Bjørnar Christensen

5

Ordinasjon av prester og biskopens tilsyn

Boplikten for prester er opphevet fra og med september i år. Bortfallet av boplikten vil kunne endre ordinasjonsrettighetene.

Publisert: 26. mai 2015

I dag er det slik at presten er den som bor i menigheten. Før, når presten sluttet etter å ha tjenestegjort 5-10 år i soknet, så ble det ansatt en ny prest. Den tidligere menighetsprest var ikke tilgjengelig grunnet flytting eller pensjonering.

Med bortfallet av boplikten vil flere prester kjøpe bolig lokalt i sognet eller i nabosognet eller i nabokommunen. Det er mye som taler for at fremtidens menighetsprest i større grad enn tidligere vil bytte jobb uten å bytte bopel, av økonomiske, praktiske og/eller familiære hensyn. Det som vil bli en utfordring for den kirkelige administrasjon lokalt er de tilfeller hvor presten slutter som menighetsprest og tar en sivil jobb, eller driver privatpraktiserende prestetjeneste. Det vil kunne dukke opp en del vanskelige problemstillinger for den nye prestetjenesten som overtar en prestestilling der den tidligere presten fortsatt bor i sognet/nærmiljøet og denne har sosiale eller økonomiske relasjoner til de som tidligere var denne prestens menighetsmedlemmer. Det kan være en fare for at det vil kunne oppstå en ”kirke i kirken”. Grunnen til dette er at ordinasjonsrettighetene i dag er personlig (en gang prest alltid prest) og ikke knyttet opp til et aktivt arbeid som menighetsprest i kirken underlagt biskoppelig tilsyn. Det er en reel mulighet for at det vil kunne oppstå en situasjon der næringsinteresser kommer i konflikt med tradisjonell menighetsprestetjeneste.

Bispemøtet har startet arbeidet med å se på ordinasjonsrettighetene og biskopens tilsyn. Det er viktig og det er riktig. Det er viktig at ordinasjonsfullmaktene fremover knyttes opp til en menighetstjeneste underlagt biskopens tilsyn. Det er riktig at prester som trer ut av aktiv menighetstjeneste og biskoppelig tilsyn mister den generelle mulighet til å drive ordinert arbeid på fritiden eller som ”privatpraktiserende” prest. Dette vil styrke biskopens tilsynsfunksjon, styrke den lokale prestetjenesten og redusere mulighetene for en uheldig utvanning av den lokale menighetsprestetjeneste, slik at en ”kirke i kirken” unngås.       

Høringsfristen for ”Veivalg for fremtidig kirkeordning” er 4. juni. Menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd bør sterkt vurdere om dette forhold skal inn i høringssvaret.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Bjørnar Christensen. Gå til den siterte teksten.
Bispemøtet har startet arbeidet med å se på ordinasjonsrettighetene og biskopens tilsyn. Det er viktig og det er riktig. Det er viktig at ordinasjonsfullmaktene fremover knyttes opp til en menighetstjeneste underlagt biskopens tilsyn.

Problemet med dette er at embetet ikkje er ein praktisk ordning sett inn av kyrkjeorganisasjonen. Etter luthersk lære er embetet er sett inn av Gud, ikkje biskopen, og er difor ein del av den uforanderlege guddomlege retten (ius divinun), ikkje den foranderlege menneskelege retten (ius humanum). Vidare, etter kyrkja sin ålmenne tradisjon, som lutherske kyrkjer er forplikta på (jf. Confessio Augustana, art. XXI), er ordinasjonen permanent, og dei rettane som fylgjer frå ordinasjonen - dvs. retten til å offentleg lære evangeliet og forvalte sakramenta (jf. Confessio Augustana, art. V, XIV) - vil difor ikkje forsvinne om ein går av med pensjon eller sluttar og byrjar med 'privatverksemd.' Det betyr sjølvsagt ikkje at det er bra at vi har slike 'sjølvstendig næringsdrivande' prestar, men ordinasjonsrettane fylgjer av ordinasjonen sjølv, og er av permanent karakter. Dette er ikkje noko bispemøtet kan endre. Her må vi skilje mellom det som er gyldig, og det som er lovleg (eng. valid og licit).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere