Therese Utgård

26

Refleksjoner over refleksjonstiden.

Om KrFs abortforslag: At kvinnen skal hjelpes til å tenke, er ikke noe nytt.

Publisert: 18. mar 2016

Til tross for fadesen med reservasjonsretten, viser KrF forslag til valgprogram at de fortsatt satser på innstramminger i abortloven.

Sist ute nå, er "refleksjonstid». Kvinnen skal få 2 døgn etter veiledning om abort, til å reflektere. Jeg vet ikke hva KrF har tenkt på her; at kvinnen skal ombestemme seg, og heller tenke som KrF? Eller at det til og med er noen kvinner som går over 12. ukers grensen og må til nemnd-behandling? Da kan jo kvinnen virkelig få hjelp til å reflektere - av legene og fagpersoner i nemnden.

At kvinnen skal hjelpes til å tenke, er ikke noe nytt. Det har alltid funnes menn, leger og politikere som skal "hjelpe" kvinnen med dette. Det fullstendig ulogiske i at en middelaldrende mann (leger og politikere er ofte begge deler), skal ha mer innsikt i en graviditet og en abort enn en ung kvinne (abortsøkende er som regel det), synes ikke å forstyrre KrFs politikk.

Å ta abort er ikke noe en kvinne tar lett på. Men det er kvinnen, som er gravid og selv må bære konsekvensene av en abort eller å føde, som vet best.

Fordommer

Dessverre verserer det mange fordommer om abort i kristne miljøer og i KrF.

Antall aborter har ikke steget etter at aborter ble tillatt og liberalisert. Tvert imot har de sunket mye, pga gode, forebyggende tiltak.

Det stemmer ikke, som KrF hevder, at «etter en abort sliter mange med psykiske plager.» Det er sikkert noen, og disse må få hjelp. Men store, internasjonale studier med tall også fra Norge, viser at de fleste føler lettelse etterpå. Anger er sjelden. De fleste kvinner tar altså gjennomtenkte valg – på egen hånd.

Noen av KrFs forslag er gode og viser kvinnen respekt, så som å heve engangsstønaden, tilrettelegge for studenter med barn, og billigere prevensjon. Det siste punktet er utrolig effektivt,og burde være KrFs egentlige kampsak her.

Men kvinner bør merke seg at refleksjonstiden ikke er en velment håndstrekning til abortsøkende. Tvert imot føyer dette seg inn i rekken av foreslåtte innstramminger, som et bevisst forsøk på å motarbeide abortloven.

KrF vil f.eks. også at abortspørsmålet skal avgjøres «i dialog mellom pasient og lege» (hun kan fortsatt ikke forutsettes å tenke selv). De vil stamme inn aborttilgang på eugenetisk indikasjon og korte ned perioden for tillatte senaborter. Og primærstandpunktet til KrF er fortsatt å erstatte abortloven med «livsrett for ufødt liv».

Kort tid etter 8.mars-markeringer, er det en svært fattig trøst å få rett i at vi fortsatt trenger dem.

Skuffende av KrF

Det skuffer meg at KrF planlegger slike tiltak som betenkningstid, når en vet at dette ikke er effektivt, og bare gjør en vond situasjon vanskeligere. Det eneste dette hjelper for, er velgernes og partiets egen samvittighet.

Om en virkelig hadde fosterets og familiens beste i tankene, hadde en satset på gratis prevensjon til flere unge kvinner og gjort det lettere å bære frem et ufødt barn.

Å skremme kvinner tilbake til 1950-tallet og til skammekroken, er ikke veien å gå i 2016.

Publisert i Vårt Land 18.3.2016.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Nei, ikke på noen måte.

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Tvert imot har de sunket mye, pga gode, forebyggende tiltak.

Dessverre er det nødvendig å peke på at din omgang med sannheten står til stryk.

Om man ser på tallene over lengre tid, er bildet relativt konsistent, og sett i lys av dette kan de fem statlige handlingsplanene  ikke sies å ha hatt effekt på individnivå.  

Antall utførte aborter (Noen eksempler)

1980 :  13 488  

1985 :  14 599  

1990 :  15 552

1995 :  13 760

2000 :  14 675

2005 :  13 992

2010:   15 739

2011:   15 365

2012 :  15 233

2013 : 14 745

2014 : 14 061

For komplett tabell fra 1979 se denne : http://statistikkbank.fhi.no/mfr/

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
KrF vil f.eks. også at abortspørsmålet skal avgjøres «i dialog mellom pasient og lege» (hun kan fortsatt ikke forutsettes å tenke selv). De vil stamme inn aborttilgang på eugenetisk indikasjon og korte ned perioden for tillatte senaborter. Og primærstandpunktet til KrF er fortsatt å erstatte abortloven med «livsrett for ufødt liv».

KRF`s livsvernsperspektiv er betryggende i møte med refleksjoner uten vilje til å vurdere abortlovens omfattende samfunnmessige konsekvenser. 

Kommentar #3

Johan Lothe Okkenhaug

9 innlegg  184 kommentarer

Ja, det er "noen"...

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer ikke, som KrF hevder, at «etter en abort sliter mange med psykiske plager.» Det er sikkert noen, og disse må få hjelp. Men store, internasjonale studier med tall også fra Norge, viser at de fleste føler lettelse etterpå. Anger er sjelden.

Anne Nordal Broen fant i sitt doktorgradsarbeid (2006) at 1 av 5 kvnner sliter psykisk etter provosert abort. Så ja, det er "noen". Man kan reflektere over om 1 av 5 er "mange" eller ikke i en slik sammenheng.

Kommentar #4

Therese Utgård

26 innlegg  28 kommentarer

Aborttall

Publisert rundt 4 år siden
Joda. Som du sikkert skjønner, så regner man jo forekomsten som hyppighet, altså hvor hyppig noe forekommer i en viss, og definert befolkning/mengde. Selv om det selvsagt er riktig at de absolutte aborttallene synker litt, men er ganske stabile, så stemmer ikke dette for hyppigheten. Befolkningen, også kvinnene.., har jo økt betraktelig i løpet av registeringstiden. Du må se på antallet aborter per 1000 kvinner i Norge. Som du også kan se av dine egne tall og database, så blir hyppigheten av aborter da altså næreste halvert, for noen aldersgrupper og i noen fylker. Når det gjelder de samfunnsmessige konsenkvenene av å ikke tillate abort, så vente jeg i spenning på hva du menerr? (Bortsett fra manglende likestilling, manglende økonomisk vekst blant kvinner og mer sosial ulikhet - men eg antar at det ikke er DISSE betydelige samfunnsmessig konsekvensene du mener..).
Kommentar #5

Heidi Terese Vangen

63 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Tvert imot føyer dette seg inn i rekken av foreslåtte innstramminger, som et bevisst forsøk på å motarbeide abortloven.

Hva sikter du til når du snakker om (å motarbeide) abortloven? Jeg ser at den påstanden kommer stort sett hver gang etikken ved abort, helsepersonells eventuelle samvittighetskvaler eller tiltak for å redusere aborttallene diskuteres: Man skal ikke rokke ved loven. Men hva sier loven? Snakker man først og fremst om den vel begrensede retten til selvbestemt abort, eller om første paragraf som fastslår samfunnets ansvar for å holde tallene lave, den delen som mellom linjene formidler at loven skal være et minste av to onder? Fortsatt et onde! Nå ser jeg at du også ønsker lavere aborttall og nevner tiltak for det, men lover former samfunnet på mange måter. Man har de umiddelbare, praktiske konsekvensene og de lengre, holdningsmessige. KrF fremmet et forslag som vel kunne formet på begge måter, eller i hvert fall det siste. Uten at jeg påstår at forslaget nødvendigvis var det beste mulige.  

Det er godt dersom tiltak, for eksempel som tilgjengelig prevensjon, kan senke aborttallene, men der er også behov for tiltak som formidler alvoret ved abort. Det sies ofte at alle som tar abort vet hva det innebærer, men det er ikke så sikkert med tanke på hvor mange som oppriktig virker å svelge celleklumpretorikken. Da har man ikke senket tallene på grunn av noen erkjennelse av fosterets menneskeverd, men simpelthen grunnet praktiske omstendigheter. Misforstå meg rett, også det teller, men ufødte barn forblir i faresonen - prisgitt de årlige budsjettforhandlingene. Man har ikke tatt noe oppgjør med krenkelsen av menneskeverdet som ligger i gjerningen, men det er vel kanskje det man ikke ønsker, når det snakkes om å verne om abortloven?

Kommentar #6

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder de samfunnsmessige konsenkvenene av å ikke tillate abort, så vente jeg i spenning på hva du menerr? (Bortsett fra manglende likestilling, manglende økonomisk vekst blant kvinner og mer sosial ulikhet - men eg antar at det ikke er DISSE betydelige samfunnsmessig konsekvensene du mener..).

Vel, du mener vel ikke i fullt alvor at følgene av at mer enn 527 000 provoserete aborter ikke har betydelige samfunnsmessige konsekvenser.

Vi lever i et land hvor stadig færre hender må bære stadig flere pensjonister, eldre og syke - blant annet pga av de store aborttallene.

Dersom dette ressonementet ikke skulle være relevant, må forklaringen være at alle provoserrte aborter er legitime (I lovens forstand)

Hvorfor det allikevel vært besluttet, med bred politisk støtte, å gjennomføre flere statlige handlingsplaner, med nettopp det formål å redusere aborttallene, kan du kanskje svare på ?? 

Kommentar #7

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Men kvinner bør merke seg at refleksjonstiden ikke er en velment håndstrekning til abortsøkende. Tvert imot føyer dette seg inn i rekken av foreslåtte innstramminger, som et bevisst forsøk på å motarbeide abortloven.

At det i en situasjon som handler om et potensielt langt liv, til gode for mange andre, at det ikke skulle være hensiktsmessig å drøfte med andre - er vanskelig å forstå.

Kanskje du kunne utdype  hvorfor det ikke er hensikstmessig å drøfte om det finnes et perspektiv over livet som den gravide ikke ser, uten at dette innebærer en nedvurdering av kvinnen det gjelder. Gjennom mange av  livets brottsjøer ellers, er det jo netopp den gode samtalen som kan åpne for livets mangfold og muligheter. 

Og, har det ikke falt deg inn at disse samtalepartnerne ikke være gamle middelaldrende menn, som til alt overnål bare ønsker å utrykke sin moralske fordømmelse i møte med den gravide.

Det finnes jo en rekker kloke kvinner som mener noe om temaet. Feks kommentar #5 og denne :

 http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread11622901/

Derfor er KRF`s livsvernsperspektiv  godt å møte når alternativet bare er refleksjoner uten vilje til å vurdere abortlovens  konsekvenser. 

At KRF er trygge på sin ståsted i forhold til abort,og søker å peke på livsvernsperspektivet er betryggende - også for den abortsøkende .

Kommentar #8

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Men kvinner bør merke seg at refleksjonstiden ikke er en velment håndstrekning til abortsøkende. Tvert imot føyer dette seg inn i rekken av foreslåtte innstramminger, som et bevisst forsøk på å motarbeide abortloven.

Tvert om ; alle kvinner bør merke seg at forslaget er en omsorgsfull håndsrekning i en potensielt krevende og sårbar situasjon.

Forslaget innebærer ikke å skjule Krf`s primærstandpunkt, men å være ærlige på at frykten og usikkerheten også kan møtes med andre valg enn provosert abort. 

At Krf`s livsvernsperspektiv er det bærende element bak forslaget er betryggende for den gravide.

At Utgård forsøker å skremme er bare trist.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1220 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1142 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 853 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 607 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 574 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere