Ilham Hassan

Alder: 34
  RSS

Om Ilham

Jusstudent,gift,nybakt mor,muslim,nysgjerrig,opptatt av dialog og glad i å diskutere .Misliker "brobrennere" og hatere.

Følgere

Se til Obama?

Publisert over 10 år siden

Muslimske kvinner har i den siste tidens hijab-diskusjoner forsvart sin rett til å bære hijab i alle sammenhenger. Bestemst avviste de det rådende synet om hijaben som undertrykkende, og fastlo at de frivillig valgte hijaben for å tilfredstille sin Gud. Hese i stemmen, forsøkte de å overdøve sine meningsmotstandere. Lite hjalp det, med hijaben på hodet ble de automatisk stemplet som undertrykt, underkuede kvinnfolk hvis meninger ikke bør tillegges hvilken som helst vekt. Underlig nok lyttet man heller på hijab-motstandere som latterliggjorde kvinnenes argumenter ved å gjenta hvor undertykkende hijaben er og ved å anta at hijab mest trolig er påtvunget dem.

I en diskusjon om hijab-bruk i politiet som jeg deltok i, utfordret jeg de skeptiske tilhørerene å tenke på hvem det er opp til å avgjøre om hijaben er undertykkende.  Skal det være såkalte feminster som har gjort det til sin livsoppgve å "frigjøre" stakkars muslimske kvinner eller kvinnen som bærer den?

Men nå har vi fått støtte fra presidenthold. Verdens mektigste mann, Barack Obamaforsvarte muslimske kvinners rett til å bruke hijab da han talte til Kairo i går.I sin tale fastslo Obama at frihet i demokratiske land også innebærer retten til å utøve ens religion. Talen var et spark under beltet for såkalte hijabmotstandere som har klart å gjennomsyre opinionen med sine falske argumenter.  Man kan mene hva man vil om USA,men de skal ha ros for deres evne til å verne om religionsfrihet og bekyttelse av minoriterer. Dette kan muligens forklare muslimers veltilpasshet og suksess i USA.

I talen som ble fulgt av muslimer verden over, siterte Obama flere ganger fra Koranen. Hans forsonende stil sendte uten tvil ut positive,beroligende signaler til muslimer som etter 11/9 har blitt demonisert og diskriminert i Vesten. Kanskje bør politikere i Norge som ha en tendens til å stigmatisere muslimer, i dette tilfelle se til Obama?

Gå til innlegget

Den interaktive
hijab-dama

Publisert over 10 år siden

I forbindelse med flytting til en ny leilighet og behov for innkjøp av nytt stash, besøkte jeg Ikeas hjemmeside . Målet var å finne ut hvordan man kommer seg dit, men noen minutter senere befant jeg meg i en samtale med den interaktive Ikea-damen,Anna. Anna svarer på alt du lurer på om Ikea,du skriver inn spørsmålet og mottar svaret umiddelbart. Hun er programmert til å svare på enkelte spørsmål. Fascinert av "hennes" presise svar, bestemte jeg meg for å teste ut "hennes" intelligens. Jeg stilte henne spørsmål som ikke hadde noe med Ikea å gjøre, f.eks om hennes alder. Tydelig misfornøyd med spørsmålet sier hun:  "Hehe. Man spør ikke en kvinne om hennes alder". Totalt klar over at jeg står i fare for å bli  stemplet som en med alvorlige fritidsproblemer,  spurte jeg henne om hvilken religion hun tilhørte. Til det kunne hun si: "Jeg tilhører ingen religion, men har heller ikke noe imot noen av dem." Hun er også politisk nøytral og har "ingen spesiell politisk overbevisning."


Overrasket over "hennes" evne til å svare så diplomatisk og pragmatisk, fikk jeg en lys ide. Hadde det ikke vært noe å lage en lignende interaktiv tjeneste der folk kunne stille spørsmål til ei praktiserende muslimsk jente. Vi kan kalle henne Fatima, hun har på seg en rosa hijab og svarer velvilig på alle spørsmål som nysgjerrige nordmenn måtte sitte inne med.

Spørsmål som jeg vet vil bli stilt hijab-dama Fatima er:

- Er du undertykt

- Får du lov til å gå ut?

- Kan du gifte deg med hvem du vil?

- Hvorfor bruker du hijab

- Sover du med hijaben på?

- Er du en islamist eller muslim?


Ingen spørsmål er for dumme for Fatima, hun er villig til å svare på alt. Hun er ikke "virkelig", og blir verken såret eller sint. Dette kan for mange lesere virke som en absurd ide og man kan stille spørsmålstegn ved hvor seriøs den er,men tanken på en hardhudet muslimsk jente som kan tåle så mangt er slettes ikke dum. Det er påfallende at så mange muslimske jenter som har forsøkt å engasjere seg i den offentlige debatten, har opplevd å bli uthengt og mobbet. Noen av dem har til og med opplevd å motta drapstrusler. Andre trapper ned på engasjementet i frykt for å bli "googlet" av skeptiske, framtidige arbeidsgivere og dermed . Dette har ført til at mange rett og slett trekker seg helt tilbake til sine "trygge",miljøer. Samfunnet på sin side mister et mangfold av "fargerike" ansikter og stemmer som kunne hatt en funksjon som brobyggere. Man klarer kanskje å jage dem bort fra offentligheten,men de er her for å bli. Disse er norske jenter som er født her og vil føde sine barn her. Det er dermed bekagelig at disse blir skremt fra å være aktive i frykt for eventuelle negative konsekvenser. Så vil noen kanskje si  at disse er for hårsåre , men disse er kanskje mer utsatt for å bli uthengt og diskriminert på arbeids- og boligmarkedet?

Da er kanskje ideen ikke er så dum alikevel?

Gå til innlegget

Kilde-kritikk i islam

Publisert over 10 år siden

I et innlegg stiller D. Åleskjær et interessant spørsmål: ”Finnes det samme romslighet for kildekritikk og tekstanalyse” blant muslimer?

Til tross for at jeg har beskjedne kunnskaper om dette, vil jeg forsøke å si noen ord om kildekritikk i islam. Jeg vil faktisk hevde at ideen om å sikre pålitelige kilder har vært fastholdt i større grad i islam sammenlignet med kristendommen. La oss skille mellom Koranen og Hadith.  

Koranen er en nøyaktig gjengivelse av Guds ord åpenbart til Profeten Muhammed(fvmh) via Engelen Garbriel. Profeten husket det utenat og dikterte teksten til skrivekyndige blant hans følgesvenner. Disse ble kalt "kuttab al-wahi" dvs. åpenbaringskriverne. Mellom den første åpenbaring og den siste strekker en periode på ca. 23 år seg. Profeten ga åpenbaringsskriverne streng beskjed om at kun Guds ord skulle nedskrives, og på den måten forhindre at Guds ord ble blandet med f.eks hans ord. Teksten som profeten dikterte til de skrivekyndige ble kryssjekket flere ganger under Profetens levetid. Så viktig var det for muslimene å sikre at hvert ord ble bevart og nedskrevet nøyaktig slik de ble gjengitt. Mange av Profetens følgesvenner memoriserte Koranen i sin helhet. Da profeten døde, var koranen fortsatt ikke samlet i en bok. Oppdraget med å samle ulike tekstutgaver ble gitt til Zayd ibn Thábit(en skrivekyndig som også kunne hele Koranen utenat). Boka ble bevart hos Hafsah(profetens kone). Da Uthman ble kalif ble Koranen kopiert og flere eksemplarer ble sendt til forskjellige land, mens en av dem ble holdt i Medina. Det er den samme Koranen som man leser over hele verden, i Norge,så vel som Japan, Kenya så vel som USA. Ikke ett eneste ord i Koranens 114 kapitler er blitt endret. Dermed sår muslimer ikke tvil ved Koranens autentisitet, den er nøyaktig slik den var for 1400 år siden. La meg også tilføye at mange muslimer har Koranen i sitt ”hjerte” over hele verden, disse som har klart det usedvanelige i å lære hele Koranen utenat, stavelse for stavelse kalles ”huffadh”.

Hadith er i islamsk tradisjon muntlige overleveringer om Profetens liv(hans utsagn og handlinger i hans levetid). Disse beretningene regnes som profetens sunna (tradisjon) , og muslimer/troende skal leve etter hans eksempel.  Kildene føres tilbake til troverdige vitner fra den første generasjon muslimer frem til den endelige nedskrivningen på 800–900-tallet. Det var faktisk essensielt med en kritisk gjennomgang av denne hadith-floraen for å forsikre deres autentisitet og luke ut feil og til og med tilsiktede forfalskninger. Dette har ført til utviklingen av en avansert kilde-kritikk og fortolkning av tekster i islam. En rekke muslimske lærde, der  Muhammad ibn Ismail al- Bukhari regnes som den fremste, gjennomgikk et stort antall beretninger hvisomfang ble avgrenset, og man fikk en samlet oversikt over de beretningen som kunne godtas som genuine..

Hvordan kom man da fram til hadith-samlinger som enhver muslim har tilgang til? En hadith består alltid av to deler. Først blir vitnene systematisert og navngitt (isnad), deretter følger selve historien (matn).  Troverdigheten med hensyn til isnad var viktig, hver enkelt historie måtte føres tilbake til øyenvitner. Hadith-vitenskapen satte strenge krav til isnad, det ble også i noe grad foretatt en objektiv tolkning av hadithen med tanke på dens autensitet, men ofte var en subjektiv vurdering av øyenvitnene langt viktigere. Blant annet må han/hun ha vært kjent som et pålitelig menneske. Dessuten er antall parallelle overleveringer avgjørende for hadithens autentisitet. Hvis flere overgivelser av ulike vitner har samme innhold, legger man til g på grunn at denne hadithen er sann eller har sterk pålitelighet. De ulike vitnene eller overlevererne må ha levd samtidig, for at de skulle kunne har vært vitne til det samme.  Parallelle, likartede fortellinger øker troverdigheten til saksforholdet. Altså; dersom overleveringen er flerfoldig og kildene troverdige vil hadithen uten videre gå under kategorien ”uomtvistede hadith”. Langt fra de fleste beretningene/fortellingen slapp gjennom spesialistenes nåløye, hundretusener fortellinger ble forkastet og regnet som å være upålitelige eller inadekvate. Det er interessant å se at det i utsilingsarbeidet i stor grad ble anvendt ”moderne” kriterier for kildekritikk som (nærhet, uavhengighet, kildenes subjektive forhold osv).

Hadithene deles inn i kategorier etter hvor pålitelige eller sikre de antas å være: «fullt troverdig» (sahih), god (hasan) eller svak (da’ if). Fordi muslimene skal leve etter Profetens sunna, vil den vekten man tillegger hadithen /beretningen i stor grad avhenge av dens pålitelighet(klassifikasjon). De lærde som sto bak dette omfattende arbeidet ga opphav til en hel kilde-kritisk vitenskap (ilm al-hadith). Og i likhet med moderne rettskildelære, finner vi omfattende kommentarutgaver utarbeidet av senere lærde. Troverdigheten til hadith er fortsatt et tema som de lærde interesser seg for og er et populært diskusjonstema.    

Jeg setter foreløpig en strek her, det er mye som er relevant for belysningen av dette temaet som er bevisst utelatt på grunn mine utilstrekkelige kunnskaper, som lovskoler i islam osv. Men med dagens teknologi er tilegnelse av kunnskap bare et tastetrykk unna(bruk sunn ”kilde-vett” og ikke ta alt dere leser/hører for god fisk!). Det beste er å stille spørsmål til lærde. Anbefaler å delta på ulike foredrag om islam som holdes omkring i landet av  islam-lærde. Disse er ofte gode, og kan utfordres av ikke-muslimer. Blant annet kommer en kjent amerikansk konvertitt på Norges-turne(08-17.juni) og besøker 4 norske byer. Han heter Yusuf Estes. Jeg vet lite om ham, men har stiftet kjennskap med ham via Youtube. Jeg har planer å delta på en av foredragene i Oslo,og anbefaler alle som har spørsmål om islam til å komme for å stille ham disse. 

Mer om arrangementer kan leses her

Gå til innlegget

Hva er nullen verdt uten Vesten?

Publisert over 10 år siden

Planen var å sjekke ut islam-utstillingen med ei god venninne på fredag, men jeg kunne ikke dy meg og søkte ly fra regnværet i moskeen der den fascinerende utstillingen om islam nå befinner seg.  Etter å ha utført dhur-bønnen, beveget jeg meg spent mot utstillingen noen meter unna og stilte meg bak en guidet omvisning. Guiden var en veltalende ung muslim, tilhørerne var etnisk norske ikke-muslimer.  Engasjert geleidet guiden dem gjennom utstilling, med meg hakk i hælene.  Jeg lærte mye nytt, spesielt var det fascinerende å høre om muslimenes bidrag til vitenskapen.  Vi fikk høre om muslimenes tidlige banebrytende oppdagelser, og deres fremskritt innenfor medisin, matematikk, farmasi, astronomi, historie,kunst, fosterlære osv. Blant annet lærte vi at det var en muslim som oppfant tallet null(sifr på arabisk) . Jeg må innrømme at jeg nesten holdt på å bryte ut i latter da jeg hørte dette. Jeg er ingen matematiker, så jeg undervurder helt sikkert nullens rolle, men hva er nullen verdt uten de andre tallene og Vestens videreutvikling av den? Guiden kunne imidlertid fortelle at matematikken ikke kunne ha utviklet seg uten dette tilskuddet fra muslimene. Videre kunne han fortelle at algebra ble utviklet av muslimene, som brakte dette til Europa i middelalderen. Dette gir vel mange enda en grunn til å skylde på disse ”fordømte muslimene” for hodepinene som er fremkalt av algebra. Angivelig skal det første universitet i verden ha blitt opprettet av muslimene i Kairo(Al-Azhar) og fungert som et mønster for ikke-muslimske universitet i Europa. Komplekse instrumenter, som blant annet skal ha muliggjort senere europeiske oppdagelsesreiser skal visstnok ha blitt oppfunnet av muslimene også. Listen er lang,derfor anbefaler jeg alle interesserte å vie denne utstillingen et besøk.

Men så kan man ikke tilskrive muslimene alene alle disse herlige bragdene, disse oppdagelsene ble ført til Europa, der de ble videreutviklet og perfeksjonert. Møtet mellom Østen og Vesten var fruktbart, foreningen av to ulike tankesett og tradisjonelle og nye ideer brakte store fremskritt innen blant annet matematikken, medisinen, astronomien osv.  Det er oppløftende å tenke at så mye ble oppnådd gjennom et vekselspill mellom muslimer og Vesten. Det er et uomtvistet faktum at Vesten en gang ble inspirert av muslimene, er det da ikke rimelig at muslimene åpne øyne for positive bidrag fra Vesten? Mange muslimske land har i grunn mye å lære av godt utviklede, demokratiske vestlige land som vektlegger menneskerettigheter og velferd. En eldre herre blant de besøkende lurte på hva som skjedde med den muslimske storhetstiden eller ”gullalderen”, med en provokatorisk tone i spørsmålet.  Guiden kunne ikke svare på dette utifra et teologisk perspektiv, men mente at det skyldtes muslimenes tilbøyelighet til å handle i strid med Koranens bud og grunnleggende prinsipper om toleranse, respekt og omtanke. Dette er noe enhver muslim som innehar makt i et samfunn bør reflektere over, opptreden som ikke samsvarer med ”islamske verdier” og prinsipper kan neppe ha noe godt for seg. Heldigvis er det ikke vanskelig å holde fast ved disse verdiene i et vestlig samfunn, for ofte kaller man nettopp disse verdiene for vestlige. Rettferdighet, toleranse og respekt er alle dyder som kommer til utrykk og er essensielle i islam. Kanskje vi bør droppe merkelappene, og kalle det i stedet for ”universielle verdier”?

Gå til innlegget

Se til Dronningen!

Publisert over 10 år siden

Mens FRP er opptatt med å lange ut mot foreldre hvis døtre går med hijab, virker det som interessen for islam øker blant muslimer og ikke-muslimer. Det er tilsynelatende flere muslimske jenter som velger å bære hijab, kanskje takket være FRPs  hets av den muslimske gruppen?  Man kan selvsagt ikke uten videre konstatere en sammenheng, men det er vel grunn til å tro at politikerens konstante hets og mobbing av muslimer i det offentlige rom, fører til at flere søker trøst i religionen? Politikerens generaliseringer og ukritiske omtale av den muslimske gruppen fører til at muslimer blir behandlet som annenrangsborgere som ikke fortjener likebehandling og folks respekt. 

 Det er imidlertid beroligende å se at det er håp, H.M. Dronningenåpnet i dag en utstilling om islam ved Islamic Cultural Centre Norway. Hun så stilig ut der hun respektfullt bærte hijab og roste de muslimske kvinnelige tilhørerene, som imponerte henne med deres engasjement. Fra talerstolen oppfordret hun de ressurssterke muslimske kvinnene til å stå på. Politikerne har i grunn mye å lære av dette, for mens hatefulle angrep på minoriteter kommer fra deres kant, viser Dronningen tydelig respekt for islam og muslimer.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 1783 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
30 dager siden / 1386 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
18 dager siden / 1137 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
22 dager siden / 1076 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
12 dager siden / 811 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 806 visninger
Selvgodt norsk snobberi
av
Espen Ottosen
rundt 1 måned siden / 765 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere