Spaltist Emil André Erstad

Seks løysingar for syriske flyktningar

For å hjelpe flyktningane i Syria i 2016 treng vi politikarar som er like løysingsorienterte som dei var i flyktningkrisa på Balkan i 1999.

Publisert: 26. apr 2016

31. mai 1999. Flyet som landa på Gardermoen, hadde 150 kosovoalbanarar om bord. Statsminister Kjell Magne­ Bondevik og regjeringa hans bestemte ein månad tidlegare at Norge skulle lage ei luftbru til Makedonia, der flyktningane frå Kosovo var fanga i overfylte leirar. Over landsbyane­ i Kosovo sleppte dei serbiske bombeflya den dødelege lasta si. Mange kom seg ikkje unna og vart drepne. Andre vart lemlesta.

Mange sat att med krigstraume for resten av livet. I Makedonia og Albania var det 750.000 kosovo­albanske flyktningar. Landa hadde­ inga moglegheit til å handtere situasjonen åleine.­ Våren 1999 kom 6.070 kosovo­albanarar til Norge med fly, evakuerte gjennom den norske luftbrua til Balkan. Det var mogleg fordi den norske regjeringa valde å handle raskt og resolutt overfor medmenneske sine på flukt. Her er seks forslag for kva som må til for å hjelpe dei syriske flyktningane i 2016.

Forslag 1: 10.000 syriske kvote­flyktningar i året. Vi må innsjå at internasjonal beskyttelse er eit knappheitsgode. Det er derfor to grunnar til at vi i større grad bør gje syrarar beskyttelse i Norge som kvote­flyktningar. For det første sikrar vi at det er dei mest sårbare som får kome hit; dei seksuelle ­minoritetane, dei religiøse minoritetane, dei einslege mødrene, dei bombeskadde,­ torturoffera, dei med helseproblem og andre med spesielle ­behov.

For det andre kostar det i snitt berre ein million for Norge å ta imot ein kvoteflyktning. Prosessen går raskare enn for ein asylsøkar, og kvoteflyktningen blir busett i ein norsk kommune­ med ein gong og kan gå rett i gang med integreringsprosessen. Asylsøkarar må ofte vente i årevis, noko som er ein meir kostbar prosess både menneskeleg og samfunnsøkonomisk.

Forslag 2: Sponsorstøtte av kvoteflyktningar. Enkeltmenneske, grupper og organisasjonar bør få større moglegheit til å støtte ein flyktning eller ein flyktningfamilie både sosialt og økonomisk heilt fram til flyktningen klarer seg sjølv – slik ein har gjort i både Australia og ­Canada. I Norge er vi vane med å tenke at det er staten som betaler for kvoteflyktningane.

Ein del politikarar meiner det er for dyrt å ta imot kvoteflyktningar, men overraskande få har tatt til orde for ei meir offensiv haldning til korleis vi kan få fleire­ kvoteflyktningar hit, med hjelp frå det sterke sivilsamfunnet vi har i Norge.

I Canada har frivillige organisasjonar, lokalsamfunn og ­andre grupper sidan 1978 kunne­ ta på seg oppgåva med å forsørge flyktningane gjennom eit fadderprogram som skal sikre­ økonomisk og sosial oppfølging. Australia innførte liknande ­program i 2015. Norge bør innføre ei slik ordning.

Berre norske statsborgarar bør vere sponsorar, og flyktningane som skal sponsast, bør vere ein del av kvoten som UDI plukkar ut. Slik vil vi få betre integrering og finansielt rom for å ta imot fleire kvoteflyktningar.

Forslag 3: Akademiske visum­ til flyktningar. Å ta fleire flyktningstudentar hit frå nærområda til Syria har blitt nemnt av fleire­ humanitære organisasjonar. Mange av flyktningane i nærområda til Syria er studentar, og mange er hindra frå å studere på grunn av manglande identitetspapir i Libanon eller fordi dei rett og slett ikkje har pengar til det. Andre tør ikkje ta risikoen fordi dei opplever forfølging.

Vi kan med ei slik ordning oppnå fleire mål i eitt tiltak: Vi kan gje flyktningane utdanning, skape kompetente og høgt utdanna ressurspersonar som kan reise tilbake til Syria viss situasjonen betrar seg. Viss krigen ikkje tar slutt, sit Norge att med høgkompetente flyktningar som kan få beskyttelse her og vere ressursar for oss.

Forslag 4: Norge må presse på for reell europeisk ansvarsfordeling. Den europeiske soli­dariteten feilar. I det Europa som mange av flyktningane drøymer om, blir reglane stadig strammare og grensene stadig meir stengde. Landa konkurrerer om å lage strenge reguleringar for flyktningane. Det er europeisk meisterskap i å ha lågast tal asylsøkarar eller kvoteflyktningar – med nokre få heiderlege unntak. Land som Sverige, Tyskland, Italia og Hellas har tatt den største støyten.

I dag er det også slik at dei som kjem til Europa, er ei blanding av flyktningar som kjem frå krig og undertrykking, og migrantar der faktorar som økonomi, arbeidsmarknad og dårlege framtidsutsikter har vore avgjerande for at dei reiste over Middelhavet.
Sidan internasjonal beskyttelse­ er eit knappheitsgode, er det avgjerande at ein i større grad får på plass fungerande registreringssenter på dei stadene der flyktningane kjem inn i Europa.

Dei som ikkje har krav på den internasjonale beskyttelsen, må sendast tilbake til landa sine – der dette er forsvarleg innanfor internasjonale forpliktingar.

Forslag 5: La flyktningar søke om humanitære visum ved ­ambassadar nær Syria. For dei menneska som treng vår beskyttelse, er det katastrofalt at det ikkje finst lovlege vegar til ­Europa og Norge. Dei syrarane som lever i nærområdet til Syria, og som vurderer å flykte til ­Europa på eiga hand, bør ha moglegheit til å søke om asyl lenge før dei set seg i ein gummibåt over Middelhavet.

Gregor Noll, svensk professor i folkerett, har vist at det finst ei løysing. Ideen hans er at ambassadane til dei europeiske landa formar eit nettverk av kontaktpunkt for det europeiske asylsystemet i landa der asylsøkar­ane oppheld seg før dei legg ut på flukt.
Eksempelvis kan ambassadane til Norge og andre europeiske land i Jordan, Libanon, Tyrkia og Libya opne for at syriske flyktningar kan søke om humanitære visum til europeiske land på ­ambassaden. Fleire land har denne ordninga.

Forslag 6: Oppbyggingsplan for nærområda til Syria. Diskusjonen om vi skal hjelpe dei fleste syriske flyktningane i nærområda eller ikkje, er meiningslaus. I større grad burde diskusjonen handle om korleis vi kan hjelpe brorparten av dei syriske flyktningane i nærområda til Syria. «Det som må til, er ein Marshallplan for nærområda», sa Egeland då eg snakka med han rett før jula 2015.

Dei viktige punkta i ein slik oppbyggingsplan bør derfor vere å sikre at sårbare flyktningar får beskyttelse i nabolanda til Syria, og sørge for at syriske flyktningar kan bu i desse landa utan å bli diskriminerte.

Det må vere prosedyrar som sikrar at alle flyktningane blir registrerte, og får del i dei grunnleggande velferdstenestene, slik som utdanning, medisinsk hjelp og rett til bustad.
For at landa i nærområda ikkje skal miste kontrollen fullstendig, er vi avhengige av at ganske mange av flyktningane må kome til Norge og andre land. Viss alle landa berre sit på gjerdet, vil ikkje flyktningane få den hjelpa dei treng, i tide.

Då vil det kanskje vere for seint også for Libanon, Jordan og Tyrkia.­ Fleire av nabolanda rundt Syria kan stå i fare for å kollapse. Då kan vi berre ane kva flyktningkatastrofar vi kan vente oss i framtida.

Så lenge krigen rasar, kan det ikkje førast ein politikk der konsekvensen er at grensene blir stengde.

FØRST PUBLISERT SOM KRONIKK I VÅRT LAND 26.4.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Kristelig parti for islamsk innvandring

Publisert over 3 år siden

Broder Andreas i Åpne Dører lærte oss at ISLAM betyr I Sincerely love all Muslims, men KrF og deres tillitsvalgte kan ikke ha mye kjærlighet til sitt eget land og sitt eget folk når de tillater den type migrasjon fra undertrykkende islamske kulturer. KrF har rett og slett ikke forstått islam :(

Og jeg er sååå overrasket over at dette innlegget umiddelbart fikk redaksjonens lesertips. NOT.

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En rabbi sier at det ikke er noen syrisk flykningekrise, men en strid som har vart i hundrevis av år og nå på globalt nivå.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Her har Erstad levert et virkelig bra stykke til seriøs debatt om flyktninger. Vår tids største humanistære krise har lenge sett ut til å halte seg fremover mellom motstridende følelser, og med dårlig plan. Ikke så rart kanskje, all den stund alt skjedde veldig fort og flyktningene selv tok styring over sin prosess, og bestemte seg for å gå til Europa for å finne asyl. Europas reaksjonsmønstre har vært relativt dårlige, og har blitt preget av at de har kommet i gang først når problemene er store og på grensen til uløselige. 

Forslag 1: 10.000 syriske kvote­flyktningar i året.

Hvis vi sier at dette er et tall som passer Norge kan vi se det som et godt utgangspunkt for den videre behandling av flyktninger. Et land som vårt er avhengig av at man jobber mye og godt over lang tid med fremmede som kommer uten annet enn det de går og står i. Dvs at vi må bruke en del ressurser. Vårt samfunn har terskler som er usynlige for mange nordmenn, og fremmedes møte med tersklene betinger at de får hjelp til å forsere dem. Det er språk, det er regler og lover. Folk som kommer fra samfunn som ikke er en stat slik vi kjenner begrepet, har dårligere forutsetninger. Vi må derfor bedrive integreringsarbeide. 10000 kan være et godt maksimumstall for å integrere gjennom en krisetid, men bør over tid sannsynligvis ligge noe lavere. Vårt fokus akkurat nå bør være å holde for overfor krigsflyktninger. Økonomiske flyktninger som trenger minst samme type oppfølging må nedprioriteres over noen tid. 

Forslag 2: Sponsorstøtte av kvoteflyktningar.

Dette punktet fyller meg med en viss skepsis. Jeg tror ikke det er bra at fru Pedersen får sponse sin flyktning å skape et for sterkt bånd til denne. Jeg tror det skal være generelle ordninger, og at evt privat sponsing skal gå gjennom organisasjoner og langsiktige programmer i regi av disse. Man kan ikke være avhengig av at interessen for å sponse plutselig er borte eller ikke lenger kan forventes. Skal det bli solid kontinuitet i arbeidet må det være på generellt grunnlag gjennom programmessig arbeide. 

Forslag 3: Akademiske visum­ til flyktningar.

Det kan være negativt å tappe et land for dets beste akademiske ressurser, men hvis de likevel er på flukt er det greit at også Norge tar sin del av disse. Akademikere vil presumptivt være bedre opplyst enn uutdannede, og ergo lettere å integrere i en fremmed kultur selv om heller ikke dette er noe sorthvitt-bilde. Myndighetene bør legge til rette for at papirer kan godkjennes og kontrollere kunnskapsnivået i de aktuelle spesialiteter. Dette gjelder både for individet og for å være sikre på at bakgrunnen er reell. 

Forslag 4: Norge må presse på for reell europeisk ansvarsfordeling.

Her ser vi enda et godt eksempel på at Norge burde vært medlem av de forskjellige europeiske fellesskaper, men vi får ta det fra vår underlegenhetsposisjon og forsøke å gjøre det beste ut av det uansett. Norge kan også ensidig gå inn for å ta i mot 10000 og gjøre det klart at dette er det vi kommer til å gjøre, hverken mer eller mindre, og så får andre ta seg av sitt ihht folketall. Det viktigste må likevel være at vi har en plan, et program og vilje med evne til å gjennomføre det vi kan klare. 

Forslag 5: La flyktningar søke om humanitære visum ved ­ambassadar nær Syria.

Dette er helt ideellt. Vi bør kunne benytte denne ordningen så vel som FNs kvotesystem. Hele prosessen vil gå lettere for seg om man sorterer i nærområdene, og det vil også spare mange for den lange flukten til gjennom hele Europa. Samtidig får man muligheten til å bedrive et forberedende arbeide som kan gjøre overgangen lettere og med sterkere grad av realisme for flyktningen. En luftbro er et godt tiltak med gode humanitære overtoner. Om nordmenn skulle vært flyktninger selv, ville vi definitivt foretrukket luftbro. 

Forslag 6: Oppbyggingsplan for nærområda til Syria.

Midt-Østen er i oppløsning. Etter Syria vil Midt-Østen aldri mer bli det samme. Kanskje inneholder denne tiden vendepunktet for den gamle tid, slik at det vil tvinge seg frem andre ordninger i statsstyret. 

En Marshall-plan vil på sett og vis tvinge seg frem. Jeg tror jeg vil foretrekke en paraply over alle de tiltak som kan tenkes å settes inn, slik at det blir en viss koordinering av ressurser. Her er det snakk om sikkerhet for hjelpearbeidere og hjelpemottagere. Det skal være trygt å gi bistand. Innsatsen skal ikke kastes vrak på neste dag ved at noen kommer og ødelegger. 

Kansler Merkel har tatt til orde for å bygge sikre soner. Norge gjorde det samme etter tyskernes tilbaketrekning i 1944, men situasjonen er mer betent i Syria, og det er mulig dette først kan skje litt senere. President Obama er da også motstander av dette fordi han vet at dette vil kunne bety et større antall amerikanske styrker. Skal det etablers sikre soner er det bra om det skjer med ulike arabiske styrker, men uansett under FNkontroll, og det må være for å åpne for muligheten for mer mangfoldige samfunn og ikke videreføring av diktaturene i bestående form. 

Til å begynne med er det snakk om å rive ned restene etter ødeleggelsene. Mesteparten av Syria må demonteres før det kan bygges opp igjen. Vi vi lkunne få se en periode som vil ligne på Tyskland og Europa i 1945 med kjeder av mennesker som lemper stein. Det er hva som trengs for å få skapt nye varige bosteder og et sammensatt næringsliv igjen. I mellomtiden har folk arbeide av enkleste slag, men det må gjøres. Alle de unge menn som er flyktet til Europa vil kunne få noe å henge fingrene i, men da må det være trygt. Et norsk bidrag til hjemreise vil i så fall være kjærkomment. 

Jeg har tidligere tatt til orde for etablering av Det Norske Institutt som en spydspiss for å spre kultur, demokratiforståelse og informasjon om alternativ samfunnsbygging til land som er i nød eller utvikling på et for lavt nivå. Dette er en tid hvor en slik innsats kan komme til nytte. Man kan trenge inspirasjon, akademisk debatt og impulser fra andre for å se hvordan man skal bygge nye samfunn. Ikke imperialisme, men man skal basere seg på eksisterende lokale forhold for å forandre til nye tider. Alt i Midt-Østen er i spill i disse dager og alle kort kan spilles. Alt ligger på bordet, og det er mest snakk om å få fart på ressursene gjennom god organisering og stimulerende pengestøtte. Vi skal vokte oss for å skape inntrykk av at vi kjøper området, og dette legger trykk på betydningen av å spille på lag med folkene for å vise dem en annen vei de kan velge fremfor å forbli i det feudale. 

Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
En rabbi sier at det ikke er noen syrisk flykningekrise, men en strid som har vart i hundrevis av år og nå på globalt nivå.

En annen rabbi sier at det ikke er grense for hva en rabbi kan si for å bortforklare en situasjon hvis det bare gavner hans sak. 

Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Flyttes galskapen nordover ?

Publisert over 3 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Så lenge krigen rasar, kan det ikkje førast ein politikk der konsekvensen er at grensene blir stengde.

Spørsmålet er hvor mye av galskapen som råder i de islamske regioner tåler å bli flyttet nordover, uten at de samme primitve samfunn  før eller siden etablerer seg  her. 

Når klan A ikke liker klan B, og sekten C ikke kan fordra sekten D, ble resultatene likvel til å leve med.  Inntil den dagen da  A, B, C og D får tilgang til moderne våpen og ble oppildnet av bevegelsen E, som er sterkere og mere fanatisk enn de foran nevnte.

Eller - tømmer vi Syria og andre flyktningeeksporterende land for alle fredselskende, snille mennesker av typene A, B, C, og D -  hva slags folk blir det da igjen som verden senere må forholde seg til ?

 Men - Sverige bevilger penger til ungdom som vil studere i Syria  :

Inrikes. Centrala Studiestödsnämnden CSN beviljar bidrag för studier i Syrien trots att det pågår krig där – det skriver Sydsvenskan idag.

Kommentar #6

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

?????

Publisert over 3 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
KrF og deres tillitsvalgte kan ikke ha mye kjærlighet til sitt eget land og sitt eget folk når de tillater den type migrasjon fra undertrykkende islamske kulturer.

Takk til Erstad for et grundig og opplysende innlegg.

Det er brede flertall i Stortinget som har vedtatt retningslinjene for flyktningepolitikken. Det er ingen grunn til å tro at alle disse stortingsrepresentantene "ikke har kjærlighet til sitt eget land". Kjærligheten bør imidlertid ikke stoppe ved landegrensene.

Det er først og fremst regjeringen som har ansvar for å vokte grensene våre og som i 2015 slapp inn ca 30000 asylsøkere. 

KrF har, i likhet med opposisjonspartiene, anbefalt å ta inn 10000 kvoteflyktninger fra Syria over tre år. Dette ble etter forhandlinger med regjeringen redusert til 8000 over tre år. 

Som Erstad skriver er det bedre å ta inn og integrere kvoteflyktninger direkte fra nærområdene enn asylsøkere som selv kommer hit. De førstnevnte har størst beskyttelsesbehov, mens de sistnevnte ikke synes å ha de samme behov.

Kommentar #7

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Hvorfor ikke stoppe krigen?

Publisert over 3 år siden

 Det var professor Terje Tvedt som i en kronikk i Aftenposten påpekte at det var "de samme folkene" som ivret for krig i Syria og andre steder,som også var de flinkeste til å jamre og gråte over den krigsskapte flyktningetragedien. Og sannelig ble ikke lederskapet for humanist-organisasjonene veldig godt betalt også.

   Det aller siste nå er at USA sender 250 special forces til Syria. Er de invitert av den sittende regjering? Hvis ikke er det et angrep på folkerett og Syria,en aggressiv krigshandling.

  Hvorfor er det ingen av humanistene som vil gjøre noe med Nato-Tyrkia og USAs kriging med levering av Tow-missiler og Manpads som garantert vil dukke opp i Europa også?

 

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nettopp.

Publisert over 3 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Takk til Erstad for et grundig og opplysende innlegg.

Det er brede flertall i Stortinget som har vedtatt retningslinjene for flyktningepolitikken. Det er ingen grunn til å tro at alle disse stortingsrepresentantene "ikke har kjærlighet til sitt eget land". Kjærligheten bør imidlertid ikke stoppe ved landegrensene.

Det er først og fremst regjeringen som har ansvar for å vokte grensene våre og som i 2015 slapp inn ca 30000 asylsøkere.

Det blir stadig klarere for meg at jeg gjorde rett da jeg for 16 år siden meldte meg ut av Krf.

Bekreftelsen får jeg stort sett hver gang noen fra Krf uttaler seg i innvandringspolitikken.

 

Kommentar #9

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Flyktningepolitikk og moralisme

Publisert over 3 år siden

En som har skrevet en solid artikkel omkring flyktningepolitikk, arbeidsinnvandring og moralisme, er Halvor Fjermeros på Pål Steigans blogg:

Flyktningpolitikken, imperialismen og arbeidslivet

Neppe noe som Kristelig folkeparti slutter seg til, men uansett vel verdt å studere for den som interesserer seg for temaet og ikke bare opptrer som (uvitende?) nettdebattant. En artikkel som gir et godt grunnlag til å utvikle en asyl- og innvandringspolitikk som ikke er basert på fordømmelse av motpartens manglende moral, men i stedet tar utgangspunkt i den virkelighet vi befinner oss i og de maktforhold som eksisterer i verden.

Kommentar #10

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

6 urealistiske forslag uten utsikt til løsning

Publisert over 3 år siden

Hvordan har Erstad tenkt å finansiere norsk forsvar, når statsbudsjettet skal avsettes til å betale for andre lands borgere som med vårt kostnadsnivå skal forsørges og utdannes her?

Hvordan vil han hindre at IQ nivået i norske klasserrom skal synke drastisk som følge av mange unger med undermåls prestasjoner opp mot norske? IQ måler som kjent intellektuell mestring ut fra kultur- og utdanningsbakgrunn.

Hvordan tenker han seg at et fattigere land, når det blir en avslutning på pågående krig, skal bygges opp igjen når samfunnseliten deres - sykepleiere, lærere, teknikere, jordbrukere, ingeniøre - har blitt overført til våre land og et langt høyere inntektsnivå?

Hvordan skal problemet med integrering i norsk kultur løses, når slike problemer er i ferd med å vokse tyskere og svensker helt over hodet, og begrepet til denne dag bare har fungert som munnsvær i norske politikeres munn?

All historisk erfaring viser at mennesker må hjelpe innen sitt eget sivilisasjonsområde, der de også har sin viktigste emosjonelle tilknytning og sosiale bånd, noe den utholdende kurdiske minoriteten i Syria til fulle har vist berettigelsen av. De får i dag ikke den hjelp fra våre land som de skulle vært berettiget til, og det samme gjelder de store flyktningeleire i nærområder til Midt-Østen. Der ble nødrasjoner kuttet ned sommeren 2015.

Mye tyder på at migrantstrømmen har bakgrunn i kynisk spekulasjon og bevisst strategi for å drive utpressing av Europa, dessverre uten at den vestlige eliten er i stand til å reagere adekvat mot det. Med dette innsiget kommer terrorfaren til å øke drastisk i flere land i Vest-Europa mens vi ser at de land som avviser fremmedkulturell innvandring unngår å utsettes for samme fare.

Nissen følger altså med på lasset og hvordan har Erstad tenkt å løse dette voksende problemet? Hans taleflom synes å flyte uanstrengt ut av et privat Elfenbeinstårn omgitt av lyserøde drømmeskyer. Det synes helt påfallende at land i Øst-Europa som inntil nylig måtte kjempe for sin frihet og demokrati, og nå avviser all fremmedkulturell innvandring samt stenger sine sørgrenser, greier seg fint uten noen terrorberedskap i sine storbyer.

Mye sier meg at skal fred og gjenoppbygging komme i stand, og skal land som Syria være i stand til å utvikle seg fredelig og sivilisert, må menneskene i denne del av verden forstå nødendigheten av å gripe saker og ting an på helt nye måter, uten for store eskapistiske muligheter til å dra over til mer rike og vellykte land og nyte fruktene av velstandsnivået der. Hvorfor skal ikke store oljerikdommer i Midt-Østen komme befolkningene i sine omrråder til gode der det også finnes svære leire til bruk for pilegrimmer som bare brukes 3 uker i året?

Med bakgrunn i Frithjof Nansens eksempel på 20-tallet og de store repatrieringsprosjekter som var etter de store verdenskriger, velger Erstad den motsatte løsning med svær globale folkevandring som et løsningsforslag. Det vil bare ytterligere skape store ubalanser og konfliktpotensiale som verden ikke har ressurser til å løse, når man innser den ukontrollerte vekst i folketall det i dag er i de to store kontinenter Afrika og Midt-Østen. Disse sivilisasjonsområder må løse sine egne utviklingsproblermer og ikke få adgang til å overføre ubalanser og konfliktstoff til vår fredelige del av verden, Europa og Norden har helt annerledes problem- og mulighetsscenarier. 

Den eneste realistiske vei mot en mer konfliktfri verden, som Syria har vist til overmål, er å satse på en mindre sammensatt, mer monokulturell utvikling med sikre grenser der folkeretten følges etter klassisk resept, slik Japan ennå gjør, og alle politiske partier i Norden sto sammen om 1920-1994, og  ikke dagens multikulturelle doktrine som utgytes fra instanser som vil legge til rette for utvidet frihandel og global milliardærmakt med utspring i skatteparadiser og overnasjonal globale elite.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg ser at både Erstad og jeg har utelatt et emne. Tiden for opphold for asylanter har vært under diskusjon. Frp har sterkt fremmet at man skal begrense oppholdstiden til maks tre år. Det er ikke sikkert dette vil bli en del av den endelige asylpolitikken når den klubbes i Stortinget. 

Ingen kan si når faren er over i opprinnelseslandet, og heller ikke når fare er over for den enkelte flyktning. Noen kan være i en slik situasjon at de ikke er returnerbar i det hele tatt. Man kan derfor ikke operere med en bestemt frist. Det vil også ha sine unødvendige byråkratiske sider om sakene skal behandles om igjen uten at det finnes reell grunn til det. Sannsynligvis vil det være slik at de fleste flyktninger selv vet når tiden er inne, og reiser selv tilbake til hjemlandet om det er ønskelig. Hvis ikke norsk integreringspolitikk har vært så virkningsfull i mellomtiden at flyktningen velger å satse på et videre liv her. 

Dette er vesentlige poenger fordi det skaper knapt incitament til å lære seg norsk eller satse på Norge hvis man vet at ønsket om å bli en del av folket er håpløst i utgangspunktet. Intensjonen må derfor hele tiden være at asylanten skal være på ubestemt tid, inntil situasjonen er slik at den enkelte finner å kunne returnere, hvis i det hele tatt. Da vil man oppleve at retningen på integreringen vil peke mot norskopplæring, utdannelse, bosetning og arbeide. Da vil den enkelte selv også være en drivkraft for å bidra, fremfor å havne i en situasjon hvor man legger seg an for å bli sosialklient. Selve signalet en slik begrensning sender til flyktningen må bli feil fra begynnelse til ende og være selve tegnet på en mislykket politikk. 

Tidligere har vi meg bekjent ikke hatt tidsbegrensede asylopphold, og i den grad integrering av asylanter har vært vellykket må dette kunne tilskrives at man har vært nødt til å gjøre noe selv. Det må være systemets intensjon at alle skal på plass i arbeidslivet eller samfunnet rent generelt som bidragsytere så snart det lar seg gjøre. Akkurat i disse tider er inntrykket av syrerne at de ikke har noe ønske om å bli sydd puter under armene på, men ønsker å få meningsfylte posisjoner her. 

Kommentar #12

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Mye tyder på at migrantstrømmen har bakgrunn i kynisk spekulasjon og bevisst strategi for å drive utpressing av Europa, dessverre uten at den vestlige eliten er i stand til å reagere adekvat mot det

Rognerøds glimrende kommentar viser med all nøktern tydelighet den grunnlegende umoral som avtegner seg hvis Erstads idealisme skal omsettes til praktisk politikk.

Kommentar #13

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Enøyd virkelighet

Publisert over 3 år siden

Erling Grape (10) anbefaler på det varmeste Fjermeros artikkel på Pål Steigans blog som behandler "den virkelighet vi befinner oss i."

 Artikkelen til Fjermeros måtte jeg da lese og det slår meg at den på et vis er helt typisk for tenkekulturen som holder til på Rødt og delvis i SV.

 I den lange artikkelen står det faktisk om alt mulig, men absolutt ingenting om det som særkjenner den aktuelle situasjonen,nemlig at terroristisk og militant Islam nå angriper Europa støttet av de fleste etterretningstjenester i radikale islamske stater.

  Det som er helt åpenbart for etthvert selvtenkende og oppegående menneske nå,er knapt et debattema på "venstresida"- en vil ikke ta tak i problemet med islamsk imperialisme skjønt Jihadhærene har forsøkt å erobre Spania i 711,Frankrike i 732 og Wien i 1683. Og nå eksploderer Europa i ShariaPoliti og ShariaDomstoler.

  En innrullerer ikke aggresiv imperialistisk Islam i debatten om imperialismen i verden.

  Hvis ikke "venstresida" gjør noe med dette,kan de begynne å rydde partikontorene med det samme.Det er de enøydes verden.

Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Noen spørsmål til Hårstad

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
I den lange artikkelen står det faktisk om alt mulig, men absolutt ingenting om det som særkjenner den aktuelle situasjonen,nemlig at terroristisk og militant Islam nå angriper Europa støttet av de fleste etterretningstjenester i radikale islamske stater.

Jan Hårstad synes å anse islam og muslimer som en monolitt som angriper Europa. Dermed klarer han verken å se de ulike ambisjonene eller nyansene muslimer i mellom, til tross for at han virker å være svært så belest på emnet

Selv er jeg interessert i å forstå bakgrunnen for flyktningekatastrofen og hva som skjer i verden. Jeg kan ikke totalt avvise alle påstander Hårstad fremmer. Problemet er at Hårstad er lite flink til konkret å opplyse om hvilke kilder han bruker (jeg finner både hummer & kanari).

Jeg prøver derfor å stille Hårstad noen spørsmål.

Mener Jan Hårstad at Tyrkia og Saudi-Arabia har identiske ambisjoner som stormakter, det vil blant annet si at de er samkjørte?

Saudi-Arabia og det muslimske brorskapet har sine konflikter. Det samme har Saudi-Arabia og Qatar. River ikke disse konfliktene litt opp det bildet av den monolittiske enheten?

Hårstad og en rekke andre personer her på Verdidebatt synes å samle alle muslimer i samme bås, en gruppe som truer Europa. Såvidt jeg vet så er store deler av kurderne også muslimer, sunni for det meste. Er også kurderne med i Eurabia-konspirasjonen mot Europa?

Kommentar #15

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Kommentar til Grape.

Publisert over 3 år siden

 

     Når du også,Grape,kommer trekkende med begrepet "Eurabia-konspirasjonen" skjønner jeg at dette er du ikke overdrevent skolert i.

     men en skisse her nå: Muslim Brotherhood flyktet fra Nasser-terror til SaudiArabia på siste del av 1950-tallet og fikk gode jobber innen islamske universitet. I 1962 stiftet disse Muslim World League som tok sikte på å gjøre Wahhabi-islam til dominerende trosretning innen Islam.

    Metodene for wahhabisering gikk fra oppkjøp/bestikkelser,trusler til drap.

    Idag er Muslim brotherhood/wahhab den ledende retningen innen det globale islam og finnes som dominerende faktor i alle muslimske samfunn på jorda. Også i Norge.

    Målsettingen uttales hver eneste dag verden over: det muslimske kalifatet må overta styringen av verden. Se Memri-videoer og les Banna,Qutb,Osama,Bagdadi etc

    De som finansierer prosjektet med islams verdenshegemoni er de seks statene i Gulfen ledet av Qatar samt SaudiArabia og Tyrkia. Alt vi ser av islamsk terrorisme hadde ikke vært mulig uten finansiering fra de nevnte statene.

    Så til aktuelle uenigheter: MB og Wahhabi-inspirert ungdom i SaudiArabia begynte å true kongehuset med Jihad,noe som førte til at saudi arabia begynte å karakterisere MB som en "terrororganisasjon",også stater i gulfen gjorde det.

   Dette førte til omgrupperinger hvor MB fikk Tyrkia og Qatar som hovedsponsere og det er situasjonen idag.

   dette har ikke innvirket på alliansen saudi-tyrkia som nå pøser på med penger og våpen for å få fortgang i Jihad-terrorismen i Syria,nærmest desperat dyre innsatser.

   Kurderne har også islamistiske partier som tilhører islamiseringsblokken og de har PKK som er mer nasjonalist-sekulære og du har føydale familiepartier av typen Barzani og Talibani. Kunnskap om hvem er hvem i Kurdistan krever en måneds studium og enhver etterretningstjeneste er der for å posisjonere seg rundt oljekildene.

  Om Grape via jihadwatch og andre webber fulgte med hva Imamer og andre størrelser sier i Europa nå så er stemingen euforisk. De er overbevist om at i løpet av 20 år er Europa fullstendig i hendene på wahhab-Muslim brotherhood.

  Personlig tror jeg de tar feil: sånn som kunnskapsnivået er blant politikere og kronikkskribenter,vil dette gå mye fortere. Globalistene åpner alle dører for Islam bortsett fra i Visegrad-statene i ØstEuropa som ganske sikkert vil bli et tilfluktssted for mange vesteuropeere i flukt fra Islam.

   Rubin/Schwanitz: Nazis,Islamists and the making of the Modern Middle East.

   Abdel Bari Atwan: islamic State.

   Sayyed Qutb: Milepæler.

   

Kommentar #16

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Svøpen på Balkan - og ?

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hårstad og en rekke andre personer her på Verdidebatt synes å samle alle muslimer i samme bås, en gruppe som truer Europa.

Tungvekteren Hans Wilhelm Steinfeld har en interessant artilkkel i dagens Dagbladet, tilgengelig på nett.  Absolutt relevant til denne diskusjonen:

Islam var svøpen på Balkan

Å forstå Makedonias syn på flyktningstrømmen er en nødvendig betingelse for videre, politisk håndtering av flyktningene.

Kommentar #17

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Han vil gi god velferd til alle migranter, men vil vi være med på dugnaden? Hvor mange flyktninger tok han med seg personlig? Paven tok 12.

Publisert over 3 år siden

Gutten har mistet alle proposisjoner da han gikk gjennom 3 myter om flykningekrisen på Tv2 i dag. Han har vært i MØ og sett!

(Han har ikke vært i Kina, Nord Korea og undersøkt den elendige velferden de har der.) 

Første myte var at det er bedre å gi hjelp til flykninger i nærområdene enn her i høykostnadslandet Norge.

Han mente at denne myten var feil, argumentet var kvalteten på omsorg var dårligere i nærområdene. Vi kan ikke sende sykepleiere, leger, lærere til nærområdene, men hvis de kommer hit så får de god velferd fra første stund. Han forteller ikke om vi har kapasitet til dette. Når det kommer like mange migranter til landet som det fødes per dag så skjønner alle at kapasiten vil sprenges før eller senere.

Å utdanne mennesker til å ta seg av disse oppgavene, tar mange år. Skolen vil mangle 30 000 lærere om få år og ikke skjønner jeg hvordan dette skal gå.

Han oppfører seg som om  Norge er en stormakt på velferd og han sier ikke et ord om hvor mange flyktninger vi kan ta imot eller  de millioner (i Asia,Afrika osv)som står klar for å komme og ta  del i velferden her.

Dette kan ligne på gullfeber (Chaplins Gullfeber). En mengde lykkejeger dro til område med gull og da det ikke var mer gull igjen så ble byen forandret til en spøkelsesby. Etter Ol-festen på Lillehammer ble store deler av OL-byen som en spøkelsesby.

Det samme vil det gå med landet når det er tømt for  verdier, og når det ikke er mer å hente så vil mange vil rømme landet. 

Ja det er allerede mennesker som har skjønt hvor det bærer hen, de har flyttet til sikrere steder.

Kommentar #18

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Islam har alle kriterier på en sekt

Publisert over 3 år siden

Erling Grape stiller spm om islam til Jan Hårstad som greier fint å svare for seg. Men sjøl om denne debatten ikke bør spore av ved å overgå i spm om islams dogmatiske forhold og indre egenskaper, er det en side ved saken som krever en utgreiing opp mot Erstad 6 løsningsforslag:

- når han mener Norge må stille opp og ta imot 10 000 flykninger årlig, blir motspørsmålet om det er riktig av oss å ta imot flere av hva jeg her mener er en religiøs sekt, med hva det kan innebære etter våre tidligere erfaringer med sekter.

Tillagt det faktisk kjente forhold at islam også synes å ha en spesiell rolle som krigerreligion uttrykt ved jiahad som en sentral del av dogmatikken.

Nordmenn har mye erfaringer med kristne sekter gjennom generasjoner, og det er erfaringer det kan være grunner til å ta i bruk ved forståelsen av islam. Spesielt gjelder det om det er noen grunn til å tro at den lar seg modernisere og tilpasse et moderne samfunn som U Rana ønsker seg i sin nye bok.

For islam oppfyller de krav til hva vi har brukt å legge i en sekt. Alle krav om reform vil oppfattes som utidig og utløse rigide forsvarsreaksjoner. Og disse reaksjoner har alt blitt utløst og la grunnlaget for ubredelse av stormaktspåvirkning til land over hele verden, særlig Europa med over 46 millioner muslimer.

I 1979 ble det nemlig gjennomført blodige kupp i begge de to islamistiske stormakter, ikke bare Iran men et væpnet kupp med en profet i spissen, også i Mekka der wahabismen ble innført i arkaisk utgave. Krigshendingen utspant seg på islams aller mest hellige sted, Kabhaen heter det vel, men episoden ble så fastlåst med store tap av folk og bitter motstand, at det ble nødvendig å tilføre to franske terroreksperter til å løse opp situasjonen og bringe den til avslutning.

    Hatpredikanten som sto for den nye retning som tok over, ble drept under kuppet, mens de franske ekspertene måtte finne seg i å konvertere for å få til en løsning på intermessoet.

Etter disse fundamentalistiske kupp i to stormakter var det utbredelsen av hijaber, niqaber og en god del sære kulturvaner, som halal har utbredt seg i vestlige land som vi ser i dag; mens på 70-tallet gikk kvinner i Egypt og andre mest muslimske land helt vanlig i bikini på badestranda.      

Bortsett fra at islam har vokst seg til å bli verdens største religion tallmessig må den på alle kriterier, jeg har sett omtalt 10 ulike, regnes som en sekt. Men med en absolutt splitt mellom to retninger, sjia og sunni. Sunniretninga er desidert størst og utfører det meste av terror og jihad. Altså handler det da om (minst) to (hoved) sekter.

Den blodige bakgrunnen som omtalt bidro altså til å installere islam i vår generasjon, som også med tydelighet understreker at det er tale om et sektmessig fenomen, for sekter bruker ikke å reformere seg. Enten splitter de seg og vil i noen tilfeller oppleve ny blomstring med fornyet dogmatikk, eller de synkner hen og visner bort av mangel på indre energi.

Islam har altså qua sine to store retninger sjia og sunni nylig hatt sine sekteriske og blodige kupp med tilhørende fornyelse av trosgrunnlag. Det kan ikke betviles at jihad har en inkorporert del av dogmatikk og praksis.

Islam er, var og blir åpenbart en krigerreligion og det er ingen grunn til å tro at den som storvekst sektfenomen skulle reformere seg sjøl fra innsiden. Konklusjon må bli at vi gjør klokt i å avgrense denne typen sektmessig innvandring til vårt land, husk grunnlovens § 1 om Norge som "udeleligt".    

Kommentar #19

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Shia-Sunni

Publisert over 3 år siden

Både ShiaIran og SunniSaudiArabia ruster noe alldeles vanvittig og forbereder seg på krig mellom Shiaer og Sunnier i verdensmålestokk.

SaudiArabia har ingen stor befolkning sammenlignet med Iran men kompenserer dette med våpeninnkjøp i verdenseliten - sammen med India.(som også frykter storkrig).

 Etter at Tyrkia begynte å opptre som åpenbar sponsor av terroristisk Islam i Syria og Irak,samt kriger mot egen kurdisk befolkning,leverer USA/Nato sine aller beste og nyeste våpen til Tyrkia. Med denne Nato-støtten i ryggen tror Tyrkia at de kan dirigere kulturlivet i Tyskland(Dresden symfoniorkester om Armeniamassakren) og humorlivet. Samt utpresse EU for Visa og EU-medlemskap.

  En ung observant blogger,Boris Le Lay,har nå fått to års dom i Frankrike for å ha skrevet noe feil på bloggen. Han er nå å finne på ymse videoer hvor han hevder at eliten i Frankrike/Tyskland har bestemt seg for et vesteuropa dominert av Islam.

  Dette er en tanke jeg har vært inne på mange ganger i forsiktige ordelag,men jeg tror faktisk Le Lay har rett. Ombygg kirkene til islam.

  Som jeg har skrevet om: Tyrkia-Kurder krigen utkjempes også på gatene i Tyskland.

  Når krigen mellom shiaIran og sunnisaudiArabia bryter løs,vil også DEN bli utkjempet på gatene i Europa. I Norge ligger shiamoskeen bare en kilometer fra en sunnimoske i Oslo.

  faktisk er det slik at shiaer-sunnier helt fram til moderne tid var inngiftet og "integrerte" inntil slike folk som Bernard Lewis/Samuel Huntington etc gjorde Nato og Pentagon oppmerksom på at skulle Vesten overta Arabias rikdommer var det beste å utløse en Shia-Sunni krig.

 Den første var Iran(shia) mot Irak(sunni) fra 1980-88,en drømmekrig for vestlige imperialister. To mektige stater ødela hverandre. Kunne det bli bedre?

Kommentar #20

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Snarere det verste av alt -

Publisert over 3 år siden

vil jeg kalle den gjensidige kriging mellom muslimske stormakter. Nesten ti års krig var det mellom Iran og Irak under Saddam. I går med konvensjonell våpen, og i morgen med det vi veit. I hodet på millioner av annerledes troende, det er forferdelig å tenke på.


Men hva sier denne aggressive utvikling, som full krig i Syria mellom de muslimske stormakter som er medvirkende, til oss i vår verdensdel? Før forrige storkrig ble det innført embargo på våpensalg til slike krigsområder, men det hører vi ikke om i dag, snarere leser jeg at våpeneksport fra vestlige land og Norge øker. Børge Brende fant ingen grunn til å redusere salg til Saudierne ....

For er det store motsetninger mellom kurdere og sunnier, og sunnier og sjiaer både i tyske og svenske gater, hvordan blir det her hos oss om vi tar imot mange fra ulike grupper fra alle land i denne krigsridde regionen? Der det foregår sekterisk religiøs krig mellom svære befolkningsgrupper, der bare noen få promille av disse som flyktninger ville totalt oversvømme Europa!


Hvor er i tilfelle limit for en slik tilgang på flyktninger til et fredelig Europa, før krigsområdet også blir utvidet hit, hallo !! - forstår folk hva som er i ferd med å skje med lettvinte forslag om å være så innerlig snille og ta imot ... å hjelpe .... å stille opp osv.  

Så var det å vende tilbake til utgangspunktet, som er Erstads 6-pkts forslag. Nordmenn synes ikke å ha noen innvendinger mot å hjelpe til å bygge infrastruktur og investere i gjenoppbygning av Syria og Irak, når det blir fred eller sikre områder å returnere til. Dette må vi hjelpe til med.


Men kan det være sikkerhetspolitisk riktig av oss å bygge opp ennå større fremmedkulturelle grupper her i Norge og Norden, som både kan komme til å drive terror mot hverandre; ja vi veit jo at grupper som IS har slike planer - og kanskje i de større land kan tendere til å nærmest starte krig i gatene?


Hva er forresten hensikten med at så mange unge menn skal hit til oss?  71% av de 31 000 som kom av migranter til Norge i fjor skal være unge menn. Når risikerer vi at tallet øker ytterligere.

Er det rett mot alle de som blir tilbake i sine land, som altså er kvinner, barn, familiene, når en god del av deres beste arbeidskraft har havnet her hos oss, langt unna. Når arbeidet med gjenoppbygging skal starte? Når så mange med ung arbeidskraft og en viss håndverks- eller teknisk kompetanse har havnet i land langt unna? Har ikke veien tilbake til hjemlandet da blitt altfor lang?


Så har vi reportasjen til Erling Folkvord i forrige ukes Dag og Tid fra kurdiske deler av Syria, der folk sier at folk som flyktet til våre land og vil tilbake til frigjort område, nå ikke får støtte til dette fra oss?


Jeg minner om at folkeretten tilbake i mellomkrigstid ble forvaltet på en helt annen, og klassisk måte, som ikke lot seg forstyrre av individrettigheter. Disse har idag fått et mer ukrenkelig preg enn det grenser mellom land egentlig skulle ha, slik man tenkte på saker før. Da var det underliggende at fredens skulle sikres for den kollektive størrelsen, som var nasjonen, og ikke de enkelte som fant grunn til å banke på hver for seg etter lang reise. Slik Frithjof Nansen tenkte i alt han gjorde om nød- og flyktningehjelp, at det beste var å repatriere folk til opprinnelsesområder mest mulig for å redusere etniske spenninger.

Vi gjør det motsatte og det lover ikke, i alle fall ikke for oss som veit noe om historie og krig, og forstår at dagens høykonjunktur og fred neppe kommer til å vare evig, slett ikke godt.

Kommentar #21

Viktor Brekke

0 innlegg  21 kommentarer

Flyktningkrisen

Publisert over 3 år siden

Siden det er EUs ønske om å kjøpe arabisk olje og gass i stedet for russisk olje og gass, som ligger bak denne krigen. Så må nødvendigvis EU ta seg av disse flyktningene.

Kommentar #22

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Vasallstater

Publisert over 3 år siden

Rognerød i et ellers utmerket innlegg,lavprofilerer at alle stater i den muslimske verden var/er klient og vasallstater under Nato,EU,USA.

Det skjer ikke store kriger i Midtøsten uten at nevnte organisasjoner medvirker.

Norge - som selvreklamerer seg som fredsland - er i forhold til sitt folketall kanskje verdens største våpeneksportør. Oljefondet er investert i reddsomme stater. Norge har medvirket til alle Natokriger helt fra 1979 med penger,soldater og våpen.

årsaken til at verden er i en slik katastrofetilstand var at Nato i 1979-89 krigen i Afghanistan førte inn 30 -40 000 Jihadister fra den muslimske Ummahen og trente dem i asymmetrisk krigføring etter Natos manualer. Denne praksisen fortsetter den dag idag med Syriakrigen hvor man klovner avgårde med reklamen om "moderate opprørere" kontra slemme. Pål T. Jørgensen syndromet.

  Resultatet av alt dette sølet,Balkan-Libya-Syria etc er at terroristisk Islam er en verdensmakt utviklet av Nato-EU-USA. Og: som jeg har skrevet mye om: alt tyder på at Nato har tenkt å bruke det som rambukk av terror i den planlagte krigen mot Russland.

 Olje og gass spiller selvfølgelig en hovedrolle.

Kommentar #23

Viktor Brekke

0 innlegg  21 kommentarer

Norge

Publisert over 3 år siden

Siden også Norge selger olje og gass til EU, må også Norge ta del i denne pågående olje og gass krigen, herunder ta i mot flyktninger.

Kommentar #24

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Norge i oljekrigene

Publisert over 3 år siden

Viktor Brekke: Norge har deltatt i alle Natos oljekriger helt siden 1979,også de uten FN-mandat.Den norske politikerkorpset har derfor et stort ansvar for flyktningekatastrofen og burde vært stilt for en internasjonal domstol for brudd på folkerett.

  Merkelig at det ikke går opp for folk at krigsfraksjonen i norsk politikk,inkludert KRF og SV,er de som feller mest hulking over den katastrofen de selv har vært med på å skape?

  Hvorfor stopper de ikke Syriakrigen siden de er så opptatt av syriske tragedier?

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
25 dager siden / 1681 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
5 dager siden / 1594 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
25 dager siden / 1188 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
21 dager siden / 1152 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 875 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
15 dager siden / 823 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 788 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere