Nina Karin Monsen

30

Hvilken tvilling skal fjernes?

Det er altså på tide med en ny abortdebatt. Vi lever i en tid der moralske grenser for liv og død flyter i begge ender av livet, også et abortert foster kan bli råvare.

Publisert: 24. feb 2016 / 2255 visninger.

Vi lever i en tid der ordene vi bruker er avgjørende. Det er også lovgivers intensjon. Menneskelige ord er ikke tegn på papiret, de er intensjoner og meninger, de er personlige uttrykk og hører til i en begrenset sammenheng.

Guds ord hører til en annen kategori.

I 1978 vedtok Stortinget selvbestemt abort. Til en viss grad var jeg deltaker i diskusjonen. Jeg kan ikke huske at det noen gang var snakk om abort på tvillinger, trillinger og så videre.

I det hele tatt var det ikke så mange toppolitikere som snakket om moralske prinsipper og verning av liv, men 610.000 skrev under på protestlister i 1974.

Abort gjaldt retten for mor til å ­bestemme at et foster skulle dø, et foster som ble betraktet som en celle­klump på noen centimeter.

FN kalte senere abort for helserettighet for kvinner. Mødre fikk rett til å bestemme over unnfanget barns liv, gutt og jente.

Nå introduseres ordet fødselsreduksjon for abort på den ene tvillingen. Men det ene (eller de to, tre, fire) fostrene som kan fjernes på mors ønske, kan neppe velges av henne. Hun kan ikke si fjern det til venstre for det i midten? Kan hun like det ene fosteret bedre enn det andre på 12 ukers stadiet? Mine kunnskaper er ikke gode nok, men det betviler jeg.

Men legen kan se på ultralyd eller kjenne at det ene fosteret er mindre enn det andre, de flere andre? Jentefostre er minst? Og ville fjerne det? Da foretar abortlegen seleksjon ut fra kriterier som strider mot de verdiene som vårt samfunn ellers bygger på, nemlig de svakeste fostrene blir rensket ut, de sterkeste får leve?

Legen kan spørre mor hva hun synes, men hvem sier at det største fosteret må fjernes? Gutten? Mor vil høre på legen, men legen har ikke rett til å bestemme ifølge noen lov jeg kjenner til. Begge (alle) fostrene antas å være friske.

Om mor føder ett barn, er fødselen for det andre eller de andre allerede i gang. Det tar noen minutter mellom hvert barn som fødes.

Man kan altså ikke si at fødselen av tvillinger er mye hardere enn fødselen av ett barn, om ikke spesielle forhold som ikke kan overskues inntreffer. Keisersnitt kan like gjerne brukes for fødselen av ett, som av flere barn.

Dette er ikke et vanskelig etisk ­dilemma, hvis vi følger de normene som ellers råder i samfunnet. De svakeste skal beskyttes først. Det er kristen tenkning. Man skal ikke forakte svakhet og dyrke styrke.

Om dette er et prinsipp som ikke er til fellesskapets beste, debatteres ikke. Med rett til å fjerne ett eller flere friske fostre fra mors liv, følger det de sterkeste (guttene?) vil bli prioritert. Det får konsekvenser for den etiske forståelsen hos alle.

Konklusjonen må være at dette er spørsmål som lov­giver i 1978 ikke tenkte over, og at loven derfor ikke var ment å skulle dekke slike tilfeller. Det er altså på tide med en ny abortdebatt. Vi lever i en tid der moralske grenser for liv og død flyter i begge ender av livet, også et abortert foster kan bli råvare.

Det har også skjedd store endringer i mannsrollen siden 1978. Mange menn er faderlige på en moderlig måte. Far kan også ta vare på et barn. Om mor ikke kan tenke seg to, kan far klare det ene. Om mor ikke kan tenke seg ett engang, kan far tenke seg det, tanter, onkler, besteforeldre – venner.

I våre dager har man pakket ut foreldrebegrepet, det kan kanskje brukes til å redde noen barns liv. Det er på tide å bringe hele familien inn igjen i spørsmål om hvem som kan ta omsorg for uønskede barn. Abortloven bringer også mange sorger med seg, for de i familien som ønsker barnet.

Det moralske aspektet ved abort går aldri bort, nå blir den politiske slag­siden bare tydeligere og tydeligere.

Først publisert i Vårt Land 24.2.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Bli en birkebeiner.

Publisert nesten 3 år siden

Fra en tidligere kommentar, noe revidert.

Under Birkebeinerløpet må alle birkebeinere må bære en sekk på 3,5 kilo, som symboliserer kongssønnen Haakon Haakonsøn.

Kongesønnen skulle reddes, men hvem redder det lille fostre i mors liv?

Denne filosofien (sosialismen/marxismen) må være ond som gir mulighet til å drepe et foster i mors mage i statlig regi? Abortloven som var ment som en nødrett har blitt en prevensjonsmiddel.

For 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge.

For 50 år siden kom abortloven. Likekjønnet ekteskap ble lovlig i 2009, og nå har turen kommet til aktiv dødshjelp.

Aktiv eller inaktiv, det lyder som det dreier seg om noe som kan slåes av og på. For en misfoståelse!

Vi har bare ett liv, en mulighet. 

Denne filosofien er ond, ja slik går det når vi avskriver Gud.

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

508 innlegg  2074 kommentarer

At vi tenker slike tanker

Publisert nesten 3 år siden

fører til de handlingene som er foreslått. Et glimrende innlegg, med en trist og alvorlig essens. Teknologien overkjører oss stadig vekk. Vi er nedlatende til andre land sine holdninger, men er vi så mye bedre selv?

Denne saken viser oss frem i lyset.

Vi ser bildereportasjer av barn med abstinenser etter mors bruk av Metadon. De skjelver av angst og skriker en hjertskjærende krampegråt i fostermor sine armer.

Kvinner i fengsel skaffer seg en graviditet for å slippe soningen i kriminalomsorgen.

Vi har så mange utfordringer når det gjelder kvinne- barn symbiosen.

Det vi foreslår, fungerer ikke godt nok.

Skal vi i tillegg velge oss en "arier", så er bunnmålet nådd.

De sterke sin rett.....

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

181 innlegg  1811 kommentarer

Enten har tilværelsen betydning eller så har den tilfeldighetens likegyldighet

Publisert nesten 3 år siden

Dette sitatet fra K.E. Løgstrup får stå som et memento. Forståelsen av hva det er å være menneske er absolutt ikke en isolert subjektiv sak overlatt til den enkelte, som endrer innhold ad hoc. Det henger nemlig ubetinget sammen med Gudsbildet. Det enkelte mennesket er skapt av Gud selv. Det er skapt i Guds bilde, skapt som et uerstattelig individ. Vi bekjenner hver dag at vi tror på Gud Fader den allmektige, himmelens og jordens skaper. Guds pågående skapergjerning er altså ikke noe som kan isoleres til verdens begynnelse. Gud skaper kontinuerlig slik at at f.eks. også ethvert menneske er skapt og elsket av Gud. Fra Galaterne 1:15: "Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde". 

I kimet i det lille mennesket i vorden i mors liv er det innprentet en gnist av Gud; mennesket er som nevnt skapt og villet av Gud. Det finnes overhodet ingen mennesker eller samfunn som har fått ansvaret for etablere en verdiskala hvor menneskeverdet graderes. Det 5. budet skal tas for pålydende: "Du skal ikke slå ihjel". Menneskets liv er hellig fordi det er skapt av Gud selv; det er Han alene som er Herre over livet. Vi ser allerede tydelig i samfunnslivet at mennesket ikke har verken mandat eller overhodet noe format til å være herre over livet: Den opprinnelige abortloven har f.eks. medført abort som prevensjonsmiddel og såkalt selektiv abort. I land hvor dødshjelp er tillatt, så har det fått skrekkelige konsekvenser. Ref. en ung kvinne i Belgia som fikk "dødshjelp" fordi hun var deprimert etter et samlivsbrudd. 

Jeg siterer fra et innlegg jeg har annet sted: "Nazistene ville som kjent skaffe ´uønskede individer´ av veien fordi de lå samfunnet til last. I dag har vi kommet så langt at vi kan spare en eventuelt kommende Hitler for bryet; fordi vi sterke og moderne effektivt forhindrer at slike belastende individer og byrder blir født i det hele tatt. Dog kan man ikke forhindre at det fødes en ny Hitler eller nå hva slags navn en slik despot har. Fordi slike fanatiske maktskikkelser ikke røper seg ved fostervannsprøver. Men det gjør altså de svakt utrustede."

Og til slutt fra Salmene, 139:

"For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet."

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

179 innlegg  1189 kommentarer

Livet, tvillingene og tabuet i Arbeiderpartiet.

Publisert nesten 3 år siden
Nina Karin Monsen. Gå til den siterte teksten.
Det moralske aspektet ved abort går aldri bort, nå blir den politiske slag­siden bare tydeligere og tydeligere.

Fosterreduksjon er en forskjønnende omskrivelse av en brutal livsfiendtlig handling , og hele begrepsbruken vitner om hvor dypt vi er sunket i vår selektive inhumane utvelgelse av hvilke barn som skal få leve.

Til tross for flere statlige handlingsplaner for å redusere aborttalene har disse vært  stabile over tid , med i overkant av 15 000 provoserte aborter i gjennomsnitt  i perioden 1979 – 2014.

 Den stadig vekk uttalte ”politiske enigheten” om å redusere aborttallene har m.a.o  ikke materialisert seg i tiltak som faktisk har medført nedgang over tid, selv om de siste årene har vist noe reduserte tall.

Og, det er dessverre ikke bare i Arbeiderpartiet at det råder stor frykt for å drøfte situasjonen og abortlovens konsekvenser, uten å samtidig risikere sin egen politiske død. Men, AUF`s leder Mani Husaini, målbar Arbeiderpartiets mørke skyggesider når han karakteriserte KRFU`s leder Ida Lindtveit , som - ”et gufs fra fortida”.

Hun hadde nemlig utfordret de andre politiske partiene til en nullvisjon for aborter.

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, følger opp i samme sporet når spørsmålet om fosterreduksjon har blitt aktualisert. Kvinners rett til abort skal ikke røres selv om dette medfører at fosterreduksjon er en av konsekvensene.

I prinsippet er situasjonen nå derfor blitt slik at to samlevende kvinner på statens bekostning (etter loven fra 2008), kan få utført kunstig inseminasjon for å bevisst føde farløse barn, for deretter få utført provosert abort på det ene av to barn, fordi hun (moren) ikke vil eller kan ta ansvaret for to farløse.

For; til forskjell fra singelabort, mener nødvendigvis kvinner som ønsker fosterreduksjon­ at de vil være i stand til  å bære fram og oppfostre et barn.

Men, når departementet­ er av den oppfatning at fosterreduksjon av friske fostre er i tråd med abortloven, selv om loven faktisk ikke omtaler dette, må loven endres. Dette bør på ingen måte avgjøres av enkeltjurister (med  positive abortpreferanser) i departementet.

Fosterreduksjonen medfører at Den foreløpig overlevende  får 15 prosent økt risiko for å dø. Men stortingsflertallet lar seg tydeligvis ikke affisere av dette.

Regjeringens ansvar bør ikke begrenses av konklusjonene i Justis og beredskapsdepartementet , og disse (konklusjonene) bør utfordres, avvises og vekke til debatt.

Abortlovens omfattende konsekvenser og de 527 362 som ikke fikk møte livet mellom 1979 og 2014, ligger derfor fortsatt i skyggen av flere tiårs politisk fortielse.

Dessverre er det ikke mange nok politikere som skammer seg.

Kommentar #5

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Godt innlegg Monsen !

Publisert nesten 3 år siden

En god realitetsbeskrivelse. Jeg håper at mange får anledning til å lese det.

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 258 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81343 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21345 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 147 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 258 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere