Åsta Årøen

14

Felles kamp for likestilling

Norske kvinner har det svært godt. Likevel har vi fremdeles ikke likestilling i Norge. Det trengs derfor fortsatt innsats for å sikre at våre døtre og sønner får like rettigheter uavhengig av kjønn.

Publisert: 14. mar 2015

Likestilling handler om den enkeltes grunnleggende menneskerettigheter. Det følger av Verdenserklæringen om menneskerettigheter at alle mennesker har rett til et liv fritt for diskriminering og vold og overgrep. Likestilling er grunnleggende sett et spørsmål om rettferdighet for hver enkelt som individ. Kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til å delta i samfunnet, uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, tro og livssyn. Kvinner i de fire ikke-sosialistiske partiene samarbeider om viktige likestillingsutfordringer. Vi har definert 4 områder der vi sammen arbeider for økt likestilling.

  

1)Arbeidslivet

Norge har høy sysselsetting, men vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Vi ønsker å arbeide sammen for et kompetanseløft for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i skole-, barnehage-, pleie- og omsorgssektoren. En annen stor likestillingsutfordring i arbeidslivet er å legge til rette for mindre ufrivillig deltid. Med mindre ufrivillig deltid vil flere kvinner bli økonomisk selvstendige, få et bedre pensjonsgrunnlag, en bedre alderdom, og en tryggere tilknytning til arbeidslivet.

Sykefraværet for kvinner har vist en klart stigende trend gjennom 20-årsperioden fra 1989-2009 som helhet, mens dette ikke har vært tilfelle for menn. Kjønnsforskjellen i sykefraværet økte dermed betydelig i den perioden. I 2013 utgjør det samlede sykefravær for menn 5,0 prosent og 8,3 prosent for kvinner, dvs at kvinner har mer enn 66 prosent høyere sykefravær enn mennene. Kvinner har vesentlig høyere sykefravær i Norge enn i de andre nordiske land, Storbritannia og Nederland.

Vi er opptatt av årsaker til kvinners og menns sykefravær fordi det er knyttet store samfunnskostnader til fraværet, men også fordi det har en kjønnsdimensjon. Det er en omfattende forskningslitteratur på kjønnsforskjeller i sykefraværet, men det finnes ingen entydige svar på årsakene til sykefraværet eller forklaringer på kvinners relative høye sykefravær. Vi mener at det generelle arbeidet med å adressere sykefravær i arbeidslivet, blant annet gjennom IA-avtalen, og videreføre tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet er svært viktig.

2) Kvinnehelse

Sykdomsbildet for kvinner og menn er forskjellig. Vi vet at noen sykdommer rammer i størst grad kvinner, mens andre i størst grad rammer menn, og sykdomsforløpet kan arte seg forskjellig. Det er biologiske og fysiologiske forskjeller mellom kvinner og menn og maskuline og feminine normer som kan påvirke helsen og helseatferd på ulik måte. For at alle skal ha tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, må tjenestene være treffsikre. En større bevissthet på kvinner og menns ulike behov og utvikling av mer kjønnsspesifikk behandling mm, kan bidra til økt kvalitet på helse- og omsorgstjenestene. I arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste er det derfor viktig å se på kjønn som en av variablene som påvirker pasientens behov.

3) Vold mot kvinner

Vi når ikke målet om full likestilling mellom kvinner og menn uten å bekjempe vold i nære relasjoner – en vold som i hovedsak rammer kvinner og barn i deres eget hjem, der de skulle være trygge. Hovedutfordringene i det videre arbeidet knytter seg til kvaliteten på tjenestene innenfor den strukturen som allerede eksisterer, og samarbeid og samordning innenfor de enkelte tjenestene og tjenestene imellom. Manglende kvalitet og samordning medfører at utsatte ikke får den hjelpen de har behov for, og personer i særlig sårbare situasjoner og posisjoner kan falle utenfor. Det er videre særlig behov for å styrke den forebyggende innsatsen. Dette er et arbeid de borgerlige partiene setter høyt på den politiske dagsorden.

4)Utdanning for jenter

Vi skal huske at vi som et likestilt land i verden har en plikt til å jobbe for mer likestilling i andre land. Jenters utdanning er og blir vår mest lønnsomme investering. Den øker jenters og kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet og i samfunnsutviklingen. Utdanning gjør også at flere kvinner og barn overlever fødsel, får bedre helse og kan bidra til vekst.

Kvinne bevegelsene i de ikke sosialistiske partiene vil sammen sette et press på arbeidet for økt likestilling. Vi kan ikke ta våre rettigheter og friheter for gitt. Derfor samler vi oss for en felles innsats i disse sakene.

Av Bente Thorsen FRP, Åsta Årøen Venstrekvinnelaget, Mariam Rapp KRF Kvinner, og Julie Brodtkorb Høyres Kvinneforum

 

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere