Terje Marøy

14    94

Menneskerettsbrot: Media, WADA & IOC vs Russland

Rettsstaten straffar dei grovasate brotrsverek utan å bryte menneskerettane. Idretten klarer ikkje å regulere seg sjølv utan å bryte fundamentale rettsprinsipp.

Publisert: 7. jul 2016 / 958 visninger.

Av Terje S. Marøy

Borgarrettsaktivist og syklist M 65-69

Doping er svindel. Kollektiv straff er menneskerettsbrot. Kva er verst? Eg saknar kritiske spørsmål i sports-journalistikken. Her er eitt døme.

Usain Bolt får delta i Rio. Jelena Isinbajeva får ikkje. Begge er blant dette år-tusens største idrettsstjerner. Usain kjem frå Jamaica, eitt av verdens verste dop-land. Jelena kjem frå Russland, med same problem.

Usain har nett mista eit stafettgull, fordi ein kamerat var dopa. Kvifor skal han få sprinte i Rio, medan Jelena skal stengast ute? Kvifor skal reine russiske idrettsfolk stengast ute, medan utøvarar frå fleire ti-tals land med stygg dop-historie skal slåss om heider og ære?

RESPEKTLAUST
Eg vil minne om kloke ord frå den legendariske hekkeløparen Edwin Moses. Han blei spurt om han tykte det blei litt latterleg at han alltid slo sine konkurrentar. – Eg veit betre enn nokon kor mykje smerte eg må gjennom for å slå dei, og eg veit betre enn nokon kor mykje smerte dei må gjennom for å slå meg. Eg vil alltid ha den djupaste respekt for mine konkurrentar. 

Reine russiske utøvarar ofrar 20-30 år av livet sitt for å lukkast. Mange har slite seg gjennom fattige kår, og brukt av familiens økonomi, for å kome så langt at støtteordningar gjer livet litt enklare. Men pina for å slå gjennom, er deira eiga, år etter år.

Kor rettferdig er det at dei reine skal straffast for handlingar andre er skuldige i? Dette er respektlaust overfor flotte unge menneske.

MENNESKERETT

I vest trekkjer vi på akslane av Jelenas varsla søksmål for å få oppheva boikotten. Det er ingen menneskerett å delta i OL tykkjest både idrettsleiarar og media å meine. Tvert i mot, det er ein menneskerett for den som er rein og kvalifisert. Eg kjem til det.

Men fyrst: Menneskerettane er utvikla for å unngå maktovergrep, som alltid har vore ei mare for menneskeætta. Heilt fundamentalt i FNs menneskerettserklæring er at alle er født med ukrenkelege menneskerettar, der menneskets integritet skal respekterast for kven det er, ikkje for kva gruppe det høyrer til. Ein svart skal ikkje diskriminerast fordi andre svarte er skuldige i lovbrot. Usain og Jelena skal ikkje diskriminerast, om fleire landsmenn er tekne for doping. Det er det overordna og viktige biletet.

Så hevdar maktmiljø at einskilde saker, som td. terror, er så viktige at menneskerettane kan setjast til side. Framstegspartiet blei kritisert for dette i Krekar-saka. Israel blir kritisert for dette i Palestinakonflikten. Og NATO er kritisert for dette i krigen mot terror. Sjølv er eg og kritisk, men med all respekt. Dette handlar om alvorligare saker enn svindel i internasjonal idrett, som meir er å likne med bedrageri. Ein treng ikkje bryte menneskerettane for å ta ein børshai, eller ein idrettsutøvar.

Om menneskerettsbrot skal nyttast i dop-saker, vil det undergrava respekten for desse reglane. - Kvifor skal ikkje eg, ein diktator, kunne bryte rettane til mine opponentar, når noko så uvesentleg som idrettsrørsla har rett til å bryte desse reglane andsynes idrettsfolk og frivillige i idretten?

Om det skulle finnast eit smyghol, som legaliserer idrettens menneskerettsbrot, ynskjer vi ein idrett som utnyttar dette retts-holet?

 

LOVBROTA

Ut frå grunntanken er eit sett menneskerettar utvikla. Mange artiklar vernar desse to utøvarane. Eg skal nøye meg med tre frå ØSK-konvensjonen til vern om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar. 

·      Art 6 vernar rett til fritt arbeid (profesjonell idrett). Staten skal hindre innskrenkingar i denne retten.

·      Art 7 vernar menneskets personlege økonomiske og sosiale interesser.

·      Art 15 sikrar retten til å delta i det kulturelle liv, som idretten er ein del av.

Det er eit rettsovergrep mot Jelena at hennar menneskerettar ikkje ein gong er vurdert før WADA og IOC stengjer henne, og andre reine russiske utøvarar, ute frå Rio. Motsett er det er rett at Usain får delta, sjølv om han har dopa folk rundt seg. Eit langt liv har og lært meg at når makt og media hyler samstemt, må ein akta seg. Då ligg ikkje urett langt unna.

Rett nok skal russarar kunne søkje om Rio-plass, om dei kan prove uskuld gjennom testar i internasjonale konkurransar. Etter eit halvår med utestenging, minner det meir om vilkår i ein Kafka-prosess.

Difor er det ekstra interessant at Jelena Isinbajeve trekkjer inn menneskerett i saka ho har varsla. I den kampen burde norsk idrett heller støtte henne, enn å falle inn i massehysteriet mot henne og andre reine russarar. Sjølv meiner eg rettsstatens verdiar er robuste nok til å tåle ein mangfaldig idrett. At norske og internasjonale idrettsleiarar ikkje meiner det same, fører kan hende idrettsrørsla inn i eit etisk og juridisk forfall av større dimensjon enn doping.


Sjå også denne artikkelen.

***

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  6909 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Difor er det ekstra interessant at Jelena Isinbajeve trekkjer inn menneskerett i saka ho har varsla. I den kampen burde norsk idrett heller støtte henne, enn å falle inn i massehysteriet mot henne og andre reine russarar. Sjølv meiner eg rettsstatens verdiar er robuste nok til å tåle ein mangfaldig idrett. At norske og internasjonale idrettsleiarar ikkje meiner det same, fører kan hende idrettsrørsla inn i eit etisk og juridisk forfall av større dimensjon enn doping.

Om jeg har forstått dette riktig, er ikke utestengelsen rettet mot individuelle utøvere, men mot russiske idrettsmyndigheter. Dette skyldes at disse myndighetene har sabotert eller manipulert dopingtest-systemet de er pålagt å gjennomføre. Slik er eventuelle "ærlige og rene" russiske idrettsutøvere offer for sine egne myndigheters utøvde politikk.

Jeg har også forstått det som at russiske utøvere kan søke om deltakelse på individuellt grunnlag, men kan da ikke stille under det russiske flagg?

Svar
Kommentar #2

Terje Marøy

14 innlegg  94 kommentarer

Begge delar

Publisert over 1 år siden

Hermod Herstad

I utgangspunktet er både det russiske friidrettsforbundet og alle utøvarane utestengt, gruppa og individet.

Er du ein spesielt truverdig utøvarar, som kan prova uskuld gjennom internasjonal testing, kan du søkje om å delta under OL-flagg. Der kjem Kafka-metaforen inn. Etter utestenging frå konkurranse, skal du prova gjennom testing i dei same konkurransane, at du er skuldfri.

Dernest kjem at det i konkurranse er tilfeldig om du blir plukka til testing eller ikkje.

Det vlle vera fullt mogeleg å straffe organisasjonen, i dette høvet det russiske fri-idrettsforbundet, utan å straffe den einskilde utøvar.

Diverre slepp idretten å svare på detaljar i sine avgjerder, så akkurat kor grensa går, er litt uklart. Å spørre idrettsleiarar har lite for seg. I over eit halvår har eg spurt etter lovgrunnlaget for å kunne ileggje idrettsfolk million-bøter for ytringar som er straffrie i sivilsamfunnet, uten at Tom Tvedt og hans folk vil svare. Med mykje meir. Men det tek eg opp i andre artiklar.

I høve til menneskerettstenking, blir problemet at du i utgangspunktet er skurk. Men vi kan vise nåde om du oppfyller nokre vilkår som gjeld deg og ikkje andre. I utgangspunktet er du jøde eller ikkje-kvit, men for nokre spesielt bra individ kan det gjerast eit unntak. Den som utestenger einskilde grupper, kan ende med ikkje å plass til nokon. Menneskerettar skal vernast, ikkje utfordras i utrengsmål. Og idrett er så lite viktig, at motkrav til ei (statsfinansiert) idrettsrørsle bør vera at dei respekterer samfunnets verdigrunnlag.

Meiningsløysa syner seg gjennom at det berre er fri-idrett dette gjeld. Bulgarske, tyrkiske, russiske og amerikanske vektløftarar kan delta, sjølv om dop-historia deira er av verste sort. Maktmisbrukande og korrupte intrernasjonale leiarar får plass på ærestribunane. Det russiske flagget er heller ikkje utestengt, Russland vil ha ein av dei største troppane i OL under eige flagg. Det er berre reine fri-idrettsfolk som ikkje får representere landet sitt.

WADA-arbeidet har blitt leia av nordmmannen Rune Andersen. Han har ikkje svart på spørsmål knytt til innlegget mitt. Men om eit slikt svar kjem, vil eg leggja det til denne tråden.

Svar
Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  6909 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Meiningsløysa syner seg gjennom at det berre er fri-idrett dette gjeld. Bulgarske, tyrkiske, russiske og amerikanske vektløftarar kan delta, sjølv om dop-historia deira er av verste sort. Maktmisbrukande og korrupte intrernasjonale leiarar får plass på ærestribunane. Det russiske flagget er heller ikkje utestengt, Russland vil ha ein av dei største troppane i OL under eige flagg. Det er berre reine fri-idrettsfolk som ikkje får representere landet sitt.

Du tar opp en del emner som i og for seg er interessante nok, men som er litt på siden av ditt prinsippielle spørsmål.

Ditt prinsippielle spørsmål er som jeg forstår det, er det riktig, eventuelt menneskerettighetsbrudd, å utestenge enkeltmedlemmer av organisasjoner som står for alvorlige brudd på reglene for deltakelse?

Det kan sikkert skrives masse om hvordan idrettsorganisasjonene, og ikke minst IOC, er bygd opp, men jeg tror det er slik i dag at det ikke er som enkeltindivid man blir invitert som deltaker til de olympiske leker. Det er ikke helt klart for meg hvor invitasjonene sendes i dette konglomeratet av internasjonale særforbund, nasjonale særforbund, nasjonale hovedforbund og nasjonale olympiske komiteer.

Om du kvalifiserer deg til OL som medlem av en av disse inviterte organisasjonene og etter krav fastsatt av din medlemsorganisasjonen, har jeg vanskelig for å anvende begrepet "menneskerettighetsbrudd" om organisasjonen du er medlem i, får beskjed om at den er uønsket i konkurransen.

Jeg er ivrig tilhenger av menneskerettighetsarbeid, men denne aksjonen synes jeg er i nærheten av ufin uthuling av begrepet?

Svar
Kommentar #4

Terje Marøy

14 innlegg  94 kommentarer

Idretten - eit parallellsamfunn

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ivrig tilhenger av menneskerettighetsarbeid, men denne aksjonen synes jeg er i nærheten av ufin uthuling av begrepet?

Her fylgjer eg deg ikkje. Det kan då ikkje vera slik at dei som råkast av rettsbrot undergrev menneskerettane, medan dei som bryt ikkje gjer det. Rettsprøving er å ta rettane på alvor.

Å øydeleggja 20 års hardt arbeid for eit menneske, der OL er høvet til å sikre ei framtid for seg og sine, er eit alvorleg inngrep i eit menneskes liv. Russiske utøvarar har all rett til å prøve dette. Arbeidet mot doping skal sikre like konkurransevilkår for reine utøvarar. Det er eit blindspor å ofre ein flokk reine, for å verne ein annan flokk.

Dessutan, hvis ein skal tukle med menneskerettane, kva rettar er verneverdige, og kven kan ein blåse i?

Eg nemner; FNs menneskerettserklæring, EMK - den europeiske menneskerrettskonvensjon, SP - konvensjonen om sosiale og politiske rettar, ØSK - konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar, Barnekonvensjonen, Kvinnekonvensjonen, Torturkonvensjonen, Konvensjonen mot bortføring, Konvcensjonen for funksjonshindra rettar, Konvensjonen for arbeidmigranteer, Konvensjonen mot rasediskriminering (etnisk gruppe), ILO-konvensjonen (om arbeidarrett).http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Ressurser-om-menneskerettigheter/Konvensjoner

Alle har ein plass for å trygge det enkelte menneske mot maktovergrep, og dei har verka positivt på nasjonalt lovarbeid i store delar av verda. Elles slo dykkarsaka i EMD fast at staten skal verne individet mot overgrep frå andre maktmiljø enn staten sjølv. Så hvis utestenginga hadde råka norske utøvarar, hadde kulturdepartementet hatt ei handlingsplikt mot idretten.

Alt for ofte blir menneskerettar redusert til gode tankar i harmlause papir. Fine å trekkja fram i festtalar, men ein treng ikkje leva etter dei.

Å fomalisere vekk et menneskerettsbrot, ved at det er det russiske idrettsforbundet og ikkje den einskilde som blir invitert, er i denne samanhang eit blindspor. Det er utøvaren som blir råka, og som ikkje får konkurrert på like vilkår med andre kvalifiserte.

Og som eg så i innleidinga til denne tråden. Om det skulle finnast eit juridisk smyghål, som legitimerer WADAs, IAAFs og IOCs, ynskjer vi at idretten skal utnytte holet? Eg ynskjer ikkje ein slik idrett!

Paralellsamfunn

Signaleffekten skal ein heller ikkje sjå bort frå. Idretten er største møteplass for barn og unge. Skal dei verkeleg læra at menneskerettane dei lærer om i skulen, ikkje skal takast omsyn til innanfor den organiserte idretten?

Sjølv er eg no 66 og på landslaget for sykkelveteranar. Det er ein viktig del av mitt kulturelle liv, og gjer at eg har god helse. Eg godtek ikkje norsk idrett sine straffelover, og kan difor miste konkurranse- og medlemsrett når eg etter ferien konkretiserer kritikken min. Eg ynskjer ikkje ein idrett som bryt med rettsprinsipp eg sjølv har slåss for heile mitt vaksne liv. Vi var mange som protesterte mot at einskilde islamske miljø ville innføre milde delar av sharia. Eg ynskjer heller ikkje at idretten skal bli eit paralellsamfunn, utan å respektere universelle borgar- og menneskerettar, med eit juridisk system som ikkje målber samfunnets verdiar.

For 20 år sidan åtvara eg norsk idrett mot eit bøtesystem under utvikling, symbolske bøter på nokre hundrelappar for små disiplinærbrot. No er norsk idrett bunden i eit system der bøte-nivået har passert 100 millionar kroner for ein einskild person, der brotet ville utløyst nokre tusenlappar, eller eit par vekes fengsel på vilkår, i ein domstol.

Kva retning ynskjer vi at norsk og internasjonal idrett skal velgja?

Svar
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  6909 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Dessutan, hvis ein skal tukle med menneskerettane, kva rettar er verneverdige, og kven kan ein blåse i?

Jeg mener man ikke "skal tukle med menneskeretten". Jeg godtar bare ikke din påstand om at utestengelsen av det russiske friidrettsforbundet, er brudd på disse.

Du spør "kva retning ynskjer vi at norsk og internasjonal idrett skal velgja?", og jeg er overrasket over at du ikke velger å rette oppmerksomheten mot det russiske forbundets hensynsløse overgrep mot enkeltmennesker ved å fortsette tradisjonene med statsorganisert juks og og hensynsløse rovdrift på idrettsutøveres helse. Er det slikt vi skal invitere våre barn til å delta i?

Det kreves at det russiske forbund tar ansvar for å rydde opp i disse forholdene, men dette har de unnlatt å gjøre.

Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 439 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 310 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 177 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1250 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6398 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
15 dager siden / 6852 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2224 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3565 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 479 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 487 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3543 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8032 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2683 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 439 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 310 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 177 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1250 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
11 minutter siden / 310 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
17 minutter siden / 310 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
18 minutter siden / 1250 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
22 minutter siden / 1250 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
30 minutter siden / 1240 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
30 minutter siden / 1250 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
31 minutter siden / 177 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
33 minutter siden / 1240 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
36 minutter siden / 1240 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
37 minutter siden / 1250 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
43 minutter siden / 1250 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 1 time siden / 1240 visninger
Les flere