Atle Sommerfeldt

29

Rett til reservasjon er ikke tilstrekkelig

De to syn må være likestilte. 
Da er ikke reservasjonsrett nok.

Publisert: 5. okt 2015

Dag Øivind Østereng ­reiser i Vårt Land 30. september en viktig problemstilling i etter­kant av et nytt flertall i Kirkemøtet når det gjelder liturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap.

Hans anliggende er at begrepet «reservasjonsrett» for mindre­tallet er lite tilfredsstillende fordi 
det i realiteten innebærer en 
individualisering av et syn på 
ekteskapet som har vært kirkens tradisjonelle forståelse.

Jeg er enig med Østereng i at begrepet «reservasjonsrett» ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at det i Den norske kirke er to syn på ekteskapet, to syn som begge er teologisk og kirkelig legitime.

En konsekvens av Bispemøtets læreuttalelse, bekreftet nesten enstemmig i Kirkemøtet i 2014, om at ulike syn på ekteskapet ikke gir grunnlag for å bryte ­kirkens enhet, er at de to syn må være likestilte.

Da er ikke en individualisert reservasjonsrett tilstrekkelig. Hvordan dette skal formateres har Bispemøtet startet arbeidet med.

Først publisert i Vårt Land 3.10.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Klokt

Publisert rundt 5 år siden

Eit klokt innspel. 

Kommentar #2

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Eg oppfatta

Publisert rundt 5 år siden

Gunnleiksrud Raaum sitt utspel om ein "oppkonstruert debatt" som brannsløkking som eg ikkje festa lit til. Presteembetet dreier seg ikkje om privat overtyding, slik ein talar om når det gjeld reservasjonsrett kring abort og liknande. Presteembetet er eit læreembete - og kva lære ein preiker er ikkje ei privatsak.

Slik er utspelet frå Sommerfeldt eit utspel i rette tid, som definerer problemet langt meir råkande. Så blir det spanande å sjå kva dette blir i praksis. Om det blir noko ein kan festa lit til - eller om det blir som kista som Alf Prøysen song om - "Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad - og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra".

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Velgerne stemte ikke på en todelt kirke

Publisert rundt 5 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med Østereng i at begrepet «reservasjonsrett» ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at det i Den norske kirke er to syn på ekteskapet, to syn som begge er teologisk og kirkelig legitime.

De to synene på ekteskapet er på ingen måte like teologisk og kirkelig legitime. Det er i utgangspunktet ikke sant og det vet de fleste.

Når så det norske folk med biskopene i bresjen har bestemt hvordan teologien skal være, så er det også rimelig at det blir sånn og bare sånn. Det er bare en vinner her. Noe annet er et svik overfor velgerne. Velgerne stemte da ikke på en todelt kirke.

Kommentar #4

Thomas Peter Randulff

15 innlegg  21 kommentarer

To syn - men hva med prekestolen?

Publisert rundt 5 år siden

Det var oppløftende lesning det biskop Sommerfeldt her skriver. Kan en finne en vei videre i denne vanskelige saken? Østerengs innspill er viktig og Carissimis saklige måte å debattere på er forbilledlig.

Men om en nå finner en vei videre med "de to syn", hva så med prekestolen? Og konfimantundervisningen?

Hva vil den kirkelige undervisningen i spørsmål om sex og samliv nå si?

"Der er to syn. Du må selv velge."? Eller skal vi kunne lese det som virkelig står om kvinne og mann og homoseksuelle handlinger?

I min tid som kateket var ikke spørsmålet enda blitt kirkelig brennbart, som sokneprest i en konservativ del av vårt kirkelandskap var det heller ikke påtrengende aktuelt.

Men nå?

Ser jeg for meg at begge fløyer vil vokte sine respektive interesser med argusøyne og kaste seg over den lærer/prest som forkynner det ene eller andre syn som "det rette"?

Jeg er likevel ikke optimist - tross Sommerfeldts positive signal.

 

 

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

For sent å være optimist

Publisert rundt 5 år siden
Thomas Peter Randulff. Gå til den siterte teksten.
Jeg er likevel ikke optimist - tross Sommerfeldts positive signal.

Det verdiliberale toget har fått så stor fart at kirken er tapt og muligens for alltid, hvis ikke det kommer en ny Oxfordbevegelse el.lign.

Jeg venter faktisk på at det vil komme en vekkelsesbevegelse som en motreaksjon mot liberaliteten etter hvert.

Vi som har en kristen tro må ta vare på den, gi den gode vekstvilkår, be for verden og vente på Herren.

Kommentar #6

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Kirkens enhet

Publisert rundt 5 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Bispemøtets læreuttalelse, bekreftet nesten enstemmig i Kirkemøtet i 2014, om at ulike syn på ekteskapet ikke gir grunnlag for å bryte

Biskop sommerfeldt er i det siterte inne på et sentralt spørsmål som også skaper mye uro. I den nevnte læreuttalelsen (som er et litt merkelig navn på en i hovedsak delt uttalelse) stilles spørsmålet slik: «… er ekteskapsforståelsen også en del av det læregrunnlaget som ut fra vår bekjennelse etablerer kirkens enhet?»

"Kirkens enhet" er noe en ikke kan ta lett på og undertegnede har ikke et klart syn på spørsmålet om når den er brutt. Vi er på ulike steder m.t.p. troserfaring og troshistorie. Den enkeltes vei mot og med Gud er et forhold mellom den enkelte og Gud. Men her spør altså biskopene om hvor grensene går for kirken som fellesskap, og da er svaret deres verdt et studieum. I fortsettelsen av spørsmålet sitert i forrige avsnitt står det slik:

«Spørsmålet om kirkens enhet er i vår kirkes bekjennelse omtalt i Den augsburgske bekjennelse, artikkel 7, der de sentrale formuleringer lyder slik: «Til kirkens sanne enhet er det tilstrekkelig å være enig om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Men det er ikke nødvendig at man overalt har de samme menneskelige overleveringer eller kirkelige former eller seremonier, anordnet av mennesker.» Forutsetter enighet om «evangeliets lære», at alle har samme oppfatning om hvorvidt ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne? Med uttrykket «evangeliets lære» sikter bekjennelsen først og fremst til det som står i de forutgående artikler i Den augsburgske bekjennelse (særlig artikkel IV om rettferdiggjørelsen og artikkel VI om den nye lydighet). Her ligger det også en bekjennelse til at Gud ikke gjør forskjell på mennesker. Det er en bekjennelse til at menneskets verd er uavhengig av rase, funksjonsdyktighet, kjønn eller seksuell legning. Når menneskets verd krenkes, befinner kirken seg i bekjennelsessituasjon («status confessionis»). Om dette er det ingen uenighet mellom biskopene.»

Biskopene har lest CA 7 i sin samtids kontekst, noe som må være riktig. En kan spørre om de har lest den tilstrekkelig grundig i hele konteksten, men det er litt på siden av poenget jeg vil ha frem nå. Det som kaller på interessen er at de gjør en konkretisering og benytter da uttrykket "menneskets verd".

Menneskeverdet har i kristen sammenheng sin klareste begrunnelse i Gud-billedligheten. "Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem." (1. Mos. 1,27, som Jesus bygger på i Matteus 19,4.) Denne lærefortellingen om Gud som skaper, og hans skapning fortsetter slik: "Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»"

På den tiden lærefortellingen ble nedskrevet var det konger og faraoer som kunne omtales som å være i Guds bilde. Det ble gjort for å legitimere herskernes myndighet overfor befolkningen. Lærefortellingen i første Mosebok kap. 1 benytter derimot Gud-billedligheten om mennesker i sin alminnelighet, dvs. som mannlig og kvinnelig. Det er ingen forskjell mellom kjønnene i den myndighet de har fått på Guds jord. De har i fellesskap fått forvalteransvar for Guds skapning. Kan kirken etter biskopenes mening også komme i "status confessionis" i tilknytning til disse tema? Og hvilken betydning har det at forvalteropdraget er knyttet til lærefortellingen der kjønnspolariteten fremgår tydelig?

Biskopenes bruk av "menneskeverd" leder også til Guds bud om at "du skal ikke slå i hjel". Den ultimate menneskerett, retten til liv. Men viss vi går videre til neste bud, som referert i bekjennelsesskriftet den lille katekismen er det sjette, ser vi at "du skal ikke bryte ekteskapet". Kan kirken etter biskopenes mening også komme i "status confessionis" i tilknytning til de andre budene? Eller gjelder det bare enkelte bud?

Biskopenes læreuttalelse gir ikke særlig utfyllende svar på spørsmålet om kirkens enhet. Det skal ikke mye resonnering til før en ser at den halve siden som er benyttet for å svare på spørsmålet referert innledningsvis, blir for knapp. Mitt råd er at de arbeider mer med spørsmålet og går i reelle samtaler med andre reflekterte kirkefolk, også folk de i utgangspunktet er uenige med. Det er nødvendig om de vil "fremme og bevare enheten i Guds kirke", som de etter tjenesteordningen er forpliktet til.

Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hva legges i begrepet

Publisert rundt 5 år siden

Er det statskirkens enhet som nå er folkekirkens enhet i lille Norge?

Er det baptistkirkens enhet?

Er det metodistkirkens enhet?

Er det pinsekirkens enhet, Den frie evangeliske forsamlings enhet, eller Adventistkkirkens enhet?

Hvilke kriterier ligger til grunn for at noe skal bevares og noe annet eventuelt er best tjent med å bli lagt ned?

Slik jeg forstår begrepet "kirkens enhet", er det den verdensvide kirken med ulike navn, som er en samling av troende som bekjenner og forkynner evangeliet i pakt med bibelen og tradisjonen. Det er denne enheten i Kristus som ikke skal brytes og som jeg tenker er forpliktende for enhver prest og troende lekperson.

Enheten brytes av de kirkesamfunn som vender seg bort fra bibelen og tradisjonen, for å legge noe annet til grunn for sin forkynnelse.

Det hadde vært interessant om Sommerfeldt hadde tatt seg tid til å svare på hvordan kirkens enhet er å forstå for ham. Er løftet om ikke å bryte kirkens enhet et løfte som prestene gir til statsmakten eller til Gud? Og er enheten lokal eller verdensvid?

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Begrepets lutherske betydning...

Publisert rundt 5 år siden

er å forstå slik jeg antyder og dette er kanskje også grunnen til at ingen lutherske teologer har svart på mitt spørsmål. Da har de imidlertid et stort problem i forhold til hvordan de mistolker og forleder den lutherske kirke.

På mitt spørsmål har jeg derimot funnet et svar som er bedre enn det lutherske og som kan leses her http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/enhet 

Troverdigheten til den katolske kirke overgår troverdigheten til den lutherske kirke ganske enkelt.

Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Troverdigheten til den katolske kirke overgår troverdigheten til den lutherske kirke ganske enkelt.

Enig Lilli.  Det tryggeste for frelsens trygghet er nok å melde overgang til DKK.  For meg er nattverdens trygghet også svært viktig. 

Jeg vil ikke lenger gå til nattverden der prester som står for Åpens kirke/gruppes synspunkt på ekteskapet står for nattverden.  Jeg tviler på dens effekt og gyldighet.

Kommentar #10

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kirkens enhet

Publisert rundt 5 år siden

Til Lilli Spæren (#7):

Vi bør nok definere begrepet "Kirkens enhet" mye videre, nemlig som det verdensvide fellesskap av troende,  av alle som tror på Jesus som vår Herre og frelser. Jeg oppfatter det som du snevrer det inn til å gjelde dem som tolker Bibelen på din måte.  

Kommentar #11

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

For mitt vedkommende:

Gjør det, så blir vi kanskje kvitt milliard sluket som heter den norske kirken!  :)

Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Gjør det, så blir vi kanskje kvitt milliard sluket som heter den norske kirken! :)

He-he

Nå tror ikke jeg at kontigenten for min person er på flere milliarder.  Men, staten støtter trossamfunn her i landet inklusive HEF.  Støtten ville i tilfelle følge meg og andre over til DKK.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere