Morten Andreas Horn

81

De har jo bare godt av det!

Er det Erna Solberg, eller foreldrene selv, som vet hva som er best for ens egne barn?

Publisert: 28. des 2015

Landets statsminister har delt med oss sine tanker om hvorvidt barn har godt av å delta i julegudstjenester. I et intervju med Vårt Land siteres hun slik:

– Jeg synes at muslimske barn har godt av å være på en norsk gudstjeneste, barn av sekulære norske foreldre har godt av det – akkurat som mine barn har godt av å være tilstede på en fredagsbønn. Det avmystifiserer og det beriker oss, sier statsministeren.

Det er selvsagt nyttig å høre hva Erna Solberg mener om dette. Spesielt bør muslimer og humanetikere nå ile til med det Solberg etterspør: Invitere hennes barn til å delta på muslimsk fredagsbønn, eller på humanistisk høymesse.
Det siste er imidlertid en ukjent størrelse. Vi humanetikere har ikke så mye høytid å bidra med, utover den Erna selv kan gi til sine barn i naturen, eller i et stille rom som f.eks. en kirke, i en konsertsal, eller i samværet med de nærmeste.
Vi kan vel for så vidt stille opp med en runde med dugelig religionskritikk, så kunne Ernas barn virkelig fått avmystifisert dette religiøse svermeriet som hun nå tar til orde for.

Men, enda så interessert vi måtte være i Ernas personlige tanker om hva som er bra for våre barn, så finnes det altså høyere autoriteter enn henne. På området livssyn og barneoppdragelse står selv foreldrene over statsministeren, godt beskyttet av menneskerettigheter og barnekonvensjon.
Det ER rett og slett ikke slik, i Norge, at det er Statsministeren som bestemme hva som er bra for ungene, når det kommer til livssynsrelaterte valg.

I en kronikk i Dagbladet oppsummerer Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner dette:

"Prinsippet om livssynsnøytralitet er et forsøk på å konkretisere hva religions- og livssynsfrihet kan bety i praksis. Både FN og Europarådets menneskerettighetsdomstol har slått fast at denne grunnleggende rettigheten innebærer et absolutt vern mot å delta i religiøse handlinger som er i strid med den enkeltes samvittighet eller overbevisning. Barn og ungdom har derfor rett til å nekte å delta for eksempel i en skolegudstjeneste i regi av et annet trossamfunn enn det de selv eller foreldrene tilhører. Av samme grunn kan de få fritak fra eventuelle religiøse handlinger som måtte inngå i KRLE-faget eller andre deler av skolens undervisning."

De skriver videre:

"Menneskerettighetene innebærer også et vern mot ordninger og praksiser som innebærer usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) på grunnlag av religion og livssyn. Dette betyr blant annet at ordninger i skolen som er utformet etter flertallets tradisjoner, må gjennomføres slik at de ikke virker stigmatiserende for minoritetene."

Det er i grunnen litt skremmende: Vår egen statsminister, fra et parti som langt på vei assosieres med det å ivareta individet i møtet med staten, synes altså å ville bygge statens livssynspolitikk på det hun og et antatt kristent flertall mener er bra for ungene - våre unger. Øystein Djupedal snublet totalt da han uttalte at barnehagene er bedre på barneoppdragelse enn foreldrene selv. Forsøker Erna nå seg på en Øystein?

Hvis ikke Erna anerkjenner familiens selvråderett på livssynsfeltet må vi kanskje legge turen til Strasbourg, nok en gang.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er prinsipielt enig med deg, men slik jeg tolker Solberg så mener hun ikke barn skal tvinges til å delta i andre religiøse sammenhenger enn de selv vil.  Jeg tolker henne slik at det er bra for den oppvoksende slekt å bli kjent med annerledes tenkende - fordi vi allerede lever i den multikulturen.  Derfor hennes synspunkt på at det er bra at muslimske barn kan få se hva en gudstjeneste er for noe, og kristne barn se hva en fredagsbønn er for noe.

Verre hadde det vært om hun mente det bare er de ikke-kristne som skal besøke en kristen religiøs sammenheng, og ikke motsatt.  Men jeg kan ikke se at hun hevdet det.

Når så er sagt, så er jeg også motstander av skolegudstjenester.  Et alternativ er at elevene, spredt over året og i KRLE-faget, samlet besøker en kirke, en moske, et buddhistempel osv.  Men da får vi vel et nytt problem at det alltid er en eller annen relgiøs gruppe som ikke får besøk, og føler seg diskriminert.

Til lags åt alle kan ingen gjera.

Kommentar #2

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Nøytralitetsjaget

Publisert over 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg er prinsipielt enig med deg, men slik jeg tolker Solberg så mener hun ikke barn skal tvinges til å delta i andre religiøse sammenhenger enn de selv vil.

Hei,

Jeg tolker deg ulikt, og jeg mener du må lese Solbergs utspill inn i konteksten for intervjuet (dessverre lurer jeg på om linken jeg la inn ikke virket? Her er intervjuet påny).

Solberg velger å si dette i en samtale om skolegudstjenestene, og i settingen av det som beskrives som et "nøytralitetsjag" - nettopp knyttet til problematisering av skolegudstjenestene (og kors på asylmottak).

Og kritikken mot skolegudstjenestene går på dette at barn av sekulære (og for så vidt muslimer) tvinges til å velge mellom det å følge familiens livssynspreferanser, og ønsket om inkludering i fellesskapet. At selv om det formelt sett finnes et valg, så er det ikke et reelt valg. Det er derfor særlig HEF "jager" etter et livssynsnøytralt samfunn: Fordi HEF (deriblant meg) ikke opplever at det blir reell livssynsfrihet så lenge Staten favoriserer ett bestemt livssyn.

"Tvang" er et begrep som kan forstås på ulikt vis. Du har selvsagt tvang med soldater som driver folk av gårde med maskingevær. Tvang der man puttes i fengsel hvis man mukker. Eller tvang dersom man mister statsstøtten hvis man er opposisjonell.
Men det er også en form for tvang dersom man isoleres, stigmatiserer, på grunnlag av sitt livssyn. For barn er dét trolig en mye sterkere tvangsform enn de vi voksne tenker på når vi hører ordet "tvang".

Jeg fastholder at Solberg med dette utspillet melder seg på i en debatt der mange hevder at det er "greit" at muslimske og sekulære barn presses til å delta i skolegudstjenester, fordi de mener at det er "bra" for barna å bli eksponert for kristne seremonier.

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Selv en statsminister må få lov å mene noe som kvinne og mor

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
– Jeg synes at muslimske barn har godt av å være på en norsk gudstjeneste, barn av sekulære norske foreldre har godt av det – akkurat som mine barn har godt av å være tilstede på en fredagsbønn. Det avmystifiserer og det beriker oss, sier statsministeren.

Det er selvsagt nyttig å høre hva Erna Solberg mener om dette. Spesielt bør muslimer og humanetikere nå ile til med det Solberg etterspør: Invitere hennes barn til å delta på muslimsk fredagsbønn, eller på humanistisk høymesse.

uten at antireligionsmafiane skal ile til med sin vrangvilje, misoppfatninger og evne til å snu alt til overgrep mot seg selv. Offertenkningen til Horn gjennomsyrer visst alt han leser om skolegudstjenester.

Solberg signaliserer selvfølgelig IKKE en omlegging av Høyres politikk når hun gjør seg til talsperson for lavere barrierer mellom ulike trosgruppers seremonier.

Men Horn i sin tradisjonelle offer-modus må selvfølgelig lese dette med maksimal vrangvilje, og er sikker på at nå skal Solberg begynne å tvinge norske skolebarn i kirken. Hun har åpenbart planer om helt egenmektig å oppheve alle fritaksmuligheter, i følge Horn!

Finnes det ikke grenser for å misforstå med overlegg og tillegge folk de aller verste motiver som tenkes kan, Horn?

Det er åpenbart helt totalt fremmed for deg at noen kan ha en eneste hederlig hensikt når de er åpne for å delta i hverandres seremonier.

Her snakker vi om en form for paranoid lesing av andres synpunkter!

Mvh Sverre

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ingressen i interevjuet lyder som følger:

"Statsministeren synes muslimske barn har godt av å være på en gudstjeneste og tror det er sekulære «forståsegpåere» som reagerer mest på å se et kors."

Dermed kan man forledes til å tro at hun mener ordningen med skolegudstjenester skal videreføres.  Lenger ned i artikkelen fremgår det at hun mener nøytralitetstyranniet har gått for langt, men da snakker hun om UDI og korsnekt på leirsteder.  Om hun mener nøytraliteten har gått for langt i forhold til skolegudstjenester, er ikke så godt å si.  Det fremgår ikke tydelig av det hun selv sier.

Men artikkelen er skrevet slik, ingressen tatt med i bildet, at man kan få det inntrykket.  Det er antakelig kritikkverdig, og kritikken må da adresseres Vårt Land.  Best hadde det vært om intervjueren stilte Solberg spørsmål om hva hun mener om skolegudstjenesteordningen.  Da hadde vi fått avklart saken.

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Her snakker vi om en form for paranoid lesing av andres synpunkter!

---

Hvem som er paranoid her kan man saktens diskutere, Avnskog.  Horn, og HEF, er i sin fulle rett til å kjempe for en sekulær offentlighet, noe jeg støtter dem i.

Det som er mitt anliggende her, er at saken fra deskens side er vinklet på en måte som gjør det uklart hva statsministeren egentlig mener.  Som sagt, man kunne spurt Solberg direkte om dette med disse gudstjenestene.  Ingressen er etter min mening spekulativ.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
uten at antireligionsmafiane skal ile til med sin vrangvilje, misoppfatninger og evne til å snu alt til overgrep mot seg selv. Offertenkningen til Horn gjennomsyrer visst alt han leser om skolegudstjenester.

Solberg signaliserer selvfølgelig IKKE en omlegging av Høyres politikk når hun gjør seg til talsperson for lavere barrierer mellom ulike trosgruppers seremonier.

Men Horn i sin tradisjonelle offer-modus må selvfølgelig lese dette med maksimal vrangvilje, og er sikker på at nå skal Solberg begynne å tvinge norske skolebarn i kirken. Hun har åpenbart planer om helt egenmektig å oppheve alle fritaksmuligheter, i følge Horn!

Finnes det ikke grenser for å misforstå med overlegg og tillegge folk de aller verste motiver som tenkes kan, Horn?

Det er åpenbart helt totalt fremmed for deg at noen kan ha en eneste hederlig hensikt når de er åpne for å delta i hverandres seremonier.

Her snakker vi om en form for paranoid lesing av andres synpunkter!

Sverre "

 antireligionsmafiane... vrangvilje, misoppfatninger ...overgrep ... Offertenkningen ... offer-modus....maksimal vrangvilje, paranoid lesing

Ja, nå er du på hugget Sverre. Du er virkelig en diskusjonens gentleman. En som fremstiller ting som de er uten å legge til eller trekker ifra. Leser folk slik de mener det og i beste mening der det er tvil.

Kommentar #7

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Ingressen i interevjuet lyder som følger:

Hei,

jeg er for så vidt enig med deg, og gikk akkurat og tenkte på dette da jeg leste innlegget ditt. Det som imidlertid taler mot din forståelse er at det må være nesten helt sikkert at Erna Solberg, evt. hennes sekretærer, har gjort sitatsjekk på intervjuet før det ble publisert. Er du ikke enig? Slik at den grad av vaghet som finnes her, må mest trolig være akseptert av Erna Solberg. Er du ikke også enig i at vi nesten må forvente av Norges statsminister, med hennes korps av rådgivere, at hun har et relativt nøye forhold til måten hun blir sitert på? Særlig i et bredt anlagt nyttårsintervju?

Så jeg mener vi, inntil nærmere avklaring kommer, nesten får forholde oss til at Erna "tar et oppgjør med nøytralitetsjaget", og under dette tar inn både asylkors og skolegudstjenester.

Husk: Erna kunne jo - som Norges statsminister - valgt å si noe helt annet. Jeg har ikke tall på hvor ofte Erna går ut i mediene, men magefølelsen min sier at hun er litt rojal - at det er nokså sjelden at hun går ut i åpne intervjuer. I hvert fall: Når hun gjør det, så betyr det noe hva hun velger å ta opp.
Hun kunne sagt noe slikt som at "Norge er et livssynsmangfoldig land", og "vi må respektere folks livssynsfrihet, også de som ikke har majoritetsreligionen". Hun kunne også sagt at "ikke minst må vi erkjenne at vi i Norge idag har en stor gruppe areligiøse mennesker, som også må få respekt for sitt livsysyn. "
Ikke minst kunne hun sagt at "Uansett hvordan vi håndterer livssyn i vårt samfunn, må første prioritet være at skolebarn ikke segregeres basert på foreldrenes livssyn".

Det er like mye det Erna ikke sier, som det hun velger å si, som er bemerkelsesverdig ved dette intervjuet.

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Det er like mye det Erna ikke sier, som det hun velger å si, som er bemerkelsesverdig ved dette intervjuet.

---

Ja, om vi leser teksten slik den står.  Nå kan det jo være at hun sa noe mer om disse tingene som VL av en eller annen grunn valgte å ikke trykke.  Men som du sier; vi får vente å se om nærmere avklaring kommer.

Forøvrig synes jeg Solberg sier mye bra i intervjuet.  La meg sakse litt:

"Likhetstegnene er mye større enn ulikhetstegnene. Det er lov å bære på uro, men verdimønsteret vårt kommer ikke til å bli forandret av dette. Det å være trygg i egen tro, gjør det også enklere å akseptere andres tro...

Noe av det viktigste er faktisk å få frem at folk som kommer hit, er helt vanlige mennesker. Vi må la folk treffe hverandre. Vi opplever at innvandringsskepsisen kan være større i områder med et lavt antall innvandrere. Altså er frykten større der man ikke har truffet noen, enn der man har truffet noen...

For meg er det et håp i akkurat dette: At man ikke lenger skal være opptatt av at det er en muslim som kommer, men at det handler om personen Muhammed eller Nadia."

Dette er uttalelser som får høyrepopulister til å sette kaffen i vrangstrupen.  De vil kalle statsministeren politisk korrekt og det som verre er.  Vi andre, uavhengig av om vi stemmer Høyre eller ikke, bifaller Solberg.

Kommentar #9

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Det å være trygg i egen tro, gjør det også enklere å akseptere andres tro...

Joda, jeg er enig i at mye av dette er greit nok. Men sitater som det jeg klippet ut her ("trygg i egen tro") er problematisk for alle de av oss som ikke har noen tro, og som ønsker nettopp en mer livssynsnøytral offentlighet.

Det liksom "livssynsåpne samfunn" som mange snakker om framstår for meg som et sted der alle religioner skal få leve ut sine preferanser, og liksom rope ut sin tro - den som roper høyest må få lov til det, liksom. Det er dette som oppleves som problematisk for de av oss som slett ikke har en tro som skal ropes ut, som foretrekker ro og verdighet og saklig debatt framfor ekspansiv tros-manifestering.

F.eks. kan øvelsen "vi går i hverandres templer og overværer hverandres seremonier" være interessant nok for jøder, kristne og muslimer, eller hinduistier. Men den gir liten mening til oss som ikke har noen religion, ikke synes man bør ha gudstjenester, og ikke har noen interesse av verken egen eller andres religion. For oss blir bildet av "det livssynsåpne samfunn" mer et samfunn der enhver kan føle seg berettiget til  dytte sin religion på alle andre, enten de ønsker det eller ikke.

Kommentar #10

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er åpenbart helt totalt fremmed for deg at noen kan ha en eneste hederlig hensikt når de er åpne for å delta i hverandres seremonier.

Saken var altså at Erna åpnet for at andre - andres barn - skulle delta i hennes (antar jeg?) og hennes trosfellers religiøse seremonier.

Det er helt greit om Erna, Sverre og hvem det nå måtte være vil delta i hvilkensomhelst religiøs seremoni. Men menneskerettighetene gir altså individet og familien rett til selv å avgjøre om de vil delta i en gitt religiøse seremoni eller ikke. Da blir det ikke greit dersom landets statsminister bruker ord som "nøytralitetsjaget" (som vanskelig kan leses som annet enn nedsettende ift. de som er opptatt av livssynsnøytral offenglighet). Du må gjerne betrakte Erna som kvinne og mor - i mitt liv er det altså statsministerrollen, og den makt den fører med seg, som er den viktigste siden ved Erna akkurat nå.

Kommentar #11

Baard Thalberg

3 innlegg  124 kommentarer

Man blir god på det man øver på

Publisert over 4 år siden

Og tilsvarende dårlig på det man ikke øver på. Høyre er ikke gode på religion og livssyn. For partiet er den slags kun utgiftsposter som bør holdes på et lavest mulig nivå. For såvidt ikke ulikt Arbeiderpartiet. Høyre har selvfølgelig både medlemmer og velgere, som undertegnede, som er opptatt av slike spørsmål, dog uten at det på noe vis har hatt avgjørende betydning for partivalget.

Høyres kompetanse og styrke ligger på helt andre områder som økonomi, næring, skole, forsvar og utenriks. Det er der de bruker tiden, har øvd mye og blitt gode.

Tidvis glimter de til med noen formuleringer i programmet og i forslag til statsudsjett som ser ut som om de er mer sekulære og pluralistiske enn de er. Etter mange års erfaring har jeg oppdaget at de kun er ment som et forhandlingsutgangspunkt vis a vis Krf. De legger sjeldent inn noe de vet Krf vil like; for hva skal de i så fall forhandle om? Da vil jo bare Krf be om enda mer. Kanskje til og med noe som har en prislapp i kroner og øre.

Siden Høyre ikke forstår seg på verdier som ikke uttrykkes i økonomisk størrelser, så blir de av og til tatt på sengen. Det så vi tydelig ifm budsjettet for 2014. Da gikk de med på noen økonomisk kostnadsfrie innrømmelser til Krf om 5 % mer Kristendom i (K)RLE og forslag om reservasjonsrett for fastleger fra å henvise abortsøkende. 5 %n sklei nesten greit igjennom men på reservasjonretten ble det som vi husker et skikkelig rabalder. Det overrasket åpenbart Høyre. De ante ikke hvordan dette skulle håndteres og det endte opp med at Hareide måtte berge dem med å frasi seg hele avtalen.

Jeg tror fortsatt ikke Høyre forstår hva som traff dem den gangen. I utgangspunktet var jo dette en fantastisk avtale. Man fikk igjennom et statsbudsjett uten å gi noe av verdi i forhandlingene. De må ha trodd de kunne le hele veien til banken. Så viste det seg at her lå det et konflikttema langs andre verdi(løse)akser.

Slikt kan bare skje når man ikke forstår betydningen av religon/livssyn. Og da gjelder det å forstå både de som har en religøs tro og de som ikke har det. Selv om Høyre har formuleringer om å bygge på et kristent verdi grunnlag, så er det bare ferniss. Høyre er ikke kristent, det er ikke sekulært, det er ikke livssynsnøytralt - Det er bare livssynsdumt. Og i så måte har de en ypperlig talsperson i vår kjære Statsminsiter.

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det gikk kan hende ikke så bra

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Landets statsminister har delt med oss sine tanker

For statsministere bør benytte sine rådgivere før de som statsministere bretter seg ut med private meninger og tanker. Det er ikke slikt vi har ansatt en statsminister til, vi forventer mer og bedre av statens øverste minister. 

I mitt hode er det langt mer interssant om vi vil få en statsminister som velger å ikke gå i religiøse gudshus under ulike sermonier som kongelig barnedåd, kongelig vigsel eller signing eller ved minnessermonier etter nasjonale katastrofer om vedkommende ikke er religiøs eller innehar en annen religion.

For frihet handler ikke bare om å delta uten å måtte dele men også om å aktivt ta avstand. 

Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Litt nysgjerrighet skader ingen

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
uten at antireligionsmafiane skal ile til med sin vrangvilje, misoppfatninger og evne til å snu alt til overgrep mot seg selv. Offertenkningen til Horn gjennomsyrer visst alt han leser om skolegudstjenester.

Som en notorisk skeptiker til religiøs maktutøvelse har jeg allikevel beveget meg i flere religiøse miljøer fra Øst -og Vestlandske Indremisjonsmiljøer til moskeer og andre Islaminspirerte miljøer. Alle møtene har vært berikende. En troende muslim med et åpent sinn kan hente ny og positiv inspirasjon i kirken.

Møtet med Humanetikere har for meg så langt vært en skremmende opplevelse og da i særdeleshet slik den ytrer seg på Verdidebatt.

Kommentar #14

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Staten må begrense seg.

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Hvis ikke Erna anerkjenner familiens selvråderett på livssynsfeltet må vi kanskje legge turen til Strasbourg, nok en gang

Klart at staten må begrense seg når det gjelder å bagatellisere opprettelsen av en landsomfattende folkekirke som samtidig skal være lokalt forankret nå i 2016. Dette hører med til bakteppet for statsministerens uttalelser, som lett kan oppfattes som en disrespekt for familiens selvråderett på dette feltet.

En slik bevisstløshet er ikke nytt i norsk sammenheng. Svært mange opplevde virkningen av at Stortinget lot det som den gang var statens religionsvesen bruke folkeregisteret som sitt medlemsregister. Det ble en sterk påminnelse om hvordan en majoritet kan uten skam tillate seg bagatellisere andres tro- og samvittighetsfrihet.

Så lenge staten skal opptre som innkrever at skattemidler til denne såkalte folkekirken, blir et tilsvarende skattøre fordelt på de ulike tros- og livssynssamfunn ut fra oppdaterte og kontrollerbare medlemsregistre. Grunnlaget er ikke disse tros- og livssynssamfunns egentlige innsats innen norsk samfunnsliv. Grunnlaget skal være utgiftene til det som før var statens religionsvesen. Det er et åpent spørsmål om dette grunnlaget kommer helt til sin rett, eller om andre tros- og livssynssamfunn snytes for midler som faktisk skulle vært med. Vi har eksempler på at det er skjedd og oppdagd og ryddet opp i.

Det beste ville vel vært om alle, også folkekirken, fikk rett til å motta sitt økonomiske livsgrunnlag direkte fra sine medlemmer - men selvsagt på frivillig basis. Om en fikk slike ordninger, er en landsdekkende folkekirke med lokal tilknytning avhengig av et engasjement som dekker opp det staten i dag innkrever. Men dette i tankene er staten tungt inne i bildet både før og etter 2016. Dette dreier seg ikke om likebehandling mellom tros- og livsynssamfunn, men om en særstilling som forsterkes ved at statsministeren her gjør seg til talsperson for folkekirken. Staten må begrense seg på dette feltet.

Kommentar #15

Baard Thalberg

3 innlegg  124 kommentarer

Vart du skræmt no?

Publisert over 4 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Møtet med Humanetikere har for meg så langt vært en skremmende opplevelse og da i særdeleshet slik den ytrer seg på Verdidebatt

Det er ikke mangel på nyskjerrighet som gjør oss humanister gjenstridige når det gjelder (grader av) tvangsmessig kirkegang. Det ligger et budskap i bunn om at vi har tatt feil og nå får vi en sjanse til å få rettet opp disse feilene og bli gode kristne vi og. Jeg er klar over at jeg overdriver mye i min spissformulering i forrige setning. Det kan til og med hende at vi har tatt feil. Kanskje den varianten av livssyn/religion/kristendom/Luthersk kristendom som 1 % av verdens befolkning formelt tilhører er den eneste rette måte å forstå dette på.

En av forskjellene på Human-Etisk forbund og Dnk er at vi ikke forlanger at hele befolkningen pliktmessig må møte opp hos oss regelmessig for å få fortalt hvor feil andre enn vår måte å se tingene på er. Vi forvventer heller ikke at offentlige institusjoner skal stå for markedsføring og innpisking til våre møter og det kreves ikke av dem som ikke møter at de skriftlig redegjør for hvorfor.

Dersom vår meget liberale praksis med full frihet til å delta på våre arrangementer er skremmende, så har vi nok en svært forskjellig terskel for å bli skremt.

Kommentar #16

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Hva er godt for oss ?

Publisert over 4 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Som en notorisk skeptiker til religiøs maktutøvelse

Bjørn Blokhus ytrer seg blomstrende om sin skepsis mot det han kaller "religiøs maktutøvelse". Da føler han kanskje skepsis, hver gang han retter blikket mot Den norske kirkes kjennemerke, der kors og krigsmakt er blandet sammen til en enhet.

Vi utsettes ikke for krigsmakt nå 1000 år etter at folk som Olav Tryggvason og senere også Olav den hellige herset fram en akseptering av en viss form for kristentro. Sagalesning er svært lite oppbyggelig i jule- og nyttårstida, men den gir oss klare bilder av et kristningsverk, som er i konflikt med det vi ellers ser på som reell kristentro. Koblingen med statsmakt går jo helt tilbake til 300-tallet, og førte til noe av det samme misforhold mellom tro og maktbruk.

Dette er en gammel historie som kanskje ikke opptar oss lengre. Men den kan ha satt sitt preg på norsk mentalitet, der tvang til tro fortsatt har en viss grad av legitimitet, selv om mange kanskje ikke lar seg tvinge, men velger å stille seg likegyldig ? Selvsagt bryter dette med det menneskesyn som kommer til uttrykk i erklæringen om de universelle menneskerettigheter. Her i tråden er tema statsministerens belæring om hva hun synes er til barns beste. Det er sikkert velment, men det vekker også reaksjoner, som ikke burde overraske en følsom skeptiker som Bjørn Blokhus. Det står oss fritt å vurdere hva som er godt for oss.

Kommentar #18

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Jeg er ikke REDD, sa Lille Ugle

Publisert over 4 år siden

Eirik Holthe: http://www.verdidebatt.no/debatt/post11617654.zrm

Jeg er ikke redd, bare uinteressert i det din religion/din kirke har å by på.

Jeg er den samme sympatiske/usympatiske, balanserte/partiske, moderate/rabiate, som jeg alltid har vært. Men kan det han noe å si at vi i andre saker har vært enige eller stått relativt nær, mens vi i denne saken står på hver vår side? Jeg er den jeg er, du er den du er. Hvem vi er, er vel mer konstant enn hva vi mener i ulike saker?

Jeg synes ellers det er litt spesielt å kalle det fanatisme, bare fordi jeg er engasjert i det som tross alt har vært en av de mest omtalte diskusjonstemaer den siste måneden - i den grad at selv statsministeren kommer ut av sin hule, og omtaler "nøytralitetsjaget". La nå mannen være - ta ballen, og se hvor den triller. Godt nytt år!

Kommentar #19

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Retorisk er det

Publisert over 4 år siden

virkningsfullt å skrive: "er det Erna Solberg, eller foreldrene selv ......", men når nen tenker nøyere etter, blir kun retorikken igjen. For det gjelder jo mange felter der myndighetene bestemmer ting for barn, som foreldrene kan være uenig i. Skolegang er et eksempel. Og slik må det være. Såvidt jeg vet er Horn ikke tilhenger av at foreldre, på religiøst grunnlag, kan oppdra barn akkurat som en vil. Slik må det være når en lever i et ordnet samfunn, at mangfoldet og den frie bestemmelse har sin begrensning. Nå kan en jo si at julegudstjenester er en filleting som statsministeren ikke bør legge seg oppi - og det er hun for klok til å gjøre også. Men for Horn er det altså et overordnet samfunnsspørsmål.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
16 dager siden / 1456 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
26 dager siden / 1282 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1163 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 850 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 839 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
25 dager siden / 561 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere