Rune Staven

402

Forfølgelse av troende vi bli mer og mer syneligt

Publisert: 1. sep 2014

Hei 

Denne profetien fikk David Wilkerson av Gud for 42 år siden, og når an leser det han fikk, så ser man at ange ting som ble sagt i 1973, stemmer.Ganske inntrisant å lese å frstå tidens tegn slik den troede skal vær på vakt for.Hvis man går igjennom denne profetien, så ser man også at noe av dette er i en fase der det skjer slik som David har fått.

sitat David Wilkerson

Vær rede til forfølgelse!

ENDETIDSPROFETI

ved David Wilkerson

 

Forbered dere på forfølgelse.

l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere offentliggjorde han denne visjo­nen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra David Wilkersons budskap.

 

Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap.

 

Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ram­me Amerika og hele verden forøvrig:

 

A. Verdensomspennende depresjon

som er forårsaket av økonomiske kriser. Det er nå bare noen få velstandsår tilbake, — noen få år av overflod. Da vil det komme en økonomisk depresjon hvis omfang vi ikke kan fatte. Det vil begynne i Tyskland og spre seg til Japan og USA. Konserner vil gå konkurs, og kirker og misjons­organisasjoner vil komme i store vanskeligheter.

 

Vi trenger til i de følgende gode år å forberede oss for en omfattende økonomisk krise. Pass derfor på at din øko­nomi er iorden for å kunne tåle de kommende harde tider.

 

B. Naturen har veer.

Overnaturlige tegn og forandringer og verdensomspen­nende ulykker er naturens veer som blir hyppigere og mer intense ettersom vi nærmer oss opprettelsen av Guds kon­gedømme her på jorden. Jordskjelv, hungersnød (især i Kina, India og Russland). Verdens matforråd vil reduseres kraftig. Kosmiske stormer, tornadoer, haggelstormer, orka­ner og flodbølger vil komme i et slikt omfang at hele men­neskeheten må innrømme at denne verden er under en over­naturlig makt.

 

C. En flod av smuss og en dåp i elendighet i USA.

Pornografiske filmer vil bli vist på TV som nattprogram. Aviskjosker vil flyte over av ubeskrivelig smusslitteratur, og det vil bli tillatt pervers seksualundervisning i skolene.

 

 

Det vil en tid se ut for at denne smussbølge vil snu seg, men plutselig vil Satan øse ut en flod av råttenskap, råhet og smuss fra Helvete.

 

D. Opprør i hjemmene.

Det nye og altoverveldende ungdomsproblem i verden vil bli barns hat til sine foreldre. (Matt. 10,36) De unge vil ikke komme på talefot med sine foreldre, — de vil forråde dem, forakte dem, bedra dem og føre dem bak lyset. Dette opprøret vil bli verre enn narkotika, seksuelle utskeielser og alkohol. En nylig rapport om 5 tusen tenåringer i 12 store byer i USA viser at 45 % allerede hatet sine foreldre.

 

E. Forfølgelsesraseri mot alle som virkelig elsker den Herre Jesus Kristus

Joh. 15,18—20. Matteus 10,21—25.

 

Denne forfølgelse vil skille de sanne troende fra de falske. Det vil fremdeles være de som taler i tunger, men tjener Satan. Øksen ligger allerede ved foten av treet. Matt. 3,10. Hveten vil bli skilt fra klinten. Det er altfor mye synd i ånds-

fylte kretser. Alle som lever med Gud i Jesus Kristus skal lide forfølgelse. Tim. 3,12.

 

Vi skal nå gå igjennom dette forfølgelses vannvidd i detaljer:

 

1. Forfølgelsesraseri på jorden.

Forfølgelsen av sanne Jesus tilbedere vil starte listig, men vil snart øke. Den Antikristelige ånd har allerede inntatt hjertene ti! mennesker i høye possisjoner. (Regjering og rettsvesen) Og dette vil spre seg til kirken, prester og mis­jonsorganisasjoner. Regjeringsorganer vil bestikke og skremme misjonærer, kirkesamfunn og kristne radio- og TV-sendinger.

 

2. Opprettelse av en verdenskirke.

En sammenslutning mellom liberale og ekumeniske pro­testanter.

 

De liberale og ekumeniske protestanter vil gå sammen med katolikkene i en super verdenskirke. Det hele vil be­gynne som et felles hjelpeorgan, men vil vokse til en poli­tisk sammenslutning. Den vil være sterkt sosialt engasjert. Det er bare i navnet den vil være åndelig. Men den vil bekjenne og benytte Jesu navn uten hensyn. Det vil være Antikrists ånd og dens karakter vil være politisk.

 

 

 

3. En rekke mystiske begivenheter.

Akkurat når det ser ut som om denne ekumeniske beve­gelse er nær ved å dø ut, vil Rom gi og motta konsesjon til og fra protestantene. (Protestantene vil ikke behøve å godkjenne Pavens åndelige autoritet, da han nærmest vil være et politisk overhode istedenfor åndelig.)

 

En hær av ugudelige antikristne mennesker vil nå for­søke å benytte denne sammenslutning av verdenskirken i politiske øyemed som en politisk maktfaktor. Den vil for­følge alle som nekter å bøye seg under deres politiske lederskap.

 

4. Homoseksuelle og Lesbiske

vil bli ønsket velkommen i denne Verdenskirken idet man hevder at man må forstå dem. De får oppmuntring til å fort­sette med sin unaturlige livsførsel (hvilket vil bli godtatt av dens ledere).

 

Homoseksuelle og lesbiske prester vil bli ordinert for disse grupper. De vil vinne ry som pioner-evangelister for disse forsømte minoriteter. Kristen barnelitteratur vil aner­kjenne denne levemåte som fullt ut normalt og kristent. Nakendans vil bli praktisert og tillatt i enkelte kirker som en kunstnerisk form for tilbedelse. Rom. 1,24—28.

 

5. Det okkulte vil bli praktisert av verdenskirken.

Satan vil bli fremstilt som et fantasibilde, — ingen skal behøve å frykte for ham. Prester vil bli imponert av det okulte, og de som ikke lever meget nær Jesus i de dager vil komme meget nær Djevelen. Superkirken vil ikke offent­lig akseptere okkultismen, men horoskoper, astrologi og spådomskunst vil bli godtatt og praktisert, l enkelte for­nemme og respektable kirker vil okkulte seanser til og med erstatte bønnemøter. (2. Kor. 11,14—15)

 

6. En Guddommelig åndelig kirke vil bli oprettet

av sanne Jesus tilbedere — som forener alle raser, klasser og alder, ja alle kirkesamfunn. Disse kristne vil få det inderligste forhold og samfunn med hverandre og med Jesus på grunn av forfølgelsene. De vil vokse i åndelig styrke og ikke være opptatt av hvilken menighet man til­hører, men samle seg om Jesus og Hans gjenkomst. Denne hellige kirken vil oppstå nesten usynlig etter som forfølgel­sene øker. Den vil også nesten være radikal i sin evangeli­sering. Den vil ha overnaturlig kraft til å få evangeliet ut til alle verdenshjørner.

 

 

 

7. Forfølgelse av katolske karismatikere.

De katolske karismatikere vil oppleve den verste av alle forfølgelser. Den katolske kirke vil snart ikke godkjenne den karismatiske bevegelse. Vi vil snart få se at Paven vil ta en negativ holdning. Den karismatiske bevegelse i den ka­tolske kirke vil bli en så mektig trussel (fornektelse av Pavens autoritet og tilbedelse av Jomfru Maria) at den vil bli mot­sagt og forfulgt av andre katolikker. Katolske karismatikere opplever at de har mer kristen kjærlighet og åndelig felles­skap med protestanter, — de vil samles i en ånd om den herre Jesus Kristus, åndens fylde og Jesu snarlige komme.

 

Disse kristne vil bli kalt fornyede kristne istedenfor kato­likker. Fellesskapet av protestanter og katolikker vil være basert på Faderen og Sønnen, — ikke på tungetalen.

 

8. Forfølgelse gjennom massemedia.

Kristne radio- og TV-programmer vil bli angrepet, for­fulgt og tvunget vekk fra programmene av sataniske kref­ter. Det vil bli streng kontroll og sensur, slik at ingen pro­grammer blir sendt uten tillatelse. (Johs. 9,4)

 

Hit i nr. 3 - 2007

 

9. Forfølgelse fra Hollywood.

Filmer vil spotte og latterliggjøre Jesu blod, kirken og prestene. Moralødeleggende okkultisme og spådomskunst vil bli forherliget og vekke oppsikt. Evangeliske kirker og forkynnere vil bli spesielt angrepet.

 

10. Forfølgelse gjennom TV-shows:

Det vil bli blasfemi, forfølgelser og latterliggjøring av de kristne og alt som er hellig. De kristne vil bli latterliggjort på TV og radio. Djevelen vil herliggjøres og umoral florere.

 

11. Forfølgelse gjennom skatter.

Det vil starte som en vanlig eiendomsskatt, men vil øke inntil kirkene er kommet i en fortvilet økonomisk situasjon. Regjeringene vil ha et kvelertak på kirkene.

 

12. Undergravning av kristen undervisning.

Politisk forfølgelse, finansielle problemer, student urolig­heter og mangel på respekt for ledere, liberale og guds-fornektende lærere som undergraver troen. Vær forberedt på vanskelige tider både økonomisk og åndelig.

 

13. Jesusbevegelsen vil snu seg.

Det vil bli en revulosjonær Jesus bevegelse.

Jesus bevegelsen vil stagnere og dens udisiplinerte etter­følgere vil gå tilbake til sitt tidligere liv med stoff, sex, etc.

 

Fårene vil bli skilt fra geitene — Jesus bevegelsen vil bli upopulær. Verden vil vende seg mot Kristus og forakte Ham. Eks. Hosianna — korsfest Ham. Matt. 21,9. 27,20—23.

 

Den første Jesusbegeistring snudde seg. Den samme folkemengde som tilba Ham ved å rope Hosianna, ropte siden bort fra Ham, korsfest Ham. De vendte seg mot Ham! Unge djeveltilbedere i USA har allerede startet «hat Kristus klubber» i skolene som hater Kristus og undertrykker Hans folk. Bli rede til forfølgelsene! Vær rede til motstand og til å bli stenet. Matt. 5,10—12. Jesus-folket vil bli spyttet på, Biblene vil bli tatt vekk og revet i stykker. De vil bli kalt ved alle slags navn. Jesus-folket vil enten skrumpe inn og for­nekte troen, eller stå sterkt, og vitne mot all opposisjon.

 

14. Åndelig vekkelse bak jern- og bambusteppe.

Gud vil for en kort tid utgyde sin ånd over alt kjød, Ap.gj. 2,17. Japanske og Koreanske kristne vil dra inn i Kina, Vest Tyskere vil dra inn i Øst Tyskland o.s.v.

 

Men etter en kort periode med frihet og åndelig oppvekkelse vil dørene plutselig bli stengt, og disse nasjoner vil bli kastet inn i forfølgelser. Disse bevegelser har allerede startet og vil bli fullført i vår generasjon.

 

15. En løgnkrig mot enhver sann Herrens tjener.

Alle disse ting vil få sin oppfyllelse i denne generasjonen, selv om ikke alt skjer med engang. Satan vil bruke listige angrep på Herrens sanne evangeliske tjenere. Frekke grup­per vil lyve på sanne kristne, forkynnere og pastorer. Misun­nelige og grove baktalelser fra Helvedes huler vil komme i mot Herrens vitner og deres hustruer som er tro i mot Herren. Hver sann åndsfylt kristen, også tenåringer, vil bli angrepet av frekkheten med løgn og sladder. Legioner av løgnånder vil anklage de kristne: Åpenb. 12,10—11. Ver­dens ende er kommet over oss.

 

Når disse tegn begynner å skje da løft deres hoder, for forløsningen stunder til Luk. 21,28.

 

Hva kan vi gjøre?

Hvordan kan vi gjøre det vi egentlig er satt til å gjøre når så mange går i mot Herren og så mange prøvelser kommer i mot oss? Skal vi gi opp? Nei! Gud har alt under kontroll. All natur er under Hans kontroll.    Dette er fødsels — smerter som vil øke etterhvert som fødselen av Guds rike kommer nær. Job. 37,10—12. Job. 38,8—11. Frykt ikke naturkreftene.

 

Når naturen løper løpsk så si: Det er min Gud som taler, Han kaller og iverksetter. Så bli rede! Endog Satan er under Hans kontroll. Job. 1,6—12. Job. 2,1—6. Satan kan ikke besette en person, eller ta bort deres tro på Gud uten at de selv vil det. Jak. 4,7. 2 Tim. 1,7. Rom. 8,28.

 

Arbeidsledigheten vil tilta, dollaren synke i kurs, bedrage­rier, bestikkelser, inflasjon, krig o.s.v. må komme. Men alt er under Guds kontroll. Se opp! Gled deg! Bli lykkelig! Gud har fremdeles kontrollen! Fremtiden er under Hans kontroll. Nasjoner er som dråper i et spann. Esai. 40,15—17. Han teller fremdeles hårene på vårt hode. Han ser fremdeles spurven falle. Hans løfter er fremdeles sanne.

 

Frykt er blasfemi! Gud har alt under kontroll. Er vi rede til forfølgelse? Jesus kommer og Han setter sitt hus i stand. Er jeg rede?

 

Dette skrev David i 1973. Er dette en advarsel til oss mennesker, En advarsel til den troende til å være våkne, at man ikke skal frykte når man ser at det profetise ord går i oppfyllelse, nei det står løft da blikket, ja vårt håp ligger de framme,og ikke der bak. Vær beredt står det. Det skal også bli et sterkere skille mellom trossøken sier David, og det er riktig, man skiller seg ut i dag, og det blir sterkere og sterkere, Tidsånden lurer mange kristne i dag til å tro på sine egne tanker og tolkninger av det som står skrevet, det er gjerne ikke så nøye.

Mange kristne troende i dag trenger å vende om slik som jødene må gjøre.og man må selv ransake sitt eget hjerte, og jeg er heller ikke noe untak, for det er godt for hjertet å ransake sitt hjerte.

Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og beder og søker mitt åsyn og vender seg om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land."

 

En slik legedom trenger Norge idag.

mvh

Rune

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

La Gud sitt rike komme

Publisert rundt 6 år siden

her på jorden. Vi trenger ikke og frykte forfølgelse. Bibelen har klare beskjeder om hva vi kan forvente oss. En aktiv holdning gir håp og styrke, en negativ holdning skaper frykt og uro. Vi kan velge hvem vi vil omgås, men vi kan ikke dømme dem vi ikke vil omgå.

Å forberede seg skjer best ved å lese Gud sine ord. Det blir tøft å leve når verden "raser sammen foran våre øyne".

Vitenskapen kommer til kort, det blir andre verdier som betyr mer for oss.

Døden rammer hardt og brutalt. De som tror vil oppleve et evig liv.

Kriminelle, terrorister og gudløse blir bare "barnematen",  mot de naturlige kreftene som setter oss i spill. 

Gud hjelpe oss !

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
her på jorden. Vi trenger ikke og frykte forfølgelse. Bibelen har klare beskjeder om hva vi kan forvente oss. En aktiv holdning gir håp og styrke, en negativ holdning skaper frykt og uro. Vi kan velge hvem vi vil omgås, men vi kan ikke dømme dem vi ikke vil omgå.

Å forberede seg skjer best ved å lese Gud sine ord. Det blir tøft å leve når verden "raser sammen foran våre øyne".

Vitenskapen kommer til kort, det blir andre verdier som betyr mer for oss.

Døden rammer hardt og brutalt. De som tror vil oppleve et evig liv.

Kriminelle, terrorister og gudløse blir bare "barnematen", mot de naturlige kreftene som setter oss i spill.

Gud hjelpe oss !

Hei Tove 

Hva står det skrevet i Bibelen om den siste tiden

Bibelen taler at den siste tiden vi bære preg av akselernde naturkatastrofer. og det står om konkrete ting som kommer til å skje. Det skal komme jorskjelv, store jordskjelv, ødleggelse av luften og vannet, og menneskene skal rammes hardt av ommfattende sykdommer, alt dette kan man lese om i matt 24,29 åp 6,8,8, og ser man vidre så vil også den siste tiden bære preg av kriger og politiske uenigheter som fører til uroligheter.et annet tegn er jo den økende umoral blant meneskene også blant troende mennesker, spesielt i det sosiale livet. Tror at dette vil skje i deler av denne veden som kristn har dominert i lengere tid.. Bibele sier at ondksap og lovløshet skal ta overånd.2tess 2,7 mentaliteten blant folket vil endre seg , og det vil nok komme i opprør mt Gud lover og skaper ordningen, og dette vil nok virke ødleggende på menneskenes forhold til det sosiale livet.For da blir kjærligheten også kald, 2tim 3,1 matt 24 ,12 Samfunnet vil ikke være i stand til å demme opp overfor denne utviklingen. Det vil komme en forførelse over hele verden, og dette vil så åpne opp for at den personen som Bibelen kaller antikrist tilraner seg verdensomfattende makt. Mat 24. 3ff. 2 Tess 2. 7ff. 1 Tim 4. 1ff. Åp13. 1 ff.

I den siste tid skal det i tillegg skje et stort frafall blant dem som bekjenner seg som kristne. Mat 24. 10. Mennesker som bekjenner seg som kristne, vil ikke lenger tro på Bibelens lære, eller innrette sitt liv etter den. Man vil stå overfor en tenkning som preges av at Bibelens bud omtolkes og fratas sin gyldighet. Mat 24. 9. 10. 2 Tess 2. 9  12. Rom 2. 19 ff. Denne utviklingen ser ut til å skyldes at det skal fremstå mange såkalte falske profeter og hyrder i denne tiden. Altså, forkynnere og ledere, som nok gir seg ut for å representere Bibelens lære, men som i virkeligheten fører mennesker bort fra Bibelen. Bibelen legger ikke skjul på at mange av disse til og med skal gjøre under og tegn, og ved dette få oppmerksomhet og tillit. Denne tillit brukes imidlertid til å skaffe oppslutning om egen person, og til å utøve forvirrende og personsentrert virksomhet. Mat 24. 11. 2 Pet 2. 11.

Forfølgelse er allerede i full gang i enkelte land, der de dreper ca 70- til 80000 kristne hvert år begrunn av sin tro på Jesus.Så når myndighetene etter hvert gir etter for ondskapen som denne tidånden er. så vil man avkle kristenommen mer og mer i NORGE. Det er en del av forfølgelsen dette også Tove.man må ikke være blinde i dag og godta alt det som kommer.

MVH

Rune

Kommentar #3

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Skulle gjerne sett hvor du har dette tallet fra. Reuters melder at ca 2150 kristne ble drept for sin tro i 2013. Dette er selvfølgelig et alt for høyt tall, men alikevell forholdsvis beskjedent i forhold til andre grupper man kan sammenligne seg med. 

Ateisme feks kan man bli dømt til døden for i 13 land i 2013. 

Syria, Irak er de farligste landene for øyeblikket. Der har kristne og ateister en felles skjebne. De drepes for sin tro/mangel på tro. 

Noen mener at det er ca 2.2 milliarder kristne i verden. sannsynligheten far at en kristen blir drept for sin tro er da ca 1/1000.000. Som sagt alt for høyt, men ikke høyere en det som f eks er tilfellet for ateister. 

Lite tyder på at kristne blir forfulgt i utstragt grad. Unntaket er selvfølgelig IS som dreper alle som ikke tenker som dem. 

Sannheten er at verden faktisk gradvis blir et bedre sted, sikkert til iritasjon for den avdøde demagogen Wilkerson. 

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Skulle gjerne sett hvor du har dette tallet fra. Reuters melder at ca 2150 kristne ble drept for sin tro i 2013. Dette er selvfølgelig et alt for høyt tall, men alikevell forholdsvis beskjedent i forhold til andre grupper man kan sammenligne seg med. Ateisme feks kan man bli dømt til døden for i 13 land i 2013. Syria, Irak er de farligste landene for øyeblikket. Der har kristne og ateister en felles skjebne. De drepes for sin tro/mangel på tro. Noen mener at det er ca 2.2 milliarder kristne i verden. sannsynligheten far at en kristen blir drept for sin tro er da ca 1/1000.000. Som sagt alt for høyt, men ikke høyere en det som f eks er tilfellet for ateister. Lite tyder på at kristne blir forfulgt i utstragt grad. Unntaket er selvfølgelig IS som dreper alle som ikke tenker som dem. Sannheten er at verden faktisk gradvis blir et bedre sted, sikkert til iritasjon for den avdøde demagogen Wilkerson.

Hei Sverre

At 100.000 krist­ne hvert år blir drept er et tall som blir nevnt i mange sam­men­hen­ger. Sif­re­ne kom­mer fra Cen­ter for Study of Glo­bal Chris­tia­ni­ty (CSGC) ved Gor­don Con­well Theo­lo­gical Se­mi­na­ry i USA, som årlig reg­ner an­tall døde krist­ne i en rap­port.

Ser man bort fra of­re­ne i Kon­go­kri­gen blir det år­li­ge an­tal­let mar­ty­rer 10.000 - bare en tidel av CSGC`s be­reg­nin­ger.

Det er mange kristen som blir drept pågrunn av sin tro på Jesus, dette forteller litt om hvilket hat navnet Jesus har i mange land. Norge er jo fremdeles et trygt land å leve i. Sannheten er at umoralen blir strøre og større blant mennekene i dag, man tilater mer og man blir mere likegyldige over å gjøre det som er rett. Dette gjelder også mange kristne i dag, som lever slik som de uten tro.

mvh

Rune

Kommentar #5

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er mange kristen som blir drept pågrunn av sin tro på Jesus, dette forteller litt om hvilket hat navnet Jesus har i mange land. Norge er jo fremdeles et trygt land å leve i. Sannheten er at umoralen blir strøre og større blant mennekene i dag, man tilater mer og man blir mere likegyldige over å gjøre det som er rett. Dette gjelder også mange kristne i dag, som lever slik som de uten tro.

Alle kristne som blir drept drepes vel ikke for sin tro?

Om du skal summere de som drepes for sin tro så melder andre kilder at dette er i overkant av 2000. 

Ellers kom jeg ikke inn på linken du viste til, så fikk ikke sjekket den.

Fox News sier dette som sammsvarer med Reuters. 

http://www.foxnews.com/world/2014/01/12/christians-killed-for-faith-nearly-doubled-in-2013-group-finds/

Musa, according to the group, was one of 2,123 Christians killed last year due to their faith, compared to 1,201 in 2012. More than half of those reported killings (1,213) occurred in Syria, followed by Nigeria (612) and Pakistan (88).

Fryktlig at uskyldige kristne drepes. Men dette er også dessvere situasjonen for andre grupper som ateister og andre minoriteter. Beklagligvis

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fryktlig at uskyldige kristne drepes. Men dette er også dessvere situasjonen for andre grupper som ateister og andre minoriteter. Beklagligvis

Hei  Sverre

Ja det er trist og bekymringsfullt at man får lov til å ture fram på denne måten. Å ta liv av mennesker er uansett en forferdelig handling, men å drepe for at noen tror på Jesus eller ikke har tro på noen som helst. er en syk handling av ondskapsfulle mennsker.Menjeg tror nok at det skille mellom troende og ikke troende vil skille se kraftigt ut, når man blir pålagt dyrets merke, og dette er noe ikke kristne skal ta i mot.Da begyner vreden og trengselen mot de kristne på alvår.

mvh

Rune

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

For høye tall

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
At 100.000 krist­ne hvert år blir drept er et tall som blir nevnt i mange sam­men­hen­ger. Sif­re­ne kom­mer fra Cen­ter for Study of Glo­bal Chris­tia­ni­ty (CSGC) ved Gor­don Con­well Theo­lo­gical Se­mi­na­ry i USA, som årlig reg­ner an­tall døde krist­ne i en rap­port.

Ved en nærmere titt på grunnlaget som blir brukt for utregningene, fremkommer det at de aller fleste som regnes som martyrer er ofre for borgerkrigen i Kongo. Det er heller tvilsomt om det er rimelig å beskrive alle disse som martyrer for sin tro, når det ikke handler om en religionskrig.

Ser man bort fra ofrene i Kongokrigen blir det årlige antallet martyrer 10.000 – bare en tidel av CSGC`s beregninger.

I en fersk rapport fra Gospel for Asia angis det årlig 14.000 kristne martyrer i året.


Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er at verden faktisk gradvis blir et bedre sted, sikkert til iritasjon for den avdøde demagogen Wilkerson.

Og til irritasjon for de som tror at forfølgelse er en (nødvendig) del av "rett" kristen tro, fordi det står at "alle som vil leve gudfryktig, skal bli forfulgt". Problemet er da religionsfriheten, som gjør det straffbart å forfølge mennesker for deres tro.

Og dermed er det bare fantasien som setter grenser for hva som regnes som "forfølgelse". For forfølgelse og motstand vi ha.

 

Kommentar #9

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og dermed er det bare fantasien som setter grenser for hva som regnes som "forfølgelse". For forfølgelse og motstand må vi ha.

Ja, og stemmer ikke tallene så, manupilerer man litt med tallene. Det er jo dumt om noe skulle bli bedre i denne verden. 

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og til irritasjon for de som tror at forfølgelse er en (nødvendig) del av "rett" kristen tro, fordi det står at "alle som vil leve gudfryktig, skal bli forfulgt". Problemet er da religionsfriheten, som gjør det straffbart å forfølge mennesker for deres tro.

Og dermed er det bare fantasien som setter grenser for hva som regnes som "forfølgelse". For forfølgelse og motstand må vi ha.

Hei Anne

Det er Jesus som taler om forfølgelse, i endetiden, skal man tro på Jesu ord, eller skal man skvise de vekk? Jesus taler også em en trengsels tid verden ikke har sett makan til, dette gjelder også for mange troende. Hvilken trengsel er det snakk om? Eller skal man se forbi dette også fordi man ikke tror på det Jesus sier om endetiden?

Den Kristne ønsker ikke å ha forfølgelse, slipper man det så er det veldig godt, men det er snakk om pr i dag som gunnar skrev at ca 14000 kristen dør hvert år for sin tro, og disse blir forfulgt.

Da tenker jeg når dyrets merke blir satt i funksjon, dette er noe ikke en kristen kan ta, Da vil det virkelig bli vanskelig for kristen verden rundt, da blir de satt i fengsel torturert eller drept, fordi de nekter å mota dyrets merke, slik står det skrevet. men om man ikke tar Bibelen på alvor så vil man gjerne få seg en overaskelese på slutten.

mvh

Rune

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Den Kristne ønsker ikke å ha forfølgelse, slipper man det så er det veldig godt, men det er snakk om pr i dag som gunnar skrev at ca 14000 kristen dør hvert år for sin tro, og disse blir forfulgt

Du slipper nok det, så lenge du bor og lever i et land med religionsfrihet og lovfestet rett til å tro og mene det du vil.

Men det er lov å være pessimist. Kanskje nødvendig også, så en ikke kommer i skade for å ikke ta bibelen (eller nåtidens "profeter") på alvor...

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Du slipper nok det, så lenge du bor og lever i et land med religionsfrihet og lovfestet rett til å tro og mene det du vil.

Men det er lov å være pessimist. Kanskje nødvendig også, så en ikke kommer i skade for å ikke ta bibelen (eller nåtidens "profeter") på alvor...

Hei Anne

Hvor lenge har man den friheten i Norge, jeg synes at styresmaktene begynner å ta seg til rette med denne tidsånden vi lever i, vi må ikke være sløve for det som skjer rundt oss å ignonere det som kommer.

mvh

Rune

Kommentar #13

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Nå er det ikke tid til å være maktesløs

Publisert rundt 6 år siden

Ja, jeg er verken naiv eller "blind" for verdens utfordringer som du beskriver godt.

Jeg er oppvokst med en glad kristendom. Den har jeg tenkt å beholde uansett hva andre måtte overkjøre meg med.

Når alt annet svikter står Gud sine ord fast.

"Den som tror på meg skal leve om han enn dør".

At det foregår forfølgelse bør ingen forklare meg.

Det er merket på halsen min.

Noen tenker at vold og overgrep blir utløst i ekstraordinære stress situasjoner. Det er ikke tilfelle. Den blir raskt en stående trussel og en fast del av hverdagen og natten. Viljen til vold er et trekk ved personligheten når det førte slaget er falt.

Overgriperen (forfølgeren) spiller på medfølelsen hos andre.

Begrunnelsen står alltid i en sammenheng som oppfattes som kristen.

Alt settes inn i en ramme av synd og skyld. En gudegitt autoritet kontra underordning.

Sraffen tildeles i "Gud sitt navn"(tukt).

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Overgriperen (forfølgeren) spiller på medfølelsen hos andre.

Hei Tove

Dette budskapet fikk stanley Frodsham om edetiden, mye av det han beskriver kan man kjenne seg igjen i dag.

Forførende ånder

Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt.

Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk. Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg.

Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt.

Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet. La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen , da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg

Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mittfolk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”.

Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk.

Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi i Skriften. ”

Bli ikke forført

Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer

Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem.

Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg.

Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker. Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager.

Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme.

Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

I dag er det allerede mange krisne som er forført av en annen visdom en det Åndens visdom kom med, og som blir åpebart for her en som har oergitt sitt eget.

mvh

Rune

Kommentar #15

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Glad kristendom

Publisert rundt 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er oppvokst med en glad kristendom. Den har jeg tenkt å beholde uansett hva andre måtte overkjøre meg med.

Ja Tove, der finnes ingen annen virkelig kristendom enn glad kristendom. En "kristendom" som ikke er glad er ingen kristendom.

Og der finnes bare en sannhet, og det er Jesus.

Jesus representerer glad kristendom; ved tro, håp og kjærlighet.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Forfølgelse og forfølgelse...

Publisert rundt 6 år siden

Rune Staven:

Gud vil for en kort tid utgyde sin ånd over alt kjød, Ap.gj. 2,17. Japanske og Koreanske kristne vil dra inn i Kina, Vest Tyskere vil dra inn i Øst Tyskland o.s.v.
__________________________________________________

Må være en stund siden at dette ble diktet opp? Vest og Øst Tyskland er nå gjenforent for lenge siden! Hold dere langt unna slike dommedagsprofeter!

Jeg har aldri møtt en eneste ekte såmann (Matt.13.18: Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes - 37 «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen) - jeg har aldri sett ham, men jeg vet hvordan hans komme vil være. Så dette tullet om forfølgelse, er jo bare tull så lenge såkornet ikke er sådd?


Så hør nå hvordan ”lignelsen om såmannen” skal tydes: 19 Hver gang noen hører ordet om ”riket” og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet

Så gå og lær hva ordet om riket betyr! - Jesus forklarer oss lignelsen om ugresset fra Matt.13.:

Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugresset er den ondes barn. (Starten for forfølgelsen) - Hver gang noen hører ordet om "riket" og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien. Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra.
La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme*og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.
(2.Tess.2.2-3- * Hver gang noen hører ordet om "riket" og ikke skjønner det, kommer den onde og røver ...)

Så hvorfor spekulere i forfølgelse hver dag, hvis du ikke forstår lignelsen om ”riket”?*

(Dan.5.26: Og dette er tydningen av ordene: Mene – talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det.27 Tekel – veid. Du er veid på vekten og funnet for lett.28 Peres – delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og perserne.» - Dan.10.13)

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere