Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære har jo sitt opphav i Faderens lære.

7  Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig. 8 Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9 Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. 11  For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 1 Joh 3,7-11

Jesus er Messias Guds Levende Sønn, Jesus er også Menneskesønnen som ble født inn i Davids ætt og er da samtidig jøde, disiplene var jødiske, de første menighetene var jødiske, apostlene var jødiske.

2 Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn. 3 Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden. 1 Pet 5,2-3

En må jo undre på hvordan det er mulig for kristne som fra første stund og i ettertid, som har og har hatt kjennskap til Luthers løgnaktige smedskrifter; kunne akseptere slikt?

 

HERREN VIL SAMLE ISRAELS REST

12 Jeg vil samle dere alle, Jakob.

 Jeg vil samle Israels rest,

 føre dem sammen som sauer i en kve,

 som en bøling på beite,

 - en støyende flokk av mennesker.

13  Han som bryter vei, går foran dem;

 de trenger gjennom porten og drar ut av den.

 Deres konge går foran dem,

 Herren selv går i spissen for dem.

                                                           Mi 2,12-13

Var/er Luther viktigere for dem enn selve Guds Levende og virkekraftige Ord i Skriftene? Når en ikke teolog som meg, får se at Luthers oppførsel, ordbruk og smedskrifter er totalt forkastelig ut fra Skriftene. Burde en jo forvente at de lærde burde kjenne Skriftene bedre enn meg, isteden har de opphøyet hans lære; framfor Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære som inkluderer jødene som de naturlige grenene. Mens hedningfolket er de ville oljekvistene som blir innpodet sammen med de naturlige grenene, Skriftene er jo så tydelig på dette at det burde ikke være mulig å ta feil, nettopp derfor har de vel heller ingen unnskyldning.

Det er ubibelsk å være tilhenger av noe menneske, også Luther og de andre kirkefedrene og kristne høvdinger. Historien viser jo hvordan det går.

Svar
Kommentar #68

Roald Øye

199 innlegg  1408 kommentarer

Sluttord om Martin Luther

Publisert over 1 år siden

Jubileumsfeiringen av Martin Luthers reformasjon  i 1517  begynte med pomp og prakt i Lund domkirke den 31. oktober 2016 med innslag av de øverste biskoper og lederskikkelser  i de lutherske kirker som i middelalderen lå under  bispedømmet i Lund. Luther fortjer å bli feiret for det han gjorde på denne dagen i Wittenberg for 499 år siden. Han slo, som kjent, opp sine  95 setninger på døra, sies det.  Alt det som senere  gikk galt med Luthers reformasjon, spesielt hans uttalelser om jødene i 1543,  er det sikkert riktig å la ligge mens festlighetene pågår, men en kommentar i den forbindelse med arrangementet i Lund domkirke må være tillatt å komme med.  Det dreier seg på nytt om jøder. Biskop Munib Younan, leder i Lutherske Verdensforbund, representerte all verdens lutheranere i forsoningsgudstjenesten, der han stod skulder ved skulder med pave Frans oppe i koret. For en flott PR han fikk, denne palestinske biskopen fra Øst-Jerusalem, som har betegnet Jesus som den første og største palestinske frihetskjemper gjennom tidene.   Det var/er en skandale at denne teologen representerer  oss lutheranere som ser på Israel som løfteslandet, som biskopen regner som "katastrofen". Det var Luthers jødiske "gjenferd", som representerte den lutherske kirke på denne festgudstjenesten i Lund domkirke de 31. oktober 2016.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
8 minutter siden / 2029 visninger
Anne Jensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 100 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 2029 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 8647 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 8 timer siden / 100 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 8 timer siden / 123 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 9 timer siden / 8647 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Far fortsatt savnet
rundt 9 timer siden / 11921 visninger
Les flere