Trond F. Aarre

Psykiater
1    0

Korthuset som ramlar i psykiatrien

Verdiane som ligg til grunn for pasientens helseteneste, går ikkje i hop med planen om å lage pakkeforløp i psykiatrien­. Politikarar og brukarorganisasjonar må vere på vakt.

Publisert: 16. sep 2015 / 7226 visninger.

I kronikken sin (Vårt Land 14. september) hevdar Peter Kinderman at det er ein myte at symptom på psykiske lidingar skuldast hjernesjukdom.

Han hevdar at psykiske plager i hovudsak har sosiale, ikkje biologiske, årsaker. Difor bør ­tenestene ikkje prøve å behandle «sjukdom» eller «lidingar», men i staden støtte folk som har det vanskeleg på grunn av vilkåra dei lever under eller på grunn av måten dei reagerer på desse vilkåra.

Kinderman meiner dette også gjeld alvorlege psykiske lidingar, som psykoselidingar. Han peikar på at forsking finn klårt samband mellom tidlege traume og seinare alvorlege psykiske problem. For Kinderman er det vi i dag ser på som sjukdom ikkje anna enn tilpassingar til overveldande røynsler.

Kinderman vil at me skal slutte å sjå psykiske plager som uttrykk for lidingar vi kan setje ein ­diagnose på. Han meiner at enkle og greie skildringar av dei problema folk slit med, vil vere eit godt grunnlag for å planlegge behandling og tenesteutvikling.

Radikale. Kinderman vil gå frå medisinske til psykososiale løysingar. Han tilrår radikale endringar i forståinga av psykiske problem og korleis me utviklar og organiserer tenestene. Han utfordrar klinisk psykologi og psykiatri både med omsyn til årsakene til det vi kallar psykiske­ lidingar og kva som skal styre dagleg praksis: sjukdom eller ­individet sine eigne røynsler.

Høver tankane til Kinderman i den norske kliniske kvar­dagen? Helsestyresmaktene har bede helsetenesta om å ta pasientane sine ynskje og verdiar på større alvor og arbeide for meir friviljug behandling og medisinfrie alternativ. Helsetenesta skal ­endre arbeidsformer og organisering og ta utgangspunkt i meistring og ressursar, og ikkje berre symptom og diagnosar. Så langt er alt vel.

Men styresmaktene har ein tosidig dagsorden – og dei to ­sidene går ikkje i hop. På den eine sida skal me ta utgangspunkt i kva den einskilde ynskjer, på den andre skal me følgje nasjonale retningsliner.

Standardisert. På den eine sida skal me fremje pasientens helseteneste (eit prisverdig initi­ativ frå statsråd Bent Høie), på den andre skal me utvikle standardiserte pakkeforløp for psykiske lidingar.

Pakkeforløpa skal standardisere, ikkje individualisere, tilbodet. Tanken er, seier statsminister Erna Solberg, at det skal redusere unødig venting og sikre at alle får behandling «basert på en standard forankret i den beste­ kunnskap vi har om hva som hjelper». Det vert vist til Danmark, der pakkeforløp er innført – ut frå den kliniske diagnosen.

Dersom pakkeforløpa nøyer seg med å definere ventetider og skildre samhandlinga i helsetenesta, er alt vel. Men ein skal også standardisere behandlinga – ut frå diagnosar. Alt

Kinderman seier, tyder på at dette ikkje kan føre fram. Han har tvillaust rett i at diagnosane stort sett ikkje avgrensar pasientgrupper som treng den same behandlinga.

Depresjon. Det er ikkje opplagt at ein bør gje same behandling til alle som har til dømes depresjon, for årsakene til ­depresjon kan vere mange og samansette. Då blir det i beste fall meiningslaust med slike forløp. I verste fall får det skadelege følgjer for dei som blir pressa inn i standardi­serte løysingar som kanskje, kanskje ikkje, høver for vanskane dei strir med.
Kinderman hevdar at sjølv omgrep som schizofreni og bipolar liding er dårlege utgangspunkt for å planleggje behandling for individet. Han har nokså rett.

Dei nasjonale retningslinene seier til dømes om schizofreni at «om lag 25 prosent har èn sykdomsperiode, mens 25 prosent får et kronisk, livslangt forløp. De resterende 50 prosent har et forløp mellom disse ytterpunktene».

På vakt. Kan det same pakkeforløpet vere tenleg for personar med så ulike forløp? Ved mildare­ psykiske lidingar er forløp og trong for behandling endå meir varierande. Det er ikkje gode utgangspunkt for standardisering.

Verdiane som ligg til grunn for pasientens helseteneste, kan ikkje sameinast med pakkeforløp. Difor er det viktig at politikarar og brukarorganisasjonar er på vakt.

I verste fall skal det no lagast reglar for korleis pasientar og klinikarar skal innrette seg, ­reglar som tek frå dei handlefridom og kreativitet. I verste fall vert pakke­forløpa maksimumsgrensa for kva pasientane kan vente seg – ut frå diagnosen dei har.

Dersom Kinderman har rett, så ramlar dette korthuset i lag med diagnosesystemet som det byggjer på. Alt me har lært av brukarane våre, tyder på at dei ønskjer å medverke i avgjerda om kva som skal vere mål og middel i behandlinga deira.

Det er på tide å kjempe for pasienten sin rett til individualitet og fagfolka sitt høve til å vere fagfolk. Helsehjelpa må vere tilpassa det som er i vegen – og ikkje berre kva diagnose som er sett.

Trond F. Aarre
Psykiater, Nordfjord psykiatrisenter
Mehdi Farshbaf
Psykolog og doktorgradsstipendiat, Nordfjord psykiatrisenter

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 16.09.2015

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10335 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Dersom pakkeforløp innebærer et maks antall timer behandling, slik som vi ser i Danmark, blir det en katastrofe. Fra hodet synes jeg og huske at antall timer for EUP er 40. Dersom man ikke er i mål da så overføres man til fastlege.

40 timer er ikke på langt nær nok i mange tilfeller.

Dette er også en gruppe som ofte vil kunne diagnostiseres med ettervirkninger av alvorlige traumer, overgrep, missbruk, vold. Personer vi åpenbart har medfølelse for, helt til de ber om hjelp for å håndtere det de har opplevd, hvor man da kanskje ender opp med et standardisert forløp som eventuelt ikke tar hensyn til individuelle forskjeller og alvorlighetsgrad.

Vi får se hva som menes med standardisert, men frykter det verste.

Svar
Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det viktigste av alt tenker jeg må være å bygge ut lavterskeltilbudene i kommunene, slik at en gryende psykisk lidelse kan avhjelpes så raskt som mulig.

Svar
Kommentar #3

Mort1 Ev1 Bøhn

3 innlegg  304 kommentarer

Flaut.

Publisert rundt 2 år siden

Hvorfor alle disse henvisningene til hva denne Kinderman måtte mene, sagt, følt, synes eller tenkt? Eller drømt?

Hvor er referansene? Forskningen? Dokumentasjonen?

Kindermans kronikk er nok noe av det svakeste som er presentert på VD. Praktisk talt hver eneste setning kan utfordres. Innlegget mangler totalt dokumentasjon, logisk stringens, argumentativ kraft og intellektuell styrke. 

Et godt råd: underbygg synspunktene deres med forskning og skikkelig dokumentasjon. Det krever selvfølgelig noe mer arbeid enn å bare lene seg til et tilfeldig navn. Gurudyrkning er uansett flaut.

Så har ikke jeg med dette tatt stilling til "pakkeforløp", "korthus i psykiatrien", eller andre påstander/forslag i Aarres innlegg.

Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 439 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 309 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 177 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1248 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6398 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
15 dager siden / 6852 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2224 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3565 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 479 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 487 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3543 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8032 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2683 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 439 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 309 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 177 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1248 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
10 minutter siden / 309 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
16 minutter siden / 309 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
17 minutter siden / 1248 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
21 minutter siden / 1248 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
29 minutter siden / 1240 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
30 minutter siden / 1248 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
30 minutter siden / 177 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
32 minutter siden / 1240 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
35 minutter siden / 1240 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
37 minutter siden / 1248 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
42 minutter siden / 1248 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
44 minutter siden / 1240 visninger
Les flere