Elisabeth Aukrust

4

Reservasjon og nyanser

Publisert: 22. feb 2014

Den siste tiden har det vært en intens debatt både nasjonalt og lokalt omkring reservasjonsadgang mot henvisning til abort for fastleger, og i Bærum har Arbeiderpartiet fremmet et interpellasjonsforslag i kommunestyret mot en slik reservasjonsmulighet.

 

I reservasjonsdebatten har det fra mange hold vært liten forståelse for de fastlegene som opplever det å henvise kvinner til abort som et samvittighetsspørsmål.

Mange tror at det å gi leger reservasjonsadgang vil innskrenke kvinnenes rettigheter og muligheter til å ta abort. Mange har også inntrykk av at leger med reservasjonsstandpunkt ikke ønsker å gjøre jobben sin, at de ikke ønsker å snakke med kvinner som vurderer abort og at de er moralsk fordømmende overfor dem. Ingen av delene stemmer med virkeligheten. Mitt inntrykk er at reservasjonsleger tvert imot ønsker å snakke med kvinner som vurderer abort. De fleste leger synes at disse samtalene er meget viktige og verdifulle. Det å ha en mening omkring abort eller ha et reservasjonsønske er ikke ensbetydende med å være moralsk fordømmende overfor kvinner som velger dette.

 

Det er slik at noen kvinner er fullt overbevist om at de vil ta abort. Likevel er nok ikke det tilfelle for flertallet av kvinner som er usikre på sitt svangerskap. De er ofte ambivalente, fordi de føler at det er et vanskelig valg.De som ikke er sikre på hva de vil gjøretrenger en åpen, respektfull og ærlig samtale med utgangspunkt i sine egne tanker og behov,for å komme frem til et veloverveiet valg. Derfor er det viktig at vi har leger som er villige til å bruke tid med kvinner som står i en så krevende valgsituasjon som spørsmålet om abort er. Det blir mangelfullt hvis en samtale med en kvinne i den situasjonen blir redusert til en rask henvisning. Dette kan gi en sterk føring for henne som kanskje egentlig ønsker hjelp til å reflektere over valget. Det er altså viktig at det er kvinnen selv som tar det endelige valget uten press i noen retning.

 

Det kvinner som vurderer abort ønsker og trenger, er en god samtale med en lege, som møter dem og hjelper dem videre. De trenger formelt ikke en henvisning til gynekologisk poliklinikk. Den viktige legejobben i denne situasjonen er altså å ha en god samtale med kvinnen, og gi henne informasjon om hva hun skal gjøre videre hvis hun ønsker å ta abort, mens selve henvisningen ikke er nødvendig for at kvinnen skal kunne ta abort. I følge abortforskriftens §1 skal kvinner kunne henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra lege.Det fungerer allerede slik ved Bærum sykehus og ved flere sykehus i Oslo; at kvinnen selv kan ringe til gynekologisk poliklinikk og avtale time for abortsamtale, med eller uten henvisning fra sin lege. Det er en god løsning, som kan tas i bruk ved alle sykehusi Norge.

 

Problemet for de fleste leger med et reservasjonssynspunkt er ikke samtalen med kvinnene, men oppstår ved at de må gi kvinnene en henvisning til abort på slutten av konsultasjonen. En løsning på dette kan være å implementere fullt ut det fritaket fra henvisning som allerede ligger i abortloven. 

 

Spørsmålet om reservasjonsadgang er uansett prinsipielt, og dreier seg også om annet enn abort. Spesielt er det viktig i liv-død-spørsmål, og hvis aktiv dødshjelp skulle bli tillatt, vil nok de aller fleste mene at helsepersonell må få reservere seg mot befatning med dette. Samvittighetsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet, og respekten for den er et kjennetegn på et fritt og demokratisk samfunn, mens totalitære samfunn preges av flertallsdiktatur. La oss finne løsninger som ivaretar både pasientenes rettigheter og samvittighetsfriheten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere