Ståle Halsne

50

Er vårt verdiløse samfunn levedyktig?

Kan et samfunn eksistere uten felles verdier? Er verdier viktige for at samfunnet vårt skal fungere, skape identitet og kultur?

Publisert: 18. mar 2014

Norge er et velfungerende land. Men hvorfor klarer vi ikke å samles om felles verdier? For de verdiene Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet engang etter 22. juli presenterte som våre norske verdier (1) er ikke verdier. Og dette er viktig at vi forstår etter hvert, for nå er Erna Solberg i ferd med å ta i bruk de samme «verdiene» (2), og da er det på tide at vi får sagt det engang for alle: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og likeverd er ikke verdier. De er samfunnsordninger. Styreformer. De er tomme begreper som må fylles med noe for at de skal ha betydning. De må fylles med det som virkelig er «verdier».

Verdier beskriver hva som preger oss. De beskriver hvordan vi er og vil være. Verdier må ikke tas for gitt, men må kommuniseres på en slik måte at folk har en bevissthet om dem og tar dem inn i sitt eget liv. Da fungerer de som lim, og vil være med på å skape en felles identitet. Verdier skaper også normer i forhold til hvordan vi opptrer sammen. Og – verdiene våre former og definerer vår kultur, og forebygger ukultur.

Når daværende kulturminister, Hadia Tadjik, i desember 2012 fikk spørsmål om hva som er norsk kultur (3), klarte hun selvfølgelig ikke svare annet enn pinnekjøtt og kålrabistappe. Men vi kunne spurt hvem som helst, og vi hadde ikke fått noe bedre svar. Hverken Christian Tybring-Gjedde eller Siv Jensen klarte å svare de heller. Og hvorfor ikke? Fordi vi ikke har noen felles verdier som definerer vår kultur. Vi har ikke noe som definerer vår felles identitet. Kjell Magne Bondevik gjorde et forsøk med sin verdikommisjon i 1998 (4), uten at det førte til at vi kom frem til hva som er våre felles verdier. Årsakene til det kan være mange, men først og fremst hadde ikke kommisjonen mandat til nettopp å finne frem til og definere våre felles verdier.

Hvorfor er det slik? La oss se på to begreper som har vært brukt mye av våre politikere de siste årene og som har betydning når vi diskuterer dette;

Det første er begrepet multikulturalisme. Hva er multikulturalismen bygget på? Den er bygget på at alle kulturer i prinsippet er like gode. Ingen kultur kan vurderes høyere enn andre kulturer. Følgelig vil dette føre til at et samfunn vil måtte avvise troen på en felles objektiv sannhet, simpelthen fordi alt er i prinsippet like sant. Vi får et samfunn preget av moralsk relativisme.

Når vi da ønsker å definere våre felles verdier for vårt samfunn får vi det ikke til, uten at vi ekskluderer noen. Og siden det multikulturelle samfunnet ikke kan ekskludere andre kulturer, velger vi oss verdier som ikke er verdier, slik at vi ikke ekskluderer. Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og likeverd ekskluderer ikke. De er tomme begreper.

Det andre begrepet er individualisme. Store Norske Leksikon definerer individualisme som etiske teorier som tillegger enkeltmennesket moralsk verdi fremfor staten eller det kollektive. (5) På Wikipedia leser vi at individualismen ser på hensynet til individets frihet som viktigere enn hensynet til fellesskapet. (6) I et individualistisk samfunn forlater vi tanken om at det finnes noe som er større enn, og utenom oss selv. Vi er selv i sentrum for alt. Da vil det være vanskelig, for ikke å si umulig, å finne frem til felles verdier for fellesskapet siden hensynet til individet står sterkere enn nettopp fellesskapet. Som ved multikulturalismen blir alt preget av moralsk relativisme. Det som er riktig for meg trenger ikke å være riktig for deg.

Så kan man spørre; er dette viktig? Må vi ha felles verdier? Det er viktig å si at vi her ikke snakker om hvilke verdier du og jeg står for som privatpersoner, eller som del av et mindre fellesskap. Vi snakker om hva som skal være våre verdier på et nasjonalt plan. Hva det er som skal prege Norge som nasjon. Jens Stoltenberg sa følgende 22. juli 2013 under minnemarkeringen for 22. juli (8);

«Våre verdier er vårt sterkeste vern mot vold og terror.»

Den franske politiske teoretikeren, Alexis de Tocqueville, skrev etter sitt besøk i USA i 1832 at (9):

«Det er lett å se at et samfunn ikke kan trives hvis dets borgere ikke har en felles tro å samles om, ja, det vil ikke engang kunne eksistere. (…) For at man kan tale om et samfunn, og for at dette samfunnet skal trives, må alle borgerne alltid kunne samles om visse grunnleggende idéer, og dette er umulig hvis ikke den enkelte iblant henter sine meninger fra en felles kilde og godtar atskillige ferdige oppfatninger.»

Stoltenberg er ikke i tvil, men det er vanskelig å vite om han snakker om våre verdier som nasjon. Tocqueville er ikke i tvil, og går mye lenger enn Stoltenberg når han hevder at uten en felles tro, idegrunnlag og samvirke finnes det ikke noe samfunn. Uten lim vil det vil gå i oppløsning av seg selv. Vi ser tendensene best når vi som samfunn står overfor store etiske dilemmaer. Vi har ikke noen referanseramme og prøve dilemmaene mot. Vi har ikke noen definerte verdier som sier oss hva som skal prege samfunnet vårt. Resultatet hver eneste gang er en opprivende debatt hvor personlige og partipolitiske argumenter kastes mot hverandre. Prinsippet om at flertallet skal bestemme blir til et flertallstyrrani hvor etiske problemstillinger ikke har større moralsk dybde enn hva flertallet bestemmer at de har. De blir ikke prøvd mot et sett av verdier, men utelukkende mot en opptelling av massenes stemmer.

Vi er et velfungerende land. Men vil vi fortsette å være det uten et sett med felles verdier? Dersom alt er relativt, og vi ikke ser på vår egen kultur som høyere enn andre kulturer, ja når vi til og med ikke vet hva vår egen kultur er, vil alt endres. Etikk og moral vil flyte, og det vi holder som sant og riktig i dag vil være galt i morgen. Vi havner i kulturrelativismens bakevje hvor vi ikke er i stand til å skille mellom det som er riktig og det som er galt. Da hjelper ikke rettsstat, demokrati, menneskerettigheter og likeverd. De er bare tomme begreper vi er ute av stand til å fylle.

 (1) http://www.arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Partiet/Uttalelse-OEkt-engasjement-mer-demokrati

(2) http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/regjeringens-tiltredelseserklaring/regjeringen-erna-solberg-16102013---/tiltredelseserklaring-fra-regjeringen-so.html?id=744122

(3) http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tybring-Gjedde-ikke-beroliget-av-at-Tajik-hyllet-mors-pinnekjott-7082566.html#.UxBKQ3mPJaQ

(4) http://no.wikipedia.org/wiki/Verdikommisjonen

(5) http://snl.no/individualisme

(6) http://no.wikipedia.org/wiki/Individualisme

(8) http://www.vl.no/samfunn/stoltenberg-verdier-sterkeste-vern-mot-terror/

(9) http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread462384/

En forkortet versjon av innlegget ble publisert i avisen Dagen 10. mars. d.å.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Verdier eller samfunnsordninger

Publisert nesten 7 år siden

Det virker som om samfunnsordningene du siterer vil komme til å overta som verdier, for at alle skal måtte kunne gå i takt.

Religiøs overbevisning er steiner i maskineriet, slik som vi ser av reservasjonsdebatten og debatten om likekjønnet ekteskapsinngåelse i den norske kirke. Alt skal være like bra, kom bare ikke å si noe annet. Den er som en slags kollektiv lov, som er nærmest totalitær av natur.

Kommentar #2

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Norsk kultur har ikke oppstått tilfeldig, men som et resultat av generasjoners prøving og feiling av hva som fungerer best i praksis ut fra de forutsetninger vi har for å leve her. F.eks. teigblandingssystemet og tunene var fra middelalderen den mest hensiktsmessige måten for mennesker å organisere landbrukssamfunn, og så vokste det naturlig frem et verdisett som ivaretok denne tenkemåten. Med teknologi, industrialisering og påfølgende samfunnsendringer fulgte også nye verdier, fordi de gamle var blitt uhensiktsmessige. Når ressursene tar slutt og forbrukssamfunnet bryter sammen vil det være hensiktsmessig og nødvendig å samle seg om felles verdier igjen. Så får vi bare leve med at det for en stund fremover er "alle mot alle". Det er en naturlig utvikling, det må gå ned før det kan gå opp.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Vi har ikke et verdiløst samfunn, nordmenn er til tross for ulikheter fortsatt svært homogene. Konservative kristne verdier har blitt erstattet med liberale verdier som respekterer forskjeller, og det ser ut til å være sterke og samlende verdier.

Slik sett blir konservative kristne som ikke respekterer individet de som skiller seg fra de felles verdier.

Nå er ikke det et problem, et samfunn som er helt homogent og "harmonisk" blir blodfattig, vi er avhengig av en balanse mellom harmoni og kaos.

Kommentar #4

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
De er samfunnsordninger. Styreformer. De er tomme begreper som må fylles med noe for at de skal ha betydning. De må fylles med det som virkelig er «verdier».

Verdier beskriver hva som preger oss. De beskriver hvordan vi er og vil være. Verdier må ikke tas for gitt, men må kommuniseres på en slik måte at folk har en bevissthet om dem og tar dem inn i sitt eget liv. Da fungerer de som lim, og vil være med på å skape en felles identitet. Verdier skaper også normer i forhold til hvordan vi opptrer sammen. Og – verdiene våre former og definerer vår kultur, og forebygger ukultur.

Hva er det oppi her du mener er gode verdier da? Hva er det du mener begrepene må fylles med? Og hvordan har du tenkt at man skal gjennomføre det? Er felles identitet en verdi? Hva da med de som ikke føler seg som en del av denne identiteten? 

Mennesket er et sosialt vesen, det er derfor vi danner samfunn på den måten vi gjør. Men dannelsen av sterke samfunn kommer med en pris, og det er spenningen mellom inn-gruppen og ut-gruppene. Og prisen betales da av de som tilhører ut-gruppene. 

Kanskje er raushet ovenfor mennesker uten de samme tanker og meninger som oss selv en verdi i seg selv? 

Kommentar #5

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik sett blir konservative kristne som ikke respekterer individet de som skiller seg fra de felles verdier.

Heller er det vel ikke liberale samfunn som forlanger at folk går i takt......

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Heller er det vel ikke liberale samfunn som forlanger at folk går i takt......

Nei, og det er som sagt ikke et problem at vi har grupper slik som konservative kristne som skiller seg ut fra flertallet, da liberale verdier ikke bare rommer men verdsetter ullikheter.

Kommentar #7

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Hvor skjer det mht. nasjoner ?

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
da liberale verdier ikke bare rommer men verdsetter ullikheter.

Er ikke landene i Europa nettopp i ferd med å miste sine særpreg og kulturelle ulikheter ? Beklager, men dette ser jeg ikke. 

Og hvorfor kan ikke konservative kristne verdsette ulikheter, - kanskje er det nettopp hva de gjør, men ser litt lenger ? 

Jeg vil ellers få takke Halsne for et bra innlegg, - at enkelte ikke skjønner, er jo ikke hans feil, men kanskje det vil bli et større problem etterhvert som flerkulturen utvikler seg. I England og Tyskland har det kommet lenger, og noen av oss husker at både Merkel og Cameron gikk til skrittet og erklære multikulturen død, - i fellesskap.

Jeg svipper av og til innom ulike blogger som følger med i inn og utland, og fant nettopp denne historien om en amerikansk student som nylig ble brutalt banket opp på gaten i London av en muslimsk gjeng for å ha drikket øl. Sikkerhetsanalytikeren til Clarion Project, en organisasjon som motarbeider radikal islam, Ryan Mauro, forklarer at det brutale angrepet må sees i sammenheng med økende antallet islamske grupper som patruljerer i gatene i London for å tvinge folk til å holde seg til muslimske sharialover. Vi har hørt om slikt i Norge og.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Det andre begrepet er individualisme. Store Norske Leksikon definerer individualisme som etiske teorier som tillegger enkeltmennesket moralsk verdi fremfor staten eller det kollektive. (5) På Wikipedia leser vi at individualismen ser på hensynet til individets frihet som viktigere enn hensynet til fellesskapet.

Hva er verdien av et samfunn, dersom det ikke tjener individene?

>6) I et individualistisk samfunn forlater vi tanken om at det finnes noe som er større enn, og utenom oss selv. Vi er selv i sentrum for alt. 

Dette er uriktig. Dersom vi respekterer individene, så respekterer vi alle individer, ikke bare oss selv. Vi er automatisk et samfunn, og ingen i sentrum (av denne årsak).

>Da vil det være vanskelig, for ikke å si umulig, å finne frem til felles verdier for fellesskapet siden hensynet til individet står sterkere enn nettopp fellesskapet. 

Den felles verdien, de felles verdier, ligger i ta vare på alle individer. 

>Som ved multikulturalismen blir alt preget av moralsk relativisme. Det som er riktig for meg trenger ikke å være riktig for deg.

Stikk motsatt. Alle individer har de samme grunnleggende rettigheter. Rett for meg kan ikke gå på bekostning av rett for deg. 

Det er langt mer problematisk når ideologier som fellesskapet fremheves som et mål i seg selv. Da er det fort gjort å tråkke på noen individer til flertallets beste. Dette har historien vist gang på gang, når store politiske eller religiøse ideologier settes foran menneskene, og dette medfører kriger og massedrap.

NB! Klok av skade må jeg legge til at det jeg skriver her ikke er liberalisme, anarkisme eller liknende. Jeg er ikke på noen måte imot et samfunn, lover og regler. Men samfunnet og dets regler må tjene individet. Samfunnet har ikke egenverdi, men verdi for menneskenene.

Kommentar #9

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Kort kommentar

Publisert nesten 7 år siden

Poenget med mitt innlegg er ikke å definere hva som evt. skal være våre verdier. Jeg stiller spørsmålet med hvorvidt det har betydning at vi ikke har verdier. Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og likeverd er ikke verdier. De er samfunnsordninger. Ellers viser jo debatten som oppsto rundt vår kultur som en følge av Tybring-Gjeddes spørsmål til Tadjik at vi ikke har noen verdier.

Det er også pussig at de fleste i denne tråden som ikke ønsker snakk om noe felles verdier, gjennom sin argumentasjon forfekter nettopp; felles verdier.

Atle Pedersen forsøker å imøtegå mine påstander, men når ikke dypt nok. Til slutt konkluderer Pedersen med følgende påstand; "Samfunnet har ikke egenverdi, men verdi for menneskenene.", og viser med det at han ikke har forstått hva jeg snakker om. Jeg snakker ikke om "verdi" som i verdi som kan måles i en størrelse (f. eks. kroner). Pedersen må lese følgende avsnitt om igjen;

Verdier beskriver hva som preger oss. De beskriver hvordan vi er og vil være. Verdier må ikke tas for gitt, men må kommuniseres på en slik måte at folk har en bevissthet om dem og tar dem inn i sitt eget liv. Da fungerer de som lim, og vil være med på å skape en felles identitet. Verdier skaper også normer i forhold til hvordan vi opptrer sammen. Og – verdiene våre former og definerer vår kultur, og forebygger ukultur.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og likeverd er ikke verdier.

Likeverd er en verdi, og vi har demokrati, rettsstat og menneskerettigheter som en konsekvens av verdier.

Jeg vil nå hevde at det er du som ikke vet hva verdier er, jeg ville gjette at du mener verdier tilhører kristendommen.

Jeg ønsker nå å møte mennesker som likeverdige, som autonome mennesker som selv kan styre eget liv, jeg ønsker å gi alle like rettigheter.

Noen tenker at frihet og selvstendighet er det samme som egoisme eller hedoisme, et fravær av verdier, det er feil. Det er konkrete håndfaste verdier som fremmer gode samfunn.

Kommentar #11

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Kan det være så vanskelig...?

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Likeverd er en verdi, og vi har demokrati, rettsstat og menneskerettigheter som en konsekvens av verdier.

Jeg vil nå hevde at det er du som ikke vet hva verdier er, jeg ville gjette at du mener verdier tilhører kristendommen.

Jeg ønsker nå å møte mennesker som likeverdige, som autonome mennesker som selv kan styre eget liv, jeg ønsker å gi alle like rettigheter.

Noen tenker at frihet og selvstendighet er det samme som egoisme eller hedoisme, et fravær av verdier, det er feil. Det er konkrete håndfaste verdier som fremmer gode samfunn.

Ja, det er riktig at vi har styreformer som en konsekvens av verdier. Men hvilke da? Du sier i siste avsnitt at konkrete håndfaste verdier fremmer gode samfunn. Men hvilke da? Det er jo nettopp dette jeg etterlyser...? Om de er håndfaste, hvorfor klarer ikke Stoltenberg, Tajik, Jensen eller Tybring-Gjedde å sette ord på dem?

Avsnitt nummer 2 er svært avslørende for deg selv, Christiansen. Om du ikke kan diskutere med meg fordi du lukter "kristenmannsblod" er det synd, men det sier egentlig mest om deg.

Igjen; det er besynderlig at man ønsker og snakker fint om verdier, men evner ikke se problemstillingen i innlegget mitt.

Kommentar #12

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Atle Pedersen forsøker å imøtegå mine påstander, men når ikke dypt nok. Til slutt konkluderer Pedersen med følgende påstand; "Samfunnet har ikke egenverdi, men verdi for menneskenene.", og viser med det at han ikke har forstått hva jeg snakker om. Jeg snakker ikke om "verdi" som i verdi som kan måles i en størrelse (f. eks. kroner). Pedersen må lese følgende avsnitt om igjen;Jeg snakker heller ikke om «"verdi" som i verdi som kan måles i en størrelse (f. eks. kroner).», men om hvorfor vi har et fellesskap i utgangspunktet.

Man bør være forsiktig med å hevde andre ikke forstår når en selv ikke følger et argument.

Jeg registrerer også at du ignorerer hoveddelen av kommentaren min.

Angående hovedtemaet ditt:

>Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og likeverd er ikke verdier. De er samfunnsordninger.

Samfunnsordninger, inkludert fellesskapet, eksisterer for å beskytte verdier. I bunn finnes noen grunnleggende verdier som vi må hegne om. Disse er subjektive og valgte. For min del dreier det seg om sympati og empati med alle menneskers, alle individers, grunnleggende behov og rettigheter. FNs menneskerettighetserklæring erkjenner disse grunnleggende verdiene ved å erklære dem som rettigheter og søke å besktte disse.

Demokrati, rettsstat og fellesskap er ordninger som også har som formål å erkjenne og beskytte mer grunnleggende verdier.

Noen ganger løftes slik ordninger til å bli en verdi i seg selv. For eksempel "fellesskapet". Da har man etter min mening mistet av synet fellesskapets formål, som er å beskytte og tjene noe underliggende grunnleggende verdier. Det er etter min mening en falsk verdi å idealisere fellesskapet. Som begrunnet ovenfor.Kommentar #13

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Sannelig, det er visst så vanskelig!

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Demokrati, rettsstat og fellesskap er ordninger som også har som formål å erkjenne og beskytte mer grunnleggende verdier.

Jeg forstår deg ikke, Pedersen. Enkelt og greit. Du snakker i vei om samfunnsordninger, verdier, behov og rettigheter, uten å ta tak i det jeg problematiserer.

Det siterte viser med all tydelighet at vi snakker forbi hverandre. Du mener at styreformer erkjenner og beskytter mer grunnleggende verdier. Det har ikke jeg nektet for. Jeg etterlyser nemlig de grunnleggende verdiene.

Jeg ser ikke vitsen med å fortsette denne gangen rundt grøten. At jeg også ikke skal ha sett hoveddelen i kommentaren din får jeg ta til orientering. Jeg aner ikke hva hoveddelen din var engang. Men det føyer seg vel fint inn i rekken av hva jeg ikke forstår, og da velger jeg å følge ditt råd om å være forsiktig, Pedersen.

For ordens skyld: jeg er ikke ute etter samfunnets egenverdi. Jeg er ute etter hvilke verdier vi som samfunn skal preges av. Jeg forventer ikke at dette får betydning for videre argumentasjon, Pedersen. Vi slutter bare her. Takk skal du ha!

Kommentar #14

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg etterlyser nemlig de grunnleggende verdiene.

I #9 skrev du "Poenget med mitt innlegg er ikke å definere hva som evt. skal være våre verdier."

> Jeg aner ikke hva hoveddelen din var engang.

Det tror jeg må stå mer på vilje enn evne. Men det var altså om individualisme, og hva det innebærer. Og om du ser på slutten av #12 ser du at jeg knytter dette opp mot grunnleggende verdier. «For min del dreier det seg om sympati og empati med alle menneskers, alle individers, grunnleggende behov og rettigheter.» Altså det du nå hevder du etterlyser, men som jeg ikke utdypet fordi du i #9 sa du ikke etterspurte disse.

>For ordens skyld: jeg er ikke ute etter samfunnets egenverdi. Jeg er ute etter hvilke verdier vi som samfunn skal preges av. Jeg forventer ikke at dette får betydning for videre argumentasjon, Pedersen. Vi slutter bare her. Takk skal du ha!

Det har jeg altså skrevet litt om i #12. Men du står fritt til å ta tak i det eller ikke.

Kommentar #15

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Igjen; det er besynderlig at man ønsker og snakker fint om verdier, men evner ikke se problemstillingen i innlegget mitt.

Det er fordi problemstillingen er en stråmann. Det burde ikke være noen overraskelse at en som ikke er enig i at vi har et verdiløst samfunn ikke vil debattere "vårt verdiløse samfunn".  Hvis du har til hensikt å debattere "verdier som ikke samsvarer med mine" så får du skrive det. 

Kommentar #16

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

@ Ripe

Publisert nesten 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Det er fordi problemstillingen er en stråmann. Det burde ikke være noen overraskelse at en som ikke er enig i at vi har et verdiløst samfunn ikke vil debattere "vårt verdiløse samfunn". Hvis du har til hensikt å debattere "verdier som ikke samsvarer med mine" så får du skrive det.

Spørsmål 1;
Hva er våre felles verdier?

Spørsmål 2;
Hvorfor evner ikke våre mest sentrale politikere sette ord på disse?

Jeg sier ikke at Ripe og andre ikke har verdier. Jeg sier ikke at bedriften Ripe arbeider i ikke har verdier. Jeg sier at vi som samfunn, ikke har felles verdier. De er ikke definer! Kan du se forskjellen?

Kommentar #17

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men du står fritt til å ta tak i det eller ikke.

Takk!

Kommentar #18

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Spørsmål 1;
Hva er våre felles verdier?

Spørsmål 2;
Hvorfor evner ikke våre mest sentrale politikere sette ord på disse?

Jeg sier ikke at Ripe og andre ikke har verdier. Jeg sier ikke at bedriften Ripe arbeider i ikke har verdier. Jeg sier at vi som samfunn, ikke har felles verdier. De er ikke definer! Kan du se forskjellen?

Hvilke samfunn vil du si har slike klart definerte verdier? Hvem bestemmer hvilke de er? Hvordan identifiserer vi verdier fra ikke-verdier, etter din mening?

Jeg spør for å få mer kjøtt på diskusjonen, for å si det slik. 

Kommentar #19

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Hvilke samfunn vil du si har slike klart definerte verdier? Hvem bestemmer hvilke de er?

Mange mindre fellesskap definerer sine verdier. Altså hva som skal prege dem. Dette kan være alt fra bedrifter til foreninger og lag.

Som nasjon bør vi, etter min mening, også være opptatt av det. Fordi verdier former kulturen vår.

Det rare er jo at politikerne våre er opptatt av verdiene til vår nasjon. Stoltenberg hevder jo til og med at de forebygger terror. Men hva er verdiene våre? Styreformer er som sagt ikke verdier.

Kommentar #20

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Mange mindre fellesskap definerer sine verdier. Altså hva som skal prege dem. Dette kan være alt fra bedrifter til foreninger og lag.

Som nasjon bør vi, etter min mening, også være opptatt av det. Fordi verdier former kulturen vår.

Det rare er jo at politikerne våre er opptatt av verdiene til vår nasjon. Stoltenberg hevder jo til og med at de forebygger terror. Men hva er verdiene våre? Styreformer er som sagt ikke verdier.

Da ble det mye lettere å skjønne hva du vil ta opp. Takk. 

Det er jo selvfølgelig noe å tenke over, uansett hvilke verdier man selv setter høyt. Jeg kan se en hel del problemer med det, men også fordeler, bare man finner gode løsninger på de problemene. 

Et mer umiddelbart prosjekt, slik jeg ser det, er å identifisere de grunnleggende holdninger og verdier som allerede ligger til grunn for det samfunnet vi har idag. 

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er riktig at vi har styreformer som en konsekvens av verdier. Men hvilke da? Du sier i siste avsnitt at konkrete håndfaste verdier fremmer gode samfunn. Men hvilke da? Det er jo nettopp dette jeg etterlyser...? Om de er håndfaste, hvorfor klarer ikke Stoltenberg, Tajik, Jensen eller Tybring-Gjedde å sette ord på dem

Respekten for liv, respekt for egenverd, respekt for autonomi, respekt for likeverd.. Altså det som gjør at vi aksepterer både Stoltenberg og Tybring-Gjeddes rett til å være så ulike de er men med samme rettigheter.

Kommentar #22

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Respekten for liv, respekt for egenverd, respekt for autonomi, respekt for likeverd..

Hva med bare respekt? Respekt krever likeverd, autonomi, og egenverd. 

Kommentar #23

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Et mer umiddelbart prosjekt, slik jeg ser det, er å identifisere de grunnleggende holdninger og verdier som allerede ligger til grunn for det samfunnet vi har idag.

Om du studerer grunnlov og menneskerettigheter, så har du et godt grunnlag for å forstå hvilke verdier vårt samfunn hegner om.

Men nå er nok ikke dette så entydig og veldefinert. Det er en ganske tydelig kjerne, men utenpå denne er det visse variasjoner og uklarheter. Men slik må det være med noe som i utgangspunktet er subjektivt og samtidig skal gjelde en hel nasjon.

Kommentar #24

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Om du studerer grunnlov og menneskerettigheter, så har du et godt grunnlag for å forstå hvilke verdier vårt samfunn hegner om.

Men nå er nok ikke dette så entydig og veldefinert. Det er en ganske tydelig kjerne, men utenpå denne er det visse variasjoner og uklarheter. Men slik må det være med noe som i utgangspunktet er subjektivt og samtidig skal gjelde en hel nasjon.

Ja, skal man identifisere verdier som er så allmenngyldige som mulig, må de også være så entydige som mulig, og så få som mulig. Men ikke færre. 

Kommentar #25

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Ja, skal man identifisere verdier som er så allmenngyldige som mulig, må de også være så entydige som mulig, og så få som mulig. Men ikke færre.

For en gangs skyld helt enig.

Men fra et grunnleggende verdisett kan man utlede en del sekundære verdier, slik som demokrati. Demokrati er både en verdi utledet av individets frihet, som er en grunnleggende verdi, og en styringsform som søker å ta vare på denne verdien. 

Kommentar #26

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Mange mindre fellesskap definerer sine verdier. Altså hva som skal prege dem. Dette kan være alt fra bedrifter til foreninger og lag.

Som nasjon bør vi, etter min mening, også være opptatt av det. Fordi verdier former kulturen vår.

Blir litt usikker på hva du mener her. Mener du at samfunnet (underforstått Norge) skal ha verdier slik som vi ser det i bedrifter, foreninger og lag? 

Jeg er enig i at verdier former kulturen i bedrifter, foreninger og lag men er usikker på om dette er noe Norge som samfunn skal ha som noe målsetning å utarbeide.

Norge er en legal struktur som gjennom nettopp denne legale strukturen og den styringsformen vi har valgt, gjenspeiler den kulturen som vi som individer av dette samfunnet står for.

Å kreve at Norge som samfunn eksplisitt definerer sin kultur høres for meg søkt ut. Norge som begrep har ingen mening i forhold til å definere kultur av den grunn at individene som fyller Norge som legal struktur er mye mer enn denne legale strukturen.

Kommentar #27

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Hva med bare respekt? Respekt krever likeverd, autonomi, og egenverd.

Works for me.

Kommentar #28

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men fra et grunnleggende verdisett kan man utlede en del sekundære verdier, slik som demokrati. Demokrati er både en verdi utledet av individets frihet, som er en grunnleggende verdi, og en styringsform som søker å ta vare på denne verdien.

Det er heller ingen grunn til å postulere at disse verdiene skal være spesifikt norske. Slike finnes ikke. Gode verdier gjelder for alle mennesker, ikke bare for en spesifikk nasjon. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere