Haakon Brænden

Alder: 53
  RSS

Om Haakon

Jeg er 48 år gammel og gift med Ingrid. Sammen har vi to jenter på 21 og 18 år og en gutt på 15 år. Vi er bosatt i Oslo, bydel Nordstrand. Jeg var folkevalgt til Bydelsutvalget i Nordstrand 2007-2011, og fylkesleder i Oslo KrF mars 2010 - feb 2012. KrFs medlem i Oslo kommunes kontrollutvalg 2011-2015.

Følgere

Sri Lanka: Lidelsene er enorme

Publisert over 10 år siden

Sri Lanka: Lidelsene er enorme

Kampene mellom regjeringshæren og Tamiltigrene (LTTE) har fanget ti-tusenvis i en liten lomme i krigssonen. Sivile kommer seg ikke ut av området kontrollert av LTTE og de såkalte sikre sonene har vært gjenstand for gjentagende angrep. Menneskenes lidelser i Vanni er utålelige.

Menneskene inne i den såkalte ”No-Fire-Zone” i Vanni  står ovenfor forferdelige lidelser under de daglige angrepene. Mange barn er fanget i krigssonen. Fortløpende bombing og stadig flukt er en dødelig kombinasjon for de internt fordrevne. De står uten medisinsk hjelp, og har nesten ikke hatt tilgang på mat eller rent vann på flere uker.

Kamphandlingene må opphøre, i det minste er det nødvendig med en våpenhvile slike at sivile kan evakueres.  Begge sider må sørge for at sivilbefolkningens lidelse opphører. Både regjeringen og LTTE må garantere for beskyttelsen av de sivile. Bombingen av de sikre sonene må stoppes og folk må få tillatelse til å slippe ut av krigssonene. Bare dialog vil føre frem til en løsning på denne konflikten. Det internasjonale samfunnet må også våkne, lidelsene vi ser på Sri Lanka nå er enorme. FN må sette Sri Lanka på toppen av sin agenda og presse partene til å sette seg ved forhandlingsbordet.

Norge og utenriksminister Jonas Gahr Støre har en jobb å gjøre!

Gå til innlegget

Grunnlovsfesting av personvernet

Publisert over 10 år siden

Personvern

Både den teknologiske utviklingen og andre tendenser i samfunnet setter personvernet under press.

Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Demokrati forutsetter at det i siste instans er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne.

Det skal svært tungtveiende argumenter til for at hensynet til personvernet skal vike. Det må i det alt vesentlige være mulig å komme fram til ordninger som tar hensyn til samfunnets behov for innsyn og kontroll uten å overkjøre enkeltmenneskers rett til vern mot overgrep. En streng og konsekvent personvernpolitikk er en forutsetning for at folk flest får tillit til nettøkonomi og elektronisk samhandling. Personvern handler ikke om teknologifrykt, men om å ta med seg sunn fornuft og stødige liberale prinsipper inn i nettsamfunnet.

Grunnlovsfeste personvernet i Norge

Grunnloven har stor rettslig og politisk betydning, i tillegg til at den har en vesentlig symboleffekt både for borgerne og staten.  Grunnlovsfesting av personvernet vil blant annet:

-          Medføre at personvernet får en sentral rolle i konkrete saksforhold.

-          Presisere at individuelle rettigheter er en viktig del av vår rettstat.

-          Styrke vektleggingen av personverninteresser når man vedtar nye lover og i lovgivningsprosessen.

-          Skape bedre balanse mellom ytringsfrihet og personvern, da dette er to interesser som ofte står i et motsetningsforhold

 

Du bestemmer over opplysninger om deg selv

Jeg vil arbeide for at Personopplysningsloven følges opp i alle relevante sammenhenger, og at lov- og regelverk heretter ligger i forkant, ikke på etterskudd av teknologiutviklingen. Når lover og forskrifter utformes, bør det alltid gjøres slik at behovet for innsamling og lagring av opplysninger om personlige forhold er minst mulig.
Jeg ønsker å styrke Datatilsynets ressurser som et uavhengig organ som kan stå vakt om personvern og ha kontroll med personregistre, konsesjonsbehandling av andre registreringsordninger med videre.

Rett til et sporløst liv

De teknologiske mulighetene som ligger i moderne systemer for overvåkning gjør overvåkningen så omfattende at den i enkelte tilfelle har totalitær karakter.

Ny teknologi bidrar til et press på personvernet. Ikke primært fordi det er behov for all den overvåkning som teknologien støtter, men rett og slett fordi intensivert overvåkning har blitt teknisk, praktisk og økonomisk mulig (jf. EUs Datalagringsdirektiv og den svenske FRA-loven).

Den enkelte må sikres rett til å leve et sporløst liv, bl.a. gjennom at betaling med kontanter fortsatt må være et alternativ. Det skal være mulig å reservere seg mot at detaljerte opplysninger om bruk av egen telefon og nettjenester på data lagres i lengre perioder. Politiet må ikke kunne få utlevert registeropplysninger om telefon- og internettrafikk uten rettslig kjennelse.

Jeg ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning på offentlig tilgjengelige steder, for eksempel i skolegårder. Adgangen til å installere overvåkingskameraer må begrenses til et minimum, og det må være klare regler for at slik overvåking i minst mulig grad baseres på opptak. Eventuelle opptak må slettes etter kort tid. Erfaringene med dagens regelverk for fjernsynsovervåking må gjennomgås i kommende stortingsperiode, og regelverket må innskjerpes ytterligere dersom det viser seg at kameraer i økende grad trer inn i stedet for mennesker i offentlige rom.

Nei til romavlytting

Politiet skal ikke ha adgang til å gjennomføre romavlytting. Romavlytting er et alvorlig inngrep i privatlivets fred. Faren for at overvåkingsutstyr blir brukt utover det det eventuelt gis adgang til er overhengende. Slikt utstyr kan være krevende både å installere og å fjerne igjen. Det må fortsatt sikres sterke rettssikkerhetsgarantier ved bruk av andre former for avlytting, og dagens adgang til å ta i bruk telefonavlytting må ikke utvides. Telefonavlytting må ikke finne sted uten at det foreligger rettslig kjennelse. Behovene i forbindelse med beskyttelse av rikets sikkerhet må gjennomgås særskilt. Overskuddsinformasjon fra overvåkning - informasjon som omhandler andre saksforhold enn det det ble gitt tillatelse til å overvåke - må som hovedregel være ugyldig som bevisførsel i retten.

Mindre bruk av fødselsnummer

Fødselsnummeret er et identifikasjonsnummer som lett gir tilgang til informasjon, og som gjør kobling av personsensitive opplysninger enklere enn det bør være. Fødselsnummeret bør kunne fjernes, eller bruken reduseres vesentlig. Dersom fødselsnummeret fortsatt skal være i bruk bør det stilles krav om særkonsesjon og egen lovhjemmel for at denne koblingsnøkkelen skal kunne brukes.

Sterkere forbrukervern

Den enkelte forbruker må ha rett til beskyttelse mot urimelig atferd fra leverandører og produsenter av varer og tjenester. Dette må gjelde både for private og offentlige aktører, og på digitale så vel som tradisjonelle handelsarenaer. Gebyrer, avgifter og purreutgifter knyttet til tjenester eller innkrevingsvirksomhet må ikke overgå kostnadene med å levere tjenesten eller produktet, eller kostnadene knyttet til innkrevingsvirksomheten. Det må stilles klare standardiseringskrav til leverandører av spare-, låne-, og andre finansieringstjenester for å øke forbrukernes muligheter til å sammenligne tilbudene.

Netthandel må sidestilles med tradisjonelle handelsformer i lovverket, også når det gjelder forbrukeres rettigheter og sikkerhet. Praksis med at nettbutikker i økende grad krever forskuddsbetaling også for mindre forsendelser og masseproduserte varer er uheldig, og det bør vurderes å skjerpe lovverket på området. Alle regler for forbrukerbeskyttelse må gjelde også for digitale produkter og tjenester.

Masseutsendelse av reklame pr. e-post er for mange belastende og forstyrrende, og innebærer en inntrenging i den private sfære. Forbrukerne må selv kunne velge om de motta slik reklame i sin private e-postkasse, og markedsførere må innhente forhåndssamtykke fra forbrukeren.

Vern mot spredning av personlige helseopplysninger

Helsetjenesten skal løse mange oppgaver i tilknytning til forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skade. Bruk, lagring og kommunikasjon av helseopplysninger er en nødvendig forutsetning for å kunne gi helsehjelp, og derfor et karakteristisk trekk ved den moderne helsetjeneste.

Ikke bare helsehjelp, men også andre velferdstilbud, forutsetter behandling av helseopplysninger, for eksempel beslutninger om trygd, sosialhjelp og arbeidsrettede tiltak. Fordi helse og sosialtjenestens oppgaver har vært jevnt ekspanderende de siste årtier, samtidig som ressursene ikke er ubegrenset, har også kravet om kostnadseffektivitet blitt viktig. Det er et viktig formål å utforme tilbud som gir mest mulig helse-effekt for pengene, både på individ- og samfunnsnivå. Typisk for vår tid er at man imøtekommer kravet om kostnadseffektivitet ved å samle inn og bruke data, gjerne gjenbruk av opplysninger som allerede er samlet inn i den løpende virksomheten. Disse dataene brukes som indikatorer på produksjon og produktivitet. Et problem i personvernsammenheng er når slik gjenbruk av data resulterer i at sensitive pasientopplysninger tilflyter administrasjonen/virksomheten på alle nivå. Jo flere som får tilgang til opplysninger, desto vanskeligere er det å sikre mot lekkasjer til uvedkommende.

Et annet karakteristisk trekk ved den moderne velferdsstaten er økt samarbeid mellom ulike velferdsetater. Dette kommer også til uttrykk i lovgivningen, som i økende grad har åpnet opp for samarbeid mellom ulike velferdsetater og for utveksling av personopplysninger på tvers av etatene. Dette reiser viktige personvernspørsmål. Det forventes i mange tilfeller at helsepersonell samarbeider med andre fagfolk for å kunne gi et helhetlig og koordinert tilbud til grupper med behov for langvarig og sammensatt hjelp.

Dette kan gi pasientene bedre behandling og oppfølgning, men «prisen» er at flere får kunnskap om intime forhold vedrørende pasienten.

Innføring av elektronisk databehandling, herunder elektroniske pasientjournaler, medført at det er blitt enklere å skaffe seg tilgang på informasjon om pasienter, også for personer som ikke deltar i behandlingen av pasienten. Man trenger ikke lenger å lete i arkiver og papirjournaler, men kan ved hjelp av tastetrykk på en datamaskin enkelt finne frem til informasjon om bestemte pasienter.

Det er særlig to grunnleggende hensyn som må avveies i helsesektoren: Hensynet til en best mulig helsetjeneste på individ- og samfunnsnivå, med tanke på både kvalitet og effektivitet, på den ene siden, og hensynet til tradisjonelle rettssikkerhetsgarantier, herunder personvern, på den andre.

Innen helsevesenet må det være adgang til å reservere seg mot registrering av sensitive opplysninger som ikke har direkte medisinsk betydning. Det må stilles særlig strenge krav til sikkerhet omkring enkeltpersoners helseopplysninger.

Jeg vil:

-          Grunnlovsfeste Personvernet i Norge

-          Opprettholde dagens organisering av personvernmyndighetene, med et Datatilsyn som ivaretar både tilsynsoppgaver og ombudsoppgaver

-          Sikre en streng personvernpolitikk - følge opp personopplysningsloven, styrke Datatilsynet og gjøre behovet for innsamling og lagring av sensitive personopplysninger minst mulig.

-          Sikre krav om rettslig kjennelse for å utlevert personopplysninger om telefon- og internettrafikk.

-          Sikre restriktiv bruk av fjernsynsovervåkning.

-          Gi reservasjonsrett mot registrering av personopplysninger i helsevesenet uten direkte medisinsk betydning.

-          Gi bedre sikring av helseopplysninger i muntlig kommunikasjon med pasienter.

-          Sikre en personvernvennlig bruk av elektronisk pasientjournal.

-          Gjennomgå reglene for taushetsplikt.

-          Gi pasienter rett til innsyn i tilgangsloggen til pasientjournalen

-          Personvernfremmende tiltak ved opprettelsen av nye registre

-          Vente med etablering av nye helseregistre inntil dagens helseregistre er gjennomgått

-          Gå mot romavlytting.

-          Sikre alle fulle forbrukerrettigheter på nettet og beskyttelse mot uønsket e-post reklame.

-          Klarere retningslinjer og større åpenhet rundt overvåkning i arbeidslivet.

-          Helhetlig regelverk i egen lov med tilhørende forskrifter som regulerer personvern i arbeidslivet.

-          Øke bevisstheten rundt personvern i arbeidslivet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere