Kristen Edvard Skaar

24

Ny vigselsliturgi - utsettes til 2017?

Åpen folkekirke kan få vigselsliturgien utsatt til neste år

Publisert: 30. jan 2016

   Åpen folkkirke krever felles vigselsliturgi (VL 28/1). Det betyr sikkert at styret vil oppfordre alle deres representanter i vårens Kirkemøte til å stemme mot biskopenes ønske om to likeverdige liturgier. Siden de har flertall i Kirkemøtet, vil nok ikke biskopenes forslag bli vedtatt. Men de får ikke sitt krav oppfylt allikevel - tross et Åfk flertall. For i følge Kirkemøtets forretningsorden sendes da saken tilbake til bispemøtet siden det er mer enn 2/3 av biskopene som står bak det. Biskopene skal så vurdere den på nytt. De kommer nok til å stå fast på sitt syn av hensyn til enheten blant uenige biskoper og andre kirkefolk. Ved neste Kirkemøte - altså i 2017 - kan saken behandles på nytt. Da kan biskopene bli nedstemt, men det krever 2/3 flertall av kirkemøterepresentantene. Det tviler jeg på at man får. Dermed er det stor sannsynlighet for at biskopenes forslag går igjennom neste år. Takket være Åpen folkekirkes krav om felles liturgi i år kan hele saken bli utsatt ett år, og da kan det allikevel være at det ikke bli det resultatet som de ikke ønsker.

Kristen Edvard Skaar

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Biskopenes forslag blir nok vedtatt i år

Publisert over 4 år siden

Det er en interessant vurdering du kommer med her! Men de som ble valgt inn i Kirkemøtet fra 2016 på Åpen folkekirkes lister sist høst, har ikke forpliktet seg på én felles vigselsliturgi.

De kan derfor meget vel stemme for bispemøtets enstemmige forslag, noe jeg også tror og håper at de fleste av dem vil gjøre.

Det som organisasjonen Åpen folkekirke har vedtatt etter kirkevalget, forplikter ikke deres kandidater. Dette kommer helt sikkert også til å bli debattert særskilt under Kirkemøtet i 2016. 

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

La oss vise Kirkemøtet tillit

Publisert over 4 år siden

Jeg har et ønske om at vi skal vise det nye Kirkemøtet tillit. Biskopene har gjentatte ganger vist at de kan opptre samlende. Det er også en av deres oppgaver. Det er ingen grunn til å tro at ikke kirkemøtemedlemmene for øvrig også vil gjøre det. Selv om Kirkemøtet nå består av et flertall medlemmer innvalgt på Åpen folkekirkes lister, betyr ikke det at Kirkemøtets flertall er en gjeng rabulister. Jeg kjenner flere av dem som ble innvalgt på disse listene, og det er ikke folk som står på barrikadene for Åpen folkekirke, selv om de deler organisasjonens grunnholdning.

De aller fleste av dem som nå sitter i Kirkemøtet 2016 - 2019, er ansvarsfulle kirkemedlemmer som har mange års aktiv tjeneste bak seg på lokalplanet, noen også på det regionale og det nasjonale plan. De vil helt sikkert opptre med det kirkelige fellesskap for øye. Og de vil søke råd i bønn til vår felles Herre og Mester. 

La oss vise dem vår tillit - alle sammen. De gjør jobben helt gratis på våre vegne!

Vi har også grunn til å være takknemlige for at det i vår kirke er rom for både Åpen folkekirke og Levende folkekirke, og mange andre grupperinger. Mange av disse spissformulerer seg når de står på barrikadene. Det er naturlig. Det er også ofte nødvendig for å bli hørt. Det gjelder like mye på begge (alle) sider. Enkelte vil helt sikkert også sette saker på spissen i plenum i Kirkemøtet. Samtidig vil Kirkemøtet som kollegium arbeide sammen for at Den norske kirke skal få være et fellesskap for tilbedelse og bønn til Gud, og et godt sted å være for troende mennesker. 

Kommentar #3

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Vi har også grunn til å være takknemlige for at det i vår kirke er rom for både Åpen folkekirke og Levende folkekirke, og mange andre grupperinger.

Ein viktig forskjell på Levende folkeirke og Åpen folkekirke er at fyrstnemnde var ei rørsle som i stor grad opererte ved å tilrå forskjellige kandidatar, og som la ned etter valet. Sistnemnde er eit parti, og det vi ser med dei er byrjinga på svenske tilstandar i Dnk. Eg håpar md heile meg at det aldri vil skje, men eg har ikkje stor tru på det.

Kommentar #4

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

Hvem stemmer hva?

Publisert over 4 år siden

Kommer representanter i Kirkemøtet som er valgt inn på Åpen folkekirkes lister til å stemme som ledelsen i bevegelsen/kirkepartiet ønsker? Dag Løkke tror ikke at alle vil gjøre det og isteden stemme for biskopenes forslag om to likeverdige liturgier. Det kan jo være tilfellet. Det får vi vel ikke vite før Kirkemøtet.

Svenske tilstander i det norske Kirkemøtet? Kjetil Kringlebotten er redd det blir tilfellet hvis Åpen folkekirke kommer til å opptre som et parti der. Men det mener jeg ikke stemmer. De fleste partiene/blokkene i det svenske Kirkemøtet er politiske og stemmer etter sitt politiske partis kirkepolitikk. Men Åpen folkekirke er jo ikke partipolisk.

Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Flere lister ved kirkevalg

Publisert over 4 år siden

Jeg tror Kristen Edvard Skaar har rett i sin vurdering av "svenske tilstander". Vi får neppe partipolitiske grupperinger som stiller til kirkevalg. Det kan derimot hende at det blir flere kirkelige "partier" med tiden. Kanskje Åpen folkekirke fortsetter. Levende folkekirke kan gjenoppstå på en eller annen måte. Større misjonsorganisasjoner kan kanskje stille lister? Andre kristne organisasjoner? Det blir spennende å se.   

Kommentar #6

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Vi får neppe partipolitiske grupperinger som stiller til kirkevalg. Det kan derimot hende at det blir flere kirkelige

For det fyrste kan vi ikkje vite at dette ikkje vil skje. Det var vel heller ingen som forventa at det skulle skje når Svenska kyrkan vart 'sjølvstendig' i 2000. Og Noreg har ein tradisjon om å vere ca. 15 år etter Sverige på det meste. For det andre var ikkje poenget mitt nødvendigvis at det vert partipolitiske grupper, men at vi med Åpen folkekirke ser byrjinga av partioppsplittingar i kyrkja som ikkje nødvendigvis er basert på lære, men på taktikk. Dette er akkurat det Paulus seier vi ikkje skal gjere: "Eg legg dykk på hjartet, sysken, ved vår Herre Jesu Kristi namn, at de må vera samde. De må ikkje splitta dykk i flokkar, men vera nært knytte saman, i same syn og same tanke." (1Kor 1,10) Her ser vi altså at kyrkja ikkje skal splitta seg, og at semja skal vere knytt til læra. Og her ser vi det sentrale: Viss ein skal splitta seg, kan det ikkje vere på grunn av politiske eller taktiske grunnar, slik vi ser med Åpen folkekirke, men på grunn av læremessig usemje. Og då meiner eg ikkje usemje mellom Per og Kari, men om å presentere forskjellige, og motstridande, syn som kyrkja si(ne) offisielle lære(r).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere