Anders Møller-Stray

16

Kirkerådet svikter

Den nye biskopen i Nord-Hålogaland er utnevnt. Bispedømmet har utvilsomt fått en kompetent og velegnet biskop. Likevel er det grunn til å stille spørsmålstegn om Kirkerådet har gjort jobben sin godt nok.

Publisert: 25. sep 2014

Kirkerådet har nå foretatt sin tredje bispeutnevnelse, siden denne oppgaven ble overdratt fra Kongens i statsråd. Ved to av utnevnelsene var det kvinnelige kandidater blant de tre "finalistene", og ved samtlige tre utnevnelser har det vært kandidater både fra kirkens mer konservative og den mer liberale fløy. Likevel har kirkerådet hver gang valgt en forholdsvis konservativ mann.

 

Jeg ønsker ikke å betvile noen av disse nyutnevnte biskopers skikkethet som hyrde for sitt bispedømme. Likevel mener jeg utnevnelsene gir grunn til å tvile på om Kirkerådet er ansvaret modent. Biskopene er ikke bare ledere for sitt bispedømme, men de er også en del av et kollegium som sammen har et hyrdeansvar for hele kirken. På den måte angår hver enkelt bispeutnevnelse hele kirken. En forutsetning for at dette bispekollegiet skal ha noen legitimitet, er at bredden i kirken representeres. Dette gjelder selvsagt både i kjønn og i teologisk profil.

 

Det bispekollegiet vi nå er i ferd med å få, begynner å nærme seg faretruende den regjering landet ville fått om Stortingsrepresentantene skulle velges èn og èn. Jeg er forsåvidt ikke av den mening at det ville vært skadelig for landet med et rent Arbeiderpartistyre, men det ville absolutt ikke vært representativt.

 

For å beholde roen i kirken, og legitimiteten i Bispemøtet, er det en tydelig forventning til at Kirkerådet ved de kommende bispeutnevnelser gjør seg bevisst på at kirkens mangfold må synliggjøres på alle nivå. Noe annet ville være å utøve en form for maktarroganse som langt overgår den det samme Kirkeråd for litt siden anklaget den rødgrønne regjeringen å utvise i sine bispeutnevnelser.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Kirkerådet er splittet

Publisert rundt 6 år siden

I denne tilsettelsen er jeg enig med flertallet i Kirkerådet. Jeg mener språkkunnskaper er uhyre viktig som biskop i Nord-Hålogaland. Ja, enhver biskop har et hyrdeansvar for hele kirken, men uten god kunnskap om den samiske kulturen og de samiske språk undrer jeg om Nord-Hålogaland biskop kan sies å fullt ut representere sitt bispedømme.

At Kirkerådets avstemming var 8 stemmer til Øygard og 7 stemmer til Finnset sier også litt om hvor vanskelig denne avgjørelsen er. Og jeg er veldig glad at Øygard selv uttaler at han ikke håper at hans syn på likekjønnende ekteskap i Dnk var avgjørende. At den nye biskopen er mot liturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap gjør situasjonen ambivalent. På den annen side mener jeg at kirkepolitikken kun en ett av flere apsekter å se på i denne saken - og jeg er lei av av kirkepolitikken alltid skal settes før andre momenter. Og hadde vi egentlig hatt denne debatten om han hadde vært for liturgi for likekjønnede ekteskap? Eller om det hadde vært en konservativ kvinne som ble tilsatt?

Kommentar #2

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Stemmetallene

Publisert rundt 6 år siden

Det ville være interessant om stemmeavgivelsen i dette valget var lik stemmeavgivelsen i Kirkerådet vedr. innstilling til Kirkemøtets sak om ekteskapsinngåelser. Jeg frykter det er sånn (ville vært meget avslørende), men håper det ikke er det. Jeg tviler på at det var forskjell i samisk språkkunnskap som gjorde seg gjeldende, jeg har forstått det slik at forskjellen på kandidatene her var ganske liten.

 

Det er vanskelig å unngå at det går kirkepolitikk i kirkepolitiske utnevnelser, og jeg synes trenden nå begynner å bli så tydelig at det er vanskelig for Kirkerådet å skjule seg bak andre grunner.

 

Til slutt vil jeg gjenta at jeg ikke ønsker å trekke i tvil noen av de tre nye biskopenes skikkethet, kun å påpeke at de til sammen utgjør en tydelig retningsendring hvor bispekollegiet i stadig mindre grad samsvarer med resten av kirken. Det er vi ikke tjent med.

Kommentar #3

Andreas Holm

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

I forhold til til din påstand "Det ville være interessant om stemmeavgivelsen i dette valget var lik stemmeavgivelsen i Kirkerådet vedr. innstilling til Kirkemøtets sak om ekteskapsinngåelser" så handler vel dette om begge "leirer." Det virker jo som at den "liberale" fløyen i kirkerådet med for eksempel Gunleiksrud har stemt på de liberale kandidatene og ikke de konservative. Det var jo for eksempel flere i kirkerådet som ikke stemte på Reinertsen selv om han hadde fått en mye større støtte i tidligere omganger, lurer på om det ikke var de samme som gikk inn for likekjønnet eketskap. Du kanskje heller skulle kristiserer dem (som jo faktisk ikke hører på det lokale votumet) enn de som faktisk stemt på de kandidatene som faktisk har fått størst støtte i tidligere omganger. 

Videre skriver du at "de (biskopene) til sammen utgjør en tydelig retningsendring hvor bispekollegiet i stadig mindre grad samsvarer med resten av kirken." Det er vel i realitete heller tvert om; at bispekollegiet idag er mer i samsvar med resten av kirken enn før kirken selv begynte å utnevne. Det omdiskuterte spørsmålet om likekjønnet ekteskap viste jo at bispemøtet langt fra var i takt med de demokratisk valte representantene i kirkemøtet. Det at "grasrota" og biskopene har hatt forskjellige kandidater som favoritter i alle bispevalg til nå (etter kirken selv ansatte biskoperne) forsterker dette inntrykket.

Og at kirkemøtet har fulgt avstemningen i den første runden kan vel neppe kalles for "maktarroganse;" det viser heller at de har hørt på det lokale planet. I forhold til det lokaleplanet (pester, kirkelige ansatte, menighetsråd og bispedømmeråd) var jo Øygard tydelig favoritt og det hadde vel snarere vært "maktarroganse"  om man hadde valgt en annen person enn ham til biskop.

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Likevel mener jeg utnevnelsene gir grunn til å tvile på om Kirkerådet er ansvaret modent. Biskopene er ikke bare ledere for sitt bispedømme, men de er også en del av et kollegium som sammen har et hyrdeansvar for hele kirken. På den måte angår hver enkelt bispeutnevnelse hele kirken. En forutsetning for at dette bispekollegiet skal ha noen legitimitet, er at bredden i kirken representeres. Dette gjelder selvsagt både i kjønn og i teologisk profil.

Hvorfor det? Hvorfor skal bispeutnevnelsene representere "bredden" i kirka, (altså teologisk)? Skal ikke nettopp Kirkerådet, som "har et hyrdeansvar for hele kirken" (som du skriver), faktisk ta beslutninger som er til det gode for kirka, nemlig at man får inn folk med konservativ profil i ledende posisjoner? Eller er Kirkerådet umodent fordi de (flertallet av dem) har en annen teologisk profil enn deg?

Kommentar #5

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Moden? Du verden....

Publisert rundt 6 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Likevel mener jeg utnevnelsene gir grunn til å tvile på om Kirkerådet er ansvaret modent.

Hva avgjør om man er moden nok til å sitte i et kirkelig råd?

Nei, her bommer du nok unge mann!

Kommentar #6

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kirken tømmes vel uansett....

Publisert rundt 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Dersom de liberale (litt enkel label her, men den er vel forståelig) forsvant, ville kirka mangle noen ansatte og noen få kirkegjengere - men om de konservative forsvant ville den resterende andel ansatte betjene forholdsvis glisne kirkebenker. Men de ville jo fortsatt mottatt lønn da...

I alle fall i de menighetene vi har liberale prester. Det er bare spesielle temagudstjenester som samler folk. Litt variasjon rundt om i landet selvfølgelig, men trenden peker samme vei.

Heldigvis har vi frimenigheter, og det er allerede mange som har forlatt Dnk og dannet lokale menigheter eller forsamlinger.

Takk, Magnus, for ditt innspill :-)

Kommentar #7

Eike Ziller-Off

2 innlegg  1 kommentarer

Språkforvirring og mangfold.

Publisert rundt 6 år siden

Jeg mener det samiske argumentet ikke holder mål. I alle de tre nordligste bispedømmene bor det mange samer, og mange i Oslo bispedømme også. At Øygard er den eneste med denne språkkunnskapen synes jeg derfor ikke holder mål. Herborg Finnseth tapte med minimal margin og det viser at måten avgjørelser blir tatt på er udemokratisk, det er ikke samlende, og det er det motsatte av mangfold å diktere gjennom en ansettelse så knapt. Øygard er en glimrende kandidat er det ikke tvil om, men for resten av kirken er det viktigste også at mangfoldet i befolkningen er speilet, og det bor altså som kjent ikke bare 3/12 kvinner i Norge.

Kommentar #8

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Riktig avgjørelse

Publisert rundt 6 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
For å beholde roen i kirken, og legitimiteten i Bispemøtet, er det en tydelig forventning til at Kirkerådet ved de kommende bispeutnevnelser gjør seg bevisst på at kirkens mangfold må synliggjøres på alle nivå. Noe annet ville være å utøve en form for maktarroganse som langt overgår den det samme Kirkeråd for litt siden anklaget den rødgrønne regjeringen å utvise i sine bispeutnevnelser.

Dette synes jeg er vanskelig å forstå. Kirkerådet er demokratisk valgt. Det er menighetsrådene og bispedømmerådene også. Hva er vitsen med et kirkelig demokrati dersom man ikke lytter til de demokratisk valgte organene i denne saken? Hvordan øke valgdeltagelsen ved kirkelige valg dersom man overkjører både menighetsråd og bispedømmerådet? Hvor motiverende er det for dem som stiller opp?

Om du mener at en bispekollegiet skal avspeile hele kirkens mangfold, så sier du altså at bispekollegiet skal avspeile den delen av kirkens medlemmer som verken stemmer ved valg eller deltar på gudstjenester. Jeg kan ikke helt se hvordan det skal bli "ro" i kirken ved at man tar hensyn til dem som ikke velger å engasjere seg fremfor dem som faktisk gjør nettopp det.

Jeg tror at Øygard som biskop i Nord-Hålogaland gir kirken i nord langt mer ro enn utnevnelsen av en kvinne ville gjort. Det kan man mene mye om. Men jeg tror ikke det er riktig å utnevne en kvinne som biskop i Nord-Hålogaland før bispedømmerådet selv har ansatt en kvinnelig prest f.eks i Nord-Troms.

Dessuten mener jeg synet på likekjønnet vigsel ikke er egnet til å dele presteskapet eller andre grupperinger i en konservativ og en liberal fløy. 

Kommentar #9

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 6 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Om du mener at en bispekollegiet skal avspeile hele kirkens mangfold, så sier du altså at bispekollegiet skal avspeile den delen av kirkens medlemmer som verken stemmer ved valg eller deltar på gudstjenester. Jeg kan ikke helt se hvordan det skal bli "ro" i kirken ved at man tar hensyn til dem som ikke velger å engasjere seg fremfor dem som faktisk gjør nettopp det.

Dette var så bra uttalt at det fortjener å siteres :-)

 

 

 

Kommentar #10

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Udemokratisk ?

Publisert rundt 6 år siden
Eike Ziller-Off. Gå til den siterte teksten.
Herborg Finnseth tapte med minimal margin og det viser at måten avgjørelser blir tatt på er udemokratisk, det er ikke samlende, og det er det motsatte av mangfold å diktere gjennom en ansettelse så knapt.

Hva er det som er så udemokratisk ?  Ved de tre utnevnelsene som har skjedd etter at kirka overtok ansvaret, så har man i alle tilfellene valgt den som har hatt størst tilslutning lokalt.  Det finnes et og annet eksempel på at det ikke alltid var tilfelle ved den forrige ordningen.

Det som er påfallende er at flertallet av biskopene ved alle disse tre utnevnelsene har hatt en annen oppfatning enn det som har vært ønsket fra de bispedømmene som skal ha en ny leder.

Kommentar #11

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Det er ikke plass her til å gå grundig inn i spørsmålene knyttet til avstemningene (vekting av førstestemmer og andrestemmer, og stemmer fra forskjellige instanser; alt i alt kan man lese ut av valget mer eller mindre hva man vil) Mitt hovedpoeng er at så lenge bispekollegiets medlemmer velges ut én og én, vil det å komsekvent plukke ut den kandidaten med flest stemmer føre til at bredden i kirken ikke representeres helt opp. Sett at det, teoretisk sett (og grovt forenklet), var en fordeling på 30% konservative, 40% moderate, og 30% radikale i kirken. Den moderate kandidaten ville vunnet i alle bispevalg, men dermed ville kun 40% av kirken representeres i bispemøtet. Det er ingen god demokratisk løsning. For å motvirke en situasjon likndette eksempelet, har Kirkerådet mulighet til å velge blandt tre kandidater med et kirkelig votum bak seg. I dette valget skal Kirkerådet ta hensyn til Bispemøtets sammensetning. Likevel har de, ved tre av tre anledninger, gått for en moderat konservativ mann. Dette viser, etter min mening, at Kirkerådet ikke er sitt ansvar bevisst (eller at d med vitende og vilje velger å se bort fra det).
Kommentar #12

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Mer konservativ

Publisert rundt 6 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Sett at det, teoretisk sett (og grovt forenklet), var en fordeling på 30% konservative, 40% moderate, og 30% radikale i kirken. Den moderate kandidaten ville vunnet i alle bispevalg, men dermed ville kun 40% av kirken representeres i bispemøtet. Det er ingen god demokratisk løsning.

Det er et poeng. Men de som engasjerer seg og stemmer i kirken ligger nok hakket mer over mot den konservative siden enn øvrige kirkemedlemmer. Mener du Kirkerådet skal ta hensyn til ALLE kirkens medlemmer, eller de som faktisk har stemt (og resultatet som fremkommer i stemmegivningen til menighetsrådene). Det er jo det springende punktet her.

Kommentar #13

Håvard Sporastøyl

12 innlegg  47 kommentarer

Nei, Kirkerådet svikter ikke!

Publisert rundt 6 år siden

I 2005 holdt Knut Lundby en kort orientering i Bispegården i Oslo for nyvalgte menighetsrådsmedlemmer i Oslo bispedømme. Han orienterte blant annet om et mulig forsøksprosjekt i Asker prosti med lokal tilsetting av prester. Forsøket ble det dessverre ikke noe av.

Jeg aplauderte forslaget den gang, og foreslo at tilsettingsmyndigheten burde legges helt ned på menighetsnivå. Forslaget var helt i tråd med mitt syn om at den lokale menighet selv må få velge sine egne prester. Et bispedømmeråd skal ikke overprøve de grundige vurderinger som den lokale menighet har gjort. Det samme prinsipp bør komme til anvendelse ved valg av biskop. Bispedømmerådene er kvalifisert til å ta den avgjørelsen uten noen overprøving fra kirkeråd eller regjering!

Som leder av kirkelig administrasjonsutvalg i Asker prosti følger jeg samme praksis. Vi overprøver ikke den grundige vurdering menighetene selv har gjort av sine behov og av hvem som er best egnet for stillingen. Grasrota vet best!

En åpen folkekirke forutsetter at grasrota blir hørt. Det har Kirkerådet gjort i denne bispeutnevnelsen, og også i de to foregående. Det er et furnuftig veivalg. Så får vi håpe de fortsetter praksisen også den dag f.eks. Hamar skal ha ny biskop, og tilsetter den som bispedømmerådet og menighetene der har funnet best egnet! 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere