Harald Hauge

Alder:
  RSS

Om Harald

Harald Hauge er sokneprest i Røros og Hitterdal sokn i Den norske kirke. Han har siden 2007 blogget prekener, teologiske refleksjoner og prestehverdagsglimt på haraldhauge.wordpress.com. Han er gift og er pappa til to jenter.

Følgere

For den som vil lese forslagene til vedtak:

Publisert rundt 6 år siden

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11491473/

Avstemmingsrekkefølgen var D - C - B - A.

Gå til kommentaren

Kommentar til Harsem (#3)

Publisert rundt 6 år siden
Jan Harsem – gå til den siterte teksten.
Dette er ikke troverdig, Hauge. Det var ikke ett forslag om vigsel og to om forbønn. Det var tre forbønnsforslag. Ordlyden er ikke til å ta feil av. Stian Lavik oppsummerer helt presist i sin kommentar hvordan dette leses.

Du leser saksframlegg på en besynderlig måte, synes jeg. Det er ingen grunn til å bestride at forslag D var et forslag om vigsel:

Kirkemøtet viser til de ulike oppfatningene om ekteskapsforståelsen og homofilt samliv som kommer til uttrykk i Bispemøtets uttalelser, og tar til etterretning at det finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par.

Kirkemøtet viser til Bispemøtets flertallsuttalelse «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» der Bispemøtet fremhever at det heller ikke er «læremessig grunnlag for å avvise at kirken bidrar til at slike ekteskap inngås». Kirkemøtet ber om at arbeidet med en egen vigselsliturgi for likekjønnede par igangsettes med tanke på behandling i Kirkemøtet 2015.

For øvrig har den gode kirkemøtedelegat Gunnar Winter helt rett.

Gå til kommentaren

Tendensiøst, Harsem

Publisert rundt 6 år siden

Med respekt å melde, Harsem: Analysen din bommer.

Her er det fjerde vedtaksforslaget (komiteens forslag A) som altså også falt mot 54 stemmer etter at forslaget for vigsel og de to forbønnsforslagene hadde falt i tur og orden:

På grunnlag av Bispemøtets delte uttalelse i «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» finner ikke Kirkemøtet at det er tilstrekkelig grunnlag til å endre Den norske kirkes ekteskapsforståelse. Kirkemøtet fastholder tidligere vedtak som innebærer at ekteskapet er et forhold mellom én mann og én kvinne.

Kirkemøtet vil gi tilslutning til Kirkerådets tilråding som er i samsvar med Bispemøtets mindretall som åpner for forbønn for likekjønnede par på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. I BM sak 36/08 heter det: Forbønn for personer som har inngått likekjønnet ekteskap kan skje på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. Bispemøtet fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må forstås som en ny liturgisk ordning, eller ha vigselslignende karakter, jf Bispemøtets vedtak i sak 03/08: «En bør unngå forbønnshandlinger som kan oppfattes som en ny liturgisk ordning.» Kirkemøtet vil på dette grunnlaget ikke innføre en egen liturgi.

Kirkemøtet klarte med andre ord ikke å samles om å fastholde tradisjonell ekteskapsforståelse som kirkens ene og eneste ekteskapsforståelse - heller!

Referansen til BM 36/08 kan ikke ha vært utslagsgivende her. Vedtaket la ikke opp til annet enn å ta til orientering noe man ikke var (eller er) satt til å overprøve.

Ellers viser jeg til http://haraldhauge.wordpress.com/2014/04/09/om-kirkemotets-sak-1414/

Gå til kommentaren

Kort replikk

Publisert rundt 6 år siden

Til Hallvard Jørgensen (#40) og Eirik A. Steenhoff (#46): Jeg har lest responsene deres, er glad for engasjementet og har en del å kommentere tilbake til dere med. Akkurat nå er jeg i Kristiansand i forbindelse med Kirkemøtet, derfor tar det litt tid før jeg kommer tilbake til dere. Men det skal skje etter hvert. :-)

Jeg kommenterer bare kort til Steenhoff: Selvsagt har jeg en fordomsfull lesning av Fesers presentasjonen av den katolske naturretten. Jeg er lutheraner og er preget av at det har skjedd en del - både på kirkeutviklingssida og i protestantisk teologisk refleksjon - siden Luther gikk ut av kloster, la sølibatsløftet til side og giftet seg. Det er mine briller og min hermeneutiske horisont, og det forsøker jeg å være bevisst på. Men jeg har likevel forsøkt å lese Feser med et åpent sinn, og jeg mener at enkelte av mine innvendinger er relevante selv om jeg ikke har lest alt av Johannes Paul II eller all annen katolsk naturrettslitteratur. Det får jeg forsøke å demonstrere senere.

Jeg registrerer at du synes jeg bruker et vel emosjonelt språk, kanskje også noe nedlatende her og der. Jeg skal se hva jeg kan gjøre med det i mine oppfølgingskommentarer. Du skal ikke se bort fra at jeg var noe påvirket av toneartsbruken hos Feser selv.

Gå til kommentaren

Svar til Egil Wold (#20)

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har begrunnet mitt syn skriftlig flere steder tidligere, både her på Verdidebatt og på egen blogg og på andre debattarenaer.

Her er et par lenker:

Du har ellers rett i at innlegget om naturetikk ikke inneholder noen positiv begrunnelse for et progressivt syn. Det skriver jeg også rett ut i innlegget: "At en likekjønnet ekteskapsforståelse kan finne sin plass innenfor et slikt større bilde fundert i tanken om den likeverdige relasjon tenker jeg at jeg ikke engang trenger å argumentere for." En slik argumentasjon har jeg som sagt gjort tilgjengelig andre steder.

Her er du fri til å lese og gjøre deg opp din egen mening...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2982 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1655 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1467 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1413 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1082 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 657 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere