Robert Wright

Alder: 65
  RSS

Om Robert

Kirkeverge i Oslo

Følgere

Brostein til besvær!

Publisert 10 måneder siden

Under overskriften «brostein til besvær» kritiserer Ingrid Marie Lid Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) som uttaler seg positivt til valg av brostein rundt Oslo domkirke. (Vårt Land 28. august) KfiO uttaler seg til en høring om sentrumsgater og byrom.

Først vil jeg gi Lid rett i hennes antagelse; KfiO er helt enig i at «gater og byrom skal være tilgjengelige for alle borgere på en likeverdig måte». Det kunne vi sagt eksplisitt i vårt ­høringssvar. Vi har mye kunnskap om og erfaring med tilrettelegging for fremkommelighet i og rundt våre 65 kirkebygg. Vi er klar over at noen av byggene ennå mangler tilfredsstillende universelle løsninger, og vi jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger.

Vi mener at brosteinsbelegning hele ­veien fra Stortorvet og til domkirkedøren kan kombineres med hensynet til universell fremkommelighet. Det er en forutsetning sett fra vårt ståsted. Både Stortorvet og plassen foran Oslo domkirke er brosteinsbelagt, i likhet med ­mange andre plasser og torg i Oslo sentrum. Den er en del av Oslos identitet. Samtidig er det på mange av disse stedene tilrettelagt for dagens krav om tilgjengelighet for alle. Dette vil Plan- og bygningsetaten ivareta for Stortorvet og plassen foran Oslo domkirke under den videre planleggingen når man kommer på detaljplannivå.

Trykket i Vårt Land 11. september 2018.

Gå til innlegget

Lotteri for de andre

Publisert 10 måneder siden

Det er utmerket at KA arbeider for statlige midler til noen av våre middelalderkirker. Men hvordan det kommunale finansieringsansvar for rehabilitering av kirkebygg slår ut, trenger en radikal fornyelse.

Det kreves store midler for rehabilitering av alle kirkebyggene. Jeg er glad for flere responser på mitt innlegg 15. august. Sist fra Norges Kristne Råd lørdag 1. september som påpeker at min argumentasjon er for snever all den tid også frikirkebygg fungerer som kulturbygg og samfunnshus. Jeg er selvsagt helt enig i denne påpekningen.

Likevel er det all grunn til å løfte spørsmålene omkring strukturene til det offentlige finansieringsansvaret. KA bør snarest ta ansvar for utvikling av nye modeller overfor det offentlige. Norges Kristne råd bør naturlig være med i denne prosessen.

Listeført hos riksantikvaren. 

La meg illustrere med to aktuelle prosesser i Oslo. Paulus kirke er akkurat rehabilitert for 65 millioner. Kirken er listeført hos riksantikvaren. Det betyr at det ikke blir gitt noen midler ekstra til de andre trossamfunnene i Oslo.

Vi har startet rehabiliteringen av Torshov kirke. Det er en nyere kirke som ble ferdig i 1958. Den er helt spesiell og alene i sitt slag. Den er likevel ikke fredet eller listeført. Det betyr at når bystyret har gitt 55 millioner til rehabiliteringen, må de gi tilsvarende til andre trossamfunn i Oslo. I Oslo er medlemsandelen i Den norske kirke bare cirka 50 prosent av antall innbyggere. Da må kommunen ut med ytterligere 24,2 millioner til de andre trossamfunnene, helt uavhengig om de har bygninger eller ikke.

Er det rettferdig at trossamfunn som ikke har bygninger får ekstra støtte når Dnk får midler til sine bygg?

Kjempegevinst. 

Er det en grei ordning, hvor Oslo med en lav medlemsandel i Dnk gir «kjempegevinst» for andre trossamfunn når vi får midler til kirkerehabilitering?

Er det rettferdig om man har mange vernebygg som får støtte og som igjen ikke gir noen midler til noen av de andre trossamfunnene?

Driver Kirkelig fellesråd i Oslo kulturforvaltning eller kirke? Vi får støtte som trossamfunn, men får vi støtte som kulturforvalter som vi også er? Flere av kirkebyggene er flotte vernebygg som krever store summer for rehabilitering. Om vi bare hadde vært kirke, ville det være mer lønnsomt å rive dem og heller få litt mindre penger – men likevel ha nok til å bygge nye praktiske arbeidskirker.

En radikal fornyelse. 

Oslo kommune har kjørt programmer for oppgradering av blant annet skolebygg. En tilsvarende prosess for kirker i Oslo, hvor vi trenger minst én milliard til oppgradering, vil altså gi de andre trossamfunnene 440 millioner. (Et forbehold om at noen kirker kan være listeført eller fredet.) Høres det greit ut?

Er dette en rettferdig fordeling, eller er dette et lotteri for de andre trossamfunnene?

Det er utmerket at KA arbeider for statlige midler til noen av våre middelalderkirker, men hvordan det kommunale finansieringsansvar for rehabilitering av kirkebygg slår ut, trenger en radikal fornyelse, – også til beste for de andre trossamfunnene.

Trykket i Vårt Land 10. september 2018.

Gå til innlegget

Kirkebygg: For snevert perspektiv

Publisert 11 måneder siden

Flere innlegg i sommer har handlet om vedlikehold av kirkebygg. Senest 10. august hadde Vårt Land et innlegg som handlet om «anbudsmarerittet» som presser kirkeverger til å velge uønskede entreprenører. Det har også vært fokus på hvem som har finansieringsansvaret. Jeg mener artiklene har alt for snevre perspektiv.


 
Finansieringsansvaret
Jeg slår fast at finansieringsansvaret for vedlikeholdet fortsatt ligger til den enkelte kommune. De fleste kirkene i landet er ikke middelalderkirker. Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) fokuserer  sterkt på at staten bør ta et større økonomisk ansvar. Men da snakker de om et begrenset antall spesielt verneverdige bygg. Kommunepolitikerne tolker raskt at de ikke lenger behøver å ta det ansvaret.
I Oslo har vi 64 kirkebygg. Bare en av disse, Gamle Aker kirke, er middelalderkirke. Lokalpolitikere i Oslo peker allerede på staten. Kirkebyggene i Oslo har et vedlikeholdsetterslep som er anslått til å være på mer enn en milliard kroner. Kirkelig fellesråd i Oslo har ingen tro på at staten vil overta dette ansvaret. KAs engasjement for  spesielt verneverdig kirker fortjener ros, men vi etterlyser et engasjementet for alle kirkebygg. Alle våre bygg er spesielle og har viktige roller også som kulturbygg i byens lokalsamfunn. Det er bygg med tilbud og åpne dører for alle som bor i  byen, og det er ingen krav til medlemskap. Flere av kirkens aktiviteter i Oslo er for muslimske ungdommer, og på enkelte arrangementer er de i flertall.
 
Kirkebyggene er verdifulle for hele byen
 
Hver krone som blir bevilget til kirkebygg utløser støtte til andre trossamfunn. Vi mener at  kirkene, både som bygg og som aktivitetssentre, har en verdi for langt flere enn kirkens medlemmer. KA bør derfor legge et mye sterkere trykk på at generelt vedlikehold av kirkebygg ikke automatisk skal utløse tilsvarende midler til alle andre trossamfunn i kommunen. Når kirken i Oslo får omlag 50 millioner til oppussing av Torshov kirke må kommunen ut med flere titalls millioner til  andre trossamfunnene i Oslo. Hvorfor gjør ikke KA noe aktivt med dette? Hvorfor er det bare de middelalderkirkene kirkene som får fokus?
 
Det gode anbudet
Anbudsregimet er en viktig hjelper for å vedlikeholde kirkene på en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Anbudene blir bare et «mareritt» når kirken selv gjør en dårlig bestilling. Skal vi gjøre gode bestillinger  trenger vi spesiell kompetanse på kirkebygg, slik KA også peker på. Sammen med Riksantikvaren og andre kan vi ha fagkompetanse nok til å definere hva som skal gjøres. Vi trenger mer kompetanse til bestillerrolle og prosjektoppfølging. Vi tror ikke det er en god ide at  kirken selv skal drive entreprenørvirksomheter. Det vil vi ende opp med kostbare organisasjoner. Monopoler gir sjeldent særlig gode resultater.  
Det er ikke bare middelalderbygg som er spesielle. KA  må peke på behovet for å holde alle våre kirkebygg i god stand, også de som ”bare” er 150 år gamle, eller nyere.

Trykket i Vårt Land 15. august 2018.

Gå til innlegget

Avgjørende forbindelse

Publisert over 1 år siden

Vi vil gå et skritt lengre en Halvor Nordhaug, men vil gjerne ha ham med på den veien.

TAKK TIL til biskop Halvor Nordhaug for konstruktivt innlegg i Vårt Land 4. desember. «Det beste av to verdener» er overskriften, og biskopen taler for en delt finansieringsløsning mellom kommuner og stat for fremtidens kirke. Han argumenterer for en ordning der staten skal ha ansvaret for administrasjons- og personalkostnader og kommunene for vedlikehold, drift og bygging av kirker.

Sterke bånd. Vi har sans for at biskopen ser viktigheten av sterke bånd mellom kirke og ­lokalmiljø. «Kommunene vet hvor viktige kirkebyggene er i akkurat deres kommune», hevder Nordhaug. Men gjelder ikke det mer enn kirkebyggene? Vet ikke også kommunene hvor viktig diakonien og kulturtilbudet nettopp i deres kommune er? Er ikke de fleste kommuner engasjert i og opptatt av at kirken har gode tilbud til flyktninger, ungdommer eller ensomme i deres kommune?

I Oslo har vi hatt et slagord: Kirken er mer enn søndag klokken elleve. Vår erfaring er at kommunen ser det og er glad for det. Vi opplever at kommunen er stolt av «Unge møter ­eldre», et samarbeidsprosjekt på tvers av religioner og generasjoner i Groruddalen, et samarbeid mellom kirke, skole, sykehjem og ­bydel – der kirken har regien. I år har vi startet en orgelskole i Oslo for barn.

Samarbeid med kommunen. Hvordan klarte vi det? Jo gjennom samarbeid med kommunen. Kirken stiller med lokaler, instrumenter og praktisk tilrettelegging, kommunen finansierer undervisningen.

Det fins mange slike eksempler. Og det er det vi snakker om når vi sitter i budsjettmøter med kommunene og slåss for flere diakonistillinger eller hva det måtte være; hva kan kirken gjøre for kommunen, og hva kan kommunen gjøre for at kirken skal være i stand til det?

I høst hadde kirken i Oslo en diakonikampanje, blant annet på alle busser, trikker og t-baner. Vi ville vise byen at kirken er for alle uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i. «Kirken i Oslo gjør et veldig viktig arbeid for å motvirke ensomhet og skape møteplasser på tvers av generasjoner», uttalte byråds­leder Raymond Johansen, og holdt frem kirken som en viktig samarbeidspartner med kommunen i dette arbeidet.

Å gå sammen. Selv i store Oslo er det altså viktig å gå sammen med kommunen for å løse felles utfordringer. Tenk da hvor viktig det må være for den lille kommunen med en eller to kirker? Vi er skeptiske til en løsning der vi må kjempe med et sentralkirkelig organ om bevilgningene, der vi må kjempe mot andre kirker i andre deler av landet. Og hvor stor må ikke den administrasjonen være, som skal håndtere den fordelingen?

Vi vil gå et skritt lenger en Halvor Nordhaugs forslag, men vi vil veldig gjerne ha ham med på den veien.

Den norske kirkes tett bånd til lokale myndigheter er, om ikke hellige, så i alle fall avgjørende for forholdet mellom folk og kirke.

Robert Wright

Kirkeverge i Oslo

Gå til innlegget

Kirkene blir mye brukt

Publisert over 2 år siden

Kirkene blir brukt hele uken, ikke bare søndag formiddag.

Over hele Europa selges­ kirker. De blir omgjort­ til puber eller handlesentre, skriver Vårt Land 27. desember i år. I Oslo mener­ halvparten av befolkningen­ at det er helt greit at kirker blir lagt ned. Premisset må være at kirkene er lite brukt. 

Men hvordan måler vi kirkelig aktivitet? Er det kun oppmøte til gudstjenesten klokken 11, slik Vårt Land og kirkens egne folk viser til? Nei, det må være aktiviteten gjennom hele uken.

På landsbasis mener fire av ti at kirkebygg kan bli brukt til andre formål enn gudshus. Det kunne vært interessant å se svarene hvis spørsmålet ikke var generelt­, men gjaldt kirken i eget nærmiljø. 

I Oslo har vi erfart­ et stort lokalt engasjement hver gang det er snakk om å ta en kirke­ ut av bruk. Tilsvarende ser vi når en kirke brenner ned. Dette engasjementet strekker seg langt utover de som regelmessig bruker kirken søndag klokken 11.

Slår alle publikumsrekorder

I Kirkelig fellesråd i Oslo har vi vært opptatt av å fortelle politikerne­ at kirken er så mye mer enn søndag formiddag og antall forordnede gudstjenester, som det heter. Vi har dokumentert­ hvor mye som skjer i kirkene­ våre gjennom hele uken. 

Etter opptelling kan vi konstatere at bare domkirken i Oslo har 500.000 besøk hvert år. Det er dobbelt så mange som Nationaltheatret har, eller like mange man forventer at det nye Munchmuseet til tre milliarder kroner kommer til å få. 

Munchmuseet får en driftsstøtte som er det dobbelte av det som gis til driften av alle Oslos kirker. Domkirkens besøkstall er særlig høyt, men mange av våre kirker har tall som har overrasket både oss selv og politikerne.

Et misvisende bilde

Kirkegjengerne bruker kirkene­ på en annen måte enn tidligere. Mange av menighetene våre tilbyr et bredere spekter av aktiviteter enn vi har vært vant til. Etter vår oppfatning er det derfor misvisende å bare trekke frem antall gudstjenester og gudstjenestedeltagere, og det forundrer oss at selv kirkens egne folk i KA eller Kirkerådet, gjør dette. De burde vite bedre.

Og det motarbeider det reelle bildet av kirkelig aktivitet som vi arbeider for at politikerne og storsamfunnet skal få. Dette er ikke minst viktig når vi i 2017 skal utarbeide en kirkebruksplan med tilhørende diskusjonen om uttak og alternativ bruk av kirker.

Ikke for mange kirker

Verden endrer seg hele tiden. Det er Kirkelig fellesråd i Oslo vant med. Status etter siste verdenskrig er at kirker i Oslo er revet­ og tatt ut av bruk. Samtidig er det i Oslo bygget mer enn 30 nye kirker. Byen og behovene­ forandrer seg. Fremtidsberegninger viser at Oslo vil ha 800.000 innbyggere i 2030. Selv om byen er blitt mer mangfoldig, og det relative­ antall kirkemedlemmer har gått ned, er vi nominelt sett like mange medlemmer. 

Likevel må flere kirker tas ut av dagens bruk for å få en optimal ressursutnyttelse. Kanskje må nye bygges? Men det er neppe for mange­ kirker i Oslo. Migrantmenig-
heter og andre kristne menigheter står i kø for å bruke våre kirker. Mange steder leier de i våre soknekirker. Det er god integrering­. 

Andre steder leier de hele kirkebygg. KAs Oddbjørn Sørmoen sier loven begrenser en ny bruk av kirkebyggene. Oslos erfaringer viser at myndighetene ikke vil gripe inn om vi finner annen kirkelig bruk av kirkebyggene.

Mer bekymret over forfall 

Som eiere av 64 kirkebygg i hovedstaden, er vi mer bekymret over at de flotte byggene forfaller enn at de ikke er besøkt. Vår utfordring­ er å få alle ulike brukere av kirkene; de mange i kor, korps, skoler, ulike lokallag, speidergrupper, babysangforeldre, konserttilskuere og mange­, mange andre, til å fortelle politikerne­ hvor viktig kirkene er i lokalmiljøene i hovedstaden. Kanskje diskusjonen om vedlikehold av kirker da vil ta en annen retning?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere