Petter Olsen

56

Spente bein for seg selv

I et misforstått forsøk på å holde Den norske kirke samlet lot alle biskopene seg presse.

Publisert: 11. apr 2016

88 av 116 delegater på Kirkemøtet stemte i dag for at det skal innføres vigselsliturgi i Den norske kirke (Dnk) for likekjønnede. Liturgien ventes å kunne vedtas på Kirkemøtet i januar neste år.

Dette var ventet – på bakgrunn av resultatet fra Kirkevalget høsten 2015. Det som ikke var fullt så ventet – og dermed desto mer skuffende – er at alle biskopene stemte for forslaget fra den behandlende komiteen om at den nye liturgien skal kunne brukes av både likekjønnede og ulikekjønnede. Dermed gikk biskopene et langt steg lenger enn det de gjorde i pkt. 3 i Bispemøtets enstemmige forslag til vedtak (fra 30. oktober i fjor):

Foreslo adskilte liturgier

«Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til (min uthevelse) dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.»

Det eneste «positive» ved dette var altså at biskopene la opp til to «likeverdige» liturgier.

«Stålsett slår beina under biskopene», skrev undertegnede i en nettleder på sambåndet.no 6. november i fjor. Den dagen gikk daværende leder i Åpen folkekirke, Sturla Stålsett, ut med at to vigselsliturgier ikke var akseptabelt, det måtte være en felles. Jeg var da ikke klar over at et enstemmig vedtak fra Bispemøtet ville behøve to tredels flertall i Kirkemøtet for å kunne overprøves, og også ville ha ført til ett års utsettelse.

Strategi

Da Åpen folkekirke innså det samme, valgte de å godta to liturgier. Nå har de likevel, altså med samtlige biskopers tilslutning, fått gjennomslag for at også heterofile kan velge den nye liturgien som skal utarbeides. Det blir da en «moderne», altomfattende liturgi og den eksisterende, som opinionen fort vil oppfatte som snever og gammeldags. Det vil skape press mot prestene og er trolig første skritt på vei mot å fjerne den eksisterende liturgien for kvinne og mann.

Lot seg presse

I rettferdighetens navn skal det sies at biskopene Stein Reinertsen og Ingeborg Midttømme begge gikk på talerstolen lørdag og argumenterte mot en liturgi for begge typer par, men deres kollega Halvor Nordhaug slo fast at biskopene ikke ville sette seg imot denne løsningen.

– Det store flertallet av oss biskoper vil mene at det forslaget som nå foreligger, er en rimelig imøtekommelse av det vi har vedtatt, sa Nordhaug til Vårt Land etter debatten.

Reinertsen og Midttømme lot seg dessverre presse på plass. Da var det til slutt altså ikke bare Stålsett som slo beina under biskopene, de spente bein for seg selv i tillegg.

Først publisert som nettleder på sambåndet.no 11.04.16 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Da var det til slutt altså ikke bare Stålsett som slo beina under biskopene, de spente bein for seg selv i tillegg.

We live in interesting times...

Kommentar #2

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Men om en

Publisert rundt 4 år siden

først aksepterer en liturgi for likekjønnede, er det ingen logikk i at mann og kvinne frivillig kan velge denne liturgien. Eneste grunn måtte være at en regnet den ene liturgien som mindreverdig i forhold til den andre, og det ville ikke være akseptabelt. Nei, har en sagt A, må en også si B.

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
de spente bein for seg selv i tillegg.

De har gjort de en tid nå.  Biskopene...

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grensene flyttes.

Publisert rundt 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Da var det til slutt altså ikke bare Stålsett som slo beina under biskopene, de spente bein for seg selv i tillegg.

Kirken vil etter hvert bli en kameratklubb der alt er hipp som happ,og Bibelen ikke lenger betyr noe fra eller til.
Man er blitt sin egen Gud. 

Kommentar #5

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Hva var biskopenes intensjon

Publisert rundt 4 år siden
Jeg var på årsmøtet i Åpen Folkekirke for noen måneder siden, og diskuterte der med daværende fungerende preses Halvor Nordhaug. På den tiden virket frontene steile, og jeg (og flere andre) utfordret ham på nettopp spørsmålet om hvorvidt det ville være mulig å la den nye liturgien være åpen for alle par, også ulikekjønnede. Da svarte han at biskopene ikke hadde tenkt på den muligheten da de ble enige om sitt forslag. Spørsmålet ble altså ikke diskutert i det hele tatt. Han sa videre at flere hadde spurt i etterkant, og at det absolutt var noe bispemøtet ville drøfte. Nå ser vi at dette ble det endelige vedtaket. Jeg synes det er et godt og fremtidsrettet vedtak. Samtidig ser jeg at flere kritiserer biskopene for å ha skiftet mening. Det tror jeg, med bakgrunn i nevnte samtale, ikke stemmer. Jeg tror rett og slett at dette snarere dukket opp som et nytt moment i etterkant av biskopenes forslag, og at de i en ny drøfting fant ut at det ville være innenfor hva de samlet kunne gå inn for. Det er ikke noe knefall, men et fornuftig kompromiss.
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kirken vil etter hvert bli en kameratklubb der alt er hipp som happ,og Bibelen ikke lenger betyr noe fra eller til.

Beskylder du bispemøtet for å diskreditete Bibelen som kildeskrift?

Kommentar #7

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

du verden

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kirken vil etter hvert bli en kameratklubb der alt er hipp som happ,og Bibelen ikke lenger betyr noe fra eller til. Man er blitt sin egen Gud.

Hvilken kunnskap sitter du med Rune som et samlet Bispemøte ikke har. Lærenemda har kommet frem til at dette kan vi akseptere basert på Bibelen. Men ikke Rune Holt ?

Heldigvis har vi kloke personer i DnK og heldigvis skal man slutte å tråkke på homofile som sannelig har lidd nok på bekostning av lavkirkeliges hets.

Nå meldte jeg meg ut med Hognestad-saken og er humanetiker,men for DnK skyld håper jeg mange melder seg ut og lar Kirken gå i pakt med folket.

amen

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken kunnskap sitter du med Rune som et samlet Bispemøte ikke har.

Hvilket samlet bispemøte?  De var delt på midten - eller vet du noe ingen andre kjenner til?

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Beskylder du bispemøtet for å diskreditete Bibelen som kildeskrift?

Det har gått den veien lenge.

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tull.

Publisert rundt 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken kunnskap sitter du med Rune som et samlet Bispemøte ikke har. Lærenemda har kommet frem til at dette kan vi akseptere basert på Bibelen. Men ikke Rune Holt ?

Heldigvis har vi kloke personer i DnK og heldigvis skal man slutte å tråkke på homofile som sannelig har lidd nok på bekostning av lavkirkeliges hets.

De homofile har kunnet inngå partnerskap siden nitti-tallet,og de har kunnet gifte seg hos fogden om de ønsker.
Det er ingen menneskerett å få kirkens velsignelse for de valg mennesker gjør.

Å kalle dette hets er ikke annet enn rent vås.

 

Kommentar #11

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Rune Holt # 9

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det har gått den veien lenge.

Du har din fulle rett til å være faglig uenig med biskopene i teologiske og læremessige spørsmål. Men å beskylde bispemøtet for å diskreditere Bibelen som kildeskrift fortoner meg å være oppsiktsvekkende radikalt.

Eventuelt hvilke andre kildeskrifter mener du biskopene forholder seg til (til Bibelens disfavør)? Eller mener du kanskje at biskopene ser vekk fra Bibelen og dikter i hop sin egen, private kristenlære etter bare eget forgodtbefinnende? 

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Eller mener du kanskje at biskopene ser vekk fra Bibelen og dikter i hop sin egen, private kristenlære etter bare eget forgodtbefinnende?

Det er akkurat det de gjør.

Kommentar #13

Tor Jakob Welde

7 innlegg  167 kommentarer

Hold dere unna dem!

Publisert rundt 4 år siden

"Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte." Rom 16,17-18

Kommentar #14

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Presist beskrevet!

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Du har din fulle rett til å være faglig uenig med biskopene i teologiske og læremessige spørsmål. Men å beskylde bispemøtet for å diskreditere Bibelen som kildeskrift fortoner meg å være oppsiktsvekkende radikalt.

Eventuelt hvilke andre kildeskrifter mener du biskopene forholder seg til (til Bibelens disfavør)? Eller mener du kanskje at biskopene ser vekk fra Bibelen og dikter i hop sin egen, private kristenlære etter bare eget forgodtbefinnende?

Det kan vel ikke beskrives bedre enn det du gjør det. Hvorfor har det vært uenighet? Er det bibelen som nå forener beslutningen? Det er bibelen som forårsaker uenigheten ved at den utvetydig fordømmer homofil praksis!!! Bispekollegiet setter bibelen til side, og lager seg sitt eget evangelium og diskrediterer dermed Guds ord.

Det går an å lyve for seg selv og for andre, men ikke for Gud. Dnk baserer seg nå på menneskelig løgnaktighet. Vi er tilbake til da rett før Herren kom for 2000 år siden, da troen ble brukt som maktmiddel. Vi vet jo at Han snart kommer igjen for rette opp enhver skjevhet. Det blir mye å gjøre med Dnk i den sammenhengen.

(Attpåtil later dere som om dere er forbauset over "konservative" trekker seg fra galskapen? Merkelig form for selvpåført uvitenhet.)

Kommentar #15

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Vel.

Publisert rundt 4 år siden

Kirken fortsetter, som de alltid har gjort, med å vie rikfolk og andre syndere, så hvorfor ikke?

Siden det ikke lenger er greit å steine avvikere som både arbeider på sabbaten og bedriver homosex, burde det i det minste være mulig å nekte dem kirkens velsignelse.

Kommentar #16

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bibelen som forårsaker uenigheten ved at den utvetydig fordømmer homofil praksis!!! Bispekollegiet setter bibelen til side, og lager seg sitt eget evangelium og diskrediterer dermed Guds ord. Det går an å lyve for seg selv og for andre, men ikke for Gud. Dnk baserer seg nå på menneskelig løgnaktighet

Jeg er ikke teolog og heller ikke noen ekspert på Bibelen. Men jeg kan ikke huske at det i noen av de 4 kanoniserte evangeliene er sitert eller beskrevet at Jesus fordømte, diskriminerte eller ekskluderte homofile.

Jeg mener å huske det beskrevet i gammeltestamentet at de gamle israelere betraktet homofili som en form for uønsket feilgrep (altså "synd" - jeg våger og velger å oversette begrepet "synd" med "feilgrep"). Men fins det et konkret skriftsted i evangeliene som beretter at Jesus fulgte gjengs og tradisjonell, jødisk oppfatning på dette punktet? Jeg tror ikke det (men kan selvsagt ta feil?).

Tvert imot var Jesus særdeles inkluderende og kjærlig. Så vidt jeg har forstått, presiserte han at alle mennesker er "Guds barn", og at alle derfor har lik rett og lik verdighet i Guds øyne (bortimot to tusen år før menneskerettighetserklæringen!).

Jeg tror at Jesus må ha vært svært klar og stringent når det gjalt hva som var hans meining og budskap. Jeg kan ikke falle til ro med en antakelse om at han bare virret rundt, talte i gåter, og overlot til Paulus og paven en gang i fremtiden å avklare hva Jesus egentlig mente og ville.

Visst har jeg min personlige tro, og den er ikke helt konform med offisiell kirkelære. Men jeg er allikevel tilfreds med, og glad for, mitt medlemsskap og min tilhørighet i Den norske kirke. Og selv om jeg sikkert kan være en sta og påståelig prson, så har jeg allikevel så pass respekt for den teologiske fagligheten og kunnskapen til medlemmene av bispekollegiet at jeg lytter oppmerksomt og uten fordommer til organets råd.

Jeg er mildest talt forskrekket over de påstandene som Rune Holt og du fremsetter her. Tror kanskje dere er ikke så rent lite hovmodige?

Kommentar #17

Petter Olsen

56 innlegg  144 kommentarer

Enig eller uenig?

Publisert rundt 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
har en sagt A, må en også si B.

God kveld, Geir Wigdel, og takk for respons!

Jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om du er enig eller uenig med meg:-)

Uansett; det jeg forsøker å få fram, er at biskopene, i form av Bispemøtet, hadde lagt frem et enstemmig forslag til vedtak. Det ga dem en betydelig styringsrett over i alle fall årets Kirkemøte i vigselssaken.

Forslaget gikk ut på at det skulle lages en ny liturgi for likekjønnede i tillegg til den som alt er der. Det forteller meg at biskopene mente det var en forskjell på kjønnspolarisert ekteskap - som er det som beskrives i Bibelen - og kjønnslikegyldig "ekteskap" - som er helt fremmed for Bibelen (som også er grunnen til at jeg bruker hermetegn).

Når biskopene endte opp med å stemme for forslaget om at den nye liturgien kan brukes av begge former for par, mener jeg de sier at det ikke var så viktig med en tilleggsliturgi i det hele tatt. Da framstår argumentasjonen deres i forkant noe underlig. Når vi da også vet at de hadde makten til å hindre en sammenblanding av liturgiene, mener jeg det er rimelig å si at de spente bein for seg selv.  

Kommentar #18

Petter Olsen

56 innlegg  144 kommentarer

Haltende?

Publisert rundt 4 år siden

Hei, Magnus Husøy, og takk for respons!

Det er godt mulig at bildebruken min er litt haltende (!) - om det er det du vil fram til!

Kommentar #19

Petter Olsen

56 innlegg  144 kommentarer

Naivt

Publisert rundt 4 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Da svarte han at biskopene ikke hadde tenkt på den muligheten da de ble enige om sitt forslag. Spørsmålet ble altså ikke diskutert i det hele tatt. Han sa videre at flere hadde spurt i etterkant, og at det absolutt var noe bispemøtet ville drøfte.

God kveld, Anders Møller-Stray, og takk for en interessant opplysning!

Tidligere leder av Åpen folkekirke, Sturla Stålsett, var svært opptatt av en felles liturgi. Det framstår etter mitt syn som naivt av biskopene at de ikke tenkte på at Åpen folkekirke kunne komme til å spille inn felles bruk av ny liturgi som et mottrekk mot den styringsretten biskopene hadde etablert i alle fall over årets Kirkemøte i denne saken.  

Kommentar #20

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er godt mulig at bildebruken min er litt haltende (!) - om det er det du vil fram til!

Neida, poenget mitt var bare at det jo er ganske absurd å være vitne til at kirkas biskoper roter dette sånn til for seg selv. Jeg trodde at biskopene skulle forsvare den apostoliske læra, ikke vase seg inn i fornektelse og vedtak som resulterer i at de forkaster den... Jeg er antakeligvis mye enig med deg i denne saken...

Kommentar #21

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

en synder

Publisert rundt 4 år siden

 Jesus aldri sa at vi skulle dyrke synden og la den blomstre og utvikle seg. At vi i voksen alder skulle få lov til å gjøre alle ting vi hadde lyst til uansett om det skadet oss selv eller andre -dette  i menneske- kjærlighetens navn. I dag tror de fleste at vi  har alle slags  rettigheter: til å få barn - til å få kjærlighet der vi måtte ønske det eller til å velge ut "sannheter" som passer oss.

Ja, vi er alle syndere og mange skjuler sin synd både for seg selv og andre. De av oss som ikke har klart å gjøre oss helt av med  samvittighet kjenner at  den gnager og innhenter oss til vi gjør noe med den. Jesus var aldri fordømmende men ville at vi alle skulle ta vårt kors og bære det til gavn for oss selv og andre. Da ville Han hjelpe oss på den vanskelige veien, ikke den brede veien hvor det er lett å gå og hvor vi kan oppføre oss som små og umodne barn hele livet.

Det er ikke godt for oss mennesker å gjøre alt vi har lyst til og det finnes mange lyster som ødelegger i stort omfang (selv om det er usynlige konsekvenser ennå en tid) Mange synder blir nå pakket inn i fine og tidsriktige formuleringer. Jeg aner den neste grensen som nå står for fall.

Det å gifte seg er jo noe den menneske- skapte kirken har formet over tid og som kanskje heller ikke er helt etter Guds oppskrift slik den etterhvert har utviklet seg. Kirkens ritualer som alt for alle med både dåp og nattverd uten tro, og bruken av kirkerommet hvor  ikke engang alteret er hellig lengre i mange kirker. Grenseløsheten i alle retninger som styrer oss i å miste både sann tro og respekt for det som er hellig og det som er den innerste sannhet.

Kommentar #22

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

hva står for fall?

Publisert rundt 4 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Jeg aner den neste grensen som nå står for fall.

og hvilken synd er det som dyrkes mener du ?

Kommentar #23

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Dette

Publisert rundt 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Beskylder du bispemøtet for å diskreditete Bibelen som kildeskrift?

er ingen beskyldning. Det er en helt korrekt observasjon Rune Holt her gjør.

Kommentar #24

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Egodyrking

Publisert rundt 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
og hvilken synd er det som dyrkes mener du ?

Tillat meg å assistere: EGOET!

Det menneskelige ego er bygget opp på meninger man identifiserer seg med. Mennesket dyrker den ultimate synd ved å erstatte Guds sannheter med personlige meninger. 

Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Det er en helt korrekt observasjon Rune Holt her gjør.

Jeg tror du blander sammen ordene observasjon og analyse? Disse er ikke synonymer. Så kan man selvsagt være enig eller uenig i Holts analyse av hva det er han observerer.

Kommentar #26

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Ny liturgi vil ikke si at ekteskapet er ment for mann og mann / kvinne og kvinne

Publisert rundt 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når biskopene endte opp med å stemme for forslaget om at den nye liturgien kan brukes av begge former for par, mener jeg de sier at det ikke var så viktig med en tilleggsliturgi i det hele tatt. Da framstår argumentasjonen deres i forkant noe underlig. Når vi da også vet at de hadde makten til å hindre en sammenblanding av liturgiene, mener jeg det er rimelig å si at de spente bein for seg selv

Det er nå mange heterofile kristne som synes det er godt og riktig at likekjønnede kan gifte seg i kirken. Og for dem som synes det så kan det være at det ikke klinger helt godt med kun `kvinne og mann` når de selv skal giftes, da det vil stride mot eget syn (selv om en selv tilfedligvis er heterofil). Slikt sett er det logisk at mange ønsker at den nye liturgien også kan benyttes av heterofile.

Det de likekjønnede nok ikke får i sin liturgi er `mann og mann eller kvinne og kvinne` - så slikt sett har det opprinnelige/tradisjonelle synet vunnet uansett. Hvis den nye liturgien kommer til å handle om kjærlighet mellom to mennesker - noe den nok vil gjøre - uten å nevne to menn eller to kvinner - så sier det seg selv at det blir umulig for den norske kirke i framtiden å lære bort at ekteskapet er ment for to likekjønnede. Det en isteden kan lære bort er at det er mennesket selv som er best egnet til å vurdere sin egen legning. I det en mener en har en legning som søker mot likekjønnet så føles det ikke forsvarlig for kirken å ikke støtte opp om et forpliktende ekteskap mellom to. For en mener vel at legning ikke er ens egen feil. Dessuten - et menneske er både mann og kvinne. På ulikt vis - mentalt og / eller kjønnsrelatert. Dette betyr at for noen så har man endt opp med en kropp som ikke henger sammen med det mentale og det er ikke mulig å utradere dette. Det finnes ingen oppskrift på hvordan unngå å føde et barn som er homofilt. En kan kun velge hvordan en skal håndtere det. Hvis et argument nå er at den opprinnelige liturgien kan bli sett på som gammeldags og ekskluderende og at færre vil støtte opp mot den p.g.a. det, så er det bare å argumentere med at så lenge den nye liturgien ikke inneholder `ekteskap er ment for kvinne og kvinne og mann og mann` så er det ikke noen ny lære på gang. Men det er en erkjennelse om at vi som mennesker er skapt ulike og ikke er herre over hvordan det feminine og det maskuline fordeler seg i en selv. Dette tar nå kirken innover seg og vil ikke holde utenfor dem som ønsker å gå inn i et forpliktende og kjærlig samliv.

Kommentar #27

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Vel

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du blander sammen ordene observasjon og analyse? Disse er ikke synonymer. Så kan man selvsagt være enig eller uenig i Holts analyse av hva det er han observerer.

dette er et godt resonnement i forhold til f.eks evolusjonslæreproblematikk osv, men her har man helt klare Bibelske vers og passasjer.

Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
dette er et godt resonnement i forhold til f.eks evolusjonslæreproblematikk osv, men her har man helt klare Bibelske vers og passasjer.

....og da heter det: "Jeg er enig i Holts analyse".

Du observerer vedtaksteksten for så å vurdere, analysere hva den betyr. Dette burde være enklere å forstå når det faktisk er mulig for deg å registrere at andre har andre vurderinger av samme observasjon?

Kommentar #29

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Nei

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du observerer vedtaksteksten for så å vurdere, analysere hva den betyr. Dette burde være enklere å forstå når det faktisk er mulig for deg å registrere at andre har andre vurderinger av samme observasjon?

To ting.

Hvis Holt mener at Bibelen diskrediteres totalt, er jeg selvsagt uenig, men når det gjelder som kilde i denne spesifikke saken, er det ingen tvil.

At andre har andre vurderinger trenger da på ingen måte å indikere nom helst. Det er helt avhengig av hva det er man vurderer. Jeg mener at jøder, svarte, og hvite er like mye verdt. En nazist vil være uenig i dette. Her tar nazistene feil, og deres vurdering skal ikke sidestilles min. Rett er rett og feil er feil. Dette er ikke synsing. Dette er valg og prioriteringer. Gud eller menneske, Bibel eller "vi lever tross alt i 2016"-retorikk...

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere