Håkon Hovda

151

Et tilsvar til Thomas Erlandsen

Jeg betviler ikke deres ønsker om å gjøre godt mot mennesker. Heller betviler jeg ikke hans ønsker om å forene dette ønsket med å holde fast på Bibelen. Det jeg derimot betviler er deres tro på Guds godhet funnet i Kristus og bevitnet i Ordet.

Publisert: 2. mai 2016

Her er noen grunnleggende problemer med å akseptere homofilt samliv på basis av dydsetikk. Jeg har nevnt noe av dette før, men ikke fått svar, så oppsummerer her, så kan Erlandsen få svare om han vil:

1. Man må avvise at Bibelen er Guds Ord for all tid. Det er ikke mulig å avfeie GTs, Jesu og apostlenes ord om dette uten å samtidig avvise en konservativ forståelse av hva Bibelen er, nemlig Guds Ord gitt oss for all tid og for alle mennesker. Dette viser Erlandsen tydelig i det han mener at Jesus og Paulus ikke kjente til det forpliktende samlivet mellom homofile. 

a) En slik tanke forutsetter at loven og forordningen baserer seg på menneskelige erfaringer og og moralske valg, og ikke omvendt. Eksempelvis var ikke forordning om det monomogame, trofaste ekteskapet gitt fordi folk "kjente til" dette og levde det ut. Det bli gitt for at folk skulle leve ut det seksuelle samlivet innenfor de rammene Gud hadde gitt og skapt for mennesket og samfunnet. Med andre ord ville Jesus ha forordnet den samme rammen for homofile, uavhengig av hvordan de på den tid levde ut sin seksualitet, nettopp fordi rammene og forordningene er gitt for vårt beste. Jeg regner med at Erlandsen ikke mener at i et samfunn hvor det monogame, trofaste forholdet mellom en mann og en kvinne ikke er den sosialt og moralsk aksepterte ordninge, der skal man heller ikke forkynne og kreve noe slikt, siden de ikke "kjenner til" dette?

b) At Jesus og Paulus ikke kjente til homofil kjærlighet er rett og slett ikke en akseptert sannhet, hverken historisk eller teologisk. Dette har Erlandsen selvsagt kjennskap til, men ser ikke ut til å ville diskutere det. 

2. Man må avvise at Jesus ikke kjente til alle sider av mennesket der er å kjenne til, hovedsaklig hva gjelder mennesket seksualitet og behov. Dette er for å si det mildt, en lite konservativ forståelse av Bibelen og Jesus. Bibelen gjør det klart i Johannes 2 vers 24-25: "Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for Han kjente alle og trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket."

3. Man må avvise at Bibelen ikke tenker dydsetikk i sin pliktetikk. Det faller selvsagt på sin egen urimelighet. Jesus visste veldig godt hva Han gjorde da Han fordømte menneskets hjerter som onde, og bare i stand til å bære onde frukter: "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott" (Matt 15.19). Hor her er all seksuelle aktivitet, inkludert homofili, utenfor ekteskapet. Vi bærer ikke gode frukter, bare fordi vi føler at det vi gjør er godt. Det inkluderer også å ha sex før og utenfor ekteskapet, uavhengig av om det er drevet av kjærlighet (eros) og gjør meg lykkelig og glad. All synd leder til død, både i vår relasjon til hverandre, i vår kropp og sjel, og sist og værst; i vår relasjon til Gud. 

Spørsmålet er altså: Er Gud god i sine forordninger og bud til mennesket? Har Han gitt oss rammer og grenser som ikke er til vårt beste? For den unektelige konklusjonen av det Erlandsen sier, er at den menneskelige, moderne forståelsen av godt og ondt, er større og dypere enn Bibelens forståelse, hovedsaklig (og eksplisitt?) hva gjelder seksualitet. 

4. Jeg lurer på, siden Erlandsen mener at forpliktende, frivillig, kjærlig samliv er rammer nok for seksuell aktivitet, om han altså mener at der er sex utenfor ekteskapets rammer som er bibelsk akseptabelt og godt?

5. Konservativ forståelse av ekteskapet, er at det er en hellig innstitusjon gitt av Gud. Denne reflekterer en større sannhet, nemlig kirkens relasjon i overgivelse, forpliktelse og trofasthet til Jesus, basert på Guds Ord ("Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet..."; "Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt Jeg befaler dere" - Joh 15.10, 14); og Jesu relasjon og pakt med oss, gjennom at Han gav Seg selv for oss mens vi enda var syndere for å vinne seg en brud, renset i Hans blod.

Siden Guds Ord utelukkende fordømmer enhver form for homofil, seksuell kjærlighet, hvordan kan den da reflektere Jesu kjærlighet til oss? Jeg tenker ikke på dype, ikke-seksuelle vennskap, men på selve den seksuelle foreningen som skjer mellom to stykker. Paulus gjør det klart at man blir til ett, og at denne foreningen utenfor ekteskapet er et brudd med Guds bud og vilje, for vi er kalt til å være ett med Kristus, og hor er et brudd på denne sannheten. All seksuell aktivitet utenfor det heterofile, monogame ekteskapet er altså et brudd med Gud selv og derfor en frukt av syndefallet, ikke en frukt av et liv forvandlet ved Jesu verk. 

6. Erlandsen har ikke redegjort for hvordan han kommer fram til at homofile er skapt av Gud som homofile. Den eneste skapelsesberetningen vi har er å finne i Bibelen og det er denne Jesus bekrefter i Matteus 19, blant annet. Det var denne skapelsen Gud fant godt. Og det var her Gud skapte dem til "mannlig" og "kvinnelig" med følgene at de to skulle være ett. Om homofili er Gudskapt, hvorfor betegner ikke Bibelen dette som "godt", men som en "vederstyggelighet"? Hvorfor plasserer Jesus det i bås med onde frukter fra hjertet? Hvorfor sier Bibelen, uten unntak, at dette leder til fortapelse og er i opprør mot det Gud har skapt (Rom 1)?

7. Det grunnprinsippet som er avgjørende for argumentasjonen, ser ut til å være at fruktene er det som avslører treet, med henvisning til Jesu ord. Konteksten slår bein under en slik bruk av dette, all den tid Jesus selv kobler det til falske lærere som kler seg ut som sauer, men egentlig er som ulver. De vil ha alle ytre tegn (frukter) på å være mennesker velsignet av Gud, men i hjertet kjenner de ikke Jesus, for de gjør ikke "Min himmelske Fars vilje". Jesus fortsetter så med å dele lignelsen om mannen som klok og gjør som Han sier, og den uforstandig og si "Ja" til Jesus, men ikke gjør som Han sier. Det vil si at mennesker som går på tvers av hva Jesus sier, også om ekteskap, er uforstandige i beste fall, i verste fall er de ulver i fåreklær.

8. Et liv berørt av Jesus er et liv i omvendelse fra det Bibelen kaller synd. Paulus sier det klart: "La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik." (Kol 3.5-7). Bibelen gir aldri åpning for å leve i synd på grunn av Guds kjærlighet. Det er en forvrengning av evangeliet som istedet lærer at Jesus gav avkall på alt og ofret Seg selv for å sette oss fri fra syndens konsekvenser (død og Guds vrede), og dens slaveri. Det er ingen kjærlighet til Jesus som kan leves ut i opprør mot Hans klare ord. 

Sammendrag: Det er ingen mulighet for Thomas Erlandsen, biskoper eller prester med oppriktige hjerter å tviholde på en forestilling om bibeltroskap i lys av Bibelens egen klare tale. Jeg betviler ikke deres ønsker om å gjøre godt mot mennesker. Heller betviler jeg ikke hans ønsker om å forene dette ønsket med å holde fast på Bibelen. Det jeg derimot betviler er deres tro på Guds godhet funnet i Kristus og bevitnet i Ordet. Om man begynner å fravike visse deler på basisen av at det ikke er godt for mennesket, da har man forlatt Guds ord som en lykt for min fot og en lys på min sti - Sal 119. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Javel. Sånn definerer du altså "hor": "...all seksuelle aktivitet, inkludert homofili, utenfor ekteskapet".

Jesu uttalelse, slik den er referert i Matt 15.19, går i sum ut på at han omtaler mellommennskelige brudd på pliktetikken i en del av de 10 budene. At Jesus dermed har uttalt seg om homofili, er din tolkning og forståelse av bibelstedet.

Siterer evangeliene (altså ikke Paulus sine teologiske utlegninger) noe sted Jesus på at han uttalte seg, konkret og spesifikt, om homofili?

Hva mener du om følgende: Hvis to mennesker som er homofile og har inngått ekteskap, har seksuell aktivitet sammen, bedriver de da "ekteskapsbrudd" (innenfor ekteskapets rammer)?

Kommentar #2

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Javel. Sånn definerer du altså

Nei, det er ikke min definisjon. Like lite som du og jeg kan definere ord til å bety det vi selv ønsker, kan jeg heller ikke definere for Bibelen hva ordene i grunnteksten ble og blir forstått å mene. Når mennesker hørte Jesu undervisning, så hørte de Jesus bruke ordet "porneia" om seksuell umoral. Dette ble enkelt og greit forstått som "hor", i den forstand all utenomekteskapelig seksuell aktivitet. 

Spørsmålet blir da: Tror du de som lyttet til dette forstod det til å innbefattet homofile seksuelle aktiviteter eller ikke? Jeg tror svaret gir seg selv. I det jødiske samfunnet var det fullstendig unødvendig for Jesus å ramse opp de forskjellige typer seksuelle synder man kunne gjøre. Ekteskapet ble sett på som rammen for sex og ingenting annet. Homofili ble sett på som en avskyelig synd. På samme måten vil ingen være så freidig å påstå at siden Jesus spesifikt ikke omtaler pedofili eller zoofili, så må det bety at Han ikke anser det for å være et problem. Hadde Jesus ment at homofili skulle være et unntak, så ville Han nevnt det, tror du ikke?

Videre, Jesus lærer klart og tydelig om ekteskapet, hva det er, og dette som rammene for all seksuell aktivitet, inkludert hva angår dine og mine tanker (lyst). Der er ingenting i evangeliene som sier at "Det som ikke er nevnt her, har du Min velsignelse til å gjøre". Derfor er det eneste fornuftige man kan anta, er at det Jesus sa angående ekteskap og seksualitet, er forbeholdt ekteskapets rammer, som igjen er forbeholdt en mann og en kvinne. 

Kommentar #3

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Håkon Hovda # 2

Publisert rundt 4 år siden

"...kan jeg heller ikke definere for Bibelen hva ordene i grunnteksten ble og blir forstått å mene".

Mener du dermed at teologisk forståelse til en viss grad ligger utenfor vårt kompetanseområde? Gjelder det i så fall mer presist at grensesteiner for teologisk virksomhet markerer et prinsipp om at Bibelen i utstrakt grad skal leses bokstavelig?

"Hadde Jesus ment at homofili skulle være et unntak, så ville Han nevnt det.."

Ok. du bekrefter altså at Jesus ikke er sitert i evangeliene på at han nevnte homofili?

Innforstått gjelder det vel da, ifølge din tolkning, at det gammeltestamentlige synet på homofili (fremholdt av den jødisk skriftlærde Paulus) har som konsekvens at homofile ekteskap ikke er å betrakte som ekteskap i Bibelens forstand. Innbærer dette dermed at Jesu kjærlighetsbud må underforstås dit hen at det ikke omfatter homofile? Altså et (erkjennelsesteoretisk) syn som går ut på noe i retning av at kjærlighet mellom homofile ikke er ekte kjærlighet?

"Videre, Jesus lærer klart og tydelig om ekteskapet, hva det er, og dette som rammene for all seksuell aktivitet, inkludert hva angår dine og mine tanker (lyst). Der er ingenting i evangeliene som sier at "Det som ikke er nevnt her, har du Min velsignelse til å gjøre". Derfor er det eneste fornuftige man kan anta, er at det Jesus sa angående ekteskap og seksualitet, er forbeholdt ekteskapets rammer, som igjen er forbeholdt en mann og en kvinne."

Her avklarer du langt på vei. Du går relativt langt i å "...definere for Bibelen hva ordene i grunnteksten ble og blir forstått å mene".

Du viser til er en tradisjonell bibelforståelse, som fordi den er tradisjonell, kan kalles konservativ. Denne bibelforståelsen tolker grunntekstene på en slik måte at Bibelen strikt ansees som et konsistent og helhetlig budskap.

Problemet blir da at så viskes ulikhetene mellom Kristi lære og den gamle jødiske læren ut på det etiske feltet. Vi skal altså, ifølge et slikt syn, forholde oss til gammeltestamentlig etikk og se bort fra Jesu etiske bidrag i den grad det kan tenkes å være i konflikt med gammeljødisk etikk?

Unnskyld meg, men jeg synes, helt ærlig, at en slik teologisk posisjon delvis nedgraderer Jesu lære og medfører en mer "jødisk" enn "kristen" bibelforståelse.

(Men til en viss grad belyser det jo hvorfor "konservative kristne" synes å ha en tendens mot å henfalle til å bli brutale israelsfanatikere).

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva er en brutal Israelfanatiker ?

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
(Men til en viss grad belyser det jo hvorfor "konservative kristne" synes å ha en tendens mot å henfalle til å bli brutale israelsfanatikere).

Slike påstander krever en forklaring.

Kommentar #5

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Rune Holt # 4

Publisert rundt 4 år siden

Brutale israelsfanatikere demonstrerer i praksis at de tillegger gammeltestamentlige "landløfter" stekere, etisk tyngde enn Kristi kjærlighetsbud.

Kommentar #6

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mener du dermed at teologisk forståelse til en viss grad ligger utenfor vårt kompetanseområde? Gjelder det i så fall mer presist at grensesteiner for teologisk virksomhet markerer et prinsipp om at Bibelen i utstrakt grad skal leses bokstavelig?

Det kommer an på om du kan lese hebraisk og gresk og har tilgang til manuskriptene som ligger til grunn for bibeloversettelsene. Om ikke å du stole på bibelkommentarer og ekspertene. Men nå er jo en gang tolkninger, oversettelse osv ganske så lett tilgjengelig etterhvert. Så på basis av dette kan man med trygghet og storg grad av sikkerhet si hva Jesus formidlet til de som lyttet. 

Økland: Ok. du bekrefter altså at Jesus ikke er sitert i evangeliene på at han nevnte homofili?

Ingen steder i Bibelen finner vi begrepet homofili, kun referanser til den seksuelle handlingen og også begjæret mellom to av samme kjønn. Jesus nevner ikke homofili, nei. Heller ikke pedofili eller zoofili eller hva det måtte være av avvikende seksuell adferd. Men Jesus sier altså klart hva som er å oppfatte som gudgitte rammer for vår seksualitet.

Å argumentere for at fraværet av et direkte forbud er å anse som en tillatelse, er som å si at det ikke er forbudt å kjøre i 80 km/t i en 50 km/t sone side det ikke står noe forbudt skilt med tegnet 80...

Økland: Innbærer dette dermed at Jesu kjærlighetsbud må underforstås dit hen at det ikke omfatter homofile? Altså et (erkjennelsesteoretisk) syn som går ut på noe i retning av at kjærlighet mellom homofile ikke er ekte kjærlighet?

Kjærlighetsbudet er å elske hverandre slik som Han har elsket oss (Joh 13.34). Dette gav Jesus som påbud til sine disipler. Senere ble det gjentatt av Paulus og Peter, også til de kristne menighetene. Tror du det inbefatter seksuelle handlinger?

 Økland: Problemet blir da at så viskes ulikhetene mellom Kristi lære og den gamle jødiske læren ut på det etiske feltet. Vi skal altså, ifølge et slikt syn, forholde oss til gammeltestamentlig etikk og se bort fra Jesu etiske bidrag i den grad det kan tenkes å være i konflikt med gammeljødisk etikk?

Hvilke etiske bidrag mener du man ser bort fra ved å fasthold Jesu morallære?

Det siste avsnittet får stå for din regning.  

Kommentar #7

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Økland

Publisert rundt 4 år siden

Hei

du svarte ikke på mine spørsmål i kommentar #2. Det var to spørsmål spesielt jeg lurte på hva du tenker omkring:

1. Tror du de som hørte Jesu forkynne ville sette også homofile handlinger i båsen for umoralske seksuelle handlinger (hor), eller ikke?

2. Hvorfor har ikke Jesus nevn homofilt samliv som et unntak, om Han egentlig mente dette? Jesus kjente selvsagt til datidens praksis i den gresk-romerske verden, så Han hadde alle anledninger å gjøre akkurat dette. 

Og så legger jeg til ett til:

3. Tror du Paulus var enerådende blant apostlene i å tale imot homofili? Isåfall, hvordan forholder du deg til 2Pet 2.6-8, eller Judas 1.7-10, hvor Sodomas og Gomorras synder spesifikt nevnes. 

Kommentar #8

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Til Økland

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Siterer evangeliene (altså ikke Paulus sine teologiske utlegninger) noe sted Jesus på at han uttalte seg, konkret og spesifikt, om homofili?

Jeg synes Hovda har skrevet et flott innlegg om det overnevnte tema.

Til Økland.

Dette at Jesus ikke konkret sa homofili i det han refset byens borgere i Kapernaum skjønte de helt sikkert hva Jesus mente da han sa: Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen! Like til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i Sodoma,da var det blitt stående til denne dag. Dog, sier jeg dere: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag enn dere. Matt.11.23-24.

I denne byen måtte det florere av homofile og lesbiske mennesker etter som Jesus trakk fram likninger med Sodoma. Sodoma er et fellesnavn for homofili. Juda skrev i sitt brev at folket i Sodoma gikke etter fremmed kjød.Jud.v.7.  Og Paulus nevner de som synder mot naturen og de bløtaktige. De skal ikke arve Guds rike, og når slikt blir pressisert, er det virkelig alvorlig at du sitter å forsvarer dette. Jeg lurer egentlig på hvordan du leser Guds ord? Antagelig med solbriller!

Kommentar #9

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Gud er kjærlighet

Publisert rundt 4 år siden

Platon sin lære om «det godes ide» kan ha vært inspirert gjennom hans reiser til Alexandria hvor oldtidens viktigste skrifter den gang var samlet i et gigantisk bibliotek. Kanskje bygget Platons filosofi også på elementer fra tenkningen på Aknaton sin tid, hvor Egypts gamle gudelære ble erstattet med det monoteistisk pregede prinsippet om en, eneste guddomskraft som er gjennomført god. Platons filosofi var viden kjent og spilte stor rolle for tenkningen på Jesu tid.

Jeg finner det sannsynlig at Jesu etikk også kan sies å inneholde et grunnleggende element om at virkeligheten bør begripes ut fra en fundamental forståelse av et grunnleggende «det godes prinsipp»: Gud er god = Gud er en kjærlig Gud.

Prinsippet er ulikt jødedommens tanketradisjon gjennom gammeltestamentlig tid, hvor Jahve i utgangspunktet ble ansett for å være en streng men «rettferdig» dommer, men altså i tillegg også en partisk dommer i den forstand at han fremmet «sitt utvalgte folks» interesser. Jødenes gamle helligskrifter danner i vesentlig grad en nasjonalromantisk preget, samling dikterverker som tiveiebringer intellektuelt alibi for politisk tenkning omkring et statsprinsipp som er oppstått og blir fremmet gjennom Guds angivelige spesialinteresse for Israels folk.

Jesus var jøde, men læren hans var universell, og den representerer derigjennom et brudd med tradisjonell, jødisk tenkning. Jesus var konsekvent i sitt budskap: Kjærlighetens evangelium var av en slik kraft at det omfattet «alle folkeslag».

Inklusive jøder selvsagt. Og dermed var det ikke noe direkte hovedpoeng å torpedere jødenes religiøse identitet. Snarere var det bedre fremgangsmåte å reformere jødedommen gjennom å bidra med å understreke at Gud dypest sett var både den eneste og også den kjærlige Gud.

Derfor overskrider Jesu etikk den gammeltestamentlige. For å fatte poenget, bør man forholde seg først og fremst til de evangeliske beretninger. GT, som var ferdig forfattet og redigert 4-5 hundreår før Jesu tid, gjør selvsagt ikke det. Og mye av senere, kristen teologi (inklusive enkelte punkter hos NT’s brevskrivere) vektlegger (deler av) gammeltestamentlig etikk på en slik måte at Jesus sitt alt overskridende kjærlighetsbud ikke kommer så tydelig til sin rett som gjennom evangeliene.

Kommentar #10

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Håkon Hovda

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jesus var jøde, men læren hans var universell, og den representerer derigjennom et brudd med tradisjonell, jødisk tenkning. Jesus var konsekvent i sitt budskap: Kjærlighetens evangelium var av en slik kraft at det omfattet «alle folkeslag». Inklusive jøder selvsagt. Og dermed var det ikke noe direkte hovedpoeng å torpedere jødenes religiøse identitet. Snarere var det bedre fremgangsmåte å reformere jødedommen gjennom å bidra med å understreke at Gud dypest sett var både den eneste og også den kjærlige Gud.

Ut fra dette, og i tanknødvendig forlengelse derav, blir nestekjærlighten overmåte mye viktigere enn de eldste, israelske lovbestemmelsene om ekteskap og seksuell legning/adferd, samt deres senere grunngivning gjennom en skapelsesberetning som ble forfattet flerfoldige hundreår etter at lovene var nedtegnet.

Hvis ektefolkene har ekte kjærlighet til hverandre, så grunngir og legitimerer dette forholdet at de inngår ekteskap. Deres seksuelle legning er av underordnet betydning i sammenhengen.

Kommentar #11

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Ut fra dette, og i tanknødvendig forlengelse derav, blir nestekjærlighten overmåte mye viktigere enn de eldste, israelske lovbestemmelsene om ekteskap og seksuell legning/adferd, samt deres senere grunngivning gjennom en skapelsesberetning som ble forfattet flerfoldige hundreår etter at lovene var nedtegnet.

Hvis ektefolkene har ekte kjærlighet til hverandre, så grunngir og legitimerer dette forholdet at de inngår ekteskap. Deres seksuelle legning er av underordnet betydning i sammenhengen.

Du er selvsagt velkommen til å mene dette, men det er altså ikke kristen, klassisk teologi, men en moderne relavistisk ide om at vi må selv utlede fra ordet det som passer oss og vår kultur. Det at man kun plukker ut homofili som et område som ikke har noen betydning lenger, men alle andre former for seksuell adferd vi fortsatt finner umoralske (som som incest, polygami, zoofili), ja de unngår man å nevne. Det på tross av at homofili er å finne midt inn i listen over disse andre perversitetene som GT forbyr og som er blant de eldste, "israelske lovbestemmelsene om ekteskap og seksuell legning/adferd."

Kan Økland gi noen bibelske tekster som beskriver rammene for ekteskapet som han gjør?

Kommentar #12

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Du er selvsagt velkommen til å mene dette, men det er altså ikke kristen, klassisk teologi

Hva som i ettertid viser seg å bli klassisk, kristen teologi, er på ethvert tidspunkt som den skapes, ikke klassisk, kristen teologi. Teologi er, og har alltid vært, en levende, intellektuell prosess med målsetting om å avdekke Guds sannhet på stadig bedre informert grunnlag og måte.

Ting skjer. Også innenfor de teologiske rammer. Da biskop Kristian Schelderup i 1960 ordinerte Ingrid Bjerkås i Hamar domkirke, manifestertes den gang et skjellsettende element innenfor nyere, norsk teologi (uansett hva Paulus eventuelt kunne tenkes å ha ment om forholdet). I sin tid (kanskje allerede?) blir nok kvinnelige prester et klassisk element innen norsk teologihistorie.

I år fikk vi et vedtak i kirkemøtet som representerer ny, norsk teologi. Kanskje kommer også denne avgjørelsen til å bli betraktet som klassisk en gang i fremtiden...

Kommentar #13

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hva som i ettertid viser seg å bli klassisk, kristen teologi, er på ethvert tidspunkt som den skapes, ikke klassisk, kristen teologi. Teologi er, og har alltid vært, en levende, intellektuell prosess med målsetting om å avdekke Guds sannhet på stadig bedre informert grunnlag og måte.

Helt enig. Men dette informerte grunnlaget er ikke menneskelig erfaring, men er heller en bedre forståelse av sannhetene i Guds Ord. Teologi som bryter med Guds Ord er ikke å betegne som klassisk, all den tid klassisk teologi er koblet til, aldri løsrevet fra, apostolisk lære. 

Jeg tror heller ikke "norsk teologi" er noe å søke etter. Kirkens svekkelse de siste 70-80 årene kan det ikke være noen tvil om. Jeg ser helt klart en kobling her mellom liberaliseringen som har pågått, og nettopp denne svekkelsen. En kirke som ikke evner å være en røst inn i samfunnet, men heller blir et ekko av de verdier og holdninger som gjør seg gjeldende, har utspilt sin rolle. 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere