Halvor Nordhaug

Alder: 65
  RSS

Om Halvor

Beskriv deg selv her

Følgere

Gjenoppdaget kristendom?

Publisert rundt 1 måned siden - 2766 visninger

Jeg har lest boken «Gjenoppdag kristendommen» av Marcus Borg. Underveis ble jeg overrasket over hvor radikalt annerledes hans kristendomsforståelse er.

Siden boken «Gjenoppdag kristendommen» av Marcus Borg kom i høst, har den fått stor oppmerksomhet, ikke minst her i Vårt Land, men også i NRK. Boken er blitt lest av mange, og det arrangeres seminarer og menighetskvelder med den som utgangspunkt.

Jeg er også blant dem som har lest Borg, og ser at her er det mye som kan utfordre til ny gjennomtenkning av troen. Slikt er alltid nyttig. Men underveis ble jeg overrasket over hvor radikalt annerledes hans kristendomsforståelse er, sammenliknet med det vi kan kalle en økumenisk kristendom som er forankret i den oldkirkelige trosbekjennelsen og utbredt blant kirker verden over.


En redusert Kristus. Bokens norske tittel spenner buen høyt. Men innholdet er ikke så oppsiktsvekkende nytt som tittelen gir inntrykk av. Målt mot kirkens tradisjonelle tro presenterer Borg en redusert Kristus, og han fokuserer først og fremst kristendommens etiske og handlingsrettede side. En slik teologi har verden sett før, blant annet i den mangefasetterte bevegelsen rundt år 1900 som med et samlebegrep kalles «liberal teologi». Men Borgs etiske perspektiv er nok mer sosialt og samfunnsorientert enn hos denne retningen.

Borgs bok vil vise at ordet «frelse» i en bibelsk sammenheng handler om mye mer enn det som angår synd, tilgivelse, himmel og helvete. Saken er primært noe annet: «Frelse handler om transformasjonen/forvandlingen av våre liv som enkeltpersoner og som mennesker som lever sammen i samfunn» (s. 42). «Frelse handler om frigjøring og forvandling» (s.49).


Frelsen redusert. Hele boken er et kraftig oppgjør med en form for konservativ amerikansk, evangelikal kristendom som Borg kjenner godt fra sin egen bakgrunn. I denne retningen blir frelsen redusert til tilgivelse fra synd og redning fra fortapelsen; mens troens samfunnsmessige konsekvenser arter seg som støtte til økonomisk liberalisme, kampen mot abort, retten til å bære våpen og støtte til et sterkt forsvar. Her har Borg et viktig anliggende.

Det er både riktig og nødvendig å vise at frelsen ikke bare handler om tilgivelse fra synden og redning fra fortapelsen. Frelse betyr også nettopp frigjøring og forvandling, og med konsekvenser av en helt annen karakter enn det vi ser hos den evangelikale, politiserte høyresiden som har fått ny oppdrift under Trump.


Et uttalt brudd. Men Borg ærend går svært mye lenger. Hans syn på Jesus Kristus representerer et uttalt brudd med kirkens trosbekjennelse. Jesus er ifølge Borg i utgangspunktet bare et menneske. Guddommelig blir han først etter oppstandelsen: «Guddommeligheten tilhører Etter-påske-Jesus, ikke Før-påske Jesus» (s. 94). Julens feiring av at barnet i krybben er både Gud og menneske, er altså egentlig gjenstandsløs.

Når Jesus i utgangspunktet ikke er annet enn et menneske, så betyr det at hans liv er en menneskelig mulighet som – i hvert fall i prinsippet – ligger åpen for alle. Borg sammenlikner ham da også med Frans fra Assisi, men «med et utropstegn etter». For nettopp som menneske var Jesus likevel så ekstraordinær at hans tilhengere betraktet ham som den avgjørende åpenbaringen av Gud. (s.100).


En forvandlet verden. Det er Jesu handlinger til beste for marginaliserte mennesker, og hans lidenskap for Guds rike og for en forvandlet verden som for Borg utgjør grunnlaget for den guddommelighet som blir ham til del etter oppstandelsen. Denne oppstandelsens historiske karakter er for Borg imidlertid mer enn tvilsom: «… hvorvidt graven faktisk var tom, er historisk irrelevant». Oppstandelsen er viktig først og fremst i betydningen som denne erfaringen fikk for Jesu tilhengere etter påske. De erfarte ham «som en realitet i nåtiden» (s.115f).

Borg skiller her skarpt mellom oppstandelsens historiske karakter og dens betydning (114f). For ham er det historiske egentlig uvesentlig. Tilsvarende tenker han også om Jesu gjenkomst. Borg tror ikke på denne som en begivenhet på en fremtidig dag i historien. Det som derimot betyr noe er hans gjenkomst i menneskers opplevelse av ham, i det liturgiske året og i nattverden. (s.197)


Konstruert motsetning. Følgende kritiske innvending mot Borg trenger seg på: Hvorfor konstruerer han denne motsetningen mellom historiske hendelser og deres betydning? Det kan ikke være uvesentlig – for å si det varsomt – for troen hvorvidt Jesu oppstandelse er en historisk realitet, slik Det nye testamente bevitner. Men betydningen av oppstandelsen er selvsagt ikke utfoldet bare ved å fastholde den historiske hendelsen.

Oppstandelsens evangelium handler også om å leve livet i oppstandelsens kraft, forkynne nåden og kjempe for rettferdigheten. Men dette kommer ikke på noe vis i konflikt verken med troen på Jesu oppstandelse eller på hans fremtidige gjenkomst nettopp som historiske hendelser. Tvert imot henter det kristne livet sin kraft og sitt håp ikke bare fra ulike erfaringer av møter med Jesus, men også og ikke minst fra overbevisningen om at frelseshistoriens begivenheter er faktiske hendelser uavhengig av vår erfaring.


Altfor ambisiøs. Den opprinnelige tittelen på Borgs bok er «Speaking Christian». På norsk har den fått den altfor ambisiøse tittelen «Gjenoppdag kristendommen». Etter min vurdering er dette ikke en gjenoppdaget kristendom fordi den ikke er særlig ny, og heller ikke en kristendom av evangelisk merke. Det viser seg ikke minst i hans forståelse av Jesu død. Denne var ifølge Borg ikke villet av Gud, og ikke en stedfortredende soning for verdens synder (s.106-109).

Borg deler i det hele tatt ikke den økumeniske bekjennelsen til Kristus som Guds Sønn fra evighet av som gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse forsoner oss med vår himmelske Far, og gir oss del i et håp om en ny himmel og jord – et håp som alene henger på Guds suverene handling. Borgs bok leverer et redusert evangelium. Med sitt etiske og handlingsrettede fokus er den heller ikke oppsiktsvekkende ny. Å kalle dette gjenoppdaget kristendom blir dobbelt galt.

Gå til innlegget

Forsoningens evangelium

Publisert 2 måneder siden - 680 visninger

Andrej Rubljovs ikon kaster lys over forsoningen. Det er Sønnen som dør, men også Faderen har del i smerten som følger med kjærligheten.

Se Rublevs ikon her. 


DEBATTEN OM betydningen av forsoningen og Jesu død har i lengre tid pågått intenst i denne avisen. Sist lørdag var dette hovedsaken over hele seks sider. Dette temaet er da også virkelig en hovedsak for troen. Men mens mange i min generasjon som unge fikk høre om Jesu død som soning for verdens synd i nær sagt alle sammenhenger, er dette nå adskillig mer marginalt til stede.

Denne tradisjonelle forståelsen av Jesu død er sjelden blitt direkte forkastet, men heller fortiet. Dette synes nå å endre seg. Som den omtalte hovedsaken i Vårt land dokumenterte, er Jesu soningsdød for verdens synd blitt så krevende for mange at den langt på vei avvises.


Erstatningsrett. Det er ikke underlig at vi i dag har vansker med den såkalte «objektive forsoningslære» til Anselm av Canterbury (1033- 1109). Denne forståelsen tar sitt utgangspunkt i menneskets synd og skyld som krenker Guds majestet. Ifølge Anselm kan vi bare unnfly straffen for dette ved å yte erstatning (satisfaksjon), men det kan vi ikke fordi vi er syndere. Gjelden kan bare Gud betale, og derfor blir Gud menneske. Guds sønn dør uskyldig i alles sted og slik blir løsesummen betalt.

Anselms tolkning er treffende ved at den tar utgangspunkt i et virkelig brudd mellom Gud og mennesker som bare kan overvinnes fra Guds side, og dette skjer gjennom Jesu død. Men hans forsoningslære har et for ensidig preg av regnskap og erstatningsrett til å gi en dekkende, bibelsk forståelse av forsoningen. Den gir heller ikke oppstandelsen den plass den skal ha som fullendelsen av korshandlingen, og som begynnelsen på det nye livet både for Kristus og for alle som ved dåpen og troen er forenet med ham.


Utvider forståelsen. Korsets mysterium er mer omfattende enn det Anselm får fram, og kan ikke forklares ved hjelp av bare ett sett med begreper og bilder. Det skjer da heller ikke i Det nye testamentet, som Notto Thelle riktig skriver i sitt innlegg «Forsoningens gudsbilder» 11. januar. Thelle nevner en rekke andre metaforer som også brukes, slik som løsepengen, hvetekornet som faller i jorden og dør, hyrden som verger sauene, og flere andre. Det alle disse har til felles er imidlertid at de ikke er i konflikt med soningstanken slik denne utfoldes i forbindelse med Jesu død, men snarere utvider og utfyller denne.

Når Det nye testamente taler om forsoning, handler det ikke om en vred Gud som må blidgjøres, slik Thelle understreker. Men Jesus bærer syndens konsekvenser stedfortredende, det vil si i vårt sted, og «syndens lønn er døden» (Rom 6,23). På denne måten sones synden slik at gudsforholdets avstand overvinnes. Jesus tar vår plass som syndere, og vi får hans plass som Guds sønner og døtre. Vi får komme inn i fellesskapet med den Gud som ikke tåler synd fordi den ødelegger kjærligheten. Fra begynnelse til slutt er forsoningen drevet fram av kjærligheten. «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner» (Joh 15,13).


Demonstrasjon av kjærlighet. Men forståelsen av Jesu død som soningsdød for verdens synd faller altså mange tungt for brystet. Den bygger da også på forutsetninger som flere opplever som fremmede: Guds hellighet og menneskets synd. Som det fremgår av Vårt Lands hovedsak 6. januar, blir det da et alternativ for noen å gripe til den såkalte «subjektive forsoningslære» som gjerne tilskrives Abelard (1079-1142). Her tolkes Jesu død ikke som en soningsdød, men som en demonstrasjon av Guds kjærlighet. Når mennesket ser denne kjærligheten kan det forsones med Gud ved at det oppgir sin motvilje mot ham, og får tro på Guds nåde og vilje til å tilgi. Forsoningen er her noe som skjer subjektivt, i menneskets indre.

Denne forståelsen nok kan gi en god beskrivelse av hvordan et menneske kan oppleve forsoningen slik at troen oppstår, men den strekker ikke til som teologisk tolkning av Jesu død. Dersom denne forståelsen blir stående alene, overses den reelle avstanden mellom oss og Gud, som vår synd og ondskap har skapt, og som utgjør det mørke bakteppet og forutsetningen for det radikale budskapet om forsoningens karakter av ufortjent gave og nåde.


Vektlegger opplevelse. Den subjektive forsoningslæren legger avgjørende vekt på menneskets opplevelse eller erfaring av kjærligheten til Gud. Men dermed blir lett effekten mer krav enn evangelium. Jeg tror Marius T. Mjaaland har rett når han i sin bok «Systematisk teologi» fra 2017 i forlengelsen av den subjektive forsoningslære ser et krav om et «stadig sterkere uttrykk for kjærlighetens inderlighet» som kan bli «kvelende totalitær i en indre, sentimental forstand.»

Den subjektive forsoningslæren gir ikke uttrykk for forsoningens radikale karakter av en nådehandling der Gud forsonte oss med seg «mens vi ennå var Guds fiender» (Rom 5,10). Denne læren har derfor aldri vært kirkens hovedforståelse av forsoningen, og kan heller ikke bli det. Guds nåde er nettopp nåde fordi den ikke krever verken gode gjerninger eller en subjektiv opplevelse av Guds kjærlighet for å bli tilegnet. Nåden gis gratis gjennom dåp og tro på grunnlag av Jesu død og oppstandelse. Det er forsoningens evangelium.


Slaktet et kje. La meg til slutt gjøre et forsøk på å formidle dette evangeliet ved hjelp av Andrej Rubljovs kjente ikon fra cirka år 1400: «Den hellige treenighet». På dette bildet er Treenigheten fremstilt i form av tre skikkelser rundt et bord. Motivet er hentet fra fortellingen om de tre som besøkte Abraham og Sara, og varslet om at de skulle få en arving (1 Mos 18). Abraham slaktet et kje og serverte sine gjester et måltid.

De første kristne tolket disse tre gjestene hos Abraham og Sara som Treenigheten. Her sitter de til bords: Faderen til venstre, Sønnen i midten og Ånden til høyre. De tre er tegnet inn i en sirkel, og alle er vendt mot hverandre. Slik kommer det fram at de er tre, men likevel ett. Midt på bordet mellom dem står en kalk som rommer kjeet Abraham slaktet, men som her også blir en nattverdkalk med Jesu blod. Dette er kjærlighetsofferet som Sønnen gir, og som Faderen nå tar i mot idet han velsigner det med sin høyre hånd.


Kjærlighetens samforståelse. Kjærligheten forutsetter frihet, og Det nye testamentet understreker da også at Jesus går frivillig inn i døden. Han «ga seg selv for våre synder» (Gal 1,4). Samtidig var det også Faderens vilje. Han har «sendt sin sønn til soning for våre synder» (1 Joh 4,10). Rubljovs ikon viser oss den kjærlighetens samforståelse og samhandling som er mellom Faderen og Sønnen. Det er Sønnen som dør, men også Faderen har del i smerten som følger med kjærligheten.

Slik blir ikonen en kommentar til ordet om at «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,10). Kjærligheten er her tegnet inn i Gud både gjennom hengivelsen og samspillet mellom de tre, og ved offeret som er i sentrum. Inn i dette kjærlighetens fellesskap er vi alle invitert. Dette signaliseres ved at den siden som vender mot oss er åpen, og ved at Åndens lange pekefinger viser både til kalken og den åpne plassen. I forsoningen utvides kjærlighetsforholdet mellom Faderen, Sønnen og Ånden til å omfatte og inkludere også oss.


Et bord for oss. Rubljovs ikon sier noe vesentlig om Gud, om forsoningen, og om nattverden. I dette måltidet dekker Gud selv et bord for oss, og inviterer oss inn i sitt fellesskap. Dette skjer på grunnlag av Jesu sonoffer. I Den norske kirkes nattverdliturgi sier vi da også etter nattverden: «Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder».

Ved at Gud innlemmer lidelsen i seg selv, blir verdens ondskap ikke oversett, men tatt på alvor som en krenkelse både av medmennesket og av Gud som alle menneskers høye beskytter. Her i Treenighetens samlede hengivelse for vår skyld finner vi kjærlighetens sterkeste og mest troverdige uttrykk. Denne kjærligheten skal vi få ta imot og leve i.

Gå til innlegget

Kommunen er en lunefull venn

Publisert 3 måneder siden - 197 visninger

Det finnes mange eksempler på drastiske kutt i de kommunale bevilgningene til kirken når rammene blir trange. Disse kuttene skjer ikke bare med ostehøvel, der man skjærer smått og pent, men også med øks.

Kirkevergen i Oslo, Robert Wright, skriver i Vår Land 11.desember et innlegg med tittelen «Avgjørende forbindelse», og sikter til forbindelsen mellom kirke og kommune. Med eksempler fra Oslo viser han at denne forbindelsen fungerer godt, blant annet innen diakonien. Slikt er trivelig lesning, og jeg kjenner tilsvarende eksempler både fra Bergen og flere andre kommuner i Bjørgvin.


Men dette bildet er langt mer sammensatt enn Wright gir inntrykk av. Det finnes mange eksempler på drastiske kutt i de kommunale bevilgningene til kirken når rammene blir trange. Disse kuttene skjer ikke bare med ostehøvel, der man skjærer smått og pent, men også med øks. Tilsvarende radikale grep mot kirkeøkonomien som kan skje kommunalt, ser vi ikke for de statlige bevilgningers vedkommende. Også staten kan være smålig i forhold til kirken, som kjent. Men forutsigbarheten synes å være mindre og vilkårligheten større i flere kommunestyrer enn på Stortinget.


Kommunene har langt trening i å skyve vedlikeholdet av kirkebyggene foran seg. (Det gjelder vel ikke minst i Oslo?) Men fordi kirkehuset og gravplassen er noe folk ser helt konkret foran seg og er svært opptatt av, så har kommunene likevel syn for nettopp dette. Det samme er dessverre ikke alltid tilfellet for det som er selve livet i menighetene gjennom uken i form av diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid osv. Utfra intensjonen i Kirkeloven skal kommunen bevilge midler også til dette. Men her er praksisen særdeles varierende.
På denne bakgrunn mener jeg, som jeg skrev i mitt innlegg 4. desember («Det beste fra to verdener»), at kommunene bør beholde ansvaret for finansiering av kirkebygg og gravplasser, for dette har de syn for. De øvrige bevilgningene til kirken fra det offentlige bør gå gjennom staten, og fordeles ut i kirken av kirkens egne organer.


Med en slik ordning får vi med oss det som fungerer best i forholdet mellom kirken og kommunen. Når så den øvrige virksomheten koples løs fra kommunestrukturen, blir det lettere å oppnå en mer rettferdig fordeling mellom menighetene i ulike kommuner, og også foreta de organisatoriske endringer av kirken som nødvendigvis må komme.
Den norske kirke er i dag en svært sammensatt og lite effektiv organisasjon med over 400 fellesråd, mange med svært få ansatte. I tillegg kommer prestetjenesten med biskopene og 11 bispedømmeråd som arbeidsgivere. Alle disse rådene både lokalt og regionalt har ansvar for personal, økonomi og administrasjon.

Fra Wrights utsiktspunkt som kirkeverge i Oslo kan nok kommunens og fellesrådets størrelse virke som en rasjonell enhet. Men Oslo er svært langt fra en typisk norsk kommune, og erfaringene herfra kan ikke danne utgangspunkt for en ordning av forholdet mellom kommune og kirke som skal gjelde for hele landet.
Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Gå til innlegget

DET BESTE FRA TO VERDENER

Publisert 3 måneder siden - 431 visninger

I debatten om fremtidens modell for finansiering av Den norske kirke foreslår jeg en mellomløsning der staten bevilger alt - unntatt utgifter til kirkebygg og kirkegårder. Da får vi det beste fra to verdener.

Hvordan kan Den norske kirke best organiseres for å få mest mulig ressurser fram til førstelinjen: menighetenes arbeid? Spørsmålet har fått ny aktualitet i forbindelse med at Kulturdepartementet har sendt ut et høringsnotat med utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Her lanseres to ulike modeller for hvordan den offentlige støtten til Den norske kirkes virksomhet kan organiseres:

 

A) Man kan beholde nåværende delte ordning der staten finansierer prestetjenesten, samt arbeidet i de sentralkirkelige råd og bispedømmerådene; mens virksomheten i lokalmenighetene finansieres ved  overføringer fra kommunene til de kirkelige fellesrådene som finnes i hver kommune. 

 

B) All overføring til Den norske kirke skjer via statlige midler. Det blir så opp til kirkens egne organer å fordele disse midlene videre til alle nivåer i kirken.

 

Styrken ved modell A med fortsatt delt finansiering er at nærheten mellom den lokale kirken og kommunen bevares. Kommunen må antas å ha større sans enn staten for å gi midler til lokalkirken, særlig til kirkebyggene. Ulempen ved denne modellen er at det blir vanskeligere å la ansvaret for økonomi, administrasjon og personalledelse samles på færre og større organer med mer effektiv forvaltning og større kompetanse enn i dagens ordning hvor vi har over 400 ulike fellesråd, pluss bispedømmerådene. 

 

En samlet statlig finansiering som i modell B vil derimot løsne organiseringen av kirken fra kommunestrukturen, og slik gjøre det enklere å samle forvaltningen av økonomi og administrasjon på færre organer, eksempelvis på prostinivå eller bispedømmenivå, og med én arbeidsgiverlinje. Samtidig vil en slik modell medføre at Den norske kirke da vil få samme form for finansiering som det nå foreslås for alle andre tros- og livssynssamfunn, nemlig direkte fra staten.

 

For Den norske kirke vil det imidlertid kunne bety et tap at kommunenes ansvar for kirkebyggene avvikles. Kommunene vet hvor viktig kirkebyggene er i akkurat deres kommune, og er opptatt av at disse skal holdes i hevd. Og selv om kommunene i praksis ivaretar kirkebyggene på svært ulikt vis, vil en samlet statlig overføring trolig medføre enda mindre penger til drift og vedlikehold av kirkebygg, samt bygging av nye kirker, enn dagens ordning.

 

Kan det være mulig å ivareta det beste fra de to ulike modellene som nå debatteres i en form for kompromiss? Jeg tror det, og vil gjerne ta opp forslaget fra flertallet i Gjønnesutvalget (NOU 2006:2)  om at staten finansierer alle kirkens administrasjons- og personalkostnader, mens kommunene gis ansvaret for bygningsmessig drift og vedlikehold av de øvrige kirkebyggene, samt bygging av nye kirker. Istandsetting og vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg får imidlertid staten ansvar for gjennom særskilte tilskuddsordninger.

 

I høringsnotatet fra regjeringen som nå drøftes i hele kirken, er ikke en slik mellomløsning lansert. Det synes jeg er beklagelig. I likhet med alle andre modeller er det mye som må klargjøres også med en slik konstruksjon, men jeg anbefaler den til drøfting i alle de organer som nå uttaler seg. Den fremtrer for meg som en mulig samlende løsning der man ivaretar det beste fra to verdener.

 

Gå til innlegget

Det beste fra to verdener

Publisert 3 måneder siden - 137 visninger

Hvordan kan Den norske kirke best organiseres for å få mest mulig ressurser fram til førstelinjen: menighetenes arbeid?

Spørsmålet har fått ny aktualitet i forbindelse med at Kulturdepartementet har sendt ut et høringsnotat med utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Her lanseres to ulike modeller for hvordan den offentlige støtten til Den norske kirkes virksomhet kan organiseres:


MODELL A: Vi kan beholde nåværende delte ordning der staten finansierer prestetjenesten, samt arbeidet i de sentralkirkelige råd og bispedømmerådene; mens virksomheten i lokalmenighetene finansieres ved overføringer fra kommunene til de kirkelige fellesrådene som finnes i hver kommune.


MODELL B: All overføring til Den norske kirke skjer via statlige midler. Det blir så opp til kirkens egne organer å fordele disse midlene videre til alle nivåer i kirken.


Nærheten bevares. Styrken ved modell A med fortsatt delt finansiering er at nærheten mellom den lokale kirken og kommunen bevares. Kommunen må antas å ha større sans enn staten for å gi midler til lokalkirken, særlig til kirkebyggene. Ulempen ved denne modellen er at det blir vanskeligere å la ansvaret for økonomi, administrasjon og personalledelse samles på færre og større organer med mer effektiv forvaltning og større kompetanse enn i dagens ordning hvor vi har over 400 ulike fellesråd, pluss bispedømmerådene.


Færre organer. En samlet statlig finansiering som i modell B vil derimot løsne organiseringen av kirken fra kommunestrukturen, og slik gjøre det enklere å samle forvaltningen av økonomi og administrasjon på færre organer, eksempelvis på prostinivå eller bispedømmenivå, og med én arbeidsgiverlinje. Samtidig vil en slik modell medføre at Den norske kirke da vil få samme form for finansiering som det nå foreslås for alle andre tros- og livssynssamfunn, nemlig direkte fra staten.

For Den norske kirke vil det imidlertid kunne bety et tap at kommunenes ansvar for kirkebyggene avvikles. Kommunene vet hvor viktig kirkebyggene er i akkurat deres kommune, og er opptatt av at disse skal holdes i hevd. Og selv om kommunene i praksis ivaretar kirkebyggene på svært ulikt vis, vil en samlet statlig overføring trolig medføre enda mindre penger til drift og vedlikehold av kirkebygg, samt bygging av nye kirker, enn dagens ordning.


Det beste fra de to ulike modellene. Kan det være mulig å ivareta det beste fra de to ulike modellene som nå debatteres i en form for kompromiss? Jeg tror det, og vil gjerne ta opp forslaget fra flertallet i Gjønnesutvalget (NOU 2006:2) om at staten finansierer alle kirkens administrasjons- og personalkostnader, mens kommunene gis ansvaret for bygningsmessig drift og vedlikehold av de øvrige kirkebyggene, samt bygging av nye kirker.

Istandsetting og vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg får imidlertid staten ansvar for gjennom særskilte tilskuddsordninger.


Beklagelig. I høringsnotatet fra regjeringen som nå drøftes i hele kirken, er ikke en slik mellomløsning lansert. Det synes jeg er beklagelig.

I likhet med alle andre modeller er det mye som må klargjøres også med en slik konstruksjon, men jeg anbefaler den til drøfting i alle de organer som nå uttaler seg. Den fremtrer for meg som en mulig samlende løsning der man ivaretar det beste fra to verdener.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Eidsaa kommenterte på
Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?
43 minutter siden / 764 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Farvel, Oslo
rundt 1 time siden / 597 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 1 time siden / 316 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 2 timer siden / 2540 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 2 timer siden / 316 visninger
Rune Staven kommenterte på
Eksisterer det en evig pine?
rundt 2 timer siden / 664 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 3 timer siden / 302 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 3 timer siden / 2540 visninger
Sverre Holm kommenterte på
Stephen Hawking var ingen filosof
rundt 3 timer siden / 703 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 3 timer siden / 316 visninger
Les flere