Arne Helge Teigen

6

Lar meg ikke skremme av åndelig maktspråk

Jeg er bekymret for den «profetiske» virksomheten som har pågått i flere år i Oase. Det som har skjedd har vist at «profetiene» har vært falske.

Publisert: 26. jun 2016

Svar på spørsmål fra Gjermund Eikli vedrørende Oase

Les mitt første innlegg: Karismatisk eskatologi og elitisme

Les Gjermund Eiklis første inmnlegg: Heder å bli kalt ekstremt karismatisk

Gjermund Eikli responderer på mine artikler om Oase og karismatisk elitisme i verdidebatt.no 25.06.2016. Han velger overskriften «Frarøvet en velsignelse», og stiller meg en rekke spørsmål om hva jeg er «for og imot» når det gjelder karismatikk og Oases virksomhet. Avslutningsvis advarer han mot at man frarøver andre en velsignelse, når man kritiserer Oase slik jeg har gjort. Med adresse, ikke bare til det jeg har skrevet, men også til det jeg står for, skriver han:

«Når dette tankegodset blir gjeldende i våre forsamlinger og menigheter, frarøves mennesker den velsignelsen som Gud vil gi gjennom sine gaver. Nådegavene som utrustning til liv og tjeneste og for å vinne andre blir uforløste. Da blokkeres den veksten som Den Hellige Ånd lengter etter å gi til mennesker og menigheter. (…) Derfor vil Oase enda mer enn før fortsette å undervise om og forkynne om Guds kraft, Åndsfylde og nådegaver. Og vi vil fortsette å vitne om synlige tegn og under når det skjer.

Eikli praktiserer her en form for åndelig maktspråk. Den som setter Oase under kritikk anklages for å frarøve mennesker velsignelse, og «blokkerer» veksten som Den Hellige Ånd, ifølge Eikli, lengter etter å gi. Jeg defineres med andre ord som motstander av Den Hellige Ånds virksomhet. Jeg lar meg ikke skremme av slik retorikk. Man begår ingen åndelig risiko ved å reise kritiske spørsmål til Oases virksomhet. Det er etter min mening mer risikofylt å ikke gjøre det. Særlig nå når Oase har invitert en såkalt døde-oppvekker til denne sommerens stevne. Eikli ber meg ellers svare på en rekke spørsmål, og skriver følgende:

«Hva i Oases undervisning – det som forkynnes fra talerstolen – og hva i Oases praktiske karismatikk er Teigen imot? Hva er han evt. for? Når Teigen stadig vil kritisere «ytterliggående» og «ekstrem» karismatikk: Finnes det da en moderat karismatikk som Teigen er for? Eller avviser Teigen all karismatikk? Hvilken plass har Teigen til nådegaver som tungetale, tydning, profetiske gaver og helbredelse i dag?»

Jeg velger å ta imot innbydelsen til å avklare hva jeg er «imot» først, og vil i den anledning foreta et tilbakeblikk på noe av Oases virksomhet. Jeg nevner kort den såkalte Torontobevegelsen som Oase bidro til å føre inn i norsk kristenliv på nitti tallet. I den forbindelse også såkalt Soaking, fysiske manifestasjoner av Ånden, og lignende virksomhet. Jeg tror ikke at Den Hellige Ånd manifesterer seg ved at mennesker faller i Ånden, får såkalt hellig latter, krampetrekninger eller vibreringer i kroppen.

Det er likevel en annen side ved Oases praksis som har bekymret meg mer. Jeg tenker på den «profetiske» virksomheten som har pågått i flere år. Jeg vil utdype mine reservasjoner i det følgende, fordi jeg mener det er relevant i henhold til det som er blitt avdekket i vår, etter at serien «Frelst» ble sendt på VGTV.

Oase har gjennom årene utviklet diverse kurs for å lære folk å motta informasjon fra Gud, ved å «lytte til Åndens stemme», formidle «personlige profetier», tolke såkalte bilder, motta visdomsord, kunnskapsord etc. Denne virksomheten bærer preg av å være en form for manipulering av menneskers fantasi og evne til ønsketenkning. Selv om den sikkert er velmenende, har den gjennom årene blitt problematisk for mange. Kari Holmås oppgjør med «bestilling av profetier» ved Oase i 2013 er vel kjent, og var meget nødvendig. Mitt inntrykk er dessverre at det hun påpekte ikke har ført til nevneverdig selvkritikk innad i Oase.

Enda mer alvorlig er at Oase gjennom årene også har formidlet en bestemt type nasjonale «profetier». Disse er gjort gjellende i en årrekke, og har et påfallende stereotypt mønster. Det heter at fremtredende statsledere i Norge skal bli frelst, at det skal komme en veldig vekkelse over Norge, og at norske karismatikere skal ha avgjørende betydning for re-kristianisering av Europa.

Jeg har sporet denne type profetier tilbake til 1987, da den såkalte "norgesprofetien" kom. Lignende «profetier» er siden gjort gjellende i norske karismatiske miljøer nesten årlig, frem mot vår tid. Vel å merke uten å bli oppfylt. De har primært vært formidlet av utenlandske talere, såkalte «profeter» som har tilknytning til ytterliggående karismatiske nettverk i Amerika og Afrika.

Slike «profeter» har vært invitert til Oase ved flere anledninger. Supresa Sithole, som nå er invitert til årets Oase, gjestet Oase også i 2007. Han fortalte at han hadde hatt syner om Norge, og om betydningen norske kristne skulle få for re-kristianisering av Europa. I 2009 kom Bob Fraser fra Mike Bickles nettverk International House of Prayer med lignende profetier. I følge Fraser, skulle Norge få ny grunnlov, og flere i regjerningen skulle omvende seg. Deretter hevdet også han at norske (karismatiske) kristne skulle re-kristianisere Europa. Var man ikke lydig mot profetiene ville det bli krig, hevdet Fraser. Til dette se; http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=16383 og http://www.dagen.no/Kristenliv/Skal_forklare_profetier-54421

I 2014 deltok Rachel Hickson ved Oase. Hun kom med sine profetier om Norge allerede i 2002, ien tale på Hedemarkstoppen. Her hevdet også hun at det skulle komme store vekkelser og at Norge så skulle bli en "forløpernasjon" for Europa.

De nasjonale profetiene som er formidlet under Oase stevnene, føyer seg sammen med profetisk virksomhet som har pågått i en årrekke i norske karismatiske miljøer.

Hva har disse profetiene ført til? La meg forsøke å gi noen svar:

I vår har vi som kjent hørt flere sørgelige historier om unge mennesker som har tatt konsekvensene av den type profetier som jeg her har skrevet litt om. De har slitt seg ut i troen på at de tilhører en utvalgt gruppe kristne som skulle revolusjonere eller re-kristianisere Europa. De har sett på seg selv som åndelige elitesoldaer, og har vært drevet av den type profetier som Oase har vært med å formidle. De vonde erfaringene er i seg selt vitnesbyrd om at disse profetiene har vært falske.

Kritikken som har kommet i vår har særlig vært rettet mot de som lærte unge mennesker opp til å bli Jesus-soldater. De som har formidlet profetiene som de har fulgt, har sluppet billigere fra det. Etter min mening har de vel så stort ansvar som de som forsøkte å virkeliggjøre dem.

Eikli skriver altså at jeg, med det jeg står for, «frarøver» noen «den velsignelsen som Gud vil gi». Han forsikrer ellers at han vil fortsette å vitne om Guds undere i vår tid. Jeg for min del spør hva som ville vært «frarøvet» oss dersom de profetiene som jeg har skrevet om ovenfor aldri hadde blitt fremført. Jeg tror det ville spart oss for mye. Kanskje ville flere vært beveget i en annen og sunnere retning med tanke på å utøve misjonstjeneste?

Dersom Eikli ønsker å tale om Guds undere i vår tid, bør han ikke da også ta initiativ til at Oase tar en smule selvkritikk? Jeg mener det er nødvendig, særlig med tanke på å komme dem til hjelp som sliter med mange spørsmål og vanskeligheter etter å ha involvert seg i virksomhet som har vært drevet frem av den type «profetier» som jeg har ekt på her.

La meg så svare kort på Eiklis øvrige spørsmålet.

Jeg tror at Gud gjør undere i vår tid. Jeg tror vi kan be for syke, også om helbredelse. Når det gjelder praksis i den anledning, viser jeg til Jakobs brev 5: 14, der det står at forbønn for syke skal skje i det stille. Jeg kjenner noen få personer som har blitt helbredet. Ellers mener jeg man gjør klokt i å erkjenne at slike undere er meget sjeldne. Jeg tror også på Bibelens lære om nådegavene, men er uenig i den karismatiske koblingen mellom nådegaveutrustning og en bestemt opplevelse kalt dåp i Ånden eller opplevelse av "Åndens fylde". Hva angår tungetale, omtales den i Skriften som bønn til Gud eller som takksigelser, ikke som et budskap som meddeles fra Gud til mennesker.

Finnes det en moderat karismatikk som Teigen er for, spør Eikli? Jeg opplever ordet karismatikk problematisk fordi det ikke brukes entydig. La meg likevel forsøke å svare. Den karismatiske bevegelse betegner en retning som kom på 1960 tallet. I faglitteraturen kalles den gjerne den andre pentekostale bølge. Det forutsettes da at pinsebevegelsen er den første bølgen. Fellesnevneren mellom pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse er læren om Åndens dåp, som i karismatisk sammenheng også kalles læren om "Åndens fylde", senere også "Åndens salvelse". Man skjelnet mellom to trinn i det kristne livet, og to slags kristne. De som er åndsfylt og de som ikke er det. Bærende for karismatisk tenkning er troen på at nådegaveutrustning er betinget av den nevnte åndsmeddelelsen. Jeg kommer tilbake til dette nedenfor.

Jeg velger å kalle den opprinnelige norske lutherske karismatikken for moderat. Det var slik jeg i sin tid møtte den som tenåring, og slik den presentere seg da. Jeg er som antydet, uenig med læren om Åndens dåp/Åndens fylde, enten det nå gjøres gjellende av moderate eller ytterliggående karismatikere. På luthersk-teologisk grunnlag avviser jeg derfor hele det karismatiske grunnkonseptet. Det betyr imidlertid ikke at jeg avviser Bibelens lære om nådegaver. Jeg tror Gud utruster til tjeneste slik han ser det er best, uavhengig av en bestemt åndsopplevelse.

Mitt inntrykk er ellers at koblingen mellom åndsopplevelse og nådegaveutrustning lett fører til at noen tror de har et slags monopol på dette med å formidle nådegaver. Når det gjelder profetiske gaver, har jeg en helt annen oppfatning enn den som praktiseres i Oase. Jeg tror at det som Det nye testamentet i hovedsak sikter til med uttrykket «tale profetisk» er forkynnelse som bekrefter, eller søker å bevise, at Jesus Kristus er oppfyllelsen av Det gamle testamentets messiasprofetier.

Jeg ser frem til at Oase kommer med sin orientering. Jeg håper man da tar stilling til den teologien som har båret den tredje bølge, og som nå er bærende i nettverk som NAR, og i diverse andre karismatiske nettverk. Jeg er særlig spent på hvordan man vil vurdere den type karismatisk restorasjons teologi som er utviklet gjennom årene. Den læren som blant annet går ut på at det i de siste tider skal fremstå en gruppe kristne som skal motta en spesiell salvelse, og gjøre større under enn Jesus i tiden frem mot Jesu gjenkomst. Den type eskatologi som er konkretisert i læren om Joels Army, Elias generasjonen, og som synes å ligge til grunn for de uoppfylte profetiene som gjennom mange år er proklamert, blant annet gjennom Oase bevegelsen.

EN FORKORTET VERSJON BLE PUBLISERT I VÅRT LAND 29.6.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Velsignelse eller forførelse ?

Publisert over 4 år siden

Forførelse er et stort emne i NT.

Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brev advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse. Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme. Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglære.

Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt Men sannheten er nok dessverre den at forførelsen er midt i blant oss. Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander. Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus. Etter Polykarp tok Iræneus roret i menigheten. I hele denne tiden,-fra Johannes til Iræneus var menighetene plaget av vranglære og forførelse. Iræneus skriver: "Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt. Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv." 

1.Tim. 4:1 "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer". 

Mark 13:22 "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig". 

2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner. (Det er nemlig fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling) 
Ap.Gj. 20:31 "Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg". Forførerne skal med andre ord oppstå midt i våre egne forsamlinger.

Vranglæren skal forkynne Jesus. Til og med "den hellige ånd" skal forkynnes, og vi skal tåle det.

Vi må få øye på forkynnelse som høres bibelsk ut,- men som ikke er det. Forkynnelse som altså langt på vei er bibelsk,-men som tilslutt vil føre oss på avveie.

Hvorfor er vi så redde for å stille kritiske spørsmål ved forkynnelse og ved påståtte mirakler? Sann bibelsk forkynnelse blir da ikke til intet selv om den prøves? Et sant Guds mirakel ramler vel ikke sammen selv om man gransker det. Noen forkynnere og kristne ledere liker dårlig at det de forkynner blir gransket. ? "Kritisk ånd" er uttrykk som har blitt innført av slike ledere og forkynnere for å skremme forsamlingen fra å granske forkynnelsen. 

Todd White, Bill Johnsen, Supresa Sithole, tilhører et miljø (NAR), som forkynnerkenoselæren (selvutømmelseslæren): et budskap som sier at Jesus kun var et menneske på jord og opphørte å være Gud ? og at han uten den Hellige Ånd ikke var mer enn et menneske som du og jeg ? 
http://vnplay.no/.../studio-direkte-23-6-2016...
http://vnplay.no/.../studio-direkte-23-6-2016...

er dette den Jesus Bibelen forteller om ?

Bibelen sier klart at han var Gud åpenbart i kjøtt Joh 1,1.14, 1 Tim 3,16. Men var han Gud åpenbart i kjøtt måtte han nødvendigvis også besitte Guds egenskaper. For en person uten Guds egenskaper, er ikke Gud).

2.Joh.1:7 "For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød". 

En liten oppsummering på hvilken karakter forførelsen skal ha: 

1) Forførelsen skal bli utført av falske apostler,-falske profeter og falske lærere. 
2) Det skal skje under og tegn. 
3) Forførerne skal delvis oppstå blant oss selv. 
4) De skal forkynne en annen Jesus enn bibelens Jesus,-en "hellig ånd" som ikke er sendt fra Gud, og et evangelium som ikke stemmer med bibelens evangelium. 
5) Forandringene fra den sanne lære skal blant annet bestå i å gå litt lenger enn sannheten.
6) De falske lærerne skal være mange. 
7) Vi skal godta den falske læren. 

1.Joh. 4:1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. Bibelen formaner oss til å prøve alt vi hører og alt vi leser opp i mot hva Bibelen lærer oss. 
Det er dessverre en vanlig innstilling at vi er i stand til å kjenne " i vår ånd" om noe er galt i forkynnelsen. Det vi kristne gjør,-er å "kjenne etter i ånden". Men sannheten er ikke å finne inne i seg selv? Sannheten er kun å finne i Guds Ord. Hvis du leter etter sannheten på noe annen måte enn i Bibelen,- går det galt. Forkynnelsen du hører kan bare prøves på Guds Ord,- og ikke på noen annen måte! 

Bibelen er det ankerfeste vi trygt kan ha tillit til. Det som er problemet med kristne som er forført, er at de ikke vet det selv. Det er jo nettopp det som er å være forført. Kristne på avveier er hundre prosent sikre på at alt står bra til med dem. 

Når man tar i betraktning at det nye testamente bruker ca. 50 skriftsteder på å advare mot forførelse,-hvordan kan det da ha seg at man da ikke har noen idé om hva denne forførelsen går ut på? -Og hvordan kan det ha seg at man ikke er i stand til å peke ut falske profetier og profeter, -falske apostler,-falske lærere og falske brødre? 

Det emnet som det nye testamente legger størst vekt på er faktisk advarsler om ikke å vike av fra læren. På tross av dette faktum, er de aller fleste av oss,-ikke i stand til å gjenkjenne forførelsen som Bibelen sier er midt i blant oss. Hvordan kan det ha seg? 

Ap.gj.17:11 "De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Å ta imot ordet med godvilje,-er bra,- men gjør resten også, - gransk !
1.Joh.4:1 "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden". 
Matt.24:4 "Se til at ingen fører dere vill". 

Det er alene Bibelen vi kan bygge på for tid og evighet.

Joh 1:1"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud".

Joh 6:63 "Det er Ånden som gjøre levende, kjødet ganger intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og liv".

Mat 24:35 "Himmel og jord skal fogå, men mine ord skal aldri forgå".

Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Ærlig talt?

Publisert over 4 år siden
Idet jeg skriver disse ord har nærmere fem tusen lest førsteamanuensis Arne Helge Teigens innlegg her på VD. Kun en har kommentert. Det skaper neppe noen skrivelyst hos de utfordrede at jeg nå ikke holder fingrene fra tastaturet, men jeg føler meg saklig og moralsk forpliktet til å understreke og fremheve de rent historisk-saklige fakta Teigen her fremlegger. Dette er utvikling som er oversett eller skjøvet til side i debatten om virke og praksis i evangelisk virksomhet i Norge. Mangelen på innsikt og oversikt bidrar til stadig nye tilhørere strømmer til, opplever sosiale og emosjonelle oppturer - og skuffelser og nedturer, livskriser og depresjoner. Hva har skjedd siden nykarismatikken spredde seg fra Sarons dal, Oslo fullevangeliste, Oslo Kristne senter, nye grupper og menigheter i Bergen, Stavanger..... osv. og langt inn i det lutherske miljø i Norge. Den ene amerikanske skandalepredikanten etter den andre inviteres, år etter år, utenlandske og eksotiske talere, ny spenning, nye mirakler. Og i år er Surpresa Sithole her igjen. Og hverken Vårt Land eller biskoper ville ha registrert at denne predikanten internasjonalt er kjent som "dødeoppvekker" om ikke jeg hadde gjort dette til en sak. Teigen supplerer i sitt innlegg her med viktige fakta, som interesserte bør notere seg. (Skriv det ut). P.s. Så må jeg for min egen troverdighets skyld tilføye at jeg heller ikke deler Teigens eller biskop Atle Sommerfeldts tro og teologiske syn. Jeg er og blir ateist og livssynshumanist. Men dette er for meg ikke et spørsmål om tro, men om om moral og anstendighet.
Kommentar #3

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Viktig om forførelse

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Det emnet som det nye testamente legger størst vekt på er faktisk advarsler om ikke å vike av fra læren.

Godt innlegg i debatten om forførelse og viktigheten av å følge Guds Ord og ha en sunn lære.

Men hele debatten får meg litt i stuss. Jeg har ingen problemer med de kritiske spørsmålene som rettes mot Oase og karismatikk eller lignende. Teigen sitt saklige innlegg retter søkelyset på viktige områder. Men når en biskop (i en annen tråd) i DnK skriver et såpass krast innlegg mot Oase og er så kritisk så skaper det undring.

På den ene siden står Oase med sin karismatikk og talere som kan vise seg å ikke tåle prøven mot Guds Ord. På den andre siden står en biskop i DnK som gjerne velsigner og vier "menn som ligger med menn"... Dette minner om hykleri: "Hvorfor ser du flisen i din brors øye men ikke bjelken i ditt eget".

Så en vranglærende biskop skal altså irettesette Oasebevegelsen.

For meg må han gjerne gjøre det. Da bør han vel bruke Guds Ord som veiledning og rettesnor for irettesettelsen og hva da med sin egen vranglære? Eller opperer denne biskopen også her med doble standarder?

Derfor er det viktig at en hver kristen gjør som Jostein Gundersen skriver i sin kommentar: "Det er alene bibelen vi kan bygge på for tid og evighet".

Kommentar #4

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Teigen på tur

Publisert over 4 år siden
Teigen jakter karismatiske predikanter som om det middelalderens heksejakt. At han får støtte av Levi Fragell får meg til å tenke at de begge er påvirket av en og samme anti kristelige ånd. Teigen er totalt historieløs når han forsøker å koble Åndens virke på karismatisk vis til bølger på nitten hundre tallet. Har han glemt bedehus bevegelsens begynnelse med påvirkning fra Brødremenighetn og haugianere? Eller metodistene? Kanskje Teigen selv burde lese mindre om Peter Wager og mer kirkehistorie? Når Teigen så gjør et halvhjertet forsøk på forklare sitt eget ståsted, argumenterer han med hva han mener. Er det standarden i norske teologiske miljøer, "jeg mener"? Slutt å snakke om ekstrem karismatisk kristendom Teigen, og vær litt ærlig. Du skyr alt som lukter karismatikk. Hva med å ta et oppgjør med norske biskoper og det de forkynner om dagen. Hvor mange kirkegjengere går rakt til Helvete på grunn av vranglæren på Luthers grunn?
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Sterk tale

Publisert over 4 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange kirkegjengere går rakt til Helvete på grunn av vranglæren på Luthers grunn?

Kanskje du burde presisere hva du helt konkret legger i dette spørsmålet?

Kommentar #6

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Svar til Johannessen

Publisert over 4 år siden

Jeg mener at en må forkynne det Guds Ord sier om omvendelse og nåde, ikke et politisk korrekt evangelium uten sannhet. Det er ingen selvsagt nåde tilgjenglig uten erkjennelse og omvendelse av synd. Barnedåpens nåde er heller ikke frelsende om en ikke lever i omvendelse. Slik sett bør vi alle tenke oss om hvordan vi lever.  Heldigvis får vi tilgivelse for syndene når vi bekjenner dem, men dersom en ikke har synde erkjennelse er jeg redd det går ille.

Kommentar #7

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Todd White, Bill Johnsen, Supresa Sithole, tilhører et miljø (NAR), som forkynnerkenoselæren (selvutømmelseslæren): et budskap som sier at Jesus kun var et menneske på jord og opphørte å være Gud ? og at han uten den Hellige Ånd ikke var mer enn et menneske som du og jeg ?

En kommer inn på om dette med tegn og under er av Gud, eller om det er av fienden. Oase disputen er egentlig en kamp om bibelsk tro. Om at vi som troende kan helbrede eller ikke. Vi kan helbrede av den enkle grunn at vi er podet inn på livets tree. Og det er livets tree som helbreder, vi er bare grenen på dette treet, som viderefører det som kommer fra selve treet.

Jesus opphørte å være Gud i den forstand at han måtte være menneske.

Så det er helt riktig at Jesus opptrådte som menneske på denne jorden. Han tok aldri i bruk sin kraft av å være Gud på jorden, men å være menneske som fikk DHÅ.

Jesus måtte være menneske, fordi han skulle bære synden til alle. Derfor sendte Faderen Sønnen i menneskelig skikkelse, slik at en som menneske kunne ta påta seg all synd.

Hadde Jesus åpenbart seg i det fulle som Gud, DVs ikke opptrådd som menneske med DHÅ, da ville ikke noen mennesker i Hans nærmeste omkrets kunne overlevd. Den kroppen som vi har nå vil aldri kunne tåle Guds fulle herlighet.

Dette er kjernen av forståelsen på hvorfor Jesus kunne være Gud og samtidig være menneske. Når Jesus ble pint på korset, så kunne Han ha sagt et ord, og Han hadde vært satt fri fra smerte helvete – men Jesus gjorde det ikke, Han led for at vi skulle kunne gå fri.

Det var som MENNESKE med DHÅ han utførte tegn og under, ikke i kraft av å være Gud. Fordi Han gjorde bare det som Faderen fortalte Ham som menneske, altså ikke i kraft å være Gud. Det er derfor Han sier, dere skal gjøre større tegn en det Jeg har gjort fordi Jeg går til Faderen, fordi Jesus gjorde bare tegn og under i kraft av å være menneske med DHÅ.

Tegn og under kommer som et resultat av å være podet inn på det levende treet, og svejen kommer fra kilden som er Faderen. 

Kommentar #8

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jesus opphørte å være Gud i den forstand at han måtte være menneske.

Så det er helt riktig at Jesus opptrådte som menneske på denne jorden. Han tok aldri i bruk sin kraft av å være Gud på jorden, men å være menneske som fikk DHÅ.

Her fremsettes klassisk kenoselære.  I dag er denne læren spesielt linket til NAR (New Apostolic Reformation), herunder Bill Johnsen. Dette er med respekt å melde en lære som ikke må regnes som en bagatell, - et ubetydelig teologisk spørsmål. Dette gjelder en av flere grunnsannheter i Skriften. Det er et spørsmål om hvilken Kristus man tror på, - er det Bibelens Kristus, eller er det slik at man faktisk tror på annen " Kristus". 

På bakgrunn av dine formuleringer, så synes det å være slik at du baserer mye av ditt syn på kristologien til nevnte NAR/Bill Johnsen. Jeg vil derfor få lov til å komme mer utførlig tilbake til hva Johnsen faktisk lærer om Kristus, når man studerer hans litteratur og undervisning og sammenholde dette med Skriften. Dette er et relativt omfattende arbeid på denne tiden av året, så det vil ta noe tid før jeg legger ut en slik artikkel. 

Alt Godt og God Sommer !

Kommentar #9

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Her fremsettes klassisk kenoselære. I dag er denne læren spesielt linket til NAR (New Apostolic Reformation), herunder Bill Johnsen. Dette er med respekt å melde en lære som ikke må regnes som en bagatell, - et ubetydelig teologisk spørsmål. Dette gjelder en av flere grunnsannheter i Skriften. Det er et spørsmål om hvilken Kristus man tror på, - er det Bibelens Kristus, eller er det slik at man faktisk tror på annen " Kristus".

Ja, for mindel så er det den bibelske Kristus jeg tror på, den er basert på et relasjons forhold og ikke et akadmisk og intellektuellt forhold. Den akedmiske og intellektuelle forholdet er den som har avstand til Jesus og ikke et relasjons forhold.

Kommentar #10

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Splittelse fordi en tilhører en "ANER"

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
På bakgrunn av dine formuleringer, så synes det å være slik at du baserer mye av ditt syn på kristologien til nevnte NAR/Bill Johnsen. Jeg vil derfor få lov til å komme mer utførlig tilbake til hva Johnsen faktisk lærer om Kristus, når man studerer hans litteratur og undervisning og sammenholde dette med Skriften

Det blir feil å plassere folk i hva de mener og ikke mener, spesiellt å si at han lærer det og den andre lærer det. Det er hva bibelen lærer som er det vesentlige. Skal du argumentere for ditt syn, så må det begrunnes utefra bibelen, ikke utefra hva du oppfater andre sier og lærer. La oss se hva ordet sier og se det i kontekst.

For det er dette som splitter hele Kristenheten, en plasseres i båser, jeg er en "ANER". Luther-ANER, Kato-ANER, Karis-ANER, pinse-ANER. Det er få som sier de er Kristi-ANER. For vi alle som har tatt imot Jesus Kristus som frelser, altså er født på ny, tilhører Guds rike, uansett hvilke ANER du tilhører. Dog om mange er umodene og ikke har utviklet seg åndelig sett, så er de alle tilhørende Guds rike.

Endog så prøver en å splitte opp troende til å mene at du ikke har den riktige Kristus. (Kommer med en dypere svar senere). Det er bare EN Gud i tre personer, Faderen, Sønnen og DHÅ. Har du ikke Sønnen så har du heller ikke Faderen, har du ikke Sønnen så har du heller ikke DHÅ. Det er svært enklet.

Kommentar #11

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Skal du argumentere for ditt syn, så må det begrunnes utefra bibelen, ikke utefra hva du oppfater andre sier og lærer. La oss se hva ordet sier og se det i kontekst.

Det må det selvfølgelig og det er det jeg sier jeg kunne tenke meg å gjøre, da jeg er opptatt av de siste tiders forførelse sett i lys av Skriften. Det er faktisk det emnet som det nye testamente legger størst vekt på, - advarsler om å ikke vike av fra læren.

Jeg ønsker ydmykt å advare mine søsken i troen så lenge det heter i dag, men om du ikke er interessert i å granske dette svært viktige temaet nærmere og kun oppfatter meg som kristisk (uten omsorg), så skal jeg selvsagt ikke bry deg med dette. 

Kommentar #12

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker ydmykt å advare mine søsken i troen så lenge det heter i dag

Ja la oss se på de overordnene tingene i skriften først.

Hva er vi enige om, hvilken felles plattform har vi utefra hva vi ser i ordet i dag.

Først vil jeg se om vi har samme grunnforståelse på hva frelse er, så vil jeg se om vi har samme forståelse på at loven, blandt annet de ti bud er oppfyllt og hvilken betydning dette har.

Er du kjent med begrepet født på ny?

Er du kjent med hva det vi si at loven deribland de ti bud er oppfylt - og hva har dette å si for en troende?

Kommentar #13

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ja la oss se på de overordnene tingene i skriften først.

Hva er vi enige om, hvilken felles plattform har vi utefra hva vi ser i ordet i dag.

Først vil jeg se om vi har samme grunnforståelse på hva frelse er, så vil jeg se om vi har samme forståelse på at loven, blandt annet de ti bud er oppfyllt og hvilken betydning dette har.

Er du kjent med begrepet født på ny?

Er du kjent med hva det vi si at loven deribland de ti bud er oppfylt - og hva har dette å si for en troende?

Når det gjelder min grunnforståelse av frelsen, velger jeg enkelt å svare med to vers fra en kjær sang:

 

Meg til frelse jeg intet vet

Uten deg, Guds Lam.

Ene i din rettferdighet

Skjules all min skam.

 

Helt tildekket i dine sår

Hvorfra blodet fløt,

Frelst av nåde jeg salig står

Midt i all min nød.

 

Når det gjelder loven så velger jeg å svare følgende:

Kristus oppfylte og avskaffet loven.  Ved sin inntreden i verden, ved sitt liv, sin død og oppstandelse oppfylte Han loven og profetene. Loven ble forøvrig ikke gitt til hedningene (Rom 2:14), men til Israel (Rom 3:19).  Ut fra Guds handling med Israel under lovens tidshusholdning, ble det påvist for hele verden at verden er skyldig overfor Gud.  Det er den rette bruk av loven.

Vi har i nådetiden en bedre vei: 2 Tit 2:11-12 "For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,"

 

Født på ny er den som har fått sine synder tilgitt, og er blitt rettferdiggjort av bare nåde.

 

Kommentar #14

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Kristus oppfylte og avskaffet loven.

Takk for ditt svar. 

Det meste som du skriver om loven er jeg helt enig i. Men det som har med oppfylle og avskaffet loven - der ser jeg det slik.

Jesus kom ikke for å fjerne loven, Han kom for å oppfylle den - dette er sentralt for å forstå hvordan Loven virker i dag på mennesker.

Loven er ikke fjernet, men oppfylt.

Her er det hva som teksten sier om dette.

Matteus 5:17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Så loven er ikke opphevet, men oppfylt.

Hvordan ser du på dette?

Kommentar #15

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Loven er ikke fjernet, men oppfylt.

Loven er avskaffet som "frelsesvei", 

Ef 2:15 a) ".. idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter,"

Vi lever i nå i nådens tidshusholdning, Rom 8:4 sier: "For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Kommentar #16

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vi lever i nådens tid - Men loven kunne da ikke frelse? Ingen kunne frelses ved loven? Om en kunne holde hele loven, med hele sitt tankeliv  - så kunne den ikke frelse.

Loven ble aldri gitt for å kunne få frelse, dens opphav hadde helt andre grunner enn frelse.

Loven ble oppfylt av Jesus for deg og meg. Jesus påtok seg oppgaven med å oppfylle loven for den troende, dvs det var  i utgansgspunktet jeg som skulle holde loven, men det var jo en umulighet - så en annen tok påtok seg den oppgaven for meg. Den er altså ikke fjernet, den er oppfylt. (loven kunne ikke fjerne forbannelsen)

Og et til spørsmål, hva gjør loven med den som er født på ny idag?

Kommentar #17

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Men loven kunne da ikke frelse? Ingen kunne frelses ved loven?

Nei loven kunne ikke frelse (se anførselstegn).  Men jødene mente at de skulle klare å oppfylle loven. Så det er riktig som du sier at loven kom for å nettopp vise at ingen rettferdighet kan oppnås ved loven, men loven dømmer synderen.    Underlige ord, men Rom 15,56 sier "......., men syndens kraft er loven".

Rom 7, 7-11 " 7 Hvad skal vi da si? er loven synd? Langt derifra! men jeg kjente ikke synden uten ved loven; for begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.  8 Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i mig; for uten lov er synden død.  9 Jeg levde en tid uten lov; men da budet kom, blev synden levende igjen, 10 jeg derimot døde; og budet, som var til liv, det blev funnet å være mig til død; 11 for synden tok anledning av budet og dåret og drepte mig ved det.

Nåden er nå blitt vår "tuktemester" 1 Tit 2:11-12.

Det ser ut som at vi har samme oppfatning av dette temaet.

Kommentar #18

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
. Men jødene mente at de skulle klare å oppfylle loven.

Først, det er riktig at jødene prøvde/prøver å følge loven, dvs rettferdiggjøre seg selv. Herren viste at loven ikke ville frelse dem, så hvorfor gav Herren loven til dem? Jeg tar frem to ting som jeg ser med dette – den første var at Herren ville vise Hans standard – den andre var at Herren skulle avsløre hva synden er. 

Ja, det er riktig at synden får kraft fra loven. Med andre ord følger du loven, de ti bud – da vekker du til live begjæret i kjødet etter å synde. (Det er viktig at denne dialogen hele tiden tar utgangspunkt at enn har tatt imot Jesus).

Derfor tilhører ikke loven meg lengre. For der hvor det ikke finnes noen lov – der finnes heller ikke synden – fordi synden får sin kraft fra loven. For der det ikke finnes noe lov, der finnes det heller ikke noe å anklage. Synden mistet sin kraft over meg fordi loven er oppfylt for meg, fordi Jesus kom inn i mitt liv. (Det er derfor enn ikke lengre ER noen synder mere, fordi en som ikke er født på ny kan ikke gjøre annet enn å synde, det er hans natur).

(Denne sannheten er også å finne i DGT. Tabernaklet av Moses (Pakts-arken – der er en årsak til at de ti bud ligger inni pakts-arken (kista)).

Det ser ut som at vi ser ganske likt på dette..

Hvorfor sier Paulus: «det jeg vil gjøre – det gjør jeg ikke og det jeg ikke vil gjøre – det gjør jeg»? Pauls hadde jo tatt imot Jesus og var frelst.

I det foregående som jeg skriver, hvorfor er det da fortsatt troende som synder? Fordi om en har opphørt/sluttet å være er synder! 

Kommentar #19

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor sier Paulus: «det jeg vil gjøre – det gjør jeg ikke og det jeg ikke vil gjøre – det gjør jeg»? Pauls hadde jo tatt imot Jesus og var frelst. I det foregående som jeg skriver, hvorfor er det da fortsatt troende som synder? Fordi om en har opphørt/sluttet å være er synder!

Bibelen sier at den troende har to naturer «mitt innvortes menneske» og «loven i mitt sinn» (den nye natur) og «synden som bor i meg» (den gamle natur). Vi må passe på å skille mellom den iboende synd og synd i handling. 1 Joh 8:8-10 « 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;  9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss».  Vers 8 gjelder den «iboende synd», mens vers 9-10 gjelder synd i handling.  Adam naturen i oss kan ikke forandres eller forbedres, «det som er født av kjød er kjød». Vår natur som troende er ikke forbedret, men fordømt Rom 8:3.  Dvs at Gud i Kristi kors har satt vår tilstand som Adams barn ut av betraktning.  Følgelig kan ikke den iboende synd bli oss til fordømmelse. 

I 1. Joh 3:6-9 tales det om det å «gjøre synd». Som kristen har en fått avsmak for synden slik at en troende hverken skal eller vil synde, men både Bibelen og erfaringen viser at dette skjer for oss alle.  Derfor sier da også 1 Joh 2:1 « Mine barn! dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde; og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige».

Det sies ikke når noen synder, men «om noen synder»…..

Syndfrihet er dessverre ikke noe vi oppnår på denne siden av evigheten.  Jak 3:2 sier da også «for vi snubler alle sammen i mange ting».

Det er ingen av oss som er kommet lenger enn at vi trenger å motta Guds nåde for Kristi skyld.  Men nå sies det at vi «står i nåden» Rom 5:1-2 « - ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne «nåde i hvilken vi står». Det betyr at vi som troende står for Kristi skyld for Gud som skyldfrie. I Kristus er vi rettferdiggjort som om vi aldri hadde syndet, men vandringen er som regel dessverre ganske annerledes. En kristen kan falle i synd, men ikke bli «værende i synden», da dette er i strid med den nye natur.  Vi er kalt til leve/vandre iht vår høye stilling i Kristus.

Det er fint å merke seg hvem som nå "lever" vårt liv for Faderen og på den måten utfyller det som mangler i vårt liv, Kol 3:1- 4, 1« Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd!  2 La deres hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!  3 Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud; 4 når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og dere åpenbares med ham i herlighet.  

Kommentar #20

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Husk "vaskemaskinen" den går konstant, du må bare åpne "vannkrana"

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Det sies ikke når noen synder, men «om noen synder»…..

Syndens natur og åndenes natur.

For at en skal kunne følge det jeg skriver, så vil jeg vise hva ordet sier hva som skjer i frelses øyeblikket.

Johannes 3:3-10

3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Så ser vi at Nikodemus får refs av Jesus, fordi han burde visst dette med å bli født på ny.

9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? 10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Og her er hvorfor Nikodemus burde ha vist det med å bli født på ny åndelig. Det står i Det Gamle Testamente.

Esekiel 36:26-27

26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Herren sier at han skal gi den som tror en ny ånd og i tillegg skal han gi HANS ånd – som er Den Hellige Ånd (DHÅ)

Dette med å ha fått en ny ånd og et nytt hjerte fører til at du er en ny skapning, en ny skapning har ingen fortid. Dvs. all den synd som en har begått er borte, det er som om den aldri har funnet sted når en får en ny ånd i seg.

Det ytre og det indre menneske.

Ved den nye fødselen hvor en tar imot et nytt hjerte og en ny ånd – da har en fått Guds «dna» i seg. Dvs. det har oppstått en ny natur, en natur som ikke kan synde.

1 Johannes 3:9 (NB)

Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.

Den forrige naturen som en hadde – den kunne ikke gjøre annet enn å synde, det var dens natur. Den nye naturen er det indre menneske, og det gamle naturen er det ytre menneske. Den gamle naturen kan synde, det kan ikke den nye.

Det ytre menneske er bare et «fotavtrykk» av det gamle menneske.

Iboende synd, er det jeg kaller for fotavtrykket i sinnet av det gamle menneske som ble formet av denne verdens ånd, gjennom de fem sansene. Eller det som er formet i sinnet på grunn av påvirkning av denne verdens ånd. (Det nye «Jeget» og det gamle «Jeget»). Derfor sier ordet at kjødet (som er foravtrykket av det gamle menneske) går imot ånden.

De troende gjør synd fordi de er dominert av det gamle «Jeget».

Paulus sier, jeg dør litt hver dag. Hva mener han med det?

Ved å fornye sinnet med ordet, dvs. at du skjønner hvem du er i Kristus, da dør det ytre menneske, det gamle «Jeget» (Det gamle menneske).

Som moden i Kristus, så skjønner enn nå hvorfor en er en dåre hvis en sier enn ikke er en synder. Det avgjørende punktet her, hvem sier du at du er, er du det gamle «jeget» (Det gamle menneske) eller er du den nye «Jeget» (Det nye menneske). Er din identitet i det nye «Jeget» eller er din identitet i det gamle «Jeget» (Det gamle menneske).

Er din identitet i det gamle «Jeget» (Det gamle menneske) da ser du på deg selv som en synder og gir næring til loven, slik at du fortsetter å synder, du lever i det ytre menneske.

Ser du på deg som det nye «Jeget» (Det nye menneske), ja da ser du opp deg selv som en som ikke kan synde, men skjønner at når det skjer – så er det fordi det gamle «Jeget» (Det gamle menneske). er inne og forstyrrer. Jeg tror ikke at en kan dø helt i fra det gamle «Jeget» (Det gamle menneske), før en har forlatt kroppen.

Derfor sier ordet, det som vandrer i ånden eller vandre i Kristus, der finnes ingen fordømmelse. For når du vandrer i ånden, da vandrer du i de nye «Jeget».

Størstedelen av Kristenheten har en identitets krise, det vet ikke hva de er i (INNI) Jesus Krsitus, eller hva Han har gjort for oss. (Husk "vaskemaskinen" den går konstant, du må bare åpne "vannkrana")

Kommentar #21

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg ser ikke  noen motsetning mellom våre aller siste "meningsutvekslinger", gjør du ?

Kommentar #22

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ser du på deg som det nye «Jeget» (Det nye menneske), ja da ser du opp deg selv som en som ikke kan synde, men skjønner at når det skjer – så er det fordi det gamle «Jeget» (Det gamle menneske). er inne og forstyrrer. Jeg tror ikke at en kan dø helt i fra det gamle «Jeget» (Det gamle menneske), før en har forlatt kroppen.

Jeg ser ikke  noen motsetning mellom våre aller siste "meningsutvekslinger", gjør du ?

Kommentar #23

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Stammen har sevjen og grenen trekker ut sevjen.

Publisert over 4 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke noen motsetning mellom våre aller siste

Så langt - så ser vi likt på mange ting, dog med andre vinklinger. Det er viktig å få så mange vinklinger som mulig, fordi det åpenbarer mere dybder i Guds ord.

Oppsummert så kan ikke loven hjelpe oss, men bare Jesus Kristus med dette: Elske Meg slik jeg har elsket dere og elsk deres neste.

Bibelen har mange lovnader om helbredelse, den forteller oss at vi kan få kunnskap og visdom som er av himmelen.

Så spørsmålet er nå – hvorfor skjer ikke det som Jesus sier skal skje for hver den som tror?

Kraft/salvelse.

Gjennom det vi nå har skrevet – så har vi sett hva som kan være begrensingene i utviklingen av hjerte - mangel på fornyelse av sinnet, fører til tvil i hjerte – som fører til at det som allerede er plantet i hjerte bli kveld av «ugress». Det får ikke grobunn, og det vokser ikke. Til slutt er åkeren full av ugress og de gode kornene får ikke vokset til.

Det er altså en sammenheng mellom det vi tenker, hvordan vi tenker og hva som kommer ned i hjerte. Hvilke tanker får dominere i hodene, det er de tankene som får deg plassert.

Da kommer vi tilbake til følgende, hvem tror du at du er. Tror du på at du er nå en ny skapning av Jesus Kristus – vi snakker om din identitet, din nye identitet. Jo mere du begynner å se sannheten om hva din nye identitet er, jo mere får du se hvem Jesus er.

På grunn av identitetskrisen, eller manglende forståelse av den nye identiteten du er blitt etter frelsen, så blir det ikke vekst. Denne manglende forståelsen av den nye identiteten fungerer som en filter/hinder/brems for glede, for vekst, for bønnesvar etc.

Faktisk så vil manglende identitet forståelse være slik som en tett rør, der hvor det ikke kan flyte vann gjennom. Nå din identitet åpenbarer seg for deg, så vil dette rører som er tett begynne å åpne seg. Når det da flyter litt vann igjennom, så vil dette vannet som flyter igjennom slipe vekk det andre som hindrer vann å flyte. Vi snakker om Guds salvelse og kraft.

Det er denne salvelsen og kraften som får formet hjerte ditt, det er som om at du har en deig masse og du setter den på dreiebenken, jo mere vann du tilfører jo lettere blir den å forme. Vannet er som sagt DHÅ (fylden i ånden), kraft/salvelse, som få hjerte ditt til å bli ydmykt, og når hjerte ditt er ydmykt – da vil den la seg forme.

Hva er så koblingen med å bli sterk i ånden og å dø til det gamle «jeget», slik at det nye «jeget» med din nye identitet kommer frem.

Det er å stå i Guds nærvær, det er å være i Hans kraft, det er å bli fylt i ånden – da får det levende vannet endret og formet ditt hjerte.

Det å bli fylt i ånden kan medføre at en ikke kan stå på bena og dermed gå i gulvet. Eller det å bli fylt i ånden kan være som en varm honningsfølelse som er på innsiden av deg – eller det kan oppleves som at det går strøm igjennom deg - som om at du stikker fingeren din i stikkontakten.

Det er altså tiden ditt hjerte får stå i det levende vannet, som er avgjørende for din utvikling.

Da kommer vi til neste steg – Kraften/salvelse/det levende vannet er i første omgang til deg for at du skal endres fra innsiden til utsiden. Når denne endringen begynner å virke – så er det neste steget som kommer inn – det som du har fått gratis, det skal du også gi videre gratis. Det er nå en begynner med å la kraften/salvelsen/det levende vannet gå gjennom deg og over til andre.

Salvesen er overførbar, det er derfor vi skal legge hendene på syke og de skal bli friske, for vi alle er podet inn på samme treet.

Stammen har sevjen og grenen trekker ut sevjen – da vokser det ut frukt, det som ikke skal være på grenen – beskjæres, slik at det kan komme mere frukt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere