Anders Tyvand

57

Likebehandling, prinsipper og hastverk

Likebehandling av ulike trossamfunn er et grunnleggende prinsipp i norsk tros- og livssynspolitikk. Derfor har regjeringens ønske om å endre loven vakt sterke reaksjoner.

Publisert: 30. nov 2015

Regjeringen har foreslått å gjøre endringer i loven, slik at den kompensasjonen prestene i Den norske kirke mottar som følge av opphevingen av boplikten kan holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget til andre trossamfunn.

Tilbakemeldingen fra høringsinstansene har vært krystallklar. Norges Kristne Råd, HumanEtisk Forbund og ulike organisasjoner tilknyttet Den norske kirke står skulder ved skulder, og viser til at likebehandlingsprinsippet er nedfelt både i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet seg på.

Regjeringen argumenterer på sin side med at kompensasjonen til prestene ikke innebærer en reell styrking av Den norske kirkes virksomhet. Samtidig vises det til at kirken – til tross for prinsippet om likebehandling – har en spesiell plass i norsk kultur og historie, og en særlig forankring i Grunnloven. Kirken skal være Norges folkekirke, og er pålagt enkelte forpliktelser som andre trossamfunn ikke er berørt av.

Hvordan prinsippet om likebehandling skal forstås og praktiseres, er en viktig grunnleggende debatt i tros- og livssynspolitikken. Spørsmålet blir aktualisert gjennom de endringene Den norske kirke nå gjennomgår – og der opphevingen av prestenes boplikt fremstår som en parentes. Oppfølgingen av kirkeforliket er i full gang, og i 2017 skal kirken etter planen bli et eget rettssubjekt. Stortinget må ta stilling til hvordan oppgjøret mellom stat og kirke skal påvirke tilskuddet til andre trossamfunn, og dette spørsmålet krever en bred og grundig politisk debatt og behandling.

Derfor er det uheldig at Kulturdepartementet kommer til Stortinget med en hastesak for å gjennomføre lovendringer som følge av bopliktsaken, med behov for snarlig behandling fordi regjeringen har lagt lovendringen til grunn for tilskuddet i statsbudsjettet for 2016. Stortingets vedtak i denne saken kan skape presedens for senere saker, og legge føringer for hvordan oppgjøret mellom stat og kirke skal håndteres.

KrF ønsker en grundigere gjennomgang av finansieringssystemet, og en prinsipiell debatt om hvordan kapital- og driftsmidler til det nye rettssubjektet Den norske kirke skal sees i sammenheng med tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Vi holder prinsippet om likebehandling høyt, og kommer ikke til å støtte regjeringens forslag til lovendring. Vi vil heller foreslå at Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet, sett i lys av de pågående endringene og prinsippet om likebehandling.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere