Odd Tarberg

69    82

Galskapen i TTIP og TiSA er avslørt.

Med dei siste lekkasjane som Greenpeace Nederland nyleg kom med, er avtalane TTIP og TiSA grundig avslørde.

Publisert: 4. mai 2016 / 4706 visninger.


I tillegg til å vise kva slags bikkjeslagsmål mellom særinteresser i USA og EU denne sokalla transatlantiske partnerskapen faktisk er, så får vi no grundig dokumentert kor usannsynleg udemokratiske desse avtalane er.
På same tid som forhandlingsleiarane for USA og EU, ambassadør Froman og kommisær Malmström,  prøver å imøtegå kritikk mot avtalane med å påstå at  “desse avtalane ikkje vil vanskeleggjere (impede) regjeringane sitt arbeid med å vedta nye reguleringar” ,  så viser altså desse lekkasjane at regjeringane må “stå skulerett” for storselskapa for å bevise at reguleringane er nødvendige, at målsettinga berre kan oppnåast gjennom dei foreslåtte reguleringane, osv, osv.  Påstandane frå Froman og Malmström blir på denne bakgrunnen rimeleg latterlege. Dersom dette ikkje er å legge hindringar i vegen for politiske styresmakter sitt arbeid, så er det ingen ting som er det!

Når vi så veit at lekkasjar frå TiSA-forhandlingane om det foreslåtte Transparency Annexe, viser eit nokså identisk opplegg for den avtalen, så ser vi at begge avtalane er grundig avkledde med ein stygg forakt for demokratiske prinsipp.
Også for TiSA går forslaget ut på at “alle land skal på førehand offentleggjere alle tiltak/reguleringar som dei har planar om å innføre”.  (2. a. publish in advance any measure referred to in paragraph 1 that it proposes to adopt.”

Tilsvarande krav til storselskapa om innsyn, som kunne hindre skattesvindel frå uland (og andre) og ditto korrupsjonsskandalar vi alt ser for mykje av, er derimot ikkje å skimte i avtalane...

Særleg Arbeiderpartiet, men også Kristeleg folkeparti, har så langt utvist ei uforståeleg positiv haldning til TiSA-avtalen, den avtalen som Norge er direkte med i forhandlingar om utanfor WTO-stystemet. Dei har presentert visse krav til avtalen, som det virkar som om dei trur dei kan få gjennomslag for, og dermed ser ut til å kunne finne på å stemme for ein litt modifisert, men farleg, avtale i Stortinget dersom den skulle kome så langt...

Uansett kva som blir det endelege resultatet for visse punkt i desse avtalane, så viser desse avsløringane at dei som “skriv” avtalane, har ein skremande mangel på respekt for demokratiet og interessene til folk flest. Det vil vere meir enn uforståeleg dersom ikkje Ap og Krf ikkje no snart “oppdaterer si haldning til TiSA og tonar klarare flagg mot den avtalen.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
"alle land skal på førehand offentleggjere alle tiltak/reguleringar som dei har planar om å innføre"

Slik jeg forstår deg så mener du at dette er negativt? Jeg derimot, mener at åpenhet og langsiktighet i styret av et land er et gode og at også stater har et ansvar for å opptre redelig. Stater har ikke rett til skalte og valte med enkeltpersoner, organisasjoner eller små eller store bedrifter. Dette har vært et demokratisk problem og avtalene ser ut til å bedre på dette. Således er disse avtalene en forbedring av demokratiet og menneskers rettigheter.

Svar
Kommentar #2

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Men det må da gjelde storindustrien også?

Publisert rundt 2 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg derimot, mener at åpenhet og langsiktighet i styret av et land er et gode og at også stater har et ansvar for å opptre redelig.

Problemet med avtalene er vel at det ikke er demokratiet som settes i sentrum, men profitten. Derfor kan f.eks. Coca - Cola gjennom liknende avtaler, saksøke den mexikanske stat for ufettelig mange milliarder fordi landet ikke vil tillate sirup av mais i produkter som selges i landet. Hvorfor, fordi dette vil frata Coca-Cola framtidige inntekter, samtidig tyder all forskning på at nettopp sukker og sirup produksjon av mais er sterkt medvirkende årsak til fedmeeksplosjonen i verden.

Ut fra hva jeg har lest, så vil man også forlate føre var prinsippet ved kjemikalier og en mengde andre ting. Og det demokratiske problem er at makten flyttes fra parlamentene til styrerommene. 

Jeg skal ikke kommentere mer, men er profitten viktigere enn menneskene? 

Mvh Fredrik

Svar
Kommentar #3

Odd Tarberg

69 innlegg  82 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
åpenhet og langsiktighet i styret av et land er et gode og at også stater har et ansvar for å opptre redelig

Det er sjølvsagt slik at statar skal opptre redelig. Elles vil dei då også få problem med å tiltrekke seg utenlandske investorer dersom det skulle vere ynskjeleg. Men det er også ein normal del i eit demokrati at det er folkevalde styresmakter som skal bestemme kva slags reglar og lover som skal gjelde i eit samfunn - ikkje enkeltkonsern som berre har særinteressene til sine aksjonærar i tankane. Med dei reglane som TTIP og TiSA legg opp til, blir ting snudd opp-ned og storselskapa får makt til å herse med demokratiet i ein grad som det er utruleg at nokon kan finne på å foreslå...

Svar
Kommentar #4

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
en det er også ein normal del i eit demokrati at det er folkevalde styresmakter som skal bestemme kva slags reglar og lover som skal gjelde i eit samfunn - ikkje enkeltkonsern som berre har særinteressene til sine aksjonærar i tankane.

Men det er av det gode at når de folkevalgte (og det vil ikke være noen endring i at det bare er folkevalgte) ønsker å innføre nye lover og reguleringer, at de da må ha informert samfunnet om dette i god tid slik at de får tid til å forberede seg. Og at samfunnet kan få ta kampen opp mot staten hvis en føler at staten begår et maktovergrep. Det er slik jeg tolker disse delene av avtalene. Det er en seier for folkestyret at staten blir tøylet av samfunnet forøvrig. Jeg leser det ikke slik at det blir storselskapene som får herse med nasjonene, men at det kan bli en slutt på at stater herser med internasjonale selskaper. Vi som mener at staten på enkelte områder har for meget makt ser dette som en positiv utvikling mot en bedre maktbalanse, til vinning for demokrati og individets frihet. Formodentlig bunner vårt ulike syn her i vår ulike oppfatning av staten og dens rolle. Jeg er på ingen måte en tilhenger av en minimal state, men ser at i vårt sosialdemokratiske samfunn står staten i motsetning til enkeltindividers rettigheter på en utilbørlig måte. En bedre balanse har jeg er et lønnlig håp om at det vil bli, men jeg føler meg ikke sikker at de nye avtalene er gode nok, tro endelig ikke det. Men det er lov å håpe.

Svar
Kommentar #5

Odd Tarberg

69 innlegg  82 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser det ikke slik at det blir storselskapene som får herse med nasjonene, men at det kan bli en slutt på at stater herser med internasjonale selskaper

Då kan vi berre konstatere at vi les konsekvensane av TiSA og TTIP på diametralt motsett vis. Når eg for eksempel les at internasjonale sprøytemiddelprodusentar saksøker stater som vil stanse omsettinga av stoff som dei har mistanke om drep livsviktige bier og humler (vesentlege for pollineringa), då kallar eg det "å herse med statar", og har inntrykk av at slike konsern forlengst har fått for stor makt. Når vi les om at liknande selskap saksøker styresmakter som vil verne drikkevasskildene til befolkninga, fordi selskapet ikkje lenger får lov halde fram som planlagt med sin forurensande aktivitet, då er det igjen, slik eg ser det, selskap som hersar med ein stat som faktisk gjer jobben sin - nemleg prøve å ta vare på felleskapet sine interesser. Politiske styresmakter si oppgave er nettopp å ta vare på fellesskapet sine interesser, interesser som vi ofte ser blir trua av altfor kapitalsterke konsern, frikopla frå alt samfunnsansvar.

Svar
Kommentar #6

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Du viser til endel eksempler der myndighetene har vært for svake og nå kjapt ønsker å bedre noe som vi kan være meget enige om er galt. Men hvem skal ta utgiftene for at myndighetene plutselig finner ut at dette er det beste for befolkningen? Er det rett å påføre tapet de særdeles fattige, utmagrede småaksjonærene som taper alle sine sparepenger eller en søkkrik stat som kun er til for korupte politikeres nytelse? Jeg stiller spørsmålet slik fordi dere på den andre siden svært ofte fremstiller store selskaper som automatisk onde og folkevalgte som modige helter som prøver å kjempe mot overmakten for å redde sin fattige befolkning. Etter min mening er det ikke rettferdig å la storkonsern betale for folkevalgtes innfall (være de seg gode eller dårlige, det er uansett hersing). Når det skjer plutselig og med dramatiske konsekvenser er det mer naturlig at staten eller det internasjonale samfunnet selv tar regningen. Et typisk eksempel i så måte er Vattenfall og Tyskland.

Vi er trolig enige i at det er en forskjell på sterke, demokratiske nasjoner som har makt (nok til å stå opp mot som du vil si det og til å herse med som jeg kan kunne si det) og fattige land som er ofte svakere i inngåelse av avtaler med internasjonale parter. Det er å håpe på at disse landene får en viss beskyttelse, det burde eksistere en slags forsikringsordning der nasjoner kan forsikre seg mot å måtte betale erstatning selv. Og de rike landene burde betale premien for de fattige landene. 

Svar
Kommentar #7

Odd Tarberg

69 innlegg  82 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Vi er trolig enige i at det er en forskjell på sterke, demokratiske nasjoner som har makt (nok til å stå opp mot som du vil si det og til å herse med som jeg kan kunne si det) og fattige land som er ofte svakere i inngåelse av avtaler med internasjonale parter

Opplagt. Og tilsvarande er det sjølvsagt at små og mellomstore bedrifter ikkje har like store ressursar som dei store til å kjeppjage meir og mindre svake statar i dei utenomrettslege tribunala som det er lagt opp til.

Elles var også dette omsynet til ulanda litt meir framme i WTO-systemet då reglar for tenestehandel var forhandla der. Men når lobbyen for dei store teneste-konserna ikkje fekk det som dei ville der, pga motstand frå ulanda, så starta dei altså TiSA-forhandlingane utanfor WTO. Men dette vil altså bli ein avtale som vil vere strålande for dei store og konkurransedyktige, men ein katastrofe for dei som ligg i andre enden av skalaen. TiSA blir laga for å sikre stor-investorane sine interesser hinsides det fornuftige, uansett kva som elles måtte bli skadelidande.

Svar
Kommentar #8

Hallgeir Reiten

214 innlegg  481 kommentarer

Helt enig

Publisert rundt 2 år siden
Takk for godt innlegg. Helt enig med deg. Dette må vi gjøre hva vi kan for å stoppe i sin nåværende form.
Svar
Kommentar #9

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

"Jeg tar ikke mitt mandat fra det europeiske folk"

Publisert rundt 2 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
På same tid som forhandlingsleiarane for USA og EU, ambassadør Froman og kommisær Malmström, prøver å imøtegå kritikk mot avtalane med å påstå at "desse avtalane ikkje vil vanskeleggjere (impede) regjeringane sitt arbeid med å vedta nye reguleringar" , så viser altså desse lekkasjane at regjeringane må "stå skulerett" for storselskapa for å bevise at reguleringane er nødvendige, at målsettinga berre kan oppnåast gjennom dei foreslåtte reguleringane, osv, osv. Påstandane frå Froman og Malmström blir på denne bakgrunnen rimeleg latterlege. Dersom dette ikkje er å legge hindringar i vegen for politiske styresmakter sitt arbeid, så er det ingen ting som er det!

Cecilia Malmström: "Jeg tar ikke mitt mandat fra det europeiske folk".

Men hvem tar hun da i såfall sitt mandat fra?

Det hadde virkelig vært interessant å fått vite.

"I didn’t think TTIP could get any scarier, but then I spoke to the EU official in charge of it"

Et lite utdrag fra artikkelen:

Malmström acknowledged that a trade deal has never inspired such passionate and widespread opposition. Yet when I asked the trade commissioner how she could continue her persistent promotion of the deal in the face of such massive public opposition, her response came back icy cold: “I do not take my mandate from the European people.”
Svar
Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Men hvem tar hun da i såfall sitt mandat fra?

Det hadde virkelig vært interessant å fått vite.

Fordelen ved at EU bruger hjernedøde talskvinder, er at de af og til kommer til at tale over sig.

Svar
Kommentar #11

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

De multinasjonale storselskap og "0-skatt"

Publisert rundt 2 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser det ikke slik at det blir storselskapene som får herse med nasjonene, men at det kan bli en slutt på at stater herser med internasjonale selskaper.

Etter det jeg har fått med meg så betaler de multinasjonale storselskapene knapt nok noe skatt.

Det er ganske så godt gjort, - tatt i betraktning til profitten deres.

Disse avtalene kan kanskje "sementere" fast deres muligheter for å fortsette denne "oppsopningen" av penger, - på bekostning av de som virkelig betaler skatt.

"Mannen i gata", og store og små nasjonale bedrifter - som ikke har muligheter til å FLYTTE OVERSKUDD til land med lav eller ingen skatt!

Ja, - det skulle være "for ille" om noen skal komme og ødelegge for disse multinasjonale selskapene til å fortsette sin praksis med å tjene seg rike på storsamfunnets bekostning.

Svar
Kommentar #12

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Godt sagt Ferling!

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Fordelen ved at EU bruger hjernedøde talskvinder, er at de af og til kommer til at tale over sig.

Håper imidlertid at europeiske politikere, og norske politikere og folk ikke er like hjernedøde.

Den enes død, den andres brød - kan være passende å reflektere over, - med tanke på at disse handelsavtalene frontes og avtales på bakrommet i det skjulte av verdens aller største multinasjonale selskaper (ca 600 storselskap etter hva jeg har lest).

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
13 minutter siden / 572 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 820 visninger
Roald Øye kommenterte på
Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?
rundt 2 timer siden / 690 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Viktig islamsk feminisme
rundt 3 timer siden / 71 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 4 timer siden / 892 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
rundt 5 timer siden / 572 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Ramadan
rundt 6 timer siden / 136 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 6 timer siden / 2086 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Norge på jumboplass.
rundt 7 timer siden / 267 visninger
Les flere