Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Ja vi elsker dette landet - Demokrati for alle ?

Publisert 7 måneder siden - 101 visninger

Vi funksjonshemmede elsker også dette landet. Derfor ønsker også vi å delta i demokratiet på lik linje med andre.

JA VI ELSKER DETTE LANDET – DEMOKRATI FOR ALLE ????

Vi funksjonshemmede elsker også dette landet. Derfor ønsker også vi å delta i demokratiet på lik linje med andre. Mange funksjonshemmede er ressurssterke, engasjerte og kunnskapsrike, og sitter på verdifull erfaringskompetanse. Vi kan bidra med nyttige og gode innspill som kan forbedre menneskers levekår – også for funksjonshemmede. Vi utgjør 17% av Norges befolkning.

I disse dager feirer vi demokratiet som utelukker altfor mange med nedsatt funksjonsevne.  Og derfor spør vi nå hvordan kan demokratiet kan inkludere enda flere?

FFO (Funksjonshemmede fellesorganisasjon) Oslo `s budskap er klart, sørg for at også funksjonshemming er en del av debatten når demokrati og deltagelse løftes som tema.

Å kunne delta i demokratiet på lik linje med andre innbyggere er en viktig rettighet og mulighet for funksjonshemmede.

Deltagelse i demokratiet handler om å være valgbar, ha verv, samt tilrettelegging og assistanse for å bruke stemmeretten sin.

Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i norsk politikk. Det er underlig hvor lite oppmerksomhet det har vært om funksjonshemmedes politiske medborgerskap, og hvordan forholdene er lagt til rette for politisk deltakelse. Funksjonshemmede møter like mange barrierer og utfordringer i samfunnslivet som andre diskrimineringsutsatte grupper.

Et funksjonshemmet demokrati?

* En rekke kommunestyresaler og rådhus er ikke universelt utformet

* Saksdokumenter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere

* Utilstrekkelige transportordninger/tilbud/støtteordninger vanskeliggjør deltakelse i det politiske liv og i valg

* Kun 7 prosent av inngangspartier til offentlig bygg er tilgjengelige for mennesker med nedsatt bevegelighet

* Papirbasert valg fratar sterkt synshemmede mulighet for å stemme hemmelig, og 40 prosent oppgir at de ikke har stemt hemmelig

* Norsk lovgivning og praksis sikrer ikke alltid stemmeretten for alle og hemmelige valg

* Partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra personer med funksjonsnedsettelser er preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi

Folkevalgte skal ivareta ALLE sine interesser, men er det skjevheter i rekrutteringen til politikken, kan det oppstår skjevheter i hvem sine interesser som dominerer, blir diskutert og tatt opp.

FFO Oslo utfordrer partiene til å vektlegge også funksjonshemming, i tillegg til kjønn, geografisk fordeling, etnisitet, yrkesbakgrunn og alder i sin listestilling. Sørg for at lokaler brukt i prosessen er universelt utformede eller i det minste tilgjengelige, og at det legges til rette for å tilby tolketjenester og annen bistand i forbindelse med politiske møter, også nødvendig transport.

Jobb for at saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere, at offentlige lokaler og eksisterende bygg blir universelt utformede på sikt, og tilgjengelige raskt, om de ikke er det. Jobb for at kommunen din får en plan for universell utforming som en del av den overordnede handlingsplanen. Og sikre at valgprogrammet er universelt utformet, også på nett.

Til slutt – et direkte spørsmål til partiene: Hvordan vil dere jobbe fremover for å sikre et demokrati som i større grad inkluderer funksjonshemmede?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Oslo

Gunn Pound

Styremedlem

 

 

 

 

Gå til innlegget

Klassetilhørighet er ofte avgjørende for om man får belønning eller straff

KLASSESAMFUNNET NORGE - KLASSETILHØRIGHET  AVGJØR -  BELØNNING ELLER STRAFF

Din klassetilhørighet ved  vil svært ofte være avgjørende for om du får belønning eller straff ved eventuelle lovbrudd. Dette bekreftes gang på gang og eksemplene er altfor mange.

Viser til Brennpunkt og NRK Dagsnytt. Juks med prøvesvar ved patologisk avdeling Drammen sykehus. Avdelingssjefen er ansvarlig for prøvejuksene og bestemte at alle prøvesvar skulle dobbeltsigneres. Han er også ansvarlig for at avdelingen urettmessig mottok snaut 18 millioner fra HELFO i perioden 2002 – 2016, samt at flere menneskeliv ble satt på spill. Deriblant en småbarnsmor som fikk sin kreftdiagnose fem år for sent.

Avdelingssjefen har fratrådt sin stilling uten å miste sin legelisens og fikk en fet gavepakke på 1,4 millioner. Han får ingen straff da politiet har frafalt siktelsen.

Dessverre har vi flere eksempler som bekrefter at høystatusgrupper slipper straff og lavstatusgrupper får straff.

Konsernsjefen og medansvarlige i ledelsen i DNB hjalp sine rike kunder til å flytte deres fete formuer til skatteparadiser. Dette dreier seg om millioner som har blitt underslått fra fellesskapet. Etter det jeg vet har ingen av disse fått straff.

De fleste vet at trygdesvindel straffes hardt. NAV, politiet og domstolene ser svært alvorlig på trygdesvindel. Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 skal straffes med fengsel. Men tror du Høyesterett vil uttale at prøvesvindel fra sykehus over 90 000 skal straffes med fengsel ? I vårt klassesamfunn tror ikke jeg at dette vil skje.

Dom i Tingretten : Kvinne 41 år mottok 275 600 i dagpenger. Hun oppga til NAV at hun hadde jobbet 68,5 timer mens hun i virkeligheten hadde jobbet 1586 timer. Straffen ble 30 dagers ubetinget fengsel og to års prøvetid pluss at hun må tilbakebetale det hun har fått for mye.

Dom i Tingretten : Kvinne 35 år og etbarnsmor fikk utbetalt 24 427 for mye pga uriktige opplysninger. Hun tilstod umiddelbart og hadde tidlig i saken gjort avtale med NAV om tilbakebetaling. Likevel måtte hun sone 27 dager bak murene.

Klasseforskjellene er tydelige.

Avdelingssjefen ved Patologen på Drammen sykehus slipper straff, mister ikke sin autorisasjon som lege, slipper å tilbakebetale beløpet på snaut 18 millioner til HELFO. Meg bekjent har han heller ikke blitt pålagt å utbetale erstatning til småbarnsmoren som fikk kreftdiagnosen fem år for sent. Men derimot har han fått en fallskjerm på 1,4 millioner.

Kvinnene som til sammen mottok drøyt 300 000 for mye fra NAV må tilbakebetale dette. I tillegg må de til sammen sone 57 dager i fengsel.

Norge er et samfunn med store forskjeller – et samfunn uten rettssikkerhet for lavstatusgruppene og et samfunn der høystatusgruppene blir beskyttet av makteliten.

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Sykehusplanene truer lokalsykehuskapasiteten i Oslo

Publisert 7 måneder siden - 176 visninger

FFO (Funksjonshemmedes felles organisasjon) Oslo stiller seg kritisk til planene om å legge ned Ullevål sykehus

SYKEHUSPLANENE TRUER LOKALSYKEHUSKAPASITETEN  I OSLO

FFO (Funksjonshemmedes interesseorganisasjon) Oslo stiller seg kritisk til planene om å legge ned Ullevål sykehus. Vi frykter at nedleggelse vil føre til svekket lokalsykehuskapasitet for Oslos befolkning. Etter FFO Oslos mening må det settes i gang konseptutredning av Ullevål som alternativ lokalisasjon for sykehusutbygging, i tillegg til lokalsykehus på Aker for Groruddalen.

FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Oslo har 33 medlemsorganisasjoner med 30 000 medlemmer.

Arealene på Gaustad og Aker er ikke tilstrekkelige til å dekke behovet for lokalsykehus-funksjoner for Oslos befolkning. Utbygging i den størrelsesorden Oslo Universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ) nå legger opp til er urealistisk av flere grunner.

* Hensynet til ønsket byutvikling, godt boligmiljø, kulturminnevern og pasientenes behov for gode uteområder er faktorer som begrenser utbyggingsmulighetene.

* Mulige arealutvidelser må reserveres for framtidig befolkningsvekst.

* Parallell utbygging av Aker og Gaustad er et finansielt risikoprosjekt. Finansiering av etappe 2 på Aker mangler.

Sykehuskapasiteten i Oslo og Akershus er allerede dårlig. Verst går det ut over Oslos befolkning i Groruddalen, som må sendes til Diakonhjemmet eller andre sykehus når de blir akutt syke. Akershus universitetssykehus (Ahus) har ikke plass til alle pasientene i sitt område. FFO Oslo stiller seg derfor svært positive til nytt lokalsykehus på Aker. Denne utbyggingen må prioriteres foran utbygging på Gaustad. Groruddalsbydelene må overføres til Aker i første byggetrinn, som ønsket og forventet både av befolkningen og Ahus.

I OUS utviklingsplan 2035 er det framtidige kapasitetsbehovet justert ned med nærmere 150 000 somatiske liggedøgn, basert på effektivisering, aktivitetsoverføring til kommunen og økt bruk av hotellsenger. Basert på disse forutsetningene anslår planen en svært moderat økning av sengebehovet fram mot 2035.

Etter FFO Oslos syn er så store aktivitetsreduksjoner i spesialisthelsetjenesten usannsynlig og ugjennomførbart. Kapasitetsbehov har blitt feilberegnet før, da Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Østfold på Kalnes ble planlagt. Begge steder resulterte beregningene i betydelig underestimering av behovet. Nå er det på høy tid å lære av tidligere feil.

Nedlegging av Ullevål forutsetter at traumesenteret flyttes til Gaustad, til tross for at Gaustad planlegges med lokalsykehusfunksjon for bare tre bydeler. FFO Oslo er bekymret for om medlemmene av traumeteamet vil sikres tilstrekkelig mengdetrening og realkompetanse, med lav beredskap ved større ulykker som konsekvens. I tillegg kommer risiko forbundet med selve flyttingen.

Ullevål har, i motsetning til Gaustad, plass til et pasientgrunnlag av den størrelsen traume-senteret behøver. Ullevål har også, i motsetning til Gaustad og Aker, utbyggingspotensiale for å dekke befolkningsveksten for de seks bydelene som hører til sykehuset i dag. Bydelene i Oslo sør må sikres lokalsykehusfunksjoner i framtida og trenger Ullevål.

Nedleggelsen av Aker som lokalsykehus førte til underkapasitet. FFO Oslo frykter at nedleggelse av Ullevål vil gi samme resultat, i enda større skala. Derfor støtter vi forslaget om

at Ullevål utredes som alternativ lokalisering for nødvendig sykehusutbygging.

Det er ikke for seint å snu!

Styret i FFO Oslo

Gunn Pound

Styremedlem

 

Gå til innlegget

De tause klasseskillene - Gjelder demokratiet for alle ?

Publisert 8 måneder siden - 255 visninger

Norge skryter av at vi har demokrati og ytringsfrihet. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. For dette gjelder ikke for alle.

DE TAUSE KLASSESKILLENE – GJELDER DEMOKRATIET FOR ALLE ?

Norge skryter av at vi har demokrati og ytringsfrihet. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. For demokrati og ytringsfrihet gjelder ikke for alle.

Heter du Erna Solberg eller Kong Salomon slipper du langt lettere til med dine kronikker og ytringer i riksmediene enn Ola Hvermansen eller Jørgen Hattemaker. Om Hvermansen har langt bedre kronikker enn førstnevnte hjelper ikke. For inngangsbillettene til de store debattarenaene er navn, posisjon og klassetilhørighet.

Dette er de store og usynlige klasseskillene som ingen snakker om. Alle på venstresiden og ingen på høyresiden snakker om utjamning av de store materielle forskjellene i samfunnet. Honnør til venstresiden for dette. Men ingen eller svært få ser at de store forskjellene også dreier seg om andre viktige verdier. Verdier vi ikke kan måle i kroner og ører. Som retten til å ytre seg, og bli sett og hørt. Når vil dette få plass på den politiske agendaen ?

Eksempel : I flere år viste NRK Østlandssendingen vist seerbilder fra publikum. Her så vi flotte bilder fra Oslo og Akershus sendt inn av folk fra begge fylkene, og her var det en arena for dyktige hobbyfotografer fra alle samfunnslag. Pga. innsparinger ble det slutt på dette. «Vanlige» folk mistet en fin arena til å få vist seg frem. Men kjendiser og høystatusgrupper slipper til på mange areanaer som f. eks. i talkshaw-programmene m.m. Her er det ikke snakk om innsparinger.

 Har du et navn kommer du langt og det er sant. Og har du de rette forbindelsene slipper du frem. Kjendisene med familier og bekjentskapskretsen til disse slipper langt lettere til de beste jobbene enn ”Hansen på hjørnet”. «Hansen på hjørnet» kan være tjue ganger dyktigere enn flere høystatusfolk, men slipper ikke frem.

Alle har vi fra tid til annen opplevd å føle oss urettferdig behandlet. Og da blir vi såret, skuffet og sint. Men hva med dem som lever med kronisk urettferdighetsfølelse ? Mennesker som aldri blir sett, mennesker som ikke får vist hvem de er, mennesker som aldri får brukt sine talenter, mennesker som daglig blir utsatt for vold, trakassering, overgrep, mangel på kjærlighet m.m. Det gjør noe med dem.

Urettferdighet skaper aggresjon, misunnelse og ondskap - noe utallige eksempler har vist. Svært ofte rammer denne ondskapen uskyldige mennesker. Aggresjonen rettes mot uskyldige lavstatusgrupper mens høystatusgruppene som sitter på makten og som er ansvarlig for de store forskjellene gjerne går fri.

De som blir med i radikaliseringsgrupper, og de som begår kriminelle handlinger og  krenkende handlinger mot Romfolket, andre minoritetsgrupper, funksjonshemmede og andre grupper som faller utenfor A-4modellen har selv opplevd å ikke bli sett, urettferdighet og fiendtlige handlinger. Hat avler hat.

Har du det godt med deg selv, har du det også godt med andre.

Som talskvinne for mennesker med funksjonshindringer og andre utfordringer ser jeg ofte at disse blir oversett i det store mediebildet og i mange sammenhenger tiet i hjel i en så stor grad at man kan kalle dette skjult trakassering.

Er dette et tema på den politiske dagsorden i partiene, organisasjonene og på andre viktige samfunnsarenaer ? Trenger vi en bevisstgjøring ? Kan grasrota stå sammen i kampen mot de store og skjulte klasseforskjellene ?

 Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77469 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43499 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34864 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27831 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22453 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22156 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20062 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19069 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 271 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 120 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 125 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 178 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 394 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 147 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 127 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 236 visninger
Les flere

Siste innlegg

Et barn er dødt i Betlehem
av
Frøydis Indgjerdingen
10 minutter siden / 7 visninger
Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 6 timer siden / 381 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 121 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 271 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 120 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 125 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 11 timer siden / 321 visninger
Les flere