Anne Tveter

12

Kirkevalget - neste gang

Om fire år er det kirkevalg igjen. Det er ikke sikkert jeg lever da, men jeg ser det for meg omtrent slik:

Publisert: 14. sep 2015

Da har en ny gruppe i kirken funnet ut at det er behov for endringer i kirkens teologi.  Hvor mange av kirkens medlemmer tror egentlig på jomfrufødselen?

Ærlig talt. Vi lever i 2019. Vi vet at slikt ikke kan skje.  I motsetning til den forrige saken, den i 2015, har vi til og med biologien på vår side. Vi som ikke tror på jomfrufødsel organiserer oss.

Vi prøver først å få innflytelse på nominasjonskomiteens lister. Deretter lager vi nye, alternative lister til valg av bispedømmeråd over det ganske land. Alle kandidater til bispedømmeråd og menighetsråd må skrifte offentlig om sitt syn på jomfrufødselen. Vi får til en skikkelig PR-kampanje og får flest mulig av medlemmene til å stemme.

For vi har jo en folkekirke der demokratiet skal bestemme. Og en moderne norsk folkekirke må jo gjenspeile det norske folk sine holdninger og meninger. Det er sikkert noen rike onkler som vil sponse oss fordi de heller ikke tror på jomfrufødselen.

Og igjen er det en sak der vanlig folk føler at deres stemme utgjør en forskjell. Hvor alternativene er så klare og tydelige. Ja eller nei til jomfrufødsel. Nå skal de gammeldagse, konservative mørkemennene i kirken jommen få vite hvor de hører hjemme. På museum. Vi er moderne og må følge med i tiden.

Og slik går no dagan og åran i Den norske kirke.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Pål Georg Nyhagen

213 innlegg  1811 kommentarer

Frøland II

Publisert rundt 5 år siden

For god ordens skyld: Jeg rettet det du bygger din argumentasjon innledningsvis på, raskt til:

"Å ha en "kulturell" tilhørighet er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for innflytelse i et trossamfunn - som faktisk DnK er."

Altså: "innflytelse" dekker det jeg ville uttrykke.


Det som er mer enn pussig her, er at flere tviholder frenetisk på det å være medlem i Den norske Kirke, samtidig som de tar delvis eller større avstand fra DnK sin troslære og basis. Det er for øvrig flere som har et definert verdisyn og vektlegger dette synet, men som finner det mer naturlig å gi uttrykk for det verdibaserte livssynet i andre miljøer hvor man får mer gehør for det man anser som vesentlig. Videre, igjen: Kirken er ikke en organsisasjon. det er ikke et varierende og betinget flertall av medlemmene om avgjør hva som skal være kirkens tro. Du blander forståelse av kirke med forståelse av orgaisasjon.

Og NB:Kirken krever ikke av noen at de skal tro det som kirken gjør; men de ber om det aksepteres at DnK har en definert tro.

Kommentar #52

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ren nihilisme?

Publisert rundt 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
kirken får bestemme det selv. I Dnk vil det si, på grunn av kirkedemokratiet, alle medlemmer har en stemme.

Hvis medlemmene ønsker seg en dogmatisk kirke med Helveteslære (Jf CA 17) og hele pakka, får det bli sånn.

Jeg antar at Frøland hevder at selv en dogmatisk helveteslære er greit dersom det er det flertallet av medlemmene i DNK ønsker. Men nå var det egentlig ikke det jeg spurte deg om. Jeg spurte deg om hva de selv ønsker at DNK skal være?

Eller har du ingen formening om hva du selv helst ser at kirken skal stå for? Du kan fremstå som nesten litt nihilisme i fraværet av et uttrykk for egne ønsker og holdninger.

Men når du erklærer at flertallet skal bestemme, så antar jeg at du aksepterer at alle medlemmene har rett til å argumentere for og forsøke å vinne tilslutning til sin oppfatning av hva kirka skal være.

Og da kan du neppe se noe galt i at alle vi som deltar i diskusjonen her argumenterer for hva vi selv ønsker av en folkekirke.

Selv ønsker jeg en kirke som står for toleranse, fredelig sameksistens, kjærlighet, barmhjertighet, omtanke for alle andre og for en universell gudstro.

Jeg ønsker ikke at kirka skal være bare kulturell, men også et sted for tro og bønn!

Mvh Sverre

Kommentar #53

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg besøker gjerne gudshus i alle verdens land!

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men hva med eksempelvis hinduer og muslimer? De er jo religiøse? For kirken bør vel ikke være et isolat for kristne?

En av de tingene som gleder meg når jeg besøker andre land, er å oppsøke deres gudshus. Min kone er buddhist fra Thailand, og når vi er på ferie i Thailand, er hele familien gjerne med på seremoniene i templene der. Vi setter alle stor pris på det, særlig barna, og vi er alle preget av den høytidsstemningen og følelsen av opphøyet hellighet som preger disse utrolig vakre og gullforgylte templene.

Jeg synes det er noe utrolig flott og fredsskapende å kunne delta i hverandres gudsdyrkelse, og om vi alle aksepterer at hele menenskeheten er like høyt elsket av Gud uansett najonalitet og trostilhørighet, så ville grunnlaget for krigføring falle bort.

Det er splittelsen mellom menneskene som skaper grobunn for hat, forfølgelse og krig.

Så ja, jeg ser gjerne at DNK kan gå foran i å skape en form for universell Gudstro, som kan omfatte alle, uansett trostilhørighet.

Jeg er personlig helt sikker på at dette er fremtidas kirke. Om vi kunne klare å skape noe slikt i Norge, ville det kunne vinne gjenklang i hele verden!

Mvh Sverre

Kommentar #54

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg opplever det annerledes!

Publisert rundt 5 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Jo, jeg oppfatter den, men jeg er bare ikke enig. For det er ikke slik med meg og, vil jeg tro, mine likesinnede at livet i kirken er godt bare vi får lov til å komme inn døren, men da tro det vi tror for oss selv, og møte mennesker vi kun deler en brøkdel av denne troen med i et fellesskap. Nei, fellesskapet finnes rundt fylden av troen. Den kirken du fremmer, vil være fullstendig irrelevant for meg, for ved å unnlate å forkynne fylden, forkynner den i realiteten noe ganske annet. Og hvem er nå denne

Jeg kan ikke annet enn å akseptere at du føler slik du gjør overfor andre troende, og at du ser det problematisk å føle noe fellesskap med troende med andre oppfatninger. Selv forsøker jeg å legge vekt på det som er felles og det som binder troende sammen, heller enn det som splitter oss.

Jeg synes det å tro på en kjærlig Gud er en så vesentlig del av troslivet, at jeg gjerne leter etter et felleskap i denne troen. Jeg oppfatter at troende innen alle religioner, som søker etter de høyere og edlere verdiene i livet, gjerne finner de samme idealene: Kjærlighet, fredelig sameksistens, tilgivelse og toleranse.

Det er verdier jeg gjerne ser at en folkekirke bygger på. Det er svært vanskelig for meg å forstå at du virkelig kan mene at da kan jeg like godt fjerne Gud helt og holdent. Det er jo Gudstroen som er selve fundamentet for den kirken jeg ønsker og drømmer om!

Det er jo selve troen på den kjærlige Gud som er det fellesskapet alle troende kan bygge på!

Jeg forstår at du mener at man like godt kunne søke den universelle troen et annet sted enn DNK, men det er jeg ikke enig i. Og det er fordi DNK er et priviligert kirkesamfunn som samfunnet holder "kunstig" i live gjennom en lang rekke privilegier. Som gjenytelse synes jeg samfunnet bør kreve en kirke som kan være så universell at alle samfunnets medlemmer kan finne en plass i dette kirkesamfunnet.

Dersom DNK ikkelengre ønsker å være en slik folkekirke, bør den frasi seg alle privilegiene, og bli en helt fristilt menighet som alle andre kirkesamfunn, og så får de som ønsker det melde seg inn. Og kirkebyggene bør tilhøre samfunnet og leies ut til alle som ønsker det.

Kirka bør foreta et valg. Enten være en universell folkekirke med samfunnets støtte, eller bli en fristilt menighet helt uten privilegier.

Det synes jeg er et høyst rimelig krav!

Mvh Sverre

Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo, da

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er splittelsen mellom menneskene som skaper grobunn for hat, forfølgelse og krig. Så ja, jeg ser gjerne at DNK kan gå foran i å skape en form for universell Gudstro, som kan omfatte alle, uansett trostilhørighet. Jeg er personlig helt sikker på at dette er fremtidas kirke. Om vi kunne klare å skape noe slikt i Norge, ville det kunne vinne gjenklang i hele verden!

Om alle mennesker hadde elsket hverandre, hadde vi selvsagt hatt en mye bedre verden - men jeg skjønner fremdeles ikke hva dette har med det evangelisk-lutherske trossamfunnet Den norske kirke å gjøre.

Det høres mer ut som en form for grenseløs synkretisme, som du - av en eller annen grunn - vil ha Den norske kirkes tak til å hvelve seg over.

Kommentar #56

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det har med dette å gjøre:

Publisert rundt 5 år siden

At DNK har en rekke privilegier som folkekirke. Den drives i praksis av staten og "hele" samfunnet er medlemmer.

Med en slik priviligert stilling, bør kirken ha visse forpliktelser overfor hva de skal være overfor samfunnets medlemmer.

Jeg mener kirken har to valg: Enten oppgi alle sine privilegier og bli et kirkesamfunn på lik linje med alle andre, og folk må selv melde seg inn. Kirkebyggene bør tilfalle staten og leies ut.

Eller: Kirken kan rendyrke sin rolle som folkekirke med et samfunnsoppdrag, nemlig å møte befolkningen religiøse behov og legge til side den eldgamle oppfatninge av "en eneste rett lære".

Jeg sammenligner DNK med den offentlige skolen. Det ville være utenkelig at vi lager en skole som ekskludere store deler av samfunnets medlemmer.

Jeg ønsker at DNK skal påta seg et likeledes samfunnsoppdrag: Å være en universell frolkekirke!

Så enkelt er det. Vær gjerne uenig, men det er mitt ønske og min drøm!

Mvh Sverre

Kommentar #57

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Sverre, jeg føler en viss grad av fellesskap, et slags slektskap, med andre religiøse mennesker, men ikke av samme art som jeg føler med dem jeg deler klassisk kristen tro med. Det første er ikke nok til å skape et fellesskap i form av et levende trossamfunn. Og jeg er helt enig i at Dnk bør bli frikirke.

For øvrig, slik du skriver om Gud m.m., høres du ut som en unitar-universalist. Det kunne vært noe for deg.  

Kommentar #58

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #52 Hva jeg mener

Publisert rundt 5 år siden

Jeg ser at du mener at Dnk skal forbeholdes troende.

Jeg mener at mitt lodd er å holde kjeft. Hvis jeg hadde vært medlem, , ville jeg stilt til valg på følgende program:

Luther skal fjernes fordi han er en rabiat jødehater. Dogmet om Helvete for feiltroende skal fjernes fordi det er inhumant, umoralsk og forrående. Bibelen skal omskrives slik at Gud tilskrives selvironi og humor. All kollekt skal gå til reduksjon i skattebetalernes finansieringsbyrde.
Kommentar #59

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener kirken har to valg: Enten oppgi alle sine privilegier og bli et kirkesamfunn på lik linje med alle andre, og folk må selv melde seg inn. Kirkebyggene bør tilfalle staten og leies ut. Eller: Kirken kan rendyrke sin rolle som folkekirke med et samfunnsoppdrag, nemlig å møte befolkningen religiøse behov og legge til side den eldgamle oppfatninge av

Ja, jeg er uenig i din ønskedrøm - men enig i det du formulerer som Den norske kirkes ene alternativ:  "...oppgi alle sine privilegier og bli et kirkesamfunn på lik linje med alle andre, og folk må selv melde seg inn".

Å sammenlikne Den norske kirke med den offentlige skolen, er ganske absurd.  La kirken være kirke - og la samfunnet ellers være sekulært.  Det vil både kirken og samfunnet være tjent med.

Kommentar #60

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En vakker drøm

Publisert rundt 5 år siden

Du har en vakker drøm, Sverre. Den har min sympati. Men jeg kan dessverre ikke dele den. Til det er min binding til Den norske kirke som et kristent trosfellesskap for sterk.  

Jeg synes Heidi Terese Vangen svarer deg veldig godt i #57. Hennes kommentar kan jeg slutte meg helt til. 

Ellers har vel denne samtalen fjernet seg litt mye fra Anne Tveters startinnlegg. Den sporet over på noe annet ganske tidlig. Annes svært ironiske og morsomme innlegg hadde fortjent en annen behandling. Alt godt ønskes deg, Anne!

PS: Jeg håper det er OK at jeg forteller dere andre at Anne Tveter er en dyktig lege som har vært medlem av to forskjellige bispedømmeråd (både i sør og nord), og medlem av Kirkemøtet (kirkens øverste organ) i flere perioder. Jeg ser fram til et nytt innlegg fra deg, Anne. Da må vi prøve å holde oss til ditt tema. 

Sverre Avnskogs drøm burde ha vært en egen tråd. 

Kommentar #61

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Så enkelt kan det være. Dessverre sier en del konservative kristne at da blir det ingenting igjen av kristendommen.

Nei, la oss nå få ha det komplisert. Så kan vi fortsette å krangle over bibelsitater og tolkninger som absolutt ingen av oss kan bevise eller motbevise at er riktige eller gale. 

Men likevel er det så mange som er helt overbevist om at akkurat de faktisk har rett. Og dermed også har rett til å bestemme hva som skal være rett for alle andre. 

Jeg tenker at alle som har et eller annet problem med at noen er uenige med dem i hva gud egentlig mener, burde lære seg at det problemet er deres eget, til odel og eie så lenge det måtte være et problem.

 

Kommentar #62

Anne Tveter

12 innlegg  13 kommentarer

Takk for mange kommentarer!

Publisert rundt 5 år siden

Takk for mange kommentarer! Jeg har egentlig ikke følt det nødvendig å kommentere fordi mange argumenter fra ulike deler at kirke-skalaen er kommet frem og det er bra. Fint at flere enn de som sitter i "posisjon" kommer til ordet.

Ja, mitt innlegg var ironisk ment. Vår kirke (Den norske kirke) er ikke en hvilken som helst forening som bestemme helt fritt. Den lever ikke i et vakuum. Den er forpliktet på Bibelen, Luthers lille katekisme og de tre trosbekjennelsene (Apostolicum, Nicenum, Athanasium). Selv om disse må tolkes inn i vår tid, så ligger de der, og vi er forpliktet på de. Derav problemstillingen over med jomfrufødsel. Den kan ikke stemmes over. Slik er det også med en rekke andre bibelske sannheter. De kan ikke stemmes over. Skjer det, er kirkesplittelsen er faktum.

Jeg tror ikke folkekirken er liv laga, dersom den troende kjernen forlater kirken. De mer passive medlemmene av kirken får stor oppmerksomhet rundt valgene, men ellers er det ganske stille rundt dem. I mitt fag, psykiatrien, legger vi mer vekt på folks handlinger enn folks tale. Dvs handler du som om du hører stemmer eller har vrangforestillinger, legger vi mer vekt på det, enn at du verbalt benekter det. Dersom man ikke døper barna gir man tydelig signal om at troen ikke betyr nok. Jeg har respekt for at folk er ærlig. Jeg skulle selvsagt ønske at flere døpte sine barn fordi jeg tror på dåpens gave, men respekterer de som velger annerledes fordi de ikke tror.

Å være en kristen handler om å ønske å leve i tro og etterfølgelse. For mange år siden skrev jeg en oppgave om dåp. Til min overraskelse lærte jeg at barnedåp var en "unntakstilstand" som fordret undervisning i hva dåpen innebar. Enkelte snakker frimodig om dåp som eneste kriterium for medlemskap i kirken. Det er riktig, men den nære tilknytning til undervisning, og dermed kunnskap om hva man døpes til, er grovt underkommunisert til flertallet av kirkens medlemmer.

Det er nærliggende å tenke at folk som ikke engasjererer seg i troens felleskap og liv har et distansert forhold til troen. At det finnes skjult tro betviler jeg ikke, og det er ikke for meg å avgjøre, men at våre handlinger avspeiler våre prioriteringer kan ikke overraske noen. At det derfor plutselig blir så viktig for mange å bruke sitt medlemskap når det gjelder valg, og knapt ellers, kan man jo da reflektere over. Og det er jo også skjedd. I større grad ved dette valget enn ved forrige. Det er bra at dette diskuteres.

Biskopene våre sier at homofilispørsmålet ikke er kirkesplittende. At spørsmål om vigsel av likekjønnede ikke er kirkesplittende. De begrunner det med at det ikke dreier seg om kjernen i troen. Spørsmålet jeg lurer på er om etiske spørsmål kan være kirkesplittende. Kanskje ikke i teorien, men i praksis. Hvis en kirke lærer at det finnes to forskjellige teologier om ekteskapet, som er gjensidig utelukkende, er den da troverdig? Dette dreier seg ikke bare om fritaksordninger for prester. Hva skal undervises i konfirmasjonsundervisningen? Søndagsskolen? Kan vi velge hvem som skal undervise våre barn?

Til slutt, takk til Dag L for gode ord. Jeg minnes samlingene på Mariaholm med stor glede.

Kommentar #63

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Forbilledlig

Publisert rundt 5 år siden

Takk til deg også, Anne, særlig for en forbilledlig oppsummering av ditt tema! 

Kommentar #64

Åsmund Brøvig

3 innlegg  8 kommentarer

Godt skrevet!

Publisert rundt 2 år siden

Godt skrevet og det var ikke vanskelig å se poenget. Nå er det snart kirkevalg igjen og jeg håper du vil leve i beste velgående i mange kirkevalg fremover.

Kommentar #65

Åsmund Brøvig

3 innlegg  8 kommentarer

Kondolerer!

Publisert rundt 2 år siden

Hvil i fred Anne Tveter! Vi vil fortsette å jobbe for at Kirken igjen får fokuset rettet på Jesus Kristus! 

https://www.aftenposten.no/personalia/i/B90p7/Nekrolog-Anne-Louise-Tveter


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere