Øyvind Håbrekke

38    27

Klima - kor vanskeleg kan det vere?

Skuldast klimaendringane at dei ikkje blir einige i Lima og dei internasjonale forhandlingane? Eller er det fordi vi ikkje tar ansvar for eige søppel?

Publisert: 18. des 2014 / 2288 visninger.

I ti år arbeidde eg så godt som dagleg med klimapolitikk. Eg reiste med norske delegasjonar i internasjonale klimaforhandlingar i FN og i klimaforhandlingar for internasjonal skipsfart, og eg deltok i arbeidet med stortingsmeldingar om klima og om energipolitikk. Dei første åra vart klimapolitikken meir og meir kompleks jo meir eg kunnskap eg fekk. Men etter kvart snudde det. Jo meir innsyn eg fekk, jo enklare vart biletet.

Det er av barn og fulle folk ein skal høyre sanninga. Og nokre gonger av komikarar. Det viktigaste som kan seiast om norsk klimapolitikk vart sagt av Knut Nærum fredagen etter at den raud-grøne regjeringa skrinla planane om rensing på gasskraftverket på Mongstad. På Nytt på Nytt denne fredagen sa han omtrent følgjande (fritt etter minnet): «Ja, eg har også no bestemt meg for at eg sluttar å bere ut søpla. Eg let det hopa seg opp inne, i påvente av ei meir kostnadseffektiv løysing på problemet.»

Klimapolitikk handlar om å ta ansvar for eige søppel – slik vi elles forventer at alle gjer.

«Klimaproblemet er internasjonalt og må derfor bli løyst internasjonalt,» har blitt gjenteke i det uendelege dei siste 30 åra. No trur vi det. Det er i beste fall ei halv sanning. Sjølvsagt må mange land yte tilstrekkelege bidrag for at problemet skal løysast. Slik det er med mange miljøutfordringar. Men, derfor er også løysinga nettopp det: At vi kuttar våre eigne utslepp. Vårt viktigaste bidrag er derfor ikkje kva vi speler inn i forhandlingar om internasjonale avtalar, men at vi faktisk gjer det desse avtalene skulle få oss til å gjere.

Sterke krefter har vunne fram med sin strategi: Å lulle oss inn i trua på at klimapolitikk er eit eller anna komplekst spel ute i den store verda, og vi må berre vente og håpe at det skjer noko der ute. I mellomtida kan vi vere litt flinke og gjere nokre små tiltak her heime som viser at vi går litt føre ein del av dei andre.

Hadde det vore slik at Noreg gjennom å kutte våre utslepp hadde blitt den store taparen i den internasjonale konkurransen, og måtte betale med arbeidsløyse og armod, så kunne ein forstå motstanden. Men i Noreg kan vi kutte det meste av våre utslepp utan at det går utover verdiskaping og vekst. Lavutslippsutvalet, som eg tok initiativ til etter å ha sett meg lei på at alle store klimagrep vart forsøkt stansa ved å vise til kortsiktige kvotekostnader, har dokumentert det. 

Anten så tar du ansvar for søpla di eller så let du vere. Som Knut Nærum illustrerte: Om avfallet er klimagassutslepp eller anna avfall speler eigentleg inga rolle. Det er det enkle moralske poenget - som er blitt trylla vekk av teknokratane, økonomane og lobbyistane.

Vi håper på ein god avtale under klimatoppmøtet i Paris neste år. Men det var underleg om arbeidet med ei slik avtale vart brukt som grunn for å vente med å gjere det som avtala skal få alle til å gjere. Men det er slik det er blitt.

Vi håpte på ei god avtale før København i 2009, slik vi har gjort det mange gonger før. Klimaforhandlingane har gått føre seg i over 20 år. Hadde nokon sagt etter Kyoto i 1997 at vi i 2014 skulle vere der vi er no, så hadde ein knapt blitt trudd. Det hadde vore rekna som ei katastrofe. Og det er det vel også. Men feilen ligg hos alle rike land som framleis let søppelberget av klimagassar hope seg opp i atmosfæra.

Allereie i starten av klimaforhandlingane på slutten av 80-talet tok økonomane til orde for eit prinsipp dei kalla kostnadseffektivitet. Det tyder at ein skal begynne med dei billegaste tiltaka. Altså i prinsippet eit kortsiktig perspektiv. Det innebar m.a. bruk av handel med kvotar og kjøp av utsleppsrettar gjennom tiltak i utviklingsland. Amerikanarane ville sleppe å gjere noko som helst, Noreg ville gjere minst mogleg, utviklingslanda ville ha pengar, og økonomane så seg så blind på sine eigne teoriar at dei gløymde å sjekke om føresetnadene teoriane sjølv set oppi lærebøkene var oppfylde. Ein vanheilag allianse var skapt. Og utan kvotehandel hadde heller ikkje USA vore med i Kyotoavtalen.

Eg er ikkje prinsipiell motstandar av kvotehandel. Men desse mekanismane har saman med teknokratiet sin dominans, stole merksemda frå det eine enkle hovudpoenget: Det moralske ansvaret for eige søppel.

I 1989 vedtok Stortinget for første gong eit nasjonalt mål for klimagassutslepp. 25 år seinare er utsleppa høgare enn da vedtaket blei gjort. Nokon vil kanskje hevde at nei da, det er sett i verk mange tiltak, og det er planar om fleire..Ja, dei siste 20 åra er det sett verk mange tiltak. Det er ei lovande utvikling i vegtrafikken med framveksten av el-bilar. Og oljefyring er på veg ned. Kanskje kjem teknologien politikarane i forkjøpet. Men førebels har tiltaka berre dempa veksten eller stabilisert utsleppa.

Om ei regjering verkeleg hadde ønskt å redusere utsleppa, så hadde det skjedd. Det handlar i stor grad om å kutte i forbruket av fossil energi, ved å spare energi og erstatte med fornybar energi. Men regjeringa som kollegium, med statsministeren i spissen, må vere fast bestemt på ikkje berre å vedta tiltak, men følgje opp når motstanden kjem, og passere hindera som dukkar opp. Slik regjeringar gjer når dei til dømes bestemmer seg for å bygge barnehagar eller fleire vegar.

Posen er full, Erna. Kan du gå ut med søpla?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Analogien halter!

Publisert over 3 år siden
Øyvind Håbrekke. Gå til den siterte teksten.
Klimapolitikk handlar om å ta ansvar for eige søppel – slik vi elles forventer at alle gjer.

CO2 er ikke søppel! Analogien halter.  CO2 er mat for jordens planter.

Kanskje Håbrekke kan gjøre noe ingen andre fra KlimaRøysla har gjort til dags dato? - Nemlig å presentere ett eneste bevis for at CO2-utslipp vil føre til en angivelig global oppvarming? 

Svar
Kommentar #2

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Norges velstand er bygd opp på forurensning

Publisert over 3 år siden
Øyvind Håbrekke. Gå til den siterte teksten.
Klimapolitikk handlar om å ta ansvar for eige søppel – slik vi elles forventer at alle gjer.

Det handler om penger, og bare penger. Hele det kapitalistiske systemet er bygd oppunder forbruk, dvs. kjøp og salg. Systemet er ikke bygd for miljø, det er bygd for penger og grådighet. (Vi i Norge lever i en boble – vi duller med miljøtiltak som ikke har noen som helst innvikning på miljøet, kanskje på samvittigheten, men ikke miljøet).

Norges velstand er bygd opp på forurensning. Du skjønner hvor galt det er blitt når en sier at det er til fordel for miljøet og ikke spise kjøtt.

Da kommer krisen med arbeidsledighet - inflasjon mm. (Viste du at når folk ikke låner penger i banken, da er det ikke penger til å betale eksisterende lån!)

Skal du endre klimaet, da må du gå etter å se hva pengesystemet gjør, og ta et oppgjør der. Da vil du også endre klimaet. Pengesystemet er ikke lagd for klimaet, det kapitalistiske systemet er lagd for forbruk og bak dette sitter grådige mennesker som bare vil ha mere.

Vist klimatiltak overhode skal kunne virke, da må pengesystemet endres. Da skjønner du hvor det ligger.

Svar
Kommentar #3

Øyvind Håbrekke

38 innlegg  27 kommentarer

Menneskeskapte klimaendringar

Publisert over 3 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
CO2 er ikke søppel! Analogien halter. CO2 er mat for jordens planter.

Eg har ikkje skrive om CO2 spesielt, men om klimagassutslepp. CO2 er ein naturleg del av naturen sitt krinsløp, og derfor toler naturen ein viss mengde menneskeskapte utslepp. Det er fleire klimagassar enn CO2 og uansett er vi no så langt over det berekraftige nivået, også av utslepp av CO2, at eg meiner analogien står seg godt.

Når det gjeld dokumentasjon så har tusenvis av forskarar over meir enn to tiår no forska på dette. Meir om det kan ein lese her: http://www.ipcc.ch/. Sjølv om ein skulle meine at dei overdriv i sannsynlegheitsvurderingane sine, så bør ein likevel ta dette på alvor. Det er ein overveldande majoritet av forskarar som meiner dei i hovudsak har rett.

Svar
Kommentar #4

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Hvilke menneskeskapte klima-endringer?

Publisert over 3 år siden

Øyvind Håbrekke, du skrev som overskrift i kommentar nummer 3 dette her: "Menneskeskapte klimaendringar" - Kan du identifisere hvilken klima-endringer du mener som er menneskeskapte? - Kan du også fortelle i hvilken retning denne angivelige klima-endringen har tatt? - Altså; Har den en oppvarmende eller nedkjølende effekt?

Øyvind Håbrekke, du skrev også dette i #3: "Eg har ikkje skrive om CO2 spesielt, men om klimagassutslepp" - Kan du identifisere hvilke gasser som er såkalte "klimagasser"? (om noen er det, vel og merke)

Og før du blamerer deg selv - altfor tydelig, så vil jeg i all vennlighet minne deg om at ingen har til dags dato fremlagt et eneste bevis for at CO2-utslipp kan føre til en angivelig global oppvarming. Så når det er sagt, hvilke andre gasser er det du tenker på i rollen som "klimagasser"? (og igjen, i hvilken retning virker disse "klimagassene?" - Oppvarmende eller nedkjølende?)

Svar
Kommentar #5

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Kun til opplysning

Publisert over 3 år siden

Om Håbrekke lurte, er ikke Kristiansen her for å diskutere. Han forkynner.

Og han tilhører den mindre kjente gruppen "fysikkfornektere". Han fornekter også dette, men det er, som mange har funnet ut over lang tid, ingen grunn til å ta ham seriøst.

For øvrig, Kristiansen, har du noe å tilføre usannheten du slengte ut her, eller et svar (etterspurt før) her?

..dersom du, mot formodning, ønsker å være litt seriøs til en forandring..

Svar
Kommentar #6

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Feil begrunnelse.

Publisert over 3 år siden
Grunnen til at IPCC ikke vinner frem med propagandaen sin, er rett og slett at de har fart med altfor mye tull og fanteri. På veien fra de vitenskapelige rapportene via den politiske prosessen med å plukke ut det som passer pluss litt omskrivning og antagelser som ikke stemmer med virkeligheten, har hele prosjektet til alamistene fallt i grus. Rett og slett fordi det det er for mye som ikke er sant. Og når virkeligheten til stadighet ikke stemmer med teorien, blir resultatet at folk overser det hele. Konsentrer dere heller om det som virkelig forurenser og som er skadelig for folk og fe, slike tiltak vil også jeg støtte. Men dette klimagasstullet dere driver med er nettopp det: Bare tull.
Svar
Kommentar #7

Rune Holt

9 innlegg  10926 kommentarer

Hold deg til saken du

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Om Håbrekke lurte, er ikke Kristiansen her for å diskutere. Han forkynner.

Og han tilhører den mindre kjente gruppen "fysikkfornektere". Han fornekter også dette, men det er, som mange har funnet ut over lang tid, ingen grunn til å ta ham seriøst.

For øvrig, Kristiansen, har du noe å tilføre usannheten du slengte ut her, eller et svar (etterspurt før) her?

..dersom du, mot formodning, ønsker å være litt seriøs til en forandring..

Dette er bare den sedvanlige usakligheten fra Lemvik.

Du kan f.eks forklare oss hva CO 2 er godt for..og til skade for.? 

Svar
Kommentar #8

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Holt...

Publisert over 3 år siden

Igjen uten innhold.

Igjen uten å lese det andre skriver.

Igjen med doble standarder..

Hva er grunnen til at du kommenterer når det eneste du tilfører er verdiløst utenomsnakk?

Svar
Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, det er nettopp DET: Hvor vanskelig er det?

Empirien viser at til nå er det svært upresise prognoser. Altså er det bevisligen for vanskelig. Men politikere TROR på argumenter, argumenter de selv indirekte skaper med pengestrømmene. De som får mest penger som offentlige forskningsmidler, skoler, media, osv, kan skrike høyest. Da sier politikerne at "sånn er det".

Til nå har man kunnet gi dårlige prognoser for været ca 14 dager fremover.

Men nå skal man altså forutse været i grove trekk for kanskje hundre år, og mer, om gangen.

Når argumentene for dette hagler, etter kjøttvekt og pengemengde, og gjentas og gjentas, så TROR man at "sånn er det". Til tross for at spådommene om at vinteren skal bli så kald, eller sommeren så varm, slår feil hele tiden.

Siden man tror at "sånn er det", så må man betaler mer penger til dette, og kjøttvekta øker argumentene. Det er altså en selvforsterkende sirkel.

Argumenter gir TRO.

Men så var det EMPIRIEN da... Det er lenge til vi får empiri nok til å verifisere eller falsifisere teorier om klimaet. Påstått skal teoriene om at mennesket påvirker lite i den store sammenhang (sol mm) bli verifisert/falsifisert først.

Det triste er at da får man ikke straffet politikerne som i blinde har sløst milliarder ut i tåka. Milliardene de lekte guder med tilhørte noen. Det er folks arbeidspenger og pensjoner som politikerne bruker til å skape tro som øker tro med propaganda.

Kanskje slår troen til. Kanskje ikke.

Klima er alt for vanskelig til å forutse. Både Yr og Storm bommet totalt på været forrige natt, her i Mosjøen. Men kanskje Øyvind Håbrekke kan fortelle hvordan været blir i 2073?

Svar
Kommentar #10

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Vær og klima...

Publisert over 3 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Men kanskje Øyvind Håbrekke kan fortelle hordan været blir i 2073?

Vær er vanskelig å forutse. Klima er betegnelsen på vær over tid. Så, for å svare delvis (men korrekt, slik man tenker for klima):

Hvordan blir været 10. juni? Ingen anelse. 15. desember? Ingen anelse.

Blir det varmere 10. juni enn 15. desember? Ganske sikkert.

Der ligger forskjellen. Det første er vær, det andre er klima.

Svar
Kommentar #11

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Empirien sier det blir sommer og vinter

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Blir det varmere 10. juni enn 15. desember? Ganske sikkert.

Så du har med stor sannsynlighet rett. Middagen i morgen er nok også varmere enn 15. desember.

Men sier EMPIRIEN eller FALSIFISERTE/VERIFISERTE teorier at det blir varmere i 2065?

Der mangler man empiri og falsifiserte teorier.

Argumentene hagler imidlertid.

Disse argumentene økes med politikernes pengestrømmer.

Poengene jeg påpeker endres ikke av at det er forskjell på været, klima og gammelost. Derfor bør du svare på problemstillingen jeg setter opp. Om ikke har du et liksomsvar.

Svar
Kommentar #12

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Ja, ja..

Publisert over 3 år siden

Empirien sier at CO2 fungerer oppvarmende. Empirien sier at vi slipper ut mye CO2 (og andre gasser, men jeg bruker CO2 for enkelhets skyld). Empirien sier at CO2 har lang levetid i atmosfæren. Med mindre du spør Inge Kristiansen, er ingenting her i tvil (og Kristiansen vil ikke levere empiri, for slikt har han ikke. I stedet vil han komme med innlegg etter innlegg uten empiri, men tett med ad hom).

Spørsmålet går ikke på disse punktene, men på hvor følsomt klimaet er overfor endringen, og hvor mye vi fortsetter å slippe ut.

Var det annet du lurte på?

Svar
Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Argumenter underbygges altså med empiri

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Empirien sier at CO2 fungerer oppvarmende. Empirien sier at vi slipper ut mye CO2 (og andre gasser, men jeg bruker CO2 for enkelhets skyld). Empirien sier at CO2 har lang levetid i atmosfæren.

Helt korrekt. vI har altså en del empiri å bruke til å "understreke" ARGUMENT, HYPOTESER OG TEORIER.

Likevel er det prognoser og ikke-verifiserte/ikke-falsifiserte TEORIER.

Hvorfor er det slik?

Fordi det - tross godt kjent empiri - fortsatt mangler empiri om viktige problemstillinger.

DERFOR er ikke klimateoriene verifiserte/falsifiserte.

Hodene våre behøver imidlertid IKKE verifisering/falsifisering for å bli OVERBEVISTE - altså for å TRO.

Denne troen lever politikerne godt av.

Ikke bare når det gjelder klima, men også skole, økonomi, barnevern, osv. Og når politikerne vil ha velgere eller penger til sine overbevisninger, er det bare å appellere til de troende innen de forskjellige sakene. Du er tydligvis en av dem. Og de troende hjelper politikerne gjennom å argumentere med overbevisningens nidkjærhet og arroganse. For de troende vet nemlig!

Vi som tenker lengre får ikke hindre at pengene våre misbrukes til de troendes hjertesaker. Men er melkekyr som utnyttes og misbrukes.

Svar
Kommentar #14

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

...

Publisert over 3 år siden

Hadde vært lettere å ta deg alvorlig om du skjønte noe av det du skriver...

Start med IPCC-rapportene. Så du vet hva du uttaler deg om. Snakkes etter det.

Svar
Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Forsøker igjen

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Hadde vært lettere å ta deg alvorlig om du skjønte noe av det du skriver.

Er teoriene for klimaendringer verifiserte eller falsifiserte?

Ja eller nei.

Svar
Kommentar #16

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Prøver igjen

Publisert over 3 år siden

Les IPCC AR5. Vit hva du kritiserer.

Selvfølgelig vet vi ikke nøyaktig hvor varmt det blir, eller nøyaktig hvilke konsekvenser det får for oss. Men det er sannsynlig at det blir en del varmere, og at det får negative konsekvenser. Videre vil det, om du venter på bevis, være slik at du har sørget for at en eventuell negativ konsekvens (som altså er sannsynlig) vil være kraftigere og vare lengre.

Men etter som du antakelig vil være død, er vel ikke det så viktig. Mer viktig å skrike ord du delvis forstår om tema du ikke har lest deg opp på. Takk for seg.

Svar
Kommentar #17

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Kun en påstand, altså...?

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Empirien sier at CO2 fungerer oppvarmende

Ø.B. Lemvik kom med en påstand, etterfulgt av.... ingen kilde!

Klarer Lemvik å belegge sin påstand "Empirien sier at CO2 fungerer oppvarmende" med en kilde, mon tro? 

Svar
Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Det jeg forstår er...

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Mer viktig å skrike ord du delvis forstår om tema du ikke har lest deg opp på.

...at vi alle må betale for påstander basert på ikke-falsifiserte og ikke-verifiserte hypoteser og teorier.

DET er jeg i hovedprinsipp imot.

Være seg om det handler om klima, barnevern eller om Jesu komme. Hva med å tvinge alle skattebetalere til å være med å finansiere frelsesforkynnelse i stor stil fordi mange hevder "Jesus kommer snart"?

Jeg er mot tvang uten sikre bevis. Tvang fordi noen TROR eller er OVERBEVISTE.

Og, det er DER en hovedforskjell ligger i ideologier:

Den som bevisst eller aktivt driver TVANG har bevisbyrden.

Teoriene om dette med klimaendring er ikke verifiserte eller falsifiserte. Altså mangler viktige bevis.

Teoriene om ikke-menneskeskapt oppvarming blir visst bekreftet raskest. Husker ikke hvor mange år. Det blir imidlertid i min levetid.

Jeg kan ikke lese meg opp på alt mulig, inkluderte klima. Tiden rekker ikke til. Jeg trenger å kunne spørre om teoriene er falsifisert eller verifisert. Er de ikke det, så er de ikke det. Selv om de som tror på det og drukner hodene i argumenter ønsker også vi andre skal drukne hodene våre i argumenter.

Vi har å gjøre med tvang uten bevis, når vi må betale for det. Klima er ikke noe unntak fra andre saker.

Politikerne og folk flest tror imidlertid at det er riktig å bruke voldsmonopolet for å tvinge der de er overbeviste. Det er nemlig så inderlig godt å prakke på andre det man selv mener er rett. Spesielt fordi man nekter å innse at meninger er meninger. Meningene er nemlig Det Rette, Sannheten, Virkligheten, Det Gode, Det Absolutt Nødvendige, osv, når det er "mine" meninger, fordi ... argument 1, 2, 3, 4... Inkludert utilstrekkelig empiri.

Svar
Kommentar #19

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

..og der var han tilbake uten kilder!

Publisert over 3 år siden

Inge Kristiansen, mannen uten kilder, er tilbake! Halleluja!

Du kan kose deg med denne, denne serien, denne og denne.

Så kan du svare på spørsmålene fra den ene tråden, og korrigere/beklage usannhenten i den andre. Å bare dukke opp, ikke begrunne, lyve og stikke (som du beviselig gjør) er dårlig folkeskikk, dårlig debattskikk og dessuten fullstendig latterlig.

Svar
Kommentar #20

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Holta

Publisert over 3 år siden

Vi vet, gjennom eksperimenter, at CO2 varmer jorden. Vi vet ikke nøyaktig konsekvensene. Vi vet at de sannsynligvis er ille. Om det sannsynlige slår til (som jo er ... sannsynlig), går ditt standpunkt inn for å gjøre ille konsekvenser til svært ille. Fordi du ikke gadd sette deg inn i det.

Jeg skjønner hva du sier, og respekterer det ikke. Du gambler uten å ha satt deg inn i oddsen, og du gambler med folks fremtid. Så lenge det er basert på at "du ikke vet" ser jeg ingen grunn til å ta deg seriøst.

Ingen tvinger deg til noe, i større grad enn at du påtvinger andre en risiko man ikke burde løpe.

Svar
Kommentar #21

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Lemvik med en alternativ sannhet

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Inge Kristiansen, mannen uten kilder, er tilbake! Halleluja!

Ø.B. Lemvik farer med usannheter. I motsetning til Lemvik har jeg belagt mine uttaleser mang en gang. Dette er i overmåte dokumentert - spesielt på "Nye meninger".

Men, det er ikke jeg som kom med en udokumentert påstand i #12! Det var det Lemvik som gjorde.

Videre, så viste Lemvik i #19 til "the team" med deriblandt den norske klima-aktivisten Rasmus Benestad som medlem.

Det er rart om det skal finnes dokumentasjon i linkene som bekrefter Lemvik's påstand i #12 når selv Rasmus Benestad ikke makter å fremlegge ett eneste bevis for at CO2-utslipp kan skape en angivelig global oppvarming!

Lemvik gadd forøvrig heller ikke denne gangen å sitere fra det han mener er de viktigste poengene som støtter hans sak. Når han ikke gadd, ja da gidder ikke jeg lete etter hans mulige poenger!

Videre i #19 skrev Lemvik dette her: "Så kan du svare på spørsmålene fra den ene tråden, og korrigere/beklage usannhenten i den andre. Å bare dukke opp, ikke begrunne, lyve og stikke (som du beviselig gjør) er dårlig folkeskikk, dårlig debattskikk og dessuten fullstendig latterlig." - Dette er ikke annet enn vås fra Lemvik's side. Han har fått svar - men han liker dem ikke.  Når Lemvik beskylder meg for å lyve, så er det en grov løgn fra Lemvik's side! 

I# 20 skrev Lemvik dette her: "Vi vet, gjennom eksperimenter, at CO2 varmer jorden." - Nei, det vet vi ikke! Hadde vi "visst" dette, så hadde det ikke vært noen klimadebatt!

Min oppfordring er atter en gang denne: Kom med en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter at CO2-utslipp skaper en angivelig global oppvarming!

Til dags dato har hverken Lemvik, Benestad, Kristian Halvorsen eller andre klima-aktivister besvart denne utfordringen! - Talende.... 

 

Svar
Kommentar #22

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

...

Publisert over 3 år siden

Her var det mye tull!

For det første: du skriver "

Videre, så viste Lemvik i #19 til "the team" med deriblandt den norske klima-aktivisten Rasmus Benestad som medlem.

Det er rart om det skal finnes dokumentasjon i linkene som bekrefter Lemvik's påstand i #12 når selv Rasmus Benestad ikke makter å fremlegge ett eneste bevis for at CO2-utslipp kan skape en angivelig global oppvarming!"

Dette er ikke å sjekke fakta. Her har du kastet ut en ubegrunnet påstand. Uærlig "argumentasjon", helt i din gate. I tillegg kaller du Benestad "klima-aktivist". Korrekt vil være "dr. Benestad". Sverteforsøk, helt i din gate.

Vi fortsetter med " Dette er ikke annet enn vås fra Lemvik's side. Han har fått svar - men han liker dem ikke". Ikke riktig, Kristansen. I den første linken på side 1 kommer du til en post som har spørsmål du ikke har besvart. I den andre linkes til en direkte løgn. Du satser tydeligvis på at folk er som deg - og ikke gidder lese. Altså undervurderer du andres intelligens, og viser deg uærlig. Helt som vanlig.

Til sist: "Nei, det vet vi ikke! Hadde vi "visst" dette, så hadde det ikke vært noen klimadebatt!" Jo, vi vet det. Alle aksepterer det, untatt fysikkfornektere. Som deg. Og du deltar ikke i klimadebatten, du forkynner.

Svar
Kommentar #23

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Ingen dokumentasjon fra Lemvik denne gangen heller!

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
tillegg kaller du Benestad "klima-aktivist". Korrekt vil være "dr. Benestad".

Lemvik mener at det er umulig å ha flere roller. Ham om det. Selvsagt er det mulig å være doktor OG klima-aktivist!

Så skrev Lemvik dette her: "Dette er ikke å sjekke fakta" - Hvilke "fakta"? 

Merk at Lemvik ikke gadd å sitere fra de linker han kom med i #19. Når han ikke gidder dette, ja da gidder jeg ikke begi meg inn på en gjettekonkurranse for å lete meg til hans angivelige poenger!

Så skrev Lemvik dette her: "Her har du kastet ut en ubegrunnet påstand." - Hvilken påstand er det da? - Hvis Lemvik tenker på det enkle faktum at Rasmus Benestad er medlem av "the Team" så er dette dokumentert for lengst, så hva er det som er "ubegrunnet", mon tro?

Så skrev Lemvik dette her: " I den første linken på side 1 kommer du til en post som har spørsmål du ikke har besvart" - Tullball. Svar er forlengst skrevet. Men at svaret ikke falt i smak, ja det er en helt annen sak! 

Lemvik fulgte opp med dette her: "I den andre linkes til en direkte løgn." - Å?  Forklar i detalj hva det er som du mener er løgn. Jeg vet ikke hva du sikter til, da jeg ikke lyver. 

Så kom et nytt personangrep fra Lemvik: "Altså undervurderer du andres intelligens, og viser deg uærlig. Helt som vanlig" - Si meg Lemvik, på hvilken måte  underbygger du din udokumenterte påstand om at jeg 'undervurderer andre's intelligens'? 

Så skrev Lemvik dette her: "Jo, vi vet det" - Javel, hvor blir i såfall din besvarelse av oppfordringen om å komme med en link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter at CO2-utslipp kan skape en angivelig global oppvarming? 

Lemvik, du har ikke kommet med noe relevant vedrørende dette kjernespørsmålet. Er dine personangrep kun et substitutt for reelle argumenter? Og er dine postinger ike noe mer enn trolling, mon tro?

 

Svar
Kommentar #24

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Inge, du lyver

Publisert over 3 år siden

Og det er dokumenterbart. Så derfor, til å åpne dette inlegget, viser jeg til der du skriver: "Jeg vet ikke hva du sikter til, da jeg ikke lyver."

Her skriver du (link-knappen virker ikke, vi får ta det på gamlemåten) http://www.verdidebatt.no/debatt/post11542710.zrm : "Det eneste spørsmålet der er et som Lemvik forlengst har fått svar på! Og for den tungnemme Lemvik så er det på sin plass å gjenta svaret: "Vanndamp"."

Jeg hadde henvist til denne posten: http://www.verdidebatt.no/debatt/post11541144.zrm

Her kan vi lese: "For du er veldig opphengt i "97%"!! Og det virker merkelig. Tross alt har jeg ikke fremmet det tallet noe sted i denne diskusjonen. Altså det svært liten mening å diskutere akkurat det tallet. Jeg vil gjerne vite hvorfor det er så viktig for deg at jeg kommenterer noe jeg ikke har brukt.

Videre er du svært sneversynt. Jeg har for eksempel bedt deg si noe om hvordan "urban heat island" kan falle inn under "man-made greenhouse gasses". Du har ikke svart. Jeg har linket til en undersøkelse vedrørende konsensus fra i år. Du har ikke gått nær den. Jeg har påpekt at 82%, i den undersøkelsen du liker å kommentere, er enige i påstanden. Du sier nei, 0,7%. Med andre ord: du går forbi en haug med spørsmål for å zoome inn på noe som ikke er blitt hevdet. Hvorfor?".

Her får vi altså et av to alternativer. Enten klarer Kristiansen, innenfor rammene av norsk rettskrivning, å finne et spørsmål her som kan besvares "vanndamp", eller så lyver han. Og siden alternativ en ikke går, er alternativ to gyldig. Du lyver, Kristinansen!

For øvrig venter jeg på svar på disse spørsmålene. Alle untatt ett er ubesvart, og det besvarte viste stor grad av "jeg vil ha tallene til å si det jeg vil, uavhengig av om det går an". Vi snakker altså om din misbruk av statistikk. De øvrige spørsmålene står ubesvart, tross flere oppfordringer.

Svar
Kommentar #25

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Lemvik med uforståelig kommentar!

Publisert over 3 år siden

Lemvik, jeg kan ikke se ut ifra din #24 hva det er som du mener er løgn fra min side!

Kan du vennligst markere det du  mener er løgn fra de aktuelle tråder og kommentarer, og så lime de inn i din neste kommentar her i denne tråden, med link selvsagt til angjeldende kommentar(er).

Dernest, atter en gang har du Lemvik IKKE kommet med link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter at CO2-utslipp skaper en angivelig global oppvarming. 

Si meg Lemvik, det at du ikke makter denne tilsynelatende enkle oppgaven, skyldes det muligens at du ikke finner en slik artikkel, mon tro? Og i såfall;  Hvorfor finner du ingen slik artikkel?

Svar
Kommentar #26

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Vi avslutter

Publisert over 3 år siden

Kristiansen, jeg har svart på hvitt vist deg hvor løgnen er. Den er sitert, og under det siterte (det siterte i anførselstegn), gir jeg begrunnelsen.

Din kommentar er dermed enten

a) et uttrykk for elendige norskferdigheter

b) desperasjon i møte med å bli tatt i løgn

Uansett er du ikke interessant. Alternativ a) forklarer din manglende fysikkkunskap med manglende leseferdigheter, mens b) vil forklare det med en tendens til å unngå sannhet. Begge deler er for meg uinterssante.

Svar
Kommentar #27

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Hyklersk, Lemvik?

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen, jeg har svart på hvitt vist deg hvor løgnen er. Den er sitert, og under det siterte (det siterte i anførselstegn), gir jeg begrunnelsen.

Din kommentar er dermed enten

a) et uttrykk for elendige norskferdigheter

b) desperasjon i møte med å bli tatt i løgn

Uansett er du ikke interessant. Alternativ a) forklarer din manglende fysikkkunskap med manglende leseferdigheter, mens b) vil forklare det med en tendens til å unngå sannhet. Begge deler er for meg uinterssante.

Nei Lemvik, det du har kommet med er uforståelig!

Du har kommet med påstander, halvkvedete viser og egne fortolkninger som leder til din egen konklusjon! Men premisset er galt!

Jeg oppfordrer deg til å gå grundigere til verks for å underbygge din egen løgn-påstand. Kom med ordrette sitater (samt link til angjeldende kommentar) SAMT en forklaring som ikke er synsing - men derimot FAKTA - som da muligens vil underbygge din løgn-beskyldning! Til nå er dette fraværene. Da er det vanskelig å skjønne hva det er som du mener er løgn. 

Ut ifra det du Lemvik har skrevet til nå, så fremtrer det et mønster av at det du er uenig i, ja det stempler du som løgn. Men, da har du rett og slett en divergerende definisjon av dette begrepet. 

Og til slutt: Hvorfor besvarte du ikke mitt spørsmål på slutten av #25?

- Det lød slik: "Dernest, atter en gang har du Lemvik IKKE kommet med link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter at CO2-utslipp skaper en angivelig global oppvarming.

Si meg Lemvik, det at du ikke makter denne tilsynelatende enkle oppgaven, skyldes det muligens at du ikke finner en slik artikkel, mon tro? Og i såfall; Hvorfor finner du ingen slik artikkel?" 

Svar utbedes.  - Eller er det bare jeg som har svarplikt, Lemvik? Hvis så, er ikke din holdning da hyklersk?

Svar
Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hmm

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Å bare dukke opp, ikke begrunne, lyve og stikke (som du beviselig gjør) er dårlig folkeskikk, dårlig debattskikk og dessuten fullstendig latterlig.

Hadde du ikke nettopp vridd deg som en ål, for å unnslippe at klimateorier ikke er verifiserte eller falsifiserte, så kunne jeg jo trodd Inge Kristiansen var en slem kar...

Vel, klimadebatt er som mye annet som religion. Faktisk er ideologien gjerne verre mht å tro på TVANG. I vert fall om man ser på forrige århundre.

Svar
Kommentar #29

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Appell til autoritet eller majoritet er dårlig debatt

Publisert over 3 år siden
Øyvind Håbrekke. Gå til den siterte teksten.
Når det gjeld dokumentasjon så har tusenvis av forskarar over meir enn to tiår no forska på dette.

Så lenge disse forskerne ikke har verifisert eller falsifisert sine teorier, og så lenge alternativene ikke får like mye penger, så må vi ta det for hva det er: En massiv trend.

Dessverre er ikke forskere immune mot tidens trender, men en del av dem.

Vi er alle en del av historiske kontekster, og er sjeldent villig til å heve oss over det. Men kunnskapen til å gjøre det, ligger tilgjengelig for alle.

Svar
Kommentar #30

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Inkompetent

Publisert over 3 år siden

Denne er til Kristiansen.

Du skriver "Jeg oppfordrer deg til å gå grundigere til verks for å underbygge din egen løgn-påstand. Kom med ordrette sitater (samt link til angjeldende kommentar) SAMT en forklaring som ikke er synsing - men derimot FAKTA - som da muligens vil underbygge din løgn-beskyldning!"

Idenne kommentaren, tre over din, kan vi finne følgende:

- En link til denne kommentaren (merk at det er poengtert at du må kopiere og lime inn, siden lenkefunksjonen ikke virket i går). Der skriver du: "Det eneste spørsmålet der er et som Lemvik forlengst har fått svar på! Og for den tungnemme Lemvik så er det på sin plass å gjenta svaret: "Vanndamp"." Dette er sitert i kommentaren min.

- En link til denne kommentaren. Det er den kommentaren det jeg siterte i avsnittet over skal være svar på. Jeg anfører nå at du har hevdet, og jeg har linket og sitert, at det eneste spørsmålet som skal være å finne der, skal la seg besvare med "Vanndamp".

Jeg siterer nå fra kommentaren: "For du er veldig opphengt i "97%"!! Og det virker merkelig. Tross alt har jeg ikke fremmet det tallet noe sted i denne diskusjonen. Altså det svært liten mening å diskutere akkurat det tallet. Jeg vil gjerne vite hvorfor det er så viktig for deg at jeg kommenterer noe jeg ikke har brukt.

Videre er du svært sneversynt. Jeg har for eksempel bedt deg si noe om hvordan "urban heat island" kan falle inn under "man-made greenhouse gasses". Du har ikke svart. Jeg har linket til en undersøkelse vedrørende konsensus fra i år. Du har ikke gått nær den. Jeg har påpekt at 82%, i den undersøkelsen du liker å kommentere, er enige i påstanden. Du sier nei, 0,7%. Med andre ord: du går forbi en haug med spørsmål for å zoome inn på noe som ikke er blitt hevdet. Hvorfor?"

Jeg har uthevet det som er av spørsmål her i fet skrift, for å hjelpe deg. Det er fire i tallet. Ingen av dem kan besvares "Vanndamp". Altså er det du skrev, og som jeg har linket og sitert overfor ("Det eneste spørsmålet der er et som Lemvik forlengst har fått svar på! Og for den tungnemme Lemvik så er det på sin plass å gjenta svaret: "Vanndamp".") en løgn.

Men vi kan da ta for oss flere usannheter fra tungnemme Kristiansen. For i denne kommentaren skriver du "" I den første linken på side 1 kommer du til en post som har spørsmål du ikke har besvart" - Tullball. Svar er forlengst skrevet. Men at svaret ikke falt i smak, ja det er en helt annen sak!". Som vi har sett, er dette også en løgn. Du har ikke svart på det uthevede i de foregående avsnittene, til tross for gjentatte oppfordringer.

Så, etter som det er tydelig at du lyver, og tydelig i tillegg at du ikke svarer på spørsmål til tross for oppfordringer, er du useriøs. Og jeg interesserer meg ikke for det. Men du er frekk, den skal du ha. For til tross for at jeg har linket og påpekt flere ganger at du ikke svarer, lirer du av deg, i denne kommentaren: "Svar utbedes. - Eller er det bare jeg som har svarplikt, Lemvik? Hvis så, er ikke din holdning da hyklersk?" Som vi ser, svarer du ikke. Så ja, det er nå du som har svarplikt, fordi du ikke har svart i det hele.

Og det er ikke den eneste gangen heller. Her ble du bedt om å vise til en vitenskapelig artikkel som støttet ditt syn. Kom du med det? Til tross for gjentatte oppfordringer, nei. Så selv om du har svarplikt i en reell debatt, ser du bort fra det. Det er dokumentert og lett gjennomsiktig.

Og så lyver du. Men det er også dokumentert. Derfor anser jeg dette som min siste kommentar til deg i denne tråden. Om du skulle ønske å delta i flere tråder, vil jeg lenke til denne posten med etterlysning av svar, samt forklaring på hvorfor du løy. Lykke til videre!

Svar
Kommentar #31

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Holta

Publisert over 3 år siden

Vet ikke hvorfor jeg gidder..

Nuvel. Teorier må verifiseres. Sant. CO2 fungerer oppvarmende. Verifisert. Vi slipper ut CO2. Verifisert. CO2 har lang levetid i atmosfæren. Verifisert.

Sensitivitet: anslått mellom 1,5-3.8 grader C ved dobling av CO2. Kan være lavere, men kan like gjerne være høyere. Din løsning: Siden vi ikke vet, gjør vi ingenting. Det gjør deg til en pokerspiller. Du gambler på spar ess. Jeg mener du bør ta hensyn til resten av stokken, men du nekter - fordi du frykter TVANG!! Greit, deg om det. Du kan ikke risikoanalyse, du skjønner ikke sannsynlighet og jeg respketerer det ikke. Men jeg kan ikke tvinge deg til å skjønne det heller.

Svar
Kommentar #32

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Udokumenterte påstander fra Lemvik atter en gang!

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
CO2 fungerer oppvarmende. Verifisert.

Lemvik, tror du at du klarer å dokumentere din påstand? (CO2 fungerer oppvarmende. Verifisert.)

Du har forøvrig ikke klart å dokumentere en tidligere påstand, fra #12; "Empirien sier at CO2 fungerer oppvarmende." 

Lemvik, er det ikke en smule tafatt av deg å bare komme med udokumenterte påstander, da? 

Og når vil du bidra med en link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter at CO2-utslipp skaper en angivelig global oppvarming? 

Svar
Kommentar #33

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Lemvik og glasshuset

Publisert over 3 år siden

Lemvik, ad din #30. Det synes mer og mer åpenbart at du ikke vet hva ordet "løgn" betyr. Du skrev i #19 dette her: "Så kan du svare på spørsmålene fra den ene tråden, og korrigere/beklage usannhenten i den andre. Å bare dukke opp, ikke begrunne, lyve og stikke (som du beviselig gjør) er dårlig folkeskikk, dårlig debattskikk og dessuten fullstendig latterlig."

Lemvik, du har fortsatt ikke klart å finne noe fra meg, som du kan sitere meg ordrett på, for å så holde det opp mot et utvetydig anderledes fakta. - Ei heller har du selvsagt ikke klart det påfølgende; Å sannsynliggjøre at det siterte er skrevet bevisst mot bedre vitende! 

Det du har gjort er å fortolke mine tekster, reise stråmenn, for å så bruke din egen fordreide versjon som basis for din "argumentasjon". 

Store deler av #30 er forøvrig viet andre ting enn å dokumentere din påstand fra #19, Lemvik! Spørsmålene du stilte, i fet skrift, de er ikke relevante for ditt ikke feilede forsøk på å dokumentere din løgn-beskyldning.

Men, det du skrev i fet skrift røper flere ting: Du tror at du er alene i en debattråd. Dernest, så ser du på deg selv som en person som vil sensurere vekk opplysninger du ikke liker. Og til slutt så viser du atter en  gang at du ikke skiller mellom det å få et svar du ikke liker, kontra det å ikke få et svar i det hele tatt. Og når det er sagt, så er det bare å minne deg på at ingen her på Verdidebatt har en plikt til å besvare dine spørsmål/innvendinger!

Du selv har til dags dato ikke presentert en link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter dogmet om at CO2-utslipp kan skape en angivelig global oppvarming.  Når du Lemvik, etter gjentatte oppfordringer på å dele nettopp et slikt bevis for oss andre - med viten og vilje lar være å gjøre det; Ja da er du den siste til å kreve svar fra andre debattanter. Rart du ikke hører det singler i glasshuset ditt.....

Og din infantile trussel i slutten av #30 forteller for alle som leser den trusselen hva slags menneske du er. Jeg kan allerede nå opplyse deg om at din infantile trussel preller av som vann på gåsa. Akkurat som alle dine udokumenterte påstander om hva du hevder er verifisert, med mere...

Svar
Kommentar #34

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Løgneren lyver

Publisert over 3 år siden

Smør på flesk, men dog..

Kristiansen, jeg har sitert deg fullt og helt og direkte. Og det var en løgn. Du påstår at det ikke er det, men du argumenterer ikke for det - og derfor kommer jeg til å fortsette å kalle deg en løgner - fordi du er en. Om du mener noe annet, må du begrunne dine påstander (vanskelig, siden det er løgner, men du må prøve)

Videre forsøker du nå, patetisk, å unngå å kommentere spørsmål du har blitt konfrontert med mange ganger ved å si at "du er ikke alene i en debattråd". Neivel. Ei heller du. Men du ønsker svarplikt fra meg, da gjelder det også fysikkfornektere ved navn Inge Kristiansen.

Så kunne du lett i mine linker. Funnet denne lange teksten. Med haugevis av referanser til forskning. Gammel forskning, fordi det du spør etter har vært kjent lenge. Men du vil ikke vite - du er for opphengt i å lyve.

Lyv videre. Men du er avslørt.

Svar
Kommentar #35

Dan Lyngmyr

168 innlegg  1003 kommentarer

Kristiansen og Lemvik.

Publisert over 3 år siden

Kristiansen og Lemvik.

Kunne dere for korthets skyld innvie oss andre i hvorfor dere som tilsynelatende fremstår som kunnskapsrike (selv om dere ikke mener det gjensidig) hva som er problemet egentlig ?

Omtalen av hverandre er både kjedelig,utmattende og ikke særlig opplysende å være vitne til !

De gjensidige beskyldningene om kunnskapsløshet og løgn er ikke direkte engasjerende for å si det sånn.

Svar
Kommentar #36

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Fortsatt manglende beviser fra Lemvik's side!

Publisert over 3 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen, jeg har sitert deg fullt og helt og direkte. Og det var en løgn.

Lemvik, det du har sitert er bruddstykker - men noe vesentlig  mangler! Du har ikke klart for det første: a) Å bruke det du siterte til å underbygge din påstand om at jeg skrev noe som ikke stemte. OG b) At det jeg skrev var skrevet mot bedre vitende.

Oppsummert: Du har ikke klart å belegge din løgn-påstand.

Og når du Lemvik ikke har klart det, ja da er det ingenting å argumentere imot.

Og hvorfor tar du ikke oppfordringen du har fått over 30 - 40 ganger nå?  Hvorfor vil du ikke dele med osss andre en link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter klimadogmet om at CO2-utslipp angivelig kan føre til en global oppvarming? 

Svar
Kommentar #37

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Det er et ønske om politisk omkalfatering som ligger bak.

Publisert over 3 år siden

Sitat fra Dan Lyngmyr: "Kunne dere for korthets skyld innvie oss andre i hvorfor dere som tilsynelatende fremstår som kunnskapsrike (selv om dere ikke mener det gjensidig) hva som er problemet egentlig ?"

Problemet er meget enkelt: Lemvik og andre klima-aktivister hevder at CO2-utslipp vil føre til en global oppvarming.

Men, de nekter plent å fremlegge bevis for deres påstand.

Og som et bevis for dette, kan vi jo alle godta en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter klimadogmet.

Langmyr; Til dags dato har ikke klima-aktivstene villet dele en slik artikkel med oss andre. De hevder å besitte bevis for sin tro. Men, de får vi andre altså ikke se.

Jeg er ikke så naiv at jeg går på den. Får meg er klima-aktivistenes manglende fremleggelse på bevis for deres klimadogme faktisk med på å bevise at de ikke har rett.

Og det er slik jeg tolker Lemvik; Han vet at ståa er slik - innerst inne. Og det er derfor han bedriver regelrett trolling og ad hominem-angrep. For nettopp å bedrive bølleopptreden mot slike som meg; Klimarealistisk person som forholder seg til hva den til nå ikke-falsifiserte vitenskapen forteller oss. Se bare den infantile trusselen fra Lemvik i slutten av #30. 

Et eksempel av mange på ikke-falsifisert viten er naturloven som kalles Absorbsjons-loven. Den sier i all enkelhet at det er umulig at CO2-utslipp kan skape global oppvarming.  En annen lov er den Termodynamiske 2. hovedsetning som sier at varme kan kun gå fra varme områder og til kalde områder. - Og dermed ødelegger denne loven for IPCC sitt energibudsjett (K. Trenberth et al, 1997) som forutsetter at den termodynamiske 2. hovedsetning ikke finnes. 

Kort fortalt, klima-aktivistene fører en krig mot alle oss vanlige mennesker, hvor klimaet er stedfortrederen, akkurat som vi ser stedfortreder-krig i bl.a. Syria.  Og det er de samme krefter som står bak klima-aktivistene som de som står bak IS sin fremvekst.  Det tragiske, for å bruke det uttrykket, er at mennesker som Lemvik, de tror at klima-aktivismen er noe som er en venstre-radikal 'greie'.   Sannheten er at de blir brukt som frontsoldater. Brukt av 'kapitalist-svin'.

Svar
Kommentar #38

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

...

Publisert over 3 år siden

Du sliter stadig tyngre, Kristiansen. Nå er du over på løgner som ikke engang ser troverdige ut ved første øyekast. Men, siden du nå ønsker å kaste deg rundt i søla, her er hele din post sitert:

"Øystein Bjaanes Lemvik skrev i #3 dette her: "Du løp fra spørsmål i en annen tråd. Vær vennlig å svare". Lemvik linket til sin egen #40 i tråden "Fantasifullt om klimaet" . Det eneste spørsmålet der er et som Lemvik forlengst har fått svar på! Og for den tungnemme Lemvik så er det på sin plass å gjenta svaret: "Vanndamp". Dette har også andre dyktige klimarealistiske debattanter opplyst om. Så det at Lemvik ikke har fått dette med seg, sier noe om hans oppfattelsesevne."

Her skriver du svart på hvitt at spørsmålene jeg hadde i kommentar 40 var besvart. Vi trenger ikke tolke det. Du skriver videre at svaret er "Vanndamp". Greit. Da skulle vi, om vi går til min kommentar 40, finne et spørsmål. Det skal kunne besvares "Vanndamp". Ingen tolkning nødvendig, dette er dine rene ord.

Så vi går til min kommentar 40(som jeg har lenket til også tidligere, i denne tråden). Her siterer jeg alt, slik at ikke Kristiansen igjen skal fokusere på uviktige detaljer for å forsøke å vri seg unna sitt høyst fortjente løgnerstempel:

"La meg først si at jeg skal svare på spørsmålene du stiller. Svarene kommer til slutt. Men først skal jeg kikke litt på diskusjonen din.

For du er veldig opphengt i "97%"!! Og det virker merkelig. Tross alt har jeg ikke fremmet det tallet noe sted i denne diskusjonen. Altså det svært liten mening å diskutere akkurat det tallet. Jeg vil gjerne vite hvorfor det er så viktig for deg at jeg kommenterer noe jeg ikke har brukt.

Videre er du svært sneversynt. Jeg har for eksempel bedt deg si noe om hvordan "urban heat island" kan falle inn under "man-made greenhouse gasses". Du har ikke svart. Jeg har linket til en undersøkelse vedrørende konsensus fra i år. Du har ikke gått nær den. Jeg har påpekt at 82%, i den undersøkelsen du liker å kommentere, er enige i påstanden. Du sier nei, 0,7%. Med andre ord: du går forbi en haug med spørsmål for å zoome inn på noe som ikke er blitt hevdet. Hvorfor?

Det er svært nærliggende å anta at det handler om å trekke fokus bort. At du ikke er komfortabel med spørsmålene og heller ønsker å sette agendaen. Men det er uinteressant. Å debattere med dine stråmenn er det ingen som finner interessant. Ei heller vil det komme noe ut av det, da stråmannen din er - en stråmann.

Med alt det i mente, la oss se på dine spørsmål.

1) Var det 77 personer som selveklærte seg som "klimaforsker". Ja. Og ingen har hevdet noe annet. Spørsmålet gir liten mening.

2) Var utvalget på drøye 10.000? Nei. Antall inviterte var på drøye 10 000. Utvalget vil si de som svarte, altså drøye 3000. De resterende 7000 vet vi ikke hvem var, og vi vet ikke hva de mener.

3) Var det ikke nettopp Doran og Zimmerman som kom med soundbitet "97 prosent..."? Har ingen anelse. Jeg har ikke brukt en kalori på å sjekke det, og har heller ikke argumentert med det. Spørsmålet har ingen relevans.

4) Og at Doran og Zimmerman sin undersøkelse ikke kommer med noen annen prosent-verdi når det gjelder selve det herostratisk kjente soundbitet? (altså at 82 prosent eller andre tall, ikke er relevante). Jeg har ikke brukt soundbitet. Jeg har brukt undersøkelsen, og der er 82% et relevant tall. Spørsmålet refererer, så langt jeg kan se, utelukkende til en stråmann.

5) Har du Lemvik lest selve undersøkelsen? ro."

For ordens skyld har jeg spørsmålene mine i kursiv, slik at de er greie å finne. Kan noen finne et som lar seg besvare "Vanndamp", slik Kristiansen hevdet? Ikke det? Neivel, da er kriterium a) fra Kristiansen oppfylt. Altså at " a) Å bruke det du siterte til å underbygge din påstand om at jeg skrev noe som ikke stemte."

Ah, men Kristiansen introduserte også et kriterium b) (link samme som over)! "b) At det jeg skrev var skrevet mot bedre vitende." Vel, nå må jeg innrømme at jeg ikke vet hva som er bedre vitende. Men la oss se: Du impliserer i denne kommentaren at det er spørsmål i kommentar 40. Videre impliserer du at det er kun et, og at det er besvart - med "vanndamp". Som jeg har dokumentert både i denne kommentaren jeg skriver, i denne og i denne så stemmer ikke det. Altså hevder du mot bedre vitende at det finnes spørsmål, og at de er besvart. For, med mindre du er fullstendig uten evne til å lese norsk, er det ikke mulig å hevde at ikke-eksisterende spørsmål er besvart, eller at de er besvart med et ord - som ikke passer noen av de fire. Det har du skrevet mot bedre vitende. Enten vet du at det ikke stod der, eller så vet du at du ikke leste det - men hevdet likevel å svare. Begge deler er usant, begge deler er mot bedre vitende. Du lyver.

..oh, til slutt, du fikk en link her. Denne linken. Der, om du trykker, og så trykker PgDn, vil du finne hauger av referanser. Så din siste påstand er også løgn.

Svar
Kommentar #39

Rune Holt

9 innlegg  10926 kommentarer

Lemvik

Publisert over 3 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Problemet er meget enkelt: Lemvik og andre klima-aktivister hevder at CO2-utslipp vil føre til en global oppvarming.

Men, de nekter plent å fremlegge bevis for deres påstand.

Dette er enkelt : I stedenfor å gnåle i lange tirader om alt annet kan du svare kort og greit MED EGNE ORD på det Kristiansen har spurt deg om ørten ganger.!!!

Svar
Kommentar #40

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Lyngmyr,

Publisert over 3 år siden

Kristiansen har sin fremstilling. Underlig nok kjenner jeg meg ikke igjen i den :)

Problemstillingen her er at Kristiansen står utenfor kjent fysikk. Men han ønsker ikke vite det. I stedet har han, på et eller annet vis, oppfunnet en global konspirasjon. Om du følger linken nederst i mitt forrige innlegg, vil du finne en kort historie om CO2. Der kan du lese at egenskapene først ble oppdaget for ca. 150 år siden, men det tok tid før det ble akseptert. Opp mot 100 år tok det før man begynte å studere CO2 i atmosfæren kontra CO2 på bakken. Men allerede her må konspirasjonen ha startet, for bevisene han etterlyser ble altså først studert for 60 år siden. Siden den tid har altså alle forskere - med enkelte unntak - blitt med på denne konspirasjonen.

Noe bevis for dette legger ikke Kristiansen frem. Og det er ikke rart, for han må altså vise at all forskning på CO2 fra Tyndalls tid er feil, motivert av et ønske fra "kapitalistsvin" for å tjene penger. I så fall snakker vi om en "long con"!

Jeg velger å tro at flere tusen forskere, i flere land, over en periode på 150 år, ikke har vært medlemmer av denne konspirasjonen.

Svar
Kommentar #41

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Holt

Publisert over 3 år siden

Jeg har gjort det.

Han har ikke svart på spørsmål tilbake.

Kan vi nå få litt vrede fra deg mot Kristiansen? Jeg mener, siden han lyver, og ikke svarer på spørsmål? Eller er du ditt vante, lyvende jeg?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
13 minutter siden / 572 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 820 visninger
Roald Øye kommenterte på
Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?
rundt 2 timer siden / 690 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Viktig islamsk feminisme
rundt 3 timer siden / 71 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 4 timer siden / 892 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
rundt 5 timer siden / 572 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Ramadan
rundt 6 timer siden / 136 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 6 timer siden / 2086 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Norge på jumboplass.
rundt 7 timer siden / 267 visninger
Les flere