Kjersti Toppe

16

Balansert forslag om reservasjon

Derfor meiner eg at regjeringa sitt høyringsforslag om reservasjonsmuligheit, ikkje reservasjonsrett, er eit balansert forslag i ei komplisert sak

Publisert: 28. jan 2014

Saka om reservasjonsmuligheit er blitt ein debatt om moralistiske legar og omkampar om abortlova.  Det skjer, sjølv om abortlova står fast, og ingen hatt tatt til orde for at omkampar. Kvinner skal sjølvsagt få innfridd sine lovfesta rettigheiter.  Men vi må og tørre å diskutere korleis samfunnet skal regulere prinsippet om samvitsfridom for helsepersonell. Reservasjon for helsepersonell i saker som gjeld liv og død er ein viktig verdi i eit liberalt samfunn. Det er allereie eit akseptert prinsipp i Norge, i og med at legar i lang tid har hatt ein lovfesta rett til å reservere seg mot å utføre abort.

Det har aldri vore ein lovesta rett for legar å reservere seg mot å tilvise til abort. Ingen foreslår heller dette.  Men heilt sidan abortlova vart innført i 1975 har det vore ein akseptert praksis i Norge til liks med fleire andre land, om ikkje å nekte kommunar å la enkeltlegar få vurdert ein reservasjonsmuligheit, dersom det kan dokumenterast at kvinnene sine pasientrettar blir ivaretatt på ein god måte. 

 I FNs erklæring om menneskerettar artikkel 18, står det at «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet». Europarådets resolusjon 1763 (2010) aktualiserer dette for fastlegar ved å seie at «Ingen person, sykehus eller institusjon skal bli presset, holdt ansvarlig eller diskrimineres på bakgrunn av at man nekter å utføre, tilrettelegge, assistere eller henvise til abort».

 Merk at Europarådet ikkje skil mellom det å utføre - og det å tilvise til abort i ein samvitssamanheng, slik vi gjer i Norge.  Europarådet oppmodar også sine medlemsstatar til å utvikle klare og dekkande retningsliner som definerer og regulerer fridomen for helsepersonell til å reservere seg mot visse oppgåver av samvitsgrunnar. Norge har mangla slike klare retningsliner; Kor går skilje for samvit, kven skal definere det og når skal ein ta omsyn til det? 

Senterpartiet si stortingsgruppe er fristilt i den aktuelle saka, og det er ulike syn i partiet.  Eg er mot reservasjonsrett for fastlegar. Er ein til dømes er lege i ein liten kommune, med få andre legar og/eller lang avstand til andre legar - skal ein ikkje som lege ha rett til å reservere segmotå tilvise for abort.

Derfor meiner eg at regjeringa sitt høyringsforslag om reservasjonsmuligheit, ikkje reservasjonsrett, er eit balansert forslag i ei komplisert sak. Legen har ikkje rett til reservasjon, og kommunen har ikkje plikt å tillate. Men det skal ikkje vere forbode for den lokale helsetenesta å vurdere reservasjonsmuligheit ut av samvitsgrunnar, dersom bestemte kriterier er innfridd og det er synleggjort at kvinnene er sikra sine lovbestemte pasientrettar, på ein god måte. 

 Høyringsrunden vil vise om det mogleg å balansere dei ulike omsyna i saka på ein god måte.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Gir man de kristne lillefingeren...

Publisert over 6 år siden

...vil de ta hele hånden.

Det er ingen tvil om at alt dette reservasjonspratet er et, lite skjult, forsøk fra kristenheten på en omkamp om abortloven.

Derfor må alle slike forslag bekjempes. Å skjule seg bak en påstatt samvittighet er bare hult. Hvis dette blir godtatt vil det ikke være grenser for hvilke påfunn vi risikerer. Kristendommen er full av amoral og vold som den er om vi ikke skal godta en påstatt samvittighet også.

Det er ikke en meneskerett å være fastlege og heldigvis har flere ordførere i store kommuner avvist hele saken.

Å godta et "balansert syn" i denne saken vil si å gi etter for ren utpressing. Det at et miniparti på 6 prosents oppslutning, som bygger sin eksistens på overtro og illusjoner kommer med nok et illusorisk påfunn bør ikke overaske noen. Det riktige synet på denne saken er imidlertid å avvise den !

En forhåpentlig god virknig av reservasjonssaken vil imidlertid være om de kristne bryter avtalen med regjeringen og endelig kommer seg ut på sidelinjen i norsk politikk der de hører hjemme !

Kommentar #2

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ja. Fint at noen gir eksempler på hva som ikke er balansert, slik at vi kan forstå kontrasten...

Kommentar #3

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Viktig om samvittighetsfrihet

Publisert over 6 år siden

Takk, Kjersti Toppe, for et godt og saklig innlegg i debatten om fastlegers adgang til å reservere seg mot aborthenvisning. Jeg er for abortloven, synes abort er "greit", men mener likevel at vi bør være varsom med å nekte våre kolleger i almenmedisinen muligheten til å reservere seg mot aborthenvisning. Om de skal nektes dette, så må det i det minste være gode grunner for det. I spørsmålet om abortsøknad mener jeg det tross alt finnes gode forslag til hvordan kvinners rett til å få utført abort kan bli stående, samtidig som vi kan unne oss å respektere enkelte fastlegers inderlige (om enn ikke så lett forståelige, for oss "aborttilhengerne") overbevisning.

Det var nytt for meg - og viktig - når du trekker fram Europarådets resolusjon. Nå skal vel ikke norsk innenrikspolitikk styres fra Europa (Senterpartiet mener vel heller ikke det...). Men det viser likevel at utsagnet "Det er ingen menneskerett å være fastlege" blir ett hakk for enkelt. Ingen menneskerett, nei, men det er langt på vei en menneskerett å slippe å bli presset til å handle mot sin samvittighet, gjennom statlige direktiver.

Dette gjelder ikke minst de som fram til idag har valgt å bli fastleger, i den tro (og understøttet av statlige rundskriv) at deres abortreservasjon ville bli respektert. Et litt mer komplisert spørsmål er hvorvidt Staten kan/bør innføre en skjerping av regelverket med virkning for nye fastleger. Det er forskjell på "retten" til å forbli fastlege, og retten til å sikte seg inn mot en framtidig fastlegekarriere.

For de som faktisk bor i distrikt er det selvsagt viktig å ha tilgang til selvbestemt abort, på lik linje med kvinner i større byer. Men distriktskommunene har et enda større behov for stabil bemanning med leger som behersker norsk godt, og som har et ønske om å forbli i bygda, og oppnå de fordelen som en virkelig fastlege har: Kjenne befolkningen, lokale forhold etc. Ut fra det vi vet om legedekningen i distrikts-Norge idag, så er det et åpent spørsmål om befolkningen der er tjent med et regelverk som avskjærer en gruppe leger fra å jobbe der.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere