Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Alder: 40
  RSS

Om Hildegunn Marie Tønnessen

Mamma, stipendiat/høgskolelektor i psykologi og interkulturelle studier på Ansgarskolen, kommunikasjonsmedarbeider i Korsvei, frivillig og folkevalgt, idealist/pragmatiker/optimist (når alt kommer til alt). Debuterte i 2015 som grønn lokalpolitiker, og representerer Miljøpartiet De Grønne i kommunestyret i Songdalen. Valgt inn i bystyret i nye Kristiansand fra 2020.

Jeg har en mastergrad i fred- og konfliktstudier og har studert psykologi, sosialantropologi, utviklingsstudier, spansk og latinamerikastudier, medier og kommunikasjon, kristendom/religion/livssyn, musikk og dans. Nå jobber jeg med en doktorgrad i psykologi om hvordan kulturell deltakelse og kreative aktiviteter kan styrke flerkulturelle barn og unge, konkret knyttet til kunstprosjektet Fargespill.

Ellers: Glad i livet, menneskene og skaperverket, må stadig løpe for å rekke bussen, danser og ler så ofte jeg kan, alltid klar for et eple!

Følgere

Tenk lenger

Publisert over 6 år siden

For å ta et godt valg på mandag, trenger vi et lengre tidsperspektiv enn neste stortingsperiode. For at våre etterkommere skal ha en levelig klode, må klimaomstillingen begynne nå. Blir du med å tenke større – og lenger fram?

I sin 17. mai-tale i Berlin i år nevnte Are Kalvø muligheten for at barnebarna en gang vil spørre oss hva vi egentlig drev med i gamle dager. ”Dette er naturligvis eit veldig godt argument for å aldri skaffe seg barnebarn. For kva skal du svare på sånt? Før dreiv folk med ting det var verd å fortelje barnebarna om. Dei vann krigar og bygde land og innførte folketrygd. Men vi som lever no er sannelig ein stusslig gjeng,” sa Kalvø. Og konkluderte med at det vi først og fremst har drevet med, er å grille og pusse opp.Og at det ikke har skjedd noe særlig av betydning i norsk politikk siden 1814. Så han oppfordrer oss til å tenke stort.

Det kan være en god påminnelse å ta med seg i innspurten av en valgkamp som har handlet mye om oss selv og de ikke så veldig store visjonene: Formueskatt og bilavgifter, for eksempel. Og når så mange synes det er på tide å skifte ut regjeringa, kan man få følelsen av at det er en vanesak: Vi nordmenn har jo som vane å pusse opp med jevne mellomrom. Så hvorfor ikke noen nye farger?

For forskjellen mellom Jens og Erna er ikke så stor som frontene skulle tilsi – i hvert fall ikke når det gjelder klima, miljø og oljeavhengighet. Det har blitt tydelig siden dette er saker velgerne og mediene har vært opptatt av i valgkampen, selv om de store partiene ikke akkurat har frontet dem selv.

Det er ikke alltid så lett å se lenger enn til sin egen lommebok og flatskjerm, men jeg har tro på at mange av oss egentlig ønsker å løfte blikket og ikke være oss selv nok. Ungdomsorganisasjonene som har dratt i gang TenkStørre-kampanjen for å få resten av verden inn i den norske valgkampen – i form av utviklingspolitikken – er et godt eksempel på det.

Så når Are Kalvø spør hva vi som lever nå egentlig driver med, håper jeg vi ser oppgaven som ligger rett for nesa på oss: Klimavalget. Dette er en avgjørelse som barnebarna vil være opptatt av – tok vi de modige og nødvendige grepene, eller vek vi unna? Brukte vi muligheten mens vi fortsatt hadde den?

Vi lever i dag i en helt spesiell tidsluke – der vi både vet nok om menneskeskapte klimaendringer og de sannsynlige konsekvensene av dem, og hva vi trenger å gjøre noe med – og der vi fortsatt har tid til å gjøre det. Men god tid har vi ikke. Vi har bare noen få år på oss hvis vi skal unngå å gjøre uopprettelig skade på jorda. Noen mener at toget allerede er gått for å nå togradersmålet som det er internasjonal enighet om å sikte mot. Høyere temperaturøkninger enn de to gradene gir ganske skumle framtidsscenarioer, for å si det kort. Det vi vet, er at jo lengre vi venter med å snu trenden med stadig økende klimagassutslipp, jo vanskeligere og dyrere blir det å snu, og jo mer spiller vi russisk rullett med klodens framtid.

Innen klimaforskningen er det bred enighet om at vi ser menneskeskapte klimaendringer skje nå – at klimakrisen ikke er noe som kan komme, men at den er i gang. Skeptikerne blant forskerne er veldig, veldig få, selv om de iblant får uforholdsmessig mye oppmerksomhet. Stadig mer komplekse og nyanserte modeller og undersøkelser bekrefter det samme bildet: Klimaet blir varmere, i takt med at vi slipper ut mer og mer klimagasser, polisen smelter, dyrearter må flytte på seg, tørke truer matproduksjon, fattige land, som har bidratt minst til klimaendringene, rammes ofte mest, vi får stadig mer ekstremvær. Klimaforskerne har i flere år spådd at det ville kunne komme en ekstremt sterk orkan innover USAs østkyst – i oktober i fjor traff Sandy New York. Gudbrandsdalen ble i vår rammet av den tredje storflommen siden 2010. Hvis vi tar dem som har studert dette aller nøyest på alvor, ser vi at klimakrisen er nå, og at vi trenger handling. Vi har faktisk en verden å redde, intet mindre.

Da er det fint å gjøre det vi kan som enkeltpersoner, og kildesortere og gjenbruke og sykle og spise økologisk og kortreist mat. Det er viktig og meningsfullt! Samtidig trenger vi imidlertid handling på samfunnsplan, ja, på globalt plan. Vi trenger politisk handling. Vi trenger ikke politikere som hevder at klimautfordringen ikke er reell. Vi trenger heller ikke politikere som oppfører seg som om klimakrisen ikke er reell, fordi de ikke vil sette i gang tiltak som kan gjøre dem upopulære før neste valg. Vi trenger politikere som ser lengre fram enn fire år. Og politikerne trenger at vi gir dem ryggdekning for å ta de radikale og gode klimavalgene, at vi viser at vi er mange som vil ha en framtidsretta og solidarisk klimapolitikk.

Derfor har 100 organisasjoner gått sammen i den brede alliansen Klimavalg 2013, som stiller seks krav:

  1. Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
  2. At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
  3. Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
  4. Redusert tempo i oljeutvinningen
  5. Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
  6. En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor

Besteforeldreaksjonen dro i gang Klimavalg 2013, nettopp fordi de har løfta blikket og taler barnebarnas sak. Kanskje finner du kirkesamfunnet ditt eller fagforeningen din blant deltakerne? Dette er en historisk bred allianse, som viser tydelig at vernet om vårt felles livsgrunnlag ikke er en sak for de spesielt interesserte. Å ha en levelig klode angår oss alle, og klimakrisen utfordrer oss til å strekke vår nestekjærlighet og solidaritet både til jordas ender og fram i tid.

Så bli med på å tenke stort! Tenk litt lenger enn til neste oppussingsprosjekt eller grillfest. Til og med lenger enn de neste fire årene. Klimavalg har laget en partivurdering som kan være til hjelp, og det er vel ingen overraskelse at verken Erna, Jens eller Siv kommer særlig godt ut. De mindre partiene er mer ambisiøse og langsiktige i sin klimapolitikk. Det bør de få uttelling for på mandag.

Valgkampen er blitt grønnere enn de store partiene har lagt opp til – la valget også bli det! La oss tenke stort, sammen. Så kan vi svare, når barnebarna en dag spør, at vi gjorde vårt for å ta vare på livsgrunnlaget deres.

Godt klimavalg!

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
Klimavalg 2013 og Korsvei

Gå til innlegget

Investering av oljepengene: Korsvei svarer

Publisert rundt 7 år siden

Korsvei er overbevist om at det er bedre å investere oljepengene slik at fattige kan få leve verdige liv - enn kun for at de som allerede er rike skal bli enda rikere.

I Vårt Land 26. februar framstilles fasteaksjonskampanjen til Kirkens Nødhjelp som et stridstema, der det er 'stor utviklingspolitisk uenighet' om oljepenger i større grad bør investeres i u-land. Selv om Kirkens Nødhjelp selv forsvarer kampanjen vil styret i stiftelsen Korsvei supplere. Vi mener Vårt Lands beskrivelse ikke er dekkende.

Stiftelsen Korsvei har i flere år arbeidet med å endre investeringsprofilen for Statens Pensjonsfond – Utland (SPU), blant annet ved en større debatt under Festivalen i 2011. Vårt opprinnelige krav ble presentert på høringen i Finanskomiteen i april 2009: Halvparten av pengene skulle settes i omløp i kommersielle prosjekter for å redde skaperverket og til beste for de fattige.

Den eneste innvendingen vi har fått, fra personer som kan telles på en hånd, er at kravet om halvparten av fondet synes å være overambisiøst. Korsvei har også understreket at dette kravet snarere er et langsiktig mål å strekke seg mot enn et absolutt krav. Verken på festivalen eller i vår dialog med andre organisasjoner har vi fått negative reaksjoner på grunnideen.

Korsvei har ikke diskutert alle sider ved utenlandsinvesteringer. Det er opplagt at det finnes gode og dårlige investeringer; noen kan gi økt prostitusjon, miljøødeleggelser eller økt arbeidsledighet i tradisjonelle næringer. Det er også opplagt at faren for korrupsjon er til stede. Det finnes imidlertid en lang rekke entreprenører i mange land som sliter med å skaffe kapital til gode ideer.

Korsvei er overbevist om at det er bedre å investere pengene slik at fattige kan få leve verdige liv enn at de som allerede er rike skal bli enda rikere. Vi imøteser Kirkemøtet i april, som skal diskutere forvaltning av petroleumsressurser og bruk av oljefondet.

Korsvei verdsatte også Stortingets vedtak i fjor om å øke andelen av SPUs midler i såkalte framvoksende markeder med fire prosentenheter. Med dagens tall utgjør dette hele 160 millioner NOK. Det Kirkens Nødhjelp ber om – og som Korsvei støtter – er større investering i fattige land, ikke i Bahamas, Singapore og Qatar, som alle er framvoksende markeder.

Regjeringen har ikke fulgt opp forslaget om et fond for bærekraftig vekst i framvoksende markeder, som ble presentert i Stortingsmeldingen våren 2009, og som hele opposisjonen etterlyste i 2012. Videre kan Stortinget, ved å be om en instruks til forvalterne i London om å identifisere interessante prosjekter i Sør ('positiv filtrering'), gi nye grep.

Hvidsten i Kristen og Progressiv sier at det beste man kan gjøre for verdens fattige er å dempe tempoet i oljeutvinningen av klimahensyn. Korsvei er også opptatt av en klimapolitikk som tar hensyn til verdens fattige, og er kritiske til åpningen av nye oljefelt. Derfor har vi – sammen med 50 andre organisasjoner – sluttet oss til Klimavalg 2013, og vil ha stor debatt om dette på festivalen i Seljord i sommer. Vi mener det er fullt mulig å tenke to tanker samtidig. Både Stortingsvalget i 2013 og frigjøringsjubileet i 2014 gir gode anledninger til å konkretisere det ansvaret vi har ved å være medeiere i en formue som er kommet til ved å forringe miljøet.

Hilda Kristine Hanssen, styreleder i Korsvei

Tone Stangeland Kaufmann, Korsveiprest

Hildegunn Tønnessen Schuff, styremedlem i Korsvei med ansvar for miljø og rettferd

Hans Morten Haugen, Korsveis ressursgruppe for miljø og rettferd

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
21 dager siden / 1227 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
27 dager siden / 1213 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
2 dager siden / 1102 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
13 dager siden / 856 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 570 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 563 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere