Dag Nygård

12

Venstres svik mot de liberale ideer!

Venstre var helt tilbake til Johan Sverdrups tid frikirkelighetens håp i kampen for likeverd og ikke-diskriminering.

Publisert: 8. des 2015

Det er bemerkelsesverdig at den første lovendring på tros- og livssynsfeltet som foreslås etter grunnlovsvedtaket om avviklingen av statsreligionen i 2012, er en undergraving av en rettighet som ble sikret gjennom trossamfunnsloven allerede i 1969. Dette skjer til tross for at denne lovens prinsipp om økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn samtidig i 2012 ble tatt inn i Grunnloven §16. Prinsippet er dessuten bekreftet i den sittende regjerings egen erklæring: "Regjeringen vil…….Basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om likebehandling."  Regjeringens korttidsminne er ikke overbevisende.

Enda mer oppsiktsvekkende er det at det partiet som sikrer Regjerningen flertall for forslaget, er Venstre! Partiet var helt tilbake til Johan Sverdrups tid, frikirkelighetens håp i kampen for likeverd i det norske samfunnet. Nå har partiet sviktet sine liberale ideer og som eneste parti støttet et uforståelig, illiberalt lovendringsforslag i Stortinget som rammer tros- og livssynsminoritetene.
 
Hovedprinsippet i gjeldende lovgivning er at alle statens utgifter til Den norske kirke skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd til øvrige tros- og livssynssamfunn. De eneste kostnadene som kan holdes utenfor, er kostnader som gjelder hele befolkningen. Hvorfor er det slik? Fordi medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn ikke over skatteseddelen skal bidra til driften av Den norske kirke.  Lovendringen innebærer at medlemmene av andre tros- og livssynssamfunn heretter skal subsidiere deler av lønnen til Dnks prester. Et samlet tros- livssynssyns-Norge, inkludert Den norske kirke, går imot dette.

Lovendringen er et hån mot verdier og prinsipper som religiøse minoriteter har kjempet fram siden frikirkene begynte kampen mot diskriminering på religiøst grunnlag for mer enn 150 år siden. Disse verdier har etter hvert vunnet allmenn tilslutning i befolkningen. At partiet Venstre ikke lenger spiller på lag med oss, er en interessant observasjon.

Dette særlig fordi partiet i tråd med sine liberale ideer, i stat-kirkespørsmålet har fremmet mer radikale primærforslag til grunnlovsendringer, - forslag som er i tråd med mitt mindretallsstandpunkt i Gjønnes-utvalget i sin tid. Nå står partiet fullstendig avkledd sine liberale prinsipper og støtter favorisering en bestemt trosretning.  Med fare for å bidra til tidens kroppsfiksering: Dette synet av Venstre er ikke noe pent syn!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Om Venstre

Publisert over 4 år siden

er det eneste partiet som støtter forslaget, har jeg vanskelig for å forstå at det får flertall. Da er det vel ikke så farlig?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere