Trygve W. Jordheim

108

En milepæl for Kirke-Norge

At Misjonssambandet oppretter trossamfunn er en milepæl, men det blir ikke tommere i kirkebenkene av dette.

Publisert: 10. jul 2015

Det er ikke hverdagskost i Norge at det opprettes et nytt kirkesamfunn med et potensielt medlemstall på flere titalls tusen. Generalforsamlingen i Norsk Luthersk Misjonssamband vedtok fredag ettermiddag at organisasjonen skal opprette et eget trossamfunn.

Blir ikke dyttet på bedehusfolket 

Dermed har to av landets fire misjonsorganisasjoner gått denne veien. Indremisjonsforbundet (tidligere «Vestlandske») opprettet sitt trossamfunn høsten 2009.

Dette er ment som et minimumstilbud til dem som av ulike grunner ikke kjenner seg hjemme i Den norske kirke, men er på ingen måte blitt dyttet på bedehusfolket. Dette synes også på oppslutningen: ImF Trossamfunn fikk offentlig støtte for 335 medlemmer i fjor.

Motorsykkelen og sidevogna

Ledelsen i Misjonssambandet gir uttrykk for den samme tankegangen. Hovedstyreformann Lars Gaute Jøssang har flere ganger i prosessen understreket at det er misjon som er NLMs primæroppgave:

«Vi kan se på NLM som en motorsykkel med sidevogn. Misjonsorganisasjonen blir ­motorsykkelen, trossamfunnet blir sidevogna», uttalte Jøssang, som har gått fra nei til ja i denne saken, i fjor høst.

En betydelig utvikling

Den nøkterne tilnærmingen til tross: Når NLM-kirken nå ser dagens lys, er det en viktig milepæl i en kirkelig utvikling som er betydelig når den ses i et visst tidsperspektiv.

Homofilistriden utgjør selvsagt mye av bakteppet, men også kirkesyn spiller en rolle. En viktig, klassisk skillelinje mellom folkekirke og bedehus går på hvem som er kirken og hvem som skal bestemme teologien.

Personlig tro og forpliktelse

I kjølvannet av Stortingets vedtak om å skille kirken fra staten, har Den norske kirke jobbet intenst med utviklingen av et demokrati der dåpen er eneste kriterium for fullverdig medlemskap og medbestemmelsesrett. Det klinger dårlig i en bevegelse der personlig tro og forpliktelse er en forutsetning for å kunne kalle seg kristen.

For Den norske kirke er det ingen umiddelbar dramatikk i NLMs vedtak. Det kommer neppe noe utmeldingsrush, men viktigere: De som melder overgang vil all hovedsak være personer som allerede har sitt menighetsengasjement i en av NLMs forsamlinger. Det blir ikke tommere i kirkebenkene av dette.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Gratulerer med dagen NLM

Publisert over 5 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
Det blir ikke tommere i kirkebenkene av dette.

Det blir nok tommere i kirkebenkene. I tillegg blir det færre som koker kaffe, vasker opp og deler ut menighetsblader.

Men dette kan kirken selvfølgelig bøte på med å ansette flere medarbeidere.

Det er grunn til å gratulere NLM med beslutningen i dag.

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

192 innlegg  1181 kommentarer

NLM eget trossamfunn

Publisert over 5 år siden

Applauderer avgjørelsen! 

Kommentar #3

Bjørnar Christensen

5 innlegg  20 kommentarer

Kjernetropper på vei ut

Publisert over 5 år siden
Veldig utfordrende mange steder. De trofaste giverne, aktive i råd og utvalg, bærebjelker i aktivitetstilbud for barne og ungdom. Frivillighetsapostler og forbilder. Folkekirka har bruk for alle, blir spennende å se hva som skjer med trosopplæringstilbudet de stedene der NLM frivillige driver dette.
Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Når de troende kristne nå forlater folkekirken, så er det nok en fordel for de som er igjen. Da finnes det ikke lenger noen som kan kalles mørkemenn og som legger dempere på de moralske utglidningene.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg vil tro, motsatt av Jordheim, at det er betydelig dramatikk i dette for DNKs del. Mange av ildsjelene som driver det leke arbeidet i DNKs menigheter er nettopp folk knytta til NLM o.l. Når disse gradvis forsvinner vil bærebjelkene i DNK demonteres og hele bygningen til slutt rase sammen. Påfyll av statlig ansatte kan ikke bøte på dette i lengden. Når en mur sprekker opp er det ikke nok å helle på maling og la den størkne. Da vil sprekka før eller siden komme fram igjen når den utsettes for press eller trykk. Men man kan bare konstatere at dette er den veien DNK har valgt. Så vil man vel i DNK om en del år kunne se tilbake og foreta ei evaluering. Så kan man reflektere over om dette var det man egentlig ønska eller ikke.

Kommentar #6

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hvis det er anslagsvis 50.000 + som Jordheim tipper kommer til å melde seg ut, og inn i NLM så vil dette være veldig positivt for NLM.

De vil plutselig få en betydelig bedre økonomi og kunne ansette egne prester som har sitt opphav i NLM og som per idag strever med å ha sitt virke i folkekirken. Dette er også godt nytt for disse prestene.

Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Er vi ikke troende kristne?

Publisert over 5 år siden

Til Lilli Spæren

"Når de troende kristne nå forlater folkekirken ..." skriver du i # 4.

Er ikke vi som blir igjen i folkekirken, også troende kristne?

Hva mener du egentlig om oss, Lilli Spæren? 

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Er ikke vi som blir igjen i folkekirken, også troende kristne?

Hva mener du egentlig om oss

Jeg tror at det er veldig få som faktisk møter opp på gudstjenester som ikke tilhører lekmannsbevegelsen, eller er dåpsfamilier som ellers ikke møter opp med unntak av dåpsdagen. Dette vet jeg noe om, for jeg har inntil ganske nylig vært en relativt aktiv kirkegjenger.

Jeg vet også noe om at troen som mange har uuttalt i sitt hjerte, ikke blir særlig godt ivaretatt og styrket i folkekirken da det ikke er politisk korrekt å invitere og utfordre til etterfølgelse.

Folkekirken har en dobbel funksjon både som misjonær og misjonsmark, men slik den fungerer er den ingen av delene.

Jeg ser ikke bort ifra at noen har opplevd det trosstyrkende å delta i gudstjenestene, det finnes tross alt mye i selve liturgien og i salmeskattene som fortsatt maler Kristus for våre øyne.

Jeg vet også at trosspirene i manges hjerter har ført dem til kirken. Der har de blitt sysselsatt med ulike oppgaver og verv, men det har også vært alt.

Jeg savner en tradisjonsrik kirke som er offensiv i møte med mennesker som opplever at trosspiren tørster etter vann.

Som kristen er jeg hellig overbevist om at Jesus er svaret på den lengselen som gjør at folk trekkes inn i nyåndelighet. Og jeg sørger over at så mange menigheter ikke ser denne invitasjonen og svarer på den.

Jeg har INGEN tro på at liberalisering er svaret når det gjelder å øke kirkens popularitet og omdømme.

Jeg har derimot en klippefast tro på at en kristendom som radikalt forkynner omvendelse og tro til etterfølgelse har livets rett. Det finnes en stor flokk av både unge og gamle i vårt land som gjerne vil leve et kristent radikalt liv om bare kirken tør å snakke om det.

De som blir igjen i kirken favner den liberale teologien som tillater at det forkynnes et "annet evangelium" enn det Jesus og apostlene forkynte. Det er et dårlig tegn. En slik kirke er ikke en kristen kirke. Det er bibelens klare budskap, så får man like det eller ikke.

Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Trist å lese

Publisert over 5 år siden

Mye av det du her skriver, er selvsagt riktig. Men ellers er dette trist å lese.

Du feller en hard dom over menighetene i folkekirken, særlig i siste avsnitt.

Ditt prat om liberal teologi faller på sin egen urimelighet, i de aller fleste tilfelle.

Din påstand om at kirken ikke er en kristen kirke, finner jeg ikke ord for å kommentere!!! 

Kommentar #10

Trygve W. Jordheim

108 innlegg  136 kommentarer

Til Spæren og Husøy

Publisert over 5 år siden

Presisering til Lilli Spæren: Jeg på ingen måte anslått at 50.000 kommer til å melde seg ut av Den norske kirke og inn i NLM Trossamfunn. Jeg har bare brukt dette tallet som anslag på hvor mange som «tilhører» NLM. Dersom ledelsen fastholder at det nye trossamfunnet skal være en minimumsløsning som ingen skal dyttes inn i, er det heller ingen grunn til å tro at dette registereret får så mye større forholdsmessig oppslutning enn Indremisjonsforbundets register, som altså hadde 335 medlemmer i fjor.

Om tomme kirkebenker og ildsjeler som gir opp Den norske kirke: Det blir ikke tommere i Den norske kirkes benker av at NLM Trossamfunn opprettes. Dersom NLM-folk slutter å være aktive i Den norske kirke, skyldes det en eller annen opplevelse av fremmedgjøring og/eller at de vil bruke ressursene sine i en annen sammenheng (trolig en NLM-forsamling). Svært få, om noen, kommer til å flytte sitt menighetsengasjement på grunn av dette vedtaket. Men de som allerede har sitt menighetsengasjement utenfor Den norske kirke, kan komme til å la medlemskapet følge etter.

Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

God analyse av Jordheim

Publisert over 5 år siden

Jeg tror Trygve W. Jordheim har helt rett.

Min erfaring gjennom mer enn 50 år som aktiv kirkegjenger, og bosatt i fire ulike bispedømmer, gir meg grunn til å tro at Jordheims analyse er helt i pakt med den kirkelige virkelighet i Norge i dag. 

Min forrige kommentar (# 9) var for øvrig til Lilli Spæren.

Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
Det blir ikke tommere i Den norske kirkes benker av at NLM Trossamfunn opprettes. Dersom NLM-folk slutter å være aktive i Den norske kirke, skyldes det en eller annen opplevelse av fremmedgjøring og/eller at de vil bruke ressursene sine i en annen sammenheng (trolig en NLM-forsamling).

Det kan sikkert være riktig, men spørsmålet er likevel om ikke terskelen for å trekke seg ut nå, ved at NLM oppretter et eget trossamfunn, vil bli betydelig lavere for mange av dem som er - eller vil komme inn - i tenkeboksen. Men det er naturligvis vanskelig å "spå" hvor stor tiltrekningskraft dette trossamfunnet får, samt hvilken funksjon det kan spille som et fullgodt alternativ for de konservative fløyene i DNK. Kanskje vil en fusjon mellom Frikirka, Normisjon, NLM og Indremisjonen (og ev. andre) og dannelsen av et stort fullverdig konservativt luthersk alternativ til DNK være en sterkere kandidat enn et alenestående NLM?

Jeg tror dog at det vi ser nå er et av de første stegene i en radikal omskiftelse av kirkebildet i Norge, der man ikke har én stor statsfinansiert kirke og en del andre frikirker og oranisasjoner, men der DNK mister sitt hegemoni og reduseres til én av mange aktører. Så får vi se hvem som seiler opp som den nye kandidaten til hegemoniet: Den romersk-katolske kirke? Islam? Humanetisk forbund? eller kanskje en konservativ luthersk / evangelisk kirke der elementer fra NLM vil være sentrale.

Dermed er dette fortsatt svært dramatisk for DNK...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere