Lars Gule

96

Islam har skylda! Eller ...?

Orlando, Brussel, Paris, Mumbai, London, Madrid, New York ... Det handler om vold og terror. Listen er lang og langt fra komplett. Og det er muslimer som har stått bak drap og terror på disse stedene. Hver gang.

Publisert: 23. jun 2016

Jo, de har det felles at de er muslimer. Så da må vel fellesnevneren være islam. De er inspirert av islam. Det er denne religionen som har motivert, dvs. er årsaken til, disse grusomme handlingene.

Utvilsomt spiller islam en rolle. Eller ...? Det er faktisk avhengig av hvordan vi forstår islam.

For hva er islam? For noen er islam det samme som religionens hellige tekster, dvs. Koranen og hadith-samlingene. Utvilsomt er dette en del av islam. Men er det den viktigste? Kan man forstå islam ved å lese disse tekstene? Neppe. I beste fall vil man forstå teksten - på leserens egen måte.

For islam er ikke bare hellige tekster. Islam er også tolkninger. Og disse tolkningene varierer ganske betydelig. Slik sett finnes det utallige utgaver av islam. Noen er aggressive, andre er fredelige, noen er salafistiske, andre sufistiske, noen er politisk orientert, andre er kvietistiske.

Kort sagt er det ikke mulig å si at er én ting basert på ens egen lesing av de såkalt hellige tekstene.

Men det stopper ikke her, for religion er også praksis, dvs. hvordan muslimer omsetter sin tolkning til konkret handling. Og nok en gang ser vi at muslimers praksis varierer svært mye. Vi oppdager også raskt at muslimers handlinger påvirkes og bestemmes av mye - langt mer enn tolkningen av noen hellige tekster. En lang rekke faktorer - klima, historie, økonomi, psykologi er noen av dem - virker på menneskers adferd.

Men da vil det vel være mulig å i at det mange muslimer likevel gjør på samme måte, den praksis som mange utfører, på tross av ulike bakgrunn, historiske erfaringer, økonomisk situasjon osv., det må det være rimelig å kalle islam(sk)? Ja, kanskje det.

Da blir det meget relevant hvor mange muslimer som er terrorister, som gjennomfører terrorhandlinger eller som slutter seg til jihadistiske grupper. Og det vet vi jo litt om.

Hvis vi ser på antallet muslimske fremmedkrigere fra europeiske land som har reist for å slutte seg til Den islamske staten i Syria og Irak, finner vi raskt ut at dette dreier seg om promiller av den muslimske befolkningen i de forskjellige landene:

Frankrike: 0,02 %
Tyskland: 0,02 %
Storbritannia: 0,03 %
Norge: 0,05 %

Tar vi med et par muslimske land som også har sendt mange fremmedkrigere i absolutte tall, blir bildet enda mer nyansert - eller forvirrende:

Tunisia: 0,06 %
Tyrkia: 0,003 %

Listen kan gjøres lenger, men illustrerer godt hvor marginalt fenomenet direkte støtte til jihad i Syria/Irak faktisk er blant muslimer.

Enda færre har deltatt i terrorhandlinger i sitt eget land. I Norge er tallet null. (Med ett kjent tilfelle av avverget attentat, hvor tre personer var involvert).

Så dersom islam også er det muslimer praktiserer, er det faktisk rimelig å si at terroren (i denne sammenheng) ikke har noe med islam å gjøre. Det er rett og slett for få muslimer som bedriver terror og religiøst-politisk motivert vold til at dette kan ha noe som helst med islam å gjøre, når islam forstås som det muslimer faktisk praktiserer.

Og samtidig er det klart at den islamistiske terroren har svært mye med islam å gjøre - fordi terroristene åpenbart er inspirert og motivert av de (samme) hellige tekstene som muslimer flest også lar seg inspirere av. Dermed skjønner man også at tolkninger er svært vesentlig. For de jihadistiske tolkningene er altså ikke tolkningene muslimer flest deler.

Dette betyr at det er helt nødvendig å ta hensyn til at det finnes mange tolkninger av islam(s hellige tekster). Videre er det også slik at vi, også muslimer, påvirkes av mange faktorer, ikke bare tolkninger av den teologi eller ideologi vi er knyttet til. Vi påvirkes, som nevnt, av en rekke omstendigheter og faktorer. Derfor vil det også kunne være slik at ikke-religiøse faktorer (noe annet enn tolkningene av de hellige tekstene) er viktigere enn tolkningene av de hellige. Men for noen - ytterst få ser det ut til - kan selvsagt også deres tolkning av islam være den viktigste eller avgjørende faktoren som får dem til å begå vold og terror.

Dette innebærer at vi befinner oss i den paradoksale situasjonen at:

1) vold, terror og fremmedkrigervirksomhet ikke har noe med islam å gjøre når vi forstår islam som den praksis muslimer (flest) har,
2) og at vold, terror og fremmedkrigeraktivitet har alt med islam å gjøre, når vi forstår islam som én av mange mulige tolkninger av hellige tekster som nettopp inspirerer og motiverer noen (ytterst få) muslimer til vold, terror og fremmedkrigeraktivitet.

Dette innebærer at man bør være forsiktig med å legge sin egen lesing av islams hellige tekster til grunn for forståelsen av islam. Det er nok viktigere å se på hvordan muslimer flest tolker og forstår disse tekstene. Vi får en mer sakssvarende forståelse av hva islam er ved å se på den forståelse og ikke minst praksis som muslimer flest har.

Bemerk at ovenstående tekst IKKE er noen unnskyldning for andre og beklagelig utbredte praksiser blant muslimer - som kvinneundertrykkelse, homofobi, skepsis til ikke-muslimer og lignende. Men det er altså en annen praksis enn terroristisk vold og fremmedkrigeraktivitet.

Lars Gule

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Slik jeg forstår det

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke helt enkelt å presentere de ideologisk/religiøse kjernepunktene i terroristisk eller ekstrem islamisme, men det handler både om å skape en bedre verden, i overensstemmelse med gudens vilje, og forberede seg på endetiden. En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes. Derfor er det opplagt riktig å være med på å etablere et slikt samfunn. I denne utopi-realiseringen ligger en voldsom mobiliseringskraft. Og likevel er altså kameratskap viktigere når det gjelder å rekruttere til ekstremistenes rekker.

Så prøver Gule å resonnere seg fram til hvordan disse folkene tenker. Da kommer det siterte i en helt annen kontekst. Det er opplagt ikke Gule's personlige meninger som kommer fram her.

Kommentar #52

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Gule og blå

Publisert rundt 4 år siden

Viser til Bye-Pedersen og Nisi sine innlegg, hvor de fortørnet siterer Gule: "En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes. Derfor er det opplagt riktig å være med på å etablere et slikt samfunn."

Er det noe jeg ikke ser her? Jeg kan ikke på noen måte se at det Gule skriver gir normativt uttrykk for hans egne meninger. Selv ikke etter gjentatt lesning. Det som siteres er derimot en deskriptiv passasje i en analyse av bakgrunnen for rekruttering av militant og ekstrem islamisme. Eller? Tar jeg virkelig feil her?

Mer og mer bekreftes faktisk det jeg skrev i annet innlegg: "Ordet "islam" fungerer visst som en Rorschach-test for enkelte. Straks ordet er nevnt på en måte som ikke innebærer avstandstagen og demonisering, så avskrives man både evner, innsikt og kapasitet til tilstedeværelse i virkeligheten per se. Videre blir motivene implisitt mistenkeliggjort. Her skjer m.a.o. tolkningene på betinget impuls. Man kan faktisk gripe seg i å undre om enkelte kjenner seg forpliktet til å misforstå, vrangtolke og avspore".

Kommentar #53

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Man kan faktisk gripe seg i å undre om enkelte kjenner seg forpliktet til å misforstå, vrangtolke og avspore".

Jeg innrømmer å ha forstått feil.  Men står fast ved undringen over de glemte påstander om religioners fremtidige fall når islam er tema.  Altså fra enkelte debattanter.

Kommentar #54

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En "bedre verden" for de fanatiske.

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke helt enkelt å presentere de ideologisk/religiøse kjernepunktene i terroristisk eller ekstrem islamisme, men det handler både om å skape en bedre verden, i overensstemmelse med gudens vilje, og forberede seg på endetiden. En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes. Derfor er det opplagt riktig å være med på å etablere et slikt samfunn. I denne utopi-realiseringen ligger en voldsom mobiliseringskraft. Og likevel er altså kameratskap viktigere når det gjelder å rekruttere til ekstremistenes rekker.

Når det snakkes om hvordan mange troende muslimer tenker seg et ideellt samfunn,...en bedre verden for disse som tiljubler underkastelse og et liv i trelldom under strenge lover,må vi gå til hva de lærer i moskeer rundt omkring.
Jeg har sett på Qureshi i Islamnet og hans mange "vekkelsesprekener"som ligger på youtube.

Han viser virkelig en stor iver i å radikalisere sine tilhørere.Han satt også på DN 18 og sa at han ikke kunne gå imot sharia og allahs ord under noen omstendighet.Årsaken til at han og hans tilhengere ikke kan leve ut og praktisere sine lover,er at de bor i Norge der vårt lands lover fortsatt gjelder.

Her mener jeg det er veldig viktig at disse følges med argusøyne i fremtiden.

Om...og når disse holdningene oppnår å få mange flere tilhengere enn i dag...hva vil da skje ?

Og merkelig nok er slikt tiltalende for ungdom født i Norge...Da må vi fatte at miljøet,moskeene og imamene har et voldsomt tak på sine tilhørere.

Det frie norske samfunnet er dermed ikke bra nok i den religiøse tankeverden der underkastelse trigger mer enn frihet.

Merkelig. 

Kommentar #55

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Relevant tillegg - eller?

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Dette er noen generelle tiltak. Disse må konkretiseres - slik det nå skjer - av en rekke aktører: lærere, politi, barnevernarbeidere, sosialarbeidere, helsepersonell osv. Dette arbeidet utvikles nå over hele landet gjennom oppfølging av regjeringens handlingsplan mot ekstremisme. Det er på ingen måte ferdig, men foregår kontinuerlig. Forskning på hva som gjøres og hva som virker, er også på gang. For vi har langt fra alle svarene.

Kan stort sett slutte meg til det du her skriver, som samsvareende med mine uprofesjonelle filosoferinger rundt menneskelig adferd i alminnelighet.

Men som relevant i det aktuelle bilde vil jeg supplere fra mer profesjonelt hold, min nye kilde Mohamed Somar:

"I ett inlägg den 16 februari i år här på Det Goda Samhället förklarade jag varför det inte är helt lätt för troende muslimer att ta avstånd från stening som något barbariskt och förfärligt. De befinner sig i ett dilemma. Det är nämligen så att profeten Muhammed, i texter som både sunni- och shiamuslimer håller för äkta, lät stena kvinnor.

En troende muslim kan inte gärna kalla profeten Muhammed för barbar eller ens medge att han skulle ha gjort något fel. Enligt islamisk mainstreamteologi är Muhammed ofelbar och en absolut moralisk förebild i alla tider och på alla platser. Samtidigt är det många moderna muslimer som känner att stening är något hemskt. Vad ska jag följa, mitt samvete eller min religion? Vissa låtsas att den här samvetskonflikten inte finns, andra är medvetna om den men är tysta och hoppas att den ska försvinna av sig själv. Så har vi muslimer som erkänner att de här texterna finns och inte går att blunda för men menar att villkoren för att stena någon är så stränga att det i praktiken är omöjligt. Detta förändrar dock inte grundproblemet: man tror på en profet som lät stena kvinnor, som ansåg att detta straff var något gott.

Stening är alltså inte ett uttryck för ”extremism” utan finns i islams huvudfåra. Det är inget som bara talibaner eller jihadister tror på. En opinionsundersökning som utfördes av Pew Research Center år 2013 fann att 86 procent av muslimerna i Pakistan stödde stening, liksom 84 procent i Afghanistan, 81 procent av palestinierna, 80 procent av egyptierna, 65 procent av jordanierna och 57 procent av irakierna. Detta är alltså hela befolkningen, varav majoriteten är lekmän. Tittar man bara på de religiösa ledarna torde siffrorna vara högre.

... Dessa negativa attityder finns också hos muslimer som lever i väst. Många av de som är troende och engagerade i det religiösa livet upplever sig som en del av världsvid, islamisk gemenskap. Man är inte isolerad utan delar attityder och värderingar som är vanliga bland muslimer i islamvärlden...."

Men så var det virkemidlene. Du angir slike mot ekstremisme. Men når det gjelder muslimske samfunn som naturlig etablerer seg som lommer i storsamfunnet? Alt henger sammen. Hva skal de i religionens navn ha lov til å holde på med der? Det er vel lettest å først vise til kvinnediskriminering, undertrykking og kanskje mishandling? Skal vi tillate at innvandrerkvinner har det slik midt i blant oss, tross den likestilling våre kvinner har tilkjempet seg? Her sier jeg et bestemt nei! Strekker ikke våre lover til for å gjøre en slutt på dette, må vi innføre nye.

Kommentar #56

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
En troende muslim kan inte gärna kalla profeten Muhammed för barbar eller ens medge att han skulle ha gjort något fel. Enligt islamisk mainstreamteologi är Muhammed ofelbar och en absolut moralisk förebild i alla tider och på alla platser.

Jeg vi anta at løsningen på dette dilemmaet må være å forholde seg til disse tekstene på samme vis som kristne gjør med tilsvarende og langt mer "utfordrende" tekster fra GT? At handlingene må sees i sin historiske sammenheng og slettes ikke ment som inspirasjon til hvordan vi skal behandle våre medmennesker i dag?

Kommentar #57

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du har selvsagt rett!

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg vi anta at løsningen på dette dilemmaet må være å forholde seg til disse tekstene på samme vis som kristne gjør med tilsvarende og langt mer "utfordrende" tekster fra GT? At handlingene må sees i sin historiske sammenheng og slettes ikke ment som inspirasjon til hvordan vi skal behandle våre medmennesker i dag?

Monogudene er ikke farlige før noen tar dem på alvor og handler på deres vegne.

Kommentar #58

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Muhammed er derfor den sentrale innen Islam

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes

Det er mulig undertegnede har misforstått deg dithen at overnevnte er en jihadist sine tanker og det de lever for.

Det er derimot også slik en muslim tenker og lever for. For ikke å glemme slik en imam også tenker og lever for.

Dette med ekstremislam er dog slik jeg ser det ikke noe annet enn slik Muhammed levde. Å snakke om muslim light, moderat muslim eller jihadist blir vanskelig for mange muslimer å ta stilling til. Som jeg nevnte her tidligere var Muhammed den første jihadist. Muslimer ser opp til Muhammed. Da blir det vanskelig å si at en er muslim light og ikke vedkjenner seg det Muhammed stod for.

Hadija Tajik ville ha seg frabedt og bli kalt muslim light. Hun var muslim som alle andre muslimer.

Hun vedkjenner seg derfor det som står i Koranen innbefattet også Sharia vil jeg tro.

Islam er ikke vanskelig å forstå så lenge en kjenner livet til Muhammed.

Muhammed er derfor den sentrale innen Islam

Kommentar #59

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hadija Tajik ville ha seg frabedt og bli kalt muslim light. Hun var muslim som alle andre muslimer. Hun vedkjenner seg derfor det som står i Koranen innbefattet også Sharia vil jeg tro.

Jeg tror Hadija Tajik også vil ha seg frabedt Pedersens tolkninger av hva hun "vedkjenner" seg. Vi skal være svært glade for å ha slike glimrende representanter for sin religion blandt oss. Samtidig skal vi være svært glade for at vi har de kristne ledere vi har og at det ikke er Pedersen som symboliserer eller representerer kristendommen i Norge.

Kommentar #60

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror Hadija Tajik også vil ha seg frabedt Pedersens tolkninger av hva hun "vedkjenner" seg

Sharia står i Koranen så det får en anta at hun tror på, når hun sier at hun er muslim.

Det er mye tull det du skriver liksom det at hun ikke skulle vedkjenne seg Koranen?

Kommentar #61

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Så var det å få muslimene til å gjøre det.

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg vi anta at løsningen på dette dilemmaet må være å forholde seg til disse tekstene på samme vis som kristne gjør med tilsvarende og langt mer "utfordrende" tekster fra GT? At handlingene må sees i sin historiske sammenheng og slettes ikke ment som inspirasjon til hvordan vi skal behandle våre medmennesker i dag?

Her hos oss kan vi begynne med å få dem til å behandle kvinnene sine som likestilte medmenneskerer, og ikke inspirert og av disse tekstene, som de utvilsomt er.

Tilbake til kommentaren du siterer fra!

Kommentar #62

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Her hos oss kan vi begynne med å få dem til å behandle kvinnene sine som likestilte medmenneskerer, og ikke inspirert og av disse tekstene, som de utvilsomt er.

Ikke uenig, men dette har vært en del av den politiske debatt så lenge jeg har levd og lenge før innvandringen skjøt fart.

Noe kan lovreguleres, men slettes ikke alt.

Kommentar #63

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

De andre

Publisert rundt 4 år siden

Når ting deles i svart eller hvitt blir det ikke plass til gråtoner. Men ting blir jo i hvert fall slik oversiktelige og lett håndterlige? Noe er visst altså enten det ene...  eller det andre - og i hvert fall ikke en plundrete mellomting som lever sitt eget liv og utfordrer oss i vår hverdag: Der det finnes et "de andre" og "dem"...  der finnes det også samtidig et "oss" og "vi". Og det er gjerne nettopp ´oss´ som er å anse som de noe mer klarttenkende og rettsindige på livets store arena. Men virkeligheten og historien blir slik alt for lett forvrengt fordi vi er fanget av subjektiviteten. Vi glemmer at det er akkurat vi som ser...  når vi ser det vi ser. Vi glemmer å tenke over vår egen tenkning. Vi leser derfor ganske bevisstløst inn i histiorien det som vi i dag tar som gitt. Man kan derfor i ren vanetenkning og intellektuell latskap lett komme til å pleie fordommer og klisjeer, og slik konstruere et virkelighetsbilde som passer vår egen natur med dertil hørende uproblematiserte oppfatninger og stereoptypier. 

Et apropos: Ser man på kirkens lange historie er det vanskelig å unngå å se alle de forbrytelser, undertrykkelse og elendighet som politisert kirkemakt har utført i kristendommens navn. Det som endte med holocaust hadde sine røtter i forkvaklet kirketeologisk antisemitisme som,lenge hadde impregnert kulturen i Europa (selv om Hitlers syn var ikke-kristent og hedensk) , i en erstatningsteologi  hvor jødene ble ansett som forkastet og som oppsto allerede på 300-tallet. Hvilket førte til voldsomme resultater for jødene. For jødene og senere mange muslimer er derfor korset et symbol for alt annet enn nåde og kjærlighet.

Som kristen er jeg selvsagt mer enn smertelig klar over at kirken selv langt på vei er skyld i de motsetninger som ennå preger religons- og kulturmøter. Kirkemakt på avveier har selv bidratt til å vanskeliggjøre den misjon som de egentlig burde ha alle forutsetninger for å presentere i en langt mer åpen dialog som ikke er preget av fordommer, bitterhet og mistenksomhet. Det er f.eks. derfor et mål at verken jøder eller muslimer kontinuerlig skal benytte samlebetegnelsen "de kristne" på alt som har skjedd og skjer. Vi er mange troende kristne som erkjenner kirkens historiske synd her, og vi står for en kristen teologi som representerer noe annet langt mer positivt og konstruktivt enn det gamle historiske stereotypier, vanetenkning og fordommer gir uttrykk for.

Samlebetegnelse "muslimene", "jødene" og "de kristne" er altså et misgrep, reduserende og innskrenkende, dvs krenkende. Det er jo også en idé å erkjenne at de 1,6 milliarder muslimer som finnes også egentlig er ganske så forskjellige.

Kommentar #64

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Takk til Gule

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Håper jeg er i nærheten av å svare på Bøhns spørsmål.

Gules svar inspirerer til ny lesning. Takk for det! Og takk for inspirerende innspill til måter å forstå moderne islamsk terrorisme.

Så skriver Gule bl a dette, i etterlysning av hva en kan gjøre/iverksette tiltak/bevirke i forhold til islamsk terrosrisme:

"Så blir det viktig å utvikle et mangfold av virkemidler.

Forebygging: Imøtegå ekstreme tolkninger av islam (og/eller alle andre ekstreme ideologier), gjerne i samarbeid med ikke-ekstreme representanter for den aktuelle ideologien; forhindre utenforskap/diskriminering og legge til rette for et godt og inkluderende samfunn Forhindring: Etterretning, overvåkning, straffeforfølgelse av de som gjennomfører ekstreme voldelige handlinger; dette kan også ha en forebyggende effekt (allmennprevensjon) Rehabilitering: Tilbakeføre ekstremister til samfunnet, også straffedømte, for å forhindre fortsatt eksistens av ekstreme grupper som kan rekruttere nye."

Punkt 2 og 3 , altså dette med forhindring og rehabilitering, anser jeg som i all brutal korthet alminnelig godt behandlet her. (Og vi kan alle antagelig ganske godt forestille oss konkret innhold i disse punkter. )

Punkt 1, forebygging, kan fremstå som for lite konkretisert. Uten egentlig kunnskap om emnet vil jeg anta at vesentlige ideologiske figurer/miljøer kan være helt avgjørende i enkeltindividers ideologiske preferanser, deres valg mht ideologisk kurs. Disse ideologisk førende enkeltpersoner er gjerne tilknyttet moskeer, vil jeg tro. De kan kanskje være imamer, eller andre førende figurer? Og det er kanskje et bejaende idologisk-religiøst miljø rundt dem? Dette vet jeg faktisk lite om, men jeg vil ganske bestemt tro at slike miljøer er av avgjørende betydning for utvikling av islamsk ekstremisme?

Kan Gule gi en redegjørelse mht hvor eventuelle slike terrorfremmende imamer befinner seg? Hvilke moskeer kan tenkes å huse slike imamer/ideologisk tankegods?

Og hva kan vi, i tilfelle, best gjøre for å begrense disse ekstreme imamers/moskeers innflytelse?

Kommentar #65

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Spørsmål til Bye-Pedersen

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.


Sharia står i Koranen så det får en anta at hun tror på, når hun sier at hun er muslim.

Det er mye tull det du skriver liksom det at hun ikke skulle vedkjenne seg Koranen?Er det ifølge Koranen og Sharia tillatt for en muslimsk kvinne å gifte seg med en ikke-muslimsk mann?

Kommentar #66

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Hva forskningen viser

Publisert rundt 4 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Disse ideologisk førende enkeltpersoner er gjerne tilknyttet moskeer, vil jeg tro. De kan kanskje være imamer, eller andre førende figurer? Og det er kanskje et bejaende idologisk-religiøst miljø rundt dem? Dette vet jeg faktisk lite om, men jeg vil ganske bestemt tro at slike miljøer er av avgjørende betydning for utvikling av islamsk ekstremisme?

Kan Gule gi en redegjørelse mht hvor eventuelle slike terrorfremmende imamer befinner seg? Hvilke moskeer kan tenkes å huse slike imamer/ideologisk tankegods?

Og hva kan vi, i tilfelle, best gjøre for å begrense disse ekstreme imamers/moskeers innflytelse?

Forskningen viser at nesten alle andre steder enn moskeene er viktige når det gjelder utvikling av ekstreme holdninger, dvs. voldsbejaende religiøse posisjoner og salafi-jihadistisk ideologi. I Norge er det ingen moskeer som er kjent for slikt. Som en av mine kontakter i politiet sa det, "det er kafeen på andre siden av gata for moskeen vi må holde øye med." Det innebærer at i Norge er det ytterst, ytterst få imamer - om noen i det hele tatt - som sprer et ekstremt budskap (ekstremt forstått som jihadisme).

Det forhindrer ikke at noen moskeer har vært (altså har vært) samlingspunkter for Profetens Ummah. Men de har stort sett fått forbud mot noe som helst annet enn å be i moskeene. Enkelte menigheter har også forvist dem helt. Hvilket er et sterkt virkemiddel innenfor islam - for moskeene skal være åpne for alle som ønsker å be.

Internasjonalt finnes det eksempler på moskeer som har vært viktige samlingssteder for ekstremister og hvor ledelsen selv har delt de ekstreme - voldsbejaende - holdningene. Finsbury Park moskeen i London er et kjent eksempel. Men slike moskeer og imamer synes altså å være unntaket.

Det innebærer at det ikke er så enkelt å peke på imamer når det gjelder å identifisere farlige miljøer.

Dersom man likevel skulle identifisere personer - for eksempel imamer - som oppfordrer til jihad i Syria, ligger det trolig godt innenfor ytringsfriheten å si slikt. Det kan være mer problematisk om man oppfordrer til å slutte seg til IS eller al-Qaida fordi dette er grupper som er identifisert som terrororganisasjoner av norsk rett. (Men da beveger vi oss inn på problematisk juridisk grunn hvor det ikke finnes fasitsvar - fordi ingen slik sak er prøvd for norsk rett. Det nærmeste vi kommer er den berammede saken mot Ubaydullah Hussein som er siktet for rekruttering til terrororganisasjon(er). Så her må vi vente til det foreligger endelig dom.)

Dermed handler nok dette i stor grad om å ta til motmæle mot ekstremisme, mobilisere muslimske miljøer som også tar avstand fra voldsfremmende jihadisme, trekke inn barnevern der hvor mindreårige blir utsatt for uakseptabel påvirkning, samarbeide med muslimske sivilsamfunnsorganisasjoner osv. (Noe av dette foregår allerede for å motvirke ekstreme holdninger utenfor moskeene.)

Her er det meget viktig å bruke lokal kunnskap. For hvert tilfelle av rekruttering er unikt. Det innebærer at detaljkunnskaper om individer, familier, skole og kameratgjenger er avgjørende for ulike myndigheter i arbeidet mot ekstremisering.

Håper også dette er svar på noe av det Bøhn spør etter.

Lars Gule

Kommentar #67

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Er det ifølge Koranen og Sharia tillatt for en muslimsk kvinne å gifte seg med en ikke-muslimsk mann?

Da får vi google litt: http://www.koranen.no/artikkel.php?id=444 Får tro dette er godt nok svar.

Undertegnede er nok vantro i følge Koranen. 

Kommentar #68

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Vi som kristne bør godta Islam...NOT

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da får vi google litt: http://www.koranen.no/artikkel.php?id=444

Denne setningen finner man under linken: "kristne og jøder av i dag, som burde ha kunnskap nok til å godta Islam."
Har muslimer fått frekkhetens nådegave?
Vi kan IKKE godta Islam i ordets rette forstand. Vi må akseptere at Islam eksisterer. Har man litt bibelkunnskap, vil man forstå at Islam ikke godtar essensen av Bibelens budskap. Bibelen godtar heller ikke Islams budskap(Koranen).
Et godt eksempel er som alle vet(eller bør kjenne til). Galaterne 1:7-8 "Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!"

Skal vi godta Islam kan vi like godt godta andre antikristne bevegelser og alle falske profeter. Det blir jo meningsløst.

Kommentar #69

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #68 til ettertanke

Publisert rundt 4 år siden

"Frekkhetens nådegave" er et uttrykk som brukes om dem som ikke ser ting fra andre synsvinkler enn sin egen og som ikke aksepterer andre (metafysiske og etiske) syn enn sitt eget.

Jeg tenker  at den "frekkhetens nådegave" som deles av de abrahamittiske religionene, er årsaken til splid, mistro og hinder for å kunne møtes med gjensidig respekt over kulturelle grenser.

"Frekkhetens nådegave", det vil si: "Bare min religiøse oppfatning er riktig." må oppheves.

Kommentar #70

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Vi er nok alle litt frekke av og til

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Frekkhetens nådegave", det vil si: "Bare min religiøse oppfatning er riktig." må oppheves.

Jeg forstår hvordan du tenker. Men selv om det finnes mange veier til sannheten er det samtidig mulig at det samtidig finnes en "kjerne" av sannhet, som vi alle leter etter. Jesus sa: Jeg er veien, sannheten og livet. Var Jesus den frekkeste av profetene, en gal mann eller er all "viten" om Jesu liv falsk? Dersom man svarer ja på et av disse spørmålene vil både kristendommen og Islam være falske religioner, samt en del undergrupperinger av disse. Hva sitter vi igjen med da?

Jeg regner med at poenget med din setning jeg har sitert handler om at vi må respektere at andre tror noe annet enn oss selv. Der er jeg helt enig. Samtidig bør vi alle også være åpne for at det muligens kan eksistere kun én sannhet, uten at vi alle trenger å "plage" hverandre med dette hele tiden. Når det er sagt så kan man også se at Bibelen er "frekk" mot andre trosretninger og at Koranen er vel så "frekk".
Kanskje ikke så rart at vi også blir litt "frekke" iblant.

Kommentar #71

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Frekkhetens nådegave", det vil si: "Bare min religiøse oppfatning er riktig." må oppheves.

Det er ikke det det går i. Det går på om en vil ha kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Ikke ondskap. Hvis du ikke klarer å se at Koranen har mye ondskap har du ikke forstått Koranen. Da må du i såfall sette deg inn i den. 

Kommentar #72

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Det er en umulighet at vi skal ha mer enn 1 Gud.

Så svaret på dette er at Islam har en falsk gud. Undertegnede vil gå så langt som å vise til Salman Rushdie sin bok "Sataniske vers". Det sier sitt om Koranen.

Kommentar #73

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nok ondskap for meg

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke klarer å se at Koranen har mye ondskap har du ikke forstått Koranen.

Både Bibelen og Koranen fordømmer oss "feiltroende"

Det er mer enn nok ondskap for meg.

Kommentar #74

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

åpne - eller lukket?

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig bør vi alle også være åpne for at det muligens kan eksistere kun én sannhet,

Det er ikke "frekkhetens nådegave" å være åpen for at det finnes kun én sannhet.

"Frekkhetens nådegave" er å postulere at min sannhet er denne "kun én sannhet". Hvis man i tillegg mener at de som har en annen sannhet enn meg, går fortapt, er frekkhetens farse komplett.

Kommentar #75

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er mer enn nok ondskap for meg

Hvis du ikke har respekt for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse er jeg enig med deg at Bibelen ikke er noe for deg!

Kommentar #76

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det falt ut noe av ditt sitat:

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke har respekt for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse er jeg enig med deg at Bibelen ikke er noe for deg!

Både Bibelen og Koranen fordømmer oss "feiltroende"

Det er mer enn nok ondskap for meg.

Kommentar #77

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er mer enn nok ondskap for meg.

Hvis du tror på Bibelens evangelium og Jesus, så er det til din orientering ikke ondskap.

Kommentar #78

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

If...

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du tror på Bibelens evangelium og Jesus, så er det til din orientering ikke ondskap.

Hvis jeg tror på Bibelens evangelium om hva som skal skje med oss feiltroende, er det ondskap.

Kommentar #79

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg tror på Bibelens evangelium om hva som skal skje med oss feiltroende, er det ondskap.

Da tror du ikke på kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse herunder det Jesus stod for.

Kommentar #80

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Joda,

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da tror du ikke på kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse herunder det Jesus stod for.

men jeg tror bare ikke på at kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse er forenlig med evig fordømmelse av de feiltroende.

Kommentar #81

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
men jeg tror bare ikke på at kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse er forenlig med evig fordømmelse av de feiltroende

Det holder med å ta i mot Jesus, det er ikke vanskeligere enn det.

tenk på det før vi ødelegger tråden.

Kommentar #82

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Frekkhetens nådegave

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det holder med å ta i mot Jesus, det er ikke vanskeligere enn det.

tenk på det før vi ødelegger tråden.

Ja, det gjelder bare å tro rett, så unngår du evig fortapelse.

De monoteistiske religionenes tilbud om å unngå Helvete minner meg om Don Corleone i Gudfaren:

"I'll make him an offer he can't refuse."

Tenk på det før vi ødelegger deg!

Kommentar #83

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Sukk... helt uinteressante avsporinger igjen

Publisert rundt 4 år siden

Hva kommer det av at debatthygienen her på VD er så slett? Nok en gsng ser vi at en debatt med en klart definert hovedtråd, her "Islam har skylda"! Eller...?", sporer av til noe annet mellom enkelte deltagere som er fiksert på helt andre ting. Fremfor å gjøre det naturlige, rette og heller starte egen tråd, blir hovedtråden dermed faktisk sabotert: Noen få sporer av og danner en egen avlukket lomme og bedriver personlig retorikk seg i mellom derfra. Noe som fører til at flere andre forlater hovedtråden. Å forholde seg respektfullt, saklig og relevant er også en nådegave. Men i fravær av denne ser enkelte ut til å konsentrere seg om påstander om konkrete andres karakter.

Kommentar #84

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jaha?

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men i fravær av denne ser enkelte ut til å konsentrere seg om påstander om konkrete andres karakter.

I diskusjonen "om Islam har skylda", er det greit å få opp på bordet koblingen mellom den ytterste metafysiske "kjærlighet" og det ytterste jordiske hat og vold.

Siden Islam diskuteres her, i debattforumet til en kristen avis i et europeisk, sekulært land, er det nærliggende å oppfatte at volden og hatet har et kulturelt bakteppe.

Spiller så religionen en rolle i den tragiske polariseringen vi daglig er vitne til? Og i tilfelle, hvorfor? Har det med "rett" og "feil" tro å gjøre?

Er det slik at "de vantro" er mindre verdt? Og i tilfelle, hvorfor? Har det å gjøre med at våre respektive monoguder viser vei ved å gjøre forskjell på mennesket utfra hva de tror på?

Når det gjelder det du skriver om at enkelte ser "ut til å konsentrere seg om påstander om konkrete andres karakter," kan du kanskje utdype dette? Eller kanskje ikke?

Kommentar #85

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Frøland

Publisert rundt 4 år siden

Du stiller generelle spørsmål om religion her, og om dens roller. Og om "de vantro" er mindre verdt (!). Om dine spørsmål dermed faller inn under kategorien "greit" er jeg ikke enig i. Har du interesse av å drøfte menneskeverdet per se, og dets motiveringer og begrunnelser, så får du lage egen tråd. Du holder deg ikke til trådens første innlegg.

Kommentar #86

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du holder deg ikke til trådens innlegg.

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Du stiller generelle spørsmål om religion her, og om dens roller. Og om "de vantro" er mindre verdt (!). Om dine spørsmål dermed faller inn under kategorien "greit" er jeg ikke enig i. Du holder deg ikke til trådens første innlegg.

I åpningsinnlegget tas det opp om Islam har skylda. Sist jeg sjekket, var Islam en religion. Hvis de vantro er like mye verdt som de rettroende, vil religiøst hat og vold miste sin legitimitet. Dette er i høyeste grad en relevant problemstilling. Om dine utfall mot andre debattanter faller inn under kategorien "greit" er jeg ikke enig i.
Kommentar #87

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Skivebom Nyhagen

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Du stiller generelle spørsmål om religion her, og om dens roller. Og om "de vantro" er mindre verdt (!). Om dine spørsmål dermed faller inn under kategorien "greit" er jeg ikke enig i. Har du interesse av å drøfte menneskeverdet per se, og dets motiveringer og begrunnelser, så får du lage egen tråd. Du holder deg ikke til trådens første innlegg.

Innleggets overskrift slår fast hva som vil bli debattert, og det følges opp: I hvilken grad  skyldes den aktuelle volden religionen eller andre ting? Den aktuelle religionen forkynner drap på de som ikke tror; homofile plasseres høyt opp i denne sammenhengen. Også en viss annen religion forkynner i sine skrifter en evig fordømmelse og utslettelse av de vantroende.

Blant de som inviteres til denne debatten er vi svært mange slike vantroende - inkludert trådstarter selv hvis jeg ikke tar feil. Frøland møter berettiget denne fordømmelsen av oss - og det på en utmerket måte.

Kommentar #88

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Ja, for all del

Publisert rundt 4 år siden

Det er selvsagt høyst mulig jeg bommer her; jeg kjenner ikke til Gules intensjoner. Jeg oppfattet det som en invitasjon til å drøfte islam og om denne religionen med matematisk konsekvens fører til vold, undertrykkelse og terror. Kanskje var det feil av meg. Og videre i tilfelle hvorfor det er så mange som mener å kunne legitimere vold og undertrykkelse med henvisning til nettopp islam. Siden jeg har muslimske bekjente som identifiserer seg like lite med slik adferd som meg, så våget jeg meg altså frempå her. Den islam de nevnte bekjente formidler er noe helt annet enn den brutale og voldelige utgaven som stadig får dominere mediabiidet. Uansett trekker meg herfra nå; jég har jo skrevet innlegg om temaet, lenger ovenfor, i enkelte innlegg.

Kommentar #89

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Siden jeg har muslimske bekjente som identifiserer seg like lite med slik adferd som meg, så våget jeg meg altså frempå her. Den islam de nevnte bekjente formidler er noe helt annet enn den brutale og voldelige utgaven som stadig får dominere mediabiidet.

Har du spurt dem om de tror på Koranen? Det kunne det vært kjekt å få tilbakemelding på. Vil jo tro det?

Kommentar #90

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis de vantro er like mye verdt som de rettroende, vil religiøst hat og vold miste sin legitimitet. Dette er i høyeste grad en relevant problemstilling.

Det er dette det går på. Vi som vantroende overfor Islam har dessverre ingen legitimitet

Kommentar #91

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Debatt på feil premisser

Publisert rundt 4 år siden

Hele denne debatten og de fleste innlegg er skrevet ut fra feil forståelse for fenomenet islam i alle dets avskygninger, slik et nå utbrer seg. Det handler siden 1979 om et stormaktsstyrt fenomen, verdens største kulturbevegelse i mange land over hele kloden innen en religion med 1,6 mia trosmedlemmer, som er holdt i et fast grep av to stormakter i hvert sitt bein.

Det var dette året wahabismen, som det mest fundamentalistiske uttrykk for islam noen gang, ble innført med blodig kupp i verdensislams aller helligste, Kabaen i Mekka, der profeten forøvrig ble drept under aksjonen, som likevel vant fram. Dette sikret at Saudi-Arabia fikk innstallert den mest fundamentalistiske statsreligion mens prestestyret i Iran under Khomeini kom til makten helt på egne vegne, og med grusomste følger for venstreorienterte aktivister i Theheran, med tortur og internering til følge. Bare spør noen av de mange iranske tidligere muslimer som siden flyktet til Norge. 

Men vi ser også ringvirkningene her i vesten i fullt monn, når det gjelder fatwaen mot Rusdie, mordforsøket på Nygaard i Cappelen forlag her i Oslo, og summen av sosial uro, mordattetater og trusler, bomber og terroraksjoner i endeløse rekke i kjølvannet av Profettegningene, osv.

En massebevegelse har fulgt etter og med innvandrer til vestlige land, der verdensislam har fått utbre seg som den mest folkerike verdensreligion, der Saudierne holder sin sunnivariant i det ene beinet, mens iranerne har hånd om sjia i det andre. Det meste av terroren som har fulgt og gjensidighetskriger mellom disse "trosvarianter" skjer mellom to aparte statsreligioner, der sunnien ubetinget må kalles de verste på blod og terror, i alle fall foreløpig.

Alt hva vi kjenner av importerte kulturskikker i våre daglige omgivelser, med hijab, halal, posebukser og skjegg, jiahad og Islamnets propaganda for steining av frafalne trosmedlemmer, og dertil også mot voldtatte kvinner og homofile, utgår fra de nevnte statsreligioner og nevnte utgangsår 1979, som via Brorskapet og Hizbollah og lokale foreninger og moskeer sprer sine fangarmer med hemmelige celler a la Lenins kommunistiske nettverk - med inspirasjon fra samme hold siden 1928 - til land over hele verden, der stormaktsinteressene artikulerer seg med finansiering av moskeebygging i vestlige land osv osv.

Det vi ser av kulturskikker som Ramdan og Eid osv har en bakgrunn i eldre tradisjon som i fornyet utgave gis fortegn av tilhørighet i en annen sivilisasjon og sammenheng, som effektivt forhindrer all integrasjon i vestlige samfunn, hva vi tydelig ser av giftemåls% som for muslimske kvinner er 94% i Norge etter så lang botid her. Typisk nok står mannsiden friere i sine ekteskapsvalg. Nyere forskning fra Sozialforschungsinstitut i Berlin viser akkurat det samme, at muslimsk ungdom i 3. og 4. generasjon i store minoriteter i vestlige land blir radikalisert og gjerne drar i jihad, eller sympatiserer med terroraksjoner. Kan noen som har satt seg bare overflatisk inn i fenomenet lenger bli det minste overrasket over utviklinga?   

Som Erdogan sa det i fjor på årsdagen for det kristne Bysants' fall i 1453, da tyrkermuslimene for første gang fikk fast fot på Europas jord, er målet en muslimsk overtakelse av Jerusalem innen hans egen livstid. Han kunne brukt samme anledning til en beklagelse over folkemordet på armenerne i 1915, men det vil aldri komme fra den kanten; dette var 1900-tallets første massemord i statsform, som siden fikk sine oppfølgere både under den ene og andre ideologi i vise andre land.

 ISIL i Syria og Irak, som nå går mot sitt foreløpige endelikt, har vært Erdogan og Saudiernes forsøk på å utbre sin nye jihadkrig i modernisert utgave, og dertil med samfunnsmodell som prøveprosjekt, før man går over i en ny oppbygning av det gamle stormaktsveldet, det Ottomanske imperiet, som falt sammen rundt 1920 etter den første verdenskrigen.

Dette foregår i et samarbeid mellom flere sunnistater mens arsenalene fylles opp med teknologisk høyverdige vestlige våpen i store folkerike land, Saudierne har nå aleine et militærbudsjett som overgår Russlands med over 30%.  

"Eksperten" Lars Gule har aldri forsøkt å lære oss noe av slike helt sentrale og uunngåelige fakta om hva slags fenomen vi har foran oss i verdenssamfunnet, mens de kristne miljøer helt har fortapt seg i en snillistisk forbrødringstankegang for verdensreligiøs "økumenikk" med det folkerike islam etter trosfrihetens gylne prinsipper, som innebærer en religionsfrihet som deres muslimske imambrødre gjør kort prosess med ved å anbefale dødsstraff for enhver frafallen, enten  det handler om konvertitt til kristendom eller sekulær frafall.

I den store sorte dødsgryte skal de alle, i en verdensreligion som under "statskirkelig" overherredømme har erklært død og helvete som de høyeste teologiske prinsipper i dette jordiske rike og ikke bare i det hinsidige, hva Dante i sin tid kalte Inferno.  

   

Kommentar #92

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Vi bør fortsatt skjemmes

Publisert rundt 4 år siden

Denne tråden har utviklet seg til å bli et eksempel på at det er lov, ja helt nødvendig å dra kristendommen inn i en tråd som angår islam.  Og vi som ikke så sjelden får tyn av debattanter og vise-moderatorer for sammenligningsvis å dra islam inn  i tråder som angår kristendom, vi bør antakelig fortsatt skjemmes.

Kommentar #93

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da får vi google litt: http://www.koranen.no/artikkel.php?id=444 Får tro dette er godt nok svar.

Undertegnede er nok vantro i følge Koranen.

Og hvem var Tajik inntil nylig gift med?

Kommentar #94

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og hvem var Tajik inntil nylig gift med?

Dette vet du sikkert godt. http://www.tv2.no/a/8080201/

Kommentar #95

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette vet du sikkert godt. http://www.tv2.no/a/8080201/

Koranen forbyr ekteskap mellom muslimske kvinner og ikke-muslimske menn,

Hadja Tajik var gift med en ikke-muslimsk mann.

Hva sier det om hennes syn på, og tolkning av, Koranen?

Kommentar #96

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hva sier det om hennes syn på, og tolkning av, Koranen?

Du må nesten spørre henne selv om dette med om det er skrevet kontrakt før ekteskap. Det ser det ut for å være et must Jevnf linken om ekteskap som jeg sendte tidligere.

Som du sier så sier Koranen at troende skal gifte seg med troende. Troende kan gifte seg med vantroende hvis de blir troende. Vet dessverre ikke mer.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere