Henrik Vogt

Alder: 40
  RSS

Om Henrik

Følgere

Døden, skal vi stanse?

Publisert 7 måneder siden - 1727 visninger

Det viktigste spørsmålet for fremtidens helsevesen er så stort at det nesten aldri stilles: Hva skal medisinens mål være?

(Skrevet av Henrik Vogt og Andreas Pahle.)

Medisinfaget ses av mange som utelukkende objektivt og empirisk, men det er i realiteten styrt av mål og til­hørende filosofiske grunnantagelser – som ofte er uuttalte.

Vi står i dag overfor en utvikling som tvinger oss til å diskutere disse.

Medisinsk ekspansjon

Vi er i dag midt inne i en utvikling der leger, forskere, næringslivsfolk og politikere lover en nær forestående medisinsk revolusjon. Denne fremtidsvisjonen går under­ navn som «persontilpasset medisin», «presisjonsmedisin», «systemmedisin» og «­digital helse».

Teknologiene som driver frem visjonen omfatter kunstig­ ­intelligens og datamaskinbasert matematisk modellering som gir muligheter for fortolkning av en økende mengde stordata (big data) fra ulike kilder, for ­eksempel genetisk sekvensering, en økende mengde sensorer for monitorering av ulike fysiologiske prosesser, smarttelefoner, helseregistre og sosiale medier.

Dessuten har vi fått nye verktøy for genredigering, som CRISPR/Cas9, stamcelleteknologi, nanoteknologi, implantatteknologi og syntetisk biologi (fremstilling av nye egenskaper ved hjelp av levende organismer).

Mandat utvides

Denne utviklingen bør forstås i lys av begrepet «medikalisering», altså at ­aspekter av menneskelivet og menneskekroppen under­legges medisinsk kontroll. Det er viktig å merke seg at den planlagte fremtidsmedisinen vil rette seg særlig mot friske mennesker, som gjennom hele livet skal måles og manipuleres på alle nivåer i et intensivert forsøk på å oppdage og forhindre sykdom før den utvikler seg.

Teknologien vil i fremtiden muliggjøre et gjennomgripende forsøk på å oppnå bioteknologisk totalkontroll av menneskeorganismen, en altomfattende medikalisering – med både positive muligheter og slagsider.

Medisinfaget har tradisjonelt vært definert gjennom målet om forebygging, lindring eller helbredelse av sykdom. Men definisjoner kan tøyes, og da reises det nye spørsmål. Hva er for eksempel sykdom? Hva er helse? Hva (hvis noe) er godt nok?

Radikal utvidelse

Det som i dag tvinger frem en diskusjon om medisinens mål, er at ulike aktører – basert på de nye teknologiske mulighetene – søker å ekspandere medisinens mål radikalt. Vi ser økende medisinsk vektlegging av velvære- og helsemaksimering (wellness) og livsforlengelse (longevity), og det gjøres eksplisitte forsøk på å få selve aldringsprosessen definert og behandlet som sykdom.

Vi ser en ny oppblomstring av mellomkrigstidens uttalte mål om å forbedre mennesket. Å ­utrydde døden er sågar blitt et uttalt mål for store teknobiologiske selskaper som Google-eide Calico.

Dette er utviklingens ytterpunkt, men vår påstand er at både medisinen og helsepolitikken lenge har vært preget av grenseløshet. Vårt spørsmål er: Skal menneskeforbedring, ­bekjempelse av aldring og evig liv være medisinens mål?

Grunnlagsproblemer

En slik diskusjon krever at alle aktører diskuterer de medisinskteore-tiske grunnantagelsene som disse målene bygger på. Historikeren Yuval Harari oppsummerer den sentrale grunnantagelsen slik i sin bok Homo Deus: «Menneske­organismer er ikke annet enn ­algoritmer».

Her ser vi en filosofi der mennesket i bunn og grunn ses som en maskin, nærmere bestemt en avansert, informasjonsprosesserende datamaskin. Helse, sykdom, aldring og død blir slik utelukkende teknologiske problemer, bugs i programvaren.

Samtidig antas kroppen å være grunnleggende regelbasert, teknologien antas å kunne tyde disse algoritmene, sykdom og helse antas å være kvantifiserbare, forutsigbare og – ikke minst – kontrollerbare størrelser.

Denne grunntanken er ikke ny. Tvert imot har det rådende biomedisinske paradigmet lenge­ vært kjennetegnet nettopp av tanken om mennesket som en maskin. De nye teknologiske mulighetene tydeliggjør bare denne uuttalte filosofien.

Kime til grenseløshet

Og her finner vi også en kime til bio­medisinens grenseløshet: En maskin kan alltids forbedres, år for år – som en smarttelefon. Det er ingen grenser, ingen toleranse for sykdom og dødelighet, innebygd i dagens biomedisinske modell; det dreier seg kun om jakten på effektiv kontroll over det levende.

Og samtidig som denne tilnærmingen til medisinen har gitt oss store helsemessige gevinster, er det nå etter hvert tydelig at den også utgjør vår største begrensning.

Vi mener at fenomener som stigende forventninger til helsevesenet, fragmentert behandling, manglende forståelse av såkalte medisinsk uforklarte symptomer (for eksempel kronisk utmattelse), overdiagnostikk og økte kostnader er konsekvenser av et rammeverk som feilaktig definerer helse, sykdom og medisinens mål ut fra grunnantagelsen om at mennesket ikke er noe annet enn en algoritme eller en maskin.

Klargjøre

Med en intensivert medikalisering som forfølger gamle mål, basert på like gamle overforenklinger, vil problemene vi ser i dag bare øke. Vi må derfor klargjøre medisinens mål. Kun slik kan vi få en forsvarlig og god medisin i fremtiden.

Som et skritt på veien vil vi hevde mennesker ikke kan forstås som algoritmer eller maskiner i noen av disse ordenes vanlige betydninger, men som levende, bevisste, målrettede, meningssøkende og dypt ­sosiale aktører med en biologi som er definert av dette på alle ­nivåer. Dette åpner for andre mål enn evig liv.

Teksten ble første gang ­publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Gjengitt med tillatelse. Begge kronikkforfatterne er ledere i Norsk forening for allmennmedisins faggruppe for persontilpasset medisin og digital helse.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 549 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 549 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 549 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 549 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 5 timer siden / 391 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 549 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 549 visninger
Håkon Jensen-Tveit kommenterte på
Hvordan være intim i en homofil relasjon hvis man er kristen?
rundt 5 timer siden / 1755 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 6 timer siden / 549 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 6 timer siden / 549 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 6 timer siden / 391 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 6 timer siden / 549 visninger
Les flere