Knut Ødegård

3

Frå ein hårsår katolikk

Vi norske katolikkar som er litt oppe i åra, hugsar altfor godt diskrimineringa.

Publisert: 5. jun 2015

Den skammelege «jødeparagrafen» i Grunnlova av 1814, kjenner vi godt til. Og korleis menn som Wergeland tok opp kampen for å få den diskriminerande paragrafen avskaffa.

Mindre kjent er det at heilt fram til 1950-talet hadde vi grunnlovsfesta at katolske kristne tilhøyrande jesutittordenen ikkje hadde tilgang til riket. Dersom ikkje paragrafen hadde vorte sletta (i 1956), kunne vi ikkje her i landet ha teke mot vitjing av pave Frans, som tilhøyrer den ordenen – om ei slik vitjing hadde vore aktuell.

Eg nemner dette fordi vi norske katolikkar som er litt oppe i åra, hugsar altfor godt denne diskrimineringa, også korleis «paragrafen» vart forsvara av kristenleiarar, jamvel av den seinare kyrkjestatsråd Kjell Bondevik. Og vi hugsar korleis katolikkar generelt vart omtala på negativt vis, som om vi ikkje var skikkeleg kristne om vi tilhøyrde «pavekyrkja».

Ikkje rart. Det er difor ikkje så rart at vi kan verka noko hårsåre når det stadig kjem kritiske artiklar i kristelege aviser om det beklagelege medlemsrotet i Oslo katolske bispedøme og om vår biskop Bernt - som dei langt fleste av oss meiner har vore til så stor velsigning for katolsk kristenliv i landet vårt.

Den stadige «oppsøkjande journalistikken» med sine gjentakingar om medlemsregistrering , dei stadige rapportane om uro i administrasjonen, er teken heilt ut av sine proporsjonar, og det verkar unødvendig mistenkeleggjerande. Som om den gamle antikatolisismen er på veg inn att.

Eg trur ikkje det er meint slik, men denne behandlinga vi får av kristne slektningar er djupt sårande - og bør vera til ettertanke for dei norske majoritetskristne lutheranar som inntil no har vore framfødde av ei statskyrkje.

Ein aktør som stadig vert skuva fram saman med skuldingane mot Kyrkja, er kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn i Human-Etisk Forbund og historia om korleis ho feilaktig er registrert som katolikk.

Snu historia. Eg trudde fyrst at det var ein udøypt eller ein person tilhøyrande eit anna trussamfunn som protesterte så iherdig. Men no viser det seg at Bryn faktisk vart døypt katolsk i Polen.  Det er ikkje opplyst om ho melde seg ut av Kyrkja i Polen før ho flytta til Noreg.  Sjølv seier ho at det faktum at ho er døypt katolsk «er på ingen måte et aktivt samtykke til medlemskap».

Men denne historia kan ein snu i ei anna retning:  Kva då med alle dei som er døypte i Den norske kyrkja (tidlegare «statskyrkja»)?  Kvifor skal dei reknast som medlemer av det trussamfunnet – utan å gje «aktivt samtykke til medlemskap»?  

Medan det faktisk er slik at dei katolske kyrkjene er for småe og fåe for den stadig veksande tilstrøyminga til katolske messer og tenester i Noreg, er det motsette tilfelle i det lutherske Noreg.  Det er berre 38 prosent av dei spurde i ei fersk meiningsmåling som seier at dei trur på Gud. Det er eit mindretal i hovudstaden som fører borna sine fram til dåp, på landsbasis diltar ein etter hovudstaden. Eit stigande tal døypte ungdomar vel «borgarleg konfirmasjon». 

Ikkje statleg ansvar. Ein kan setja spørsmålsteikn ved om staten skal yta tilskot til noko så djupt personleg som religiøs tru og praksis. I prinsippet tykkjer eg det er ei sak for dei truande å finansiera sine religiøse institusjonar, ikkje eit statleg ansvar. I prinsippet er vel dei fleste av oss samde om at statsreligiøsitet med statskyrkje let seg dårleg sameina med grunnleggjande demokratiske prinsipp. 

Men om det no er slik at staten vil stø folks religiøse utøving på slik den same stat stør andre frivillige aktivitetar: Er det ikkje då rimeleg at alle truande i landet – inkludert dei luthersktruande - ved ein viss alder, t.d. ved fylte 18 år eller seinare, sjølv registrerer seg som tilhøyrande det aktuelle trussamfunnet?  Og at staten så fordelar sine pengar til dei ulike trussamfunn ut frå dei medlemstal som då kjem for dagen? 

Røva kyrkjegods. Opplysningsvesenets fond er ein stor økonomisk aktør i finansiering av kyrkjelege formål, grunnlovsfesta i paragraf 106. Dette fondet, som er ein av dei største grunneigarane i Noreg, vart oppretta med utgangspunkt i kyrkjegodset som vart røva frå katolske kyrkjer og kloster under den lutherske reformasjonen som vart tvungen fram av den danske kongsmakta. Det var ei drivkraft for reformatorane å få kloa i desse eigedomane – som i stor grad var testamenterte frå privatfolk til den katolske kyrkja.

Vi katolikkar har ikkje kravd å få dette tilbake, vi er smålåtne slik. Heller kjenner eg ikkje til at nokon katolikk i fullt alvor har kravd å få tilbake Nidarosdomen og andre kyrkjebygg som vart tekne frå oss.

Men eit historisk tilbakeblikk kan vera med på å skapa ei forståing for at vi norske katolikkar har problem med å sjå på oss sjølve som framandelement i norsk kristenliv. Vi har ein over tusen år lang tradisjon her i landet.

FØRST PUBLISERT PÅ VÅRT LANDS DEBATTSIDER 5. JUNI 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Det kan jo være at tiden snart er inne for å gi tilbake kirkene og klostrene, da lutherdommen er på vikende front her i landet på grunn av indre oppløsning.

Da hadde kanskje også lekmannsbevegelsen endelig kunnet vende hjem fra utlendigheten.

Da kunne kanskje også A og B - kristenstempelet blitt avskaffet.

Jeg tror det hadde vært redningen for kristenheten her til lands, samtidig som det har å gjøre med at staten kunne tatt et oppgjør med gamle synder.

Kommentar #2

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Som kjent, Luther ønsket ikke Kirken til livs, men han angrep pavedømmet

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Det var ei drivkraft for reformatorane å få kloa i desse eigedomane – som i stor grad var testamenterte frå privatfolk til den katolske kyrkja.

Vi katolikkar har ikkje kravd å få dette tilbake, vi er smålåtne slik. Heller kjenner eg ikkje til at nokon katolikk i fullt alvor har kravd å få tilbake Nidarosdomen og andre kyrkjebygg som vart tekne frå oss.

Men eit historisk tilbakeblikk kan vera med på å skapa ei forståing for at vi norske katolikkar har problem med å sjå på oss sjølve som framandelement i norsk kristenliv. Vi har ein over tusen år lang tradisjon her i landet.

Jeg tror du undervurderer reformatorenes motiver i det siterte.

Som kjent, Luther ønsket ikke Kirken til livs, men han angrep pavedømmet, som hadde vært omstridt i store deler av Kirken i flere hundre år. Luther håpet å reformere Kirken innenfra.

Og det lyktes han også med, bare ikke i hele Kirken. Den norske Kirken er en reformert del av den katolske kirke. Derfor er det klokt av katolikker å ikke gjøre krav på Kirkens eiendommer, for de har alltid tilhørt Kirken i Norge.

Kommentar #3

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Laudato sii

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Mindre kjent er det at heilt fram til 1950-talet hadde vi grunnlovsfesta at katolske kristne tilhøyrande jesutittordenen ikkje hadde tilgang til riket. Dersom ikkje paragrafen hadde vorte sletta (i 1956), kunne vi ikkje her i landet ha teke mot vitjing av pave Frans, som tilhøyrer den ordenen – om ei slik vitjing hadde vore aktuell.

Det er nok få kristne idag som vet hva en jesuitt EGENTLIG er for noe. Frans, som alle andre jesuitter har avlagt jesuitteden. Denne eden alene burde være grunn for å fornye utestengelsen av jesuitter fra landet. Men, den økumeniske ånden er så langt fremskredet at pavekirken og jesuittene får synge på sine gamle viser igjen uten at noen legger merke til hva de synger (Jes 23:15-17). Nå begynner den siste sangen og snart synges det siste verset. Jeg tror den siste sangen heter noe sånnt som "Laudato sii". Det første verset begynner den 18. juni. Ett av de siste versene begynner den 25. september. I verdens ører vil det være vakker musikk. I mine ører er det en dødshymne.

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Fordomsfullt vrøvl

Publisert rundt 5 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Denne eden alene burde være grunn for å fornye utestengelsen av jesuitter fra landet.

Det er ganske utrolig at noen fremdeles forsvarer en slik religiøs diskriminering.  Mer er det vel ikke å si om den saken.

Kommentar #5

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Det er nærliggende at gamle følelser av diskriminering gjenoppstår

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Ikkje rart. Det er difor ikkje så rart at vi kan verka noko hårsåre når det stadig kjem kritiske artiklar i kristelege aviser om det beklagelege medlemsrotet i Oslo katolske bispedøme og om vår biskop Bernt - som dei langt fleste av oss meiner har vore til så stor velsigning for katolsk kristenliv i landet vårt.

Den stadige «oppsøkjande journalistikken» med sine gjentakingar om medlemsregistrering , dei stadige rapportane om uro i administrasjonen, er teken heilt ut av sine proporsjonar, og det verkar unødvendig mistenkeleggjerande. Som om den gamle antikatolisismen er på veg inn att.

Eg trur ikkje det er meint slik, men denne behandlinga vi får av kristne slektningar er djupt sårande - og bør vera til ettertanke for dei norske majoritetskristne lutheranar som inntil no har vore framfødde av ei statskyrkje.

Det er nærliggende at gamle følelser av diskriminering gjenoppstår mens en slik belastende sak ruller. Men katolikker kan trøste seg med at den oppsøkende journalistikken i Vårt Land rammer vilkårlig, pinsevenner som katolikker. Eller lutheranere for den sakens skyld. Det har opp gjennom årene vært en rekke mer eller mindre skandaløse saker.

Ellers synes jeg det er et interessant poeng at de fleste som fødes i Norge, blir automatisk knyttet til et trossamfunn uten personlig samtykke. Mens det er en forbrytelse å automatisk overføre medlemsskap fra land til land innenfor det samme kirkesamfunnet.

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert rundt 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Ellers synes jeg det er et interessant poeng at de fleste som fødes i Norge, blir automatisk knyttet til et trossamfunn uten personlig samtykke. Mens det er en forbrytelse å automatisk overføre medlemsskap fra land til land innenfor det samme kirkesamfunnet.

Godt poeng - og et stort paradoks.

Kommentar #7

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Som ventet

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ganske utrolig at noen fremdeles forsvarer en slik religiøs diskriminering. Mer er det vel ikke å si om den saken.

Ja, man må jo advare så lenge det er noen uker igjen å gjøre det på. Det er vel og merke systemet som er problemet. Men det er det ikke mange som forstår lenger. Får håpe at et par tre stykker forstår hva dette handler om. Mer kan jeg ikke håpe på.

Kommentar #8

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Dersom du åpner en ny tråd på dette temaet

Publisert rundt 5 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Ja, man må jo advare så lenge det er noen uker igjen å gjøre det på.

Dersom du åpner en ny tråd på dette temaet, har jeg et par spørsmål jeg gjerne vil stille deg.

Kommentar #9

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Har jeg gått glipp av noe

Publisert rundt 5 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Ja, man må jo advare så lenge det er noen uker igjen å gjøre det på.

vesentlig? Hva skjer om noen uker? Ikke denne verdens undergang? Igjen?

Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Høydeskrekk?

Publisert rundt 5 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Ett av de siste versene begynner den 25. september. I verdens ører vil det være vakker musikk. I mine ører er det en dødshymne.

Et høyt profetisk spill, med stor fallhøyde. Du får ikke høydeskrekk?

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Det er nok få kristne idag som vet hva en jesuitt EGENTLIG er for noe. Frans, som alle andre jesuitter har avlagt jesuitteden. Denne eden alene burde være grunn for å fornye utestengelsen av jesuitter fra landet. Men, den økumeniske ånden er så langt fremskredet at pavekirken og jesuittene får synge på sine gamle viser igjen uten at noen legger merke til hva de synger (Jes 23:15-17). Nå begynner den siste sangen og snart synges det siste verset. Jeg tror den siste sangen heter noe sånnt som "Laudato sii". Det første verset begynner den 18. juni. Ett av de siste versene begynner den 25. september. I verdens ører vil det være vakker musikk. I mine ører er det en dødshymne.

Hei Roger

Jeg tror ikke det blir slik du ser for deg Roger, Denne paven har utalt at han ikke vil sitte mer en ca 3-4 år max, Da tenker jeg, hvem er det som bestemmer dette? Dette har han ikke fra Gud. No har det godt over 2 1/2 år så det begynner å nerme seg et skifte, kansje denne Paven blir drept, siden han sier hans tid i denne rollen er kort?  Denne Paven er den første som får tale til kongressen i Usa, og det i seg selv er historisk, men det er ikke det du sikter til som vil komme ut av hans munn. Dette vil gjerne  bli revusjonerende det han kommer til å opplyse menneskheten om. Må skuffe deg der Roger det blir ikke tale om dyrets merke, og i september ser det ut som det vil komme forsndringer i verden på mange områder-. økonomien til USA vil gjerne bli veldig dyster, miljø trussel på et annet plan vil gjerne dukke opp som man ikke har sett så stort før. blod månen er også i september. men alt må prøves. Og man skal være våken i denne tiden man lever. for verden vil være  i stor forandring. man må ikke følge den vanlige strømmen, man må se oppover.

mvh

Rune

Kommentar #12

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Det første verset begynner den 18. juni. Ett av de siste versene begynner den 25. september. I verdens ører vil det være vakker musikk. I mine ører er det en dødshymne.

Kan du forklare dette nærmere nå som begge datoer er passert.

1 liker  

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere